Главная Обратная связь

Дисциплины:


Заява про видачу дубліката ліцензії 

Заявник:  
найменування юридичної особи
 
Керівник  
прізвище, ім`я, по батькові та посада керівника юридичної особи
Організаційно-правова форма: Код (КОПФГ)
     
Код території суб’єкта господарювання(перші 5 цифр КОАТУУ)
         
Вид економічної діяльності (КОД)
.    
Ідентифікаційний код юридичної особи:
               
Місцезнаходження юридичної особи:Поштовий індекс:
         
 
 
№ тел./факс.   E-MAIL:  
Розрахунковий рахунок №   МФО   в
Найменування банківської установи:  
                               

 

Розмір фінансової гарантії  
Назва банку або іншої кредитної установи, що надала фінансову гарантію  
 
     
Термін дії гарантії з   дата закінчення дії гарантії  

дата дата

 

Просить видати дублікат ліцензії серії     видану від  

дата

На туроператорську діяльність

Підстава для видачі дублікату ліцензії  
  (зазначити причину)
 

Відомості про філії або інші відокремлені підрозділи, що будуть здійснювати туроператорську діяльність:

№ з/п Найменування філії або іншого відокремленого підрозділу Поштовий індекс, місцезнаходження філії або іншого відокремленого підрозділу Тел./факс, електронна адреса філії або іншого відокремленого підрозділу Прізвище, ім`я, по батькові та посада керівника філії або іншого відокремленого підрозділу
   
   

Перелік документів, що додаються ДО ЗАЯВИ

Документ, що засвідчує внесення плати за видачу дублікату ліцензії
 

 

Підпис керівника     «___ » ______________201_
     
М.П.    
         

 

Заява прийнята та перевірена в органі ліцензування «___» ____________ 201_

 

         
посада особи, що прийняла заяву   підпис   прізвище та ініціали

 

 

Документ № 9 «Заява про анулювання ліцензії»

Завдання 9.Заповніть заяву про анулювання ліцензії. 

Державне агентство України з

туризму та курортів

 

 

Заява

 

Прошу анулювати ліцензію серії … №……., видану …….. на вид господарської діяльності - ....у зв’язку з ______________.

 

Додаток: оригінал ліцензії на ___ арк.

 

Керівник, печатка, підпис, дата

 

Документ № 10 «Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності»

Завдання 10.Уявіть, що Ви молодий підприємець, який планує відкрити власну туроператорську фірму. Виділіть з нижченаведених положень умови провадження туроператорської діяльності та оформіть матеріал у вигляді таблиці (на листах формату А4 письмово).

    ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства культури і туризму України 11.09.2007 № 111/55     ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 28.09.2007 за № 1123/14390  

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

Провадження туроператорської та турагентської діяльності

Загальні положення

Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про туризм”, “Про захист прав споживачів”, постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”.

Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, які провадять туроператорську та турагентську діяльність і отримали відповідну ліцензію.

1.1. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:

Ліцензіат- суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження туроператорської та турагентської діяльності (далі - туроператор і турагент).

Туристичні оператори (далі - туроператори) - юридичні особи, створені згідно з чинним законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність.

Туристичні агенти (далі - турагенти) - юридичні особи, створені згідно з чинним законодавством України, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність.

Міжнародний туризм:

в’їзний туризм - подорожі в межах України осіб, які постійно не проживають на її території;

виїзний туризм - подорожі громадян України та осіб, які постійно проживають на території України, до іншої країни.

Внутрішній туризм - подорожі в межах території України громадян України та осіб, які постійно проживають на її території.

Характерні туристичні послуги та товари - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких суттєво скоротиться без їх реалізації туристам.

Перелік таких послуг визначений у Методиці розрахунку обсягів туристичної діяльності, затвердженій спільним наказом Державної туристичної адміністрації України, Державного комітету статистики України від 12.11.2003 № 142/ 394, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 08.12.2003 за № 1128/ 8449.

Супутні туристичні послуги та товари - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам.

До супутніх послуг належать послуги, які замовлені туристом, є предметом договору про туристичне обслуговування та не підпадають під визначення характерних туристичних послуг.

1.2. З метою створення рівних можливостей суб'єктам господарської діяльності на ринку туристичних послуг та забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, захисту навколишнього природного середовища, підвищення рівня туристичного обслуговування здійснюється ліцензування туроператорської та турагентської діяльності.

1.2.1.Державна служба туризму і курортів здійснює ліцензування туроператорської та турагентської діяльності, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють ліцензування турагентської діяльності (далі - органи ліцензування).

1.2.2. Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слова "туроператор" або "турагент" без отримання ним ліцензії на здійснення, відповідно, туроператорської чи турагентської діяльності.

1.2.3.Ліцензія на туроператорську чи турагентську діяльність не може бути видана суб'єкту господарської діяльності з назвою, тотожною назві іншого суб'єкта господарської діяльності, якому ліцензія видана раніше і інформація про нього внесена до відповідного реєстру.

1.2.4. Суб’єкт господарювання, який має намір провадити туроператорську діяльність, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії встановленого зразка (додаток 1).

Суб’єкт господарювання, який має намір провадити турагентську діяльність, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії встановленого зразка (додаток 2).

1.2.5. До заяви додаються документи згідно зі статтею 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”.

1.3. Для кожної філії, інших відокремлених підрозділів ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої суб’єктом господарювання ліцензії, ліцензіат повинен отримати копію ліцензії, засвідчену органом ліцензування. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії, інших відокремлених підрозділів ліцензіата на провадження туроператорської або турагентської діяльності.

1.3.1. У разі створення ліцензіатом нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть туроператорську або турагентську діяльність згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву про видачу копії ліцензії встановленого зразка (додаток 3), а також документи відповідно до статті 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...