Главная Обратная связь

Дисциплины:


Норми міжнародного туристичного праваМіжнародно-правове регулювання туризму і туристичних послуг ґрунтується на міжнародних договорах і міжнародних звичаях, а також актах спеціалізованих міжнародних організацій.

За час діяльності міжнародних організацій були прийняті ряд найважливіших документів з питань туризму; основні з них:

v Загальна резолюція римської конференції ООН по міжнародному туризму і подорожам, 1963 р.;

v Завершальний акт Ради безпеки і співпраці в Європі, 1975 р.;

v Манільська декларація по світовому туризму, 1980 р.;

v Документ Акапулько Всесвітнього Радого з туризму 1982 р.;

v Хартія туризму і її розділ "Кодекс туризму" 1985 р.;

v Гаагська декларація по туризму, 1989 р.;

v Осакська декларація по туризму, 1994 р.;

v Глобальний етичний кодекс туризму, 1999 р.;

v Осакська декларація тисячоліття, 2001 р.

У 1963 р. була проведена Римська конференція ООН з туризму і міжнародних подорожей. Однією з найважливіших її цілей стала розробка рекомендацій, які послужили основою для правового регулювання міжнародного туризму відповідно до норм міжнародного права.

Зокрема, було дано визначення поняття "Тимчасовий відвідувач", яке включало будь-яку особу, яка відвідує будь-яку іншу країну окрім тієї, яка є його звичайним місцем проживання, з будь-якої причини, окрім заняття професійною діяльністю, що винагороджується у відвідуваній країні. Це визначення охоплює:

v туристів (тимчасових відвідувачів - не менше 24 годин) в цілях відпочинку, відпустки, лікування, освіти, релігії, спорту, діловими цілями, за сімейними обставинами, у відрядженні і для участі в конференціях;

v екскурсантів (тимчасових відвідувачів - менше 24 годин), включаючи круїзних туристів.

У рекомендації Римської конференції відносно спрощення урядових формальностей в області міжнародного туризму були визначені основні положення, які повинні враховуватися в інтересах міжнародного туризму при створенні норм наступних правових інститутів: паспортний (документальний) контроль; візовий контроль; митний контроль; валютний контроль; епідеміологічний і санітарний контроль; страхування іноземних громадян. Ці положення були використані більшістю держав світу як основ для вдосконалення форм організації туризму, для розробки заходів по спрощенню і уніфікації пограничних формальностей відносно іноземних туристів.

Норми і правила, що стосуються митних формальностей, були до останнього часу украй несприятливими для масового розвитку міжнародного туризму.

Римська конференція висловилася за те, щоб в питанні надання іноземної валюти для подорожей існувало максимум лібералізації. У випадках, коли країни, в результаті певних умов, вимушені вводити необхідні обмеження, сума валюти на одного туриста для однієї подорожі має бути еквівалентна не менше 500 американським доларам, при цьому слід враховувати і введення в офіційний обіг з 2001 року єдиної європейської валюти ("євро").Розглядаючи принципи митного контролю туристських рекламних документів і матеріалів, Римська конференція рекомендувала, щоб відносно рекламних документів і матеріалів, що згадуються в ст. 3 Додаткові протоколи до Конвенції про митні пільги для туристів 1954 р., митна влада не вимагала їх зворотного вивезення протягом 12 місяців, як це згадано в Додатковому протоколі, або при відповідному проханні надавали таку можливість на триваліший термін у рамках, встановлених законами і правилами країни тимчасового ввезення.

Римська конференція вказала, що її рекомендації не повинні тлумачитися як що обмежують або знижують ті спрощення, які вже надані державами і які перевершують по мірі своєї лібералізації спрощення, рекомендовані нею.

Римська конференція приділила увагу формам реклами і пропаганди, які застосовуються національними туристськими організаціями і мають бути достовірними, не носити агресивного характеру. Вона рекомендувала, щоб національні туристські організації виділили на ці цілі від 1 до 5%, в усякому разі, не менше 1% витрат іноземних туристів, які відвідують цю країну. Це бажана мета, що веде до розвитку світового туризму і міжнародних туристських зв'язків.

У зв'язку із зростаючою конкуренцією серед країн і районів активного міжнародного туризму, Римська конференція відмітила, що співпраця в справі заохочення туризму на регіональній основі є усе більш важливою. Було визнано, що в Європі, Америці, Західній Азії і районі Тихого океану вже виконана позитивна робота по міжнародній співпраці в цій області, що може служити хорошим прикладом для інших туристських районів світу.

Римська конференція підкреслила роль туристських агентств в міжнародному туризмі. Було відмічено, що відповідальність турагентств по відношенню до транспортних організацій і власників готелів, а також до мандрівників у багатьох випадках ще повністю не усвідомлюється. Така відповідальність має велике значення, і тому статус турагента повинен розглядатися як професійний.

Крім того, вивчаючи основні проблеми розвитку матеріальної бази і послуг для туристів, Римська конференція, розглянувши, зокрема, проблеми, що стосуються засобів розміщення і транспорту, рекомендувала вжити спеціальні фінансові, податкові, митні і адміністративні заходи, а також ширше практикувати співпрацю держав в цій області на базі міжнародних угод і програм розвитку спеціалізованих органів ООН і міжнародних туристських організацій.

Римська конференція звернула особливу увагу на стосунки між державною владою і власниками засобів розміщення. У її резолюції підтримується пропозиція про прийняття в міжнародному масштабі положення про готелі, регулюючого правила, застосовувані до готельної туристської індустрії в інтересах держави, наприклад, Міжнародна готельна конвенція 1979 р., що стосується ув'язнення контрактів власниками готелів і турагентами.

Римська конференція, визнавши засоби транспорту найбільш важливими чинниками, що сприяють безперервному розвитку міжнародного туризму, рекомендувала подальше зниження пасажирських тарифів на усі види міжнародного транспорту, розвиток транспортних магістралей, досягнення між державами угод з найважливіших питань розвитку і використання міжнародних транспортних засобів.

У 1980 р. на Всесвітній конференції ВТО з туризму в Манілі (Філіппіни) були вироблені нові принципи в області туризму, що отримали своє закріплення в Манільській декларації. Ці принципи досі з успіхом втілюються в життя за допомогою ряду практичних заходів, основу яких складає підтримка не лише урядових кругів, але і політичних об'єднань, профспілок, системи освіти, вчених, релігійних діячів і засобів інформації, як на національному, так і міжнародному рівнях. Якщо до 1980 р. туризм розглядався з точки зору прибутковості, то Манільська декларація проголосила нову сучасну і реалістичну концепцію туризму як способу проведення відпусток, як форму відпочинку, подорожей і переміщень осіб з будь-якими цілями.

Стратегія відносно практичного здійснення Манільської декларації включає:

а) право на відпочинок;

б) організацію туризму під егідою держави або комерційного асоціативного приватного сектора;

в) національний туризм;

г) туризм як чинник міжнародної солідарності;

д) створення умов для туризму, пов'язаного не лише з просвітницькими кругами на усіх рівнях, але і із засобами масової інформації і спеціалізованою пресою;

ж) довкілля, природні ресурсі, а також культурна і історична спадщина;

з) нові напрями туристських потоків.

На практичному рівні здійснення плану дій покладається на національні туристські адміністрації (міністерства, урядові установи), національні законодавчі органи, профспілкові організації, асоціації підприємців, політичні і академічні круги, туристські підприємства, суміжний сектор туризму, молодіжні організації, засоби масової інформації, релігійні організації.

На основі загальних керівних принципів було запропоновано домагатися:

1) загального визнання права на відпочинок і дозвілля для усіх верств населення, і, зокрема, права на оплачувану відпустку для годувальників;

2) поступові поліпшення використання вільного часу;

3) розробки і реалізації заходів по плануванню відпусток з урахуванням вимог виробництва;

4) спрощення, коли це можливо, туристських формальностей відносно в'їзду і виїзду з території, митних процедур, валютних і медичних правил;

5) поліпшень транспортних умов, наприклад, шляхом введення знижених тарифів або яких-небудь інших стимулів для відпочивальників, молодих людей, престарілих або інвалідів з середнім і низьким рівнем заробітку;

6) розвитку і збільшення найбільш простих і функціональних видів готельного розміщення для населення з низькими прибутками;

7) захисту і збереження довкілля, екологічної структури, природної, історичної і культурної спадщини країни;

8) якісного оптимального використання існуючих або потенційних туристських ресурсів;

9) включень туризму в учбові програми з особливим упором на його нові принципи і концепції;

10) матеріальної і моральної підтримки туристів з метою подальшого здійснення концепції оплачуваної відпустки;

11) створень туристських можливостей, відповідні засобам нові бенефіціари права на оплачувану відпустку;

12) вживання фінансових і технічних заходів, що мають своїй на меті збільшення купівельної спроможності громадян;

13) найкращих можливостей розподілу туристських потоків на усій національній території;

14) залучень до туризму уваги з боку громадськості і урядових кругів;

15) вживання заходів по роз'ясненню громадянам їх подвійної ролі - як гість і хазяїн;

16) здійснень на усіх відповідних рівнях освітньої системи і включення у відповідний учбовий матеріал нових ідей, що з'являються в результаті досліджень, спрямованих на краще використання вільного часу, включаючи можливості для подорожей;

17) розробок надійних і усеосяжних інформаційних матеріалів, які повинні надаватися в розпорядження засобів масової інформації і споживачів;

18) постійного виховання громадськості як гарантії взаємної пошани між туристами і місцевим населенням.

Серед різних принципів Манільської декларації особливе значення має свобода туристських подорожей, можлива тільки у разі, якщо у всьому світі будуть світ і стабільніший економічний порядок. Проте свобода пересувань і подорожей пов'язана з розвитком техніки.

Свобода туристських подорожей включає:

v свободу пересування в межах національної території;

v дозвіл туристам в'їжджати на національну територію і покидати її;

v вільний вибір туристських напрямів, видів подорожей і організацій;

v свободу туристської інформації і розвитку.

v Одночасно Манільська декларація запропонувала державам:

v забезпечити іноземним туристам самий кращий прийом і звернення без якої-небудь дискримінації;

v сприяти пересуванню транспортних засобів, літаків і судів, що використовують затверджені маршрути, і забезпечувати їх безпеку;

v надавати туристам достатні засоби в конвертованій валюті для задоволення їх потреб в межах обмежень, пов'язаних із станом;

v дозволити іноземним туристам, на підставі відповідних правил, обмінювати при від'їзді національну валюту, що залишилася у них.

Реалізація плану дій Манільської декларації повинна ґрунтуватися на наступних концепціях:

а) права на відпочинок, дозвілля і оплачувана відпустка, створення належних соціальних умов і законодавчої бази для полегшення доступу до проведення відпустки;

б) підготовки до подорожей, відпустки, внутрішнього і зовнішнього туризму, а також процесу освіти і підготовки населення в області туризму;

в) розвитку внутрішнього туризму сьогоднішнього дня, що допомагає досягти кращого розподілу, діяльності, зайнятості і прибутків на усій території країни;

г) свободи пересування.

В цілях заохочення і поширення інформації про відпочинок, відпустки і подорожі, стали проводитися Всесвітні дні туризму. Була визначена роль розвитку туризму як елементу міжнародної стратегії розвитку, що полягає в тому, що світовий туризм може стати істотним чинником забезпечення світу у всьому світі, моральною і інтелектуальною основою для міжнародного взаєморозуміння і взаємозалежності між націями. Він може внести свій вклад у встановлення нового міжнародного економічного порядку, який сприяв би скороченню економічного розриву між розвиненими країнами, що розвиваються.

У період з 21 по 27 серпня 1982 р. в м. Акапулько (Мексика) відбулася всесвітня нарада по туризму. У нараді взяли участь 79 держав світової спільноти і 57 делегацій різних міжнародних організацій, що мають інтереси в міжнародному туристському бізнесі. Організатором Всесвітньої наради виступила Всесвітня туристська організація (ВТО). Ініціатором проведення такої наради були Мексиканські Сполучені Штати. В результаті був прийнятий Документ "Акапулько" Всесвітньої наради з туризму.

Метою наради була необхідність розгляду державами-учасниками положення з виконанням рішень, рекомендацій і доручень, прийнятих на Всесвітній конференції з туризму у вересні-жовтні 1980 р. в Манілі (Філіппіни) і, зокрема, в її підсумковому документі - Манільській декларації по світовому туризму.

Найважливішими питаннями повістки Всесвітньої наради були:

1. Було констатовано, що право на відпочинок, природний наслідок права на працю, повинно затверджуватися як основне право людини на щастя. Це право має на увазі і право на використання вільного часу і, зокрема, найширші можливості доступу до проведення відпусток.

Було визнано, що необхідний доступ усе більш широких верств населення до проведення відпусток і до подорожей є новою рисою сучасного туризму, яка повинна знайти своє завершення в системі заходів адміністративного, законодавчого і фінансового порядку, спрямованих на забезпечення кращого соціального, культурного, освітнього, політичного і економічного керівництва сферою міграції мандрівників.

2. Було підкреслено, що людська діяльність, пов'язана з подорожами і проведенням відпусток, визначена будь-якими мотивами, може сприяти розкриттю здібностей людини, підвищенню його освітнього рівня, допомогти усвідомленню того, що його доля пов'язана з долями усіх людей в тій мірі, в якій він сам відчуває себе в ній головною дійовою особою. Проте якість туризму значною мірою залежить від політики самих держав, спрямованих на підготовку кадрів для туристського бізнесу як у рамках державного, так і приватного секторів.

3. На нараді відзначалося, що держави світової спільноти повинні нарощувати зусилля, щоб такий розвиток національного туризму був постійним. Національний туризм дозволяє людині пізнати свою власну країну, готуючи його, таким чином, до "відкриття всесвіту". Завдання державних органів по управлінню туризмом полягає в тому, щоб належним чином роз'яснювати призначення національного туризму, розкриваючи його соціальний, виховний і пізнавальний характер. Національний туризм забезпечує створення робочих місць на економічному просторі країни. Він взаємозв'язаний і взаємозалежний з іншими галузями економіки країни.

4. У прийнятій Всесвітньою нарадою по туризму резолюції особливо підкреслюється наполеглива необхідність:

- визнання усіма державами права своїх громадян на відпочинок і на проведення вільного часу і права на оплачувані відпустки для найманих робітників;

- спрощення там, де це можливо, формальностей, пов'язаних з туристськими подорожами, в плані виїзду і в'їзду (з країни або в країну), митних формальностей, валютного законодавства, медичних правил і т. п.;

- підвищення комфортності перевезень (повітряним, залізничним, морським, автодорожнім транспортом), наприклад, шляхом зниження тарифів, введення в оборот різних пільг з метою залучення до туристських подорожей категорій громадян з середніми і незначними прибутками, молоді, громадян похилого віку і громадян з фізичними недоліками;

- охорони довкілля, екологічної структури і природного, історичного і культурного надбання національної території суверенної держави, оберігаючи їх від спотворення і фальсифікації;

- включення національного і міжнародного туризму в програми навчання для усіх вікових груп населення, підкреслюючи таким чином нові принципи і концепції туризму;

- вживання фінансових і технічних заходів, спрямованих на збільшення купівельної спроможності громадян;

- визнання за туризмом державою, громадською думкою його виняткової важливості для економіки країни, яке має бути рівним за значенням, що визнається за іншими сферами економіки країни;

- організація заходів, що забезпечують, починаючи з шкільного віку, підготовку громадянина до подвійної ролі, яку він повинен грати, або як "гість/відвідувач", або як "хазяїн/відвідуваний".

Всесвітня нарада з туризму в Акапулько констатувала вірність основних напрямів розвитку сучасного національного і міжнародного туризму і актуальних рішень, які були прийняті на Всесвітній конференції з туризму 1980 р.

У 1985 р. на 6 сесій Генеральної асамблеї ВТО була схвалена Хартія туризму. Фактично документ містить рекомендації по діяльності декількох суб'єктів туристичної сфери: держави, представників місцевого населення туристських районів, працівників у сфері туризму і самих туристів. Рекомендації для останніх містяться в спеціальному розділі (Кодекс туриста).

Оскільки право на відпочинок признається у всьому світі, державам слід розробляти і проводити політику внутрішнього і міжнародного туризму, що включає, :

- розвиток туризму на різних рівнях - місцевому, регіональному, національному і міжнародному;

- забезпечення доступності туризму;

- захист туристського середовища;

- сприяння зростанню туристської свідомості і контактам місцевого населення з відвідувачами;

- забезпечення свободи пересування, відсутності якої-небудь дискримінації і безпеки туристів;

- створення умов для безперешкодного доступу туристів до служб охорони здоров'я, адміністративних і юридичних служб;

- вживання заходів по протидії використання туризму для експлуатації інших в цілях проституції і поширення наркотиків.

При цьому місцеве населення само повинне мати можливість доступу до туристських ресурсів. Воно також має право чекати розуміння і пошани до своїх звичаїв, релігій і інших сторін своєї культури, що повинне забезпечуватися поширенням відповідної інформації серед туристів. Місцеве населення також повинне приймати туристів "з гостинністю".

Працівники у сфері туризму, від яких залежить якість туристського продукту, також мають право розраховувати на сприяння з боку держави, що виражається в створенні сприятливих умов їх діяльності, забезпеченні можливості професійної підготовки, співпраці між собою і з публічною владою.

Кодекс туриста закріплює основні права і обов'язки туристів. Туристи повинні сприяти взаєморозумінню між народами; проявляти пошану до устрою життя і законодавства країн перебування; з розумінням відноситися до звичаїв, вірувань і вчинків місцевого населення; утримуватися від підкреслення відмінностей, існуючих між ними і місцевим населенням; бути сприйнятливими до культури місцевого населення; перешкоджати експлуатації кого-небудь в цілях проституції і поширенню наркотиків. Туристи мають право на: пом'якшення адміністративного і фінансового контролю; можливо кращі умови на транспорті; вільний доступ до районів туристського інтересу; належну інформацію про умови подорожі; особисту безпеку і безпеку свого майна; можливість користуватися засобами громадської гігієни і надання інформації по попередженню поширення інфекційних захворювань; доступ до засобів зв'язку і адміністративних і юридичних процедур; можливість сповідання своєї релігії; звернення в законодавчі органи і громадські організації для найкращого здійснення права на відпочинок.

У 1989 р. на Міжпарламентською конференцією з туризму, проведеною в Гаазі (Нідерланди) була прийнята Гаагська декларація з туризму. Зміст декларації зводиться до закріплення 10 основних принципів, які необхідно дотримувати усім учасникам стосунків у сфері туризму. У кожному принципі закріплюються засаднича теза і рекомендації по його реалізації:

Перший принцип містить визначення туризму, під яким розуміються не лише усі вільні переміщення людей, але і сфера послуг, створена для задоволення потреб, що виникають в результаті цих переміщень. Тут же визначається значення туризму для життя людини і суспільства.

Другий принцип присвячений соціально-економічній складовій туризму : "уризм може бути ефективним засобом сприяння соціально-економічному зростанню усіх країн" Підкреслюється, що умовою цього є прийнятний рівень самозабезпечення туристської сфери, при якому країна не повинна витрачати більш того, що вона сподівається отримати від туризму.

Третій принцип закріплює необхідність охорони природного довкілля і інших туристських ресурсів.

Четвертий принцип містить визначення іноземного туриста.

П'ятий принцип говорить про можливість розумного обмеження прав людини на відпочинок і вільний час тільки у випадках, передбачених законом.

Шостий принцип присвячений питанням спрощення туристських формальностей.

Сьомий і восьмий принципи зачіпають взаємозв'язані проблеми безпеки в туризмі і загрози тероризму.

Дев'ятий принцип визначає, що якість туристських послуг залежить від рівня освіти не лише фахівців у сфері туризму, але і суспільства в цілому.

Десятий принцип закріплює основні складові взаємодії між туризмом і публічною владою, яка виражається в особливій увазі, необхідному сфері туризму з боку держави, наділі туристських адміністрацій розширеними повноваженнями, а також в проведенні адекватної національної політики і міжнародної співпраці.

Осакська декларація з туризму була прийнята в 1994 р. Всесвітньою конференцією міністрів з туризму в Осако (Японія). Декларація присвячена зростанню і значенню міжнародного туризму, розвитку індустрії туризму, дії міжнародного туризму на суспільство і довкілля, співвідношенню міжнародного туризму і світу на землі, а також ролі урядів і міжнародних організацій у сфері туризму.

У 1999 році на тринадцятій сесії Генеральної асамблеї ВТО що проходила в м. Сантьяго (Чилі), 27 вересня - 1 жовтня 1999 року був прийнятий Глобальний етичний кодекс туризму.

Необхідність розробки Кодексу відзначалася в резолюції, прийнятій в 1997 році на Генеральній асамблеї ВТО в Стамбулі. У наступні два роки був сформований спеціальний комітет з підготовки Глобального етичного кодексу, проект якого розробили Генеральний секретар і юридичний радник ВТО на основі консультацій з Діловою радою, Регіональними комісіями і Старанною радою ВТО.

Комісія ООН із стійкого розвитку на своїй сесії в квітні 1999 року в Нью-Йорку схвалила концепцію цього Кодексу і запропонувала ВТО збагатити його додатковими пропозиціями з приватного сектора, неурядових і трудових організацій. Письмові коментарі до Кодексу поступили із понад 70 держав-членів ВТО і різних організацій. Підсумковий Глобальний етичний кодекс туризму, що налічує 10 пунктів і розроблений за результатами тривалого консультаційного процесу, був одноголосно схвалений в жовтні 1999 року на сесії Генеральної асамблеї ВТО в м. Сантьяго.

Метою Глобального етичного кодексу туризму стало узагальнення різних документів, кодексів і декларацій, опублікованих останніми роками і що мають аналогічні цілі, для того, щоб доповнити їх новими положеннями, що відбивають розвиток наших суспільств. Таким чином, цей Кодекс повинен стати таким, що визначає актів в найближчі десятиліття.

Глобальний етичний кодекс туризму закріпив десять 10 статей:

v Вклад туризму у взаєморозуміння і пошану між народами і суспільствами;

v Туризм - чинник індивідуального і колективного вдосконалення;

v Туризм - чинник стійкого розвитку;

v Туризм - сфера, що використовує культурну спадщину людства і що вносить свій вклад в його збагачення;

v Туризм - діяльність, вигідна для приймаючих країн і співтовариств;

v Обов'язки учасників туристського процесу;

v Право на туризм;

v Свобода туристських подорожей;

v Права працівників і підприємців туристської індустрії;

v Реалізація принципів Глобального етичного кодексу туризму.

Дев'ять з названих статей Кодексу визначають "правила гри" для туристських напрямів, урядів, туроператорів, туристських агентств, трудящих і самих мандрівників. Десята стаття присвячена вирішенню спірних питань і уперше знаменує собою наявність в такому кодексі механізму його реалізації.

Серед принципів Кодексу можна виділити:

По-перше, Кодекс затвердив право на туризм.

По-друге, встановив, що туристи і відвідувачі повинні користуватися тими ж правами, що і громадяни відвідуваної країни в плані конфіденційності особистих даних, що відносяться до них, і відомостей, особливо, що стосується даних, що зберігаються електронним способом.

По-третє, встановив, що адміністративні формальності перетину меж, які введені державами або витікають з міжнародних угод, як наприклад, візові, санітарні і митні формальності, повинні в міру можливості адаптуватися так, щоб сприяти свободі подорожей і доступу максимального числа людей до міжнародного туризму; слід заохочувати угоди між групами країн, спрямовані на гармонізацію і спрощення цих формальностей; слід поступово відміняти або коригувати спеціальні податки і збори, що обтяжують туристську індустрію і що завдають збитку її конкурентоспроможності.

По-четверте, встановив, що професіонали сфери туризму, особливо інвестора, повинні, у рамках правил, встановлених державною владою, проводити дослідження дії своїх проектів розвитку на довкілля і природу; вони також повинні, з максимальною транспарентністю і об'єктивністю, надавати інформацію про свої майбутні програми і їх можливі наслідки, і сприяти діалогу із зацікавленим населенням відносно їх змісту (п.4 ст. 6 Кодексу).

На XIV сесії Генеральної асамблеї Всесвітньої туристської організації, яка проходила в 2001 р. в Сеулі і Осако, була прийнята Осакська декларація тисячоліття.

У ній показана роль туризму як видатного світового виробника послуг і основного джерела зайнятості. Встановлені завдання подальшого вдосконалення професійної освіти працівників сфери туризму, проведення досліджень в цій області.

У Декларації тисячоліття, яку склали і схвалили лідери світового туризму з державного і приватного секторів, є розділ "Туризм і інформаційні технології". У нім відзначається, що успішна діяльність туристських підприємств і турцентрів багато в чому залежить від використання можливостей інформаційних технологій і Інтернету. Державні відомства, національні туристські адміністрації і організації маркетингу туристських напрямів (ОМТН) повинні в тісній співпраці з приватним сектором і регіональною і місцевою владою активно створювати і збагачувати комплексні бази даних для забезпечення конкурентоспроможності туристського електронного бізнесу. На належному рівні слід захищати права споживачів, впроваджувати системи оперативного дозволу конфліктів і передові технології для зручності і комфорту мандрівників, спрощення і уніфікації документації, необхідної при перетині меж.

В цілому цю декларацію можна вважати програмою дій в області розвитку інноваційних процесів в туризмі.

Питання для самоконтролю

  1. Виділить найважливіші віхи діяльності ООН в організації системи міжнародного туристичного співробітництва.
  2. Які ви знаєте спеціалізовані установи ООН, що займаються питаннями розвитку міжнародного туризму?
  3. Розкрийте історію створення та структуру управління Всесвітньої туристичної організації.
  4. Сформулюйте функції основних регіональних комісій ВТО.
  5. Визначте основні напрями діяльності ВТО та механізм забезпечення фінансування її бюджетних витрат.
  6. Розкрийте класифікацію міжнародних туристичних організацій.
  7. Охарактеризуйте діяльність найбільших всесвітніх та європейських туристичних організацій.
  8. Як ви розумієте «норми міжнародного туристичного права»?

Висновки (стисле резюме)

1.На сьогоднішній день у світі діє близько 70 міжнародних організацій різного профілю і статусу, що займаються проблемами розвитку міжнародного туризму. До їх числа входять:

§ світові загального характеру;

v світові галузевого характеру;

v регіональні загального характеру;

v регіональні галузевого характеру;

v спеціалізовані;

v особливі.

Головним координатором діяльності держав та національних туристських адміністрацій в області туризму і міжнародних подорожей є ООН. У рамках ООН діє ряд регіональних комісій, пов'язаних з міжнародним туризмом – Економічна комісія для Латинської Америки і Карибського району (ЕКЛАК), Економічна комісія для Західної Азії (ЕКЗА), Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО), Економічна комісія для Африки (ЕКА).

Важливий внесок у гармонійний розвиток туризму вносить діяльність численних міжурядових і неурядових організацій, таких як Міжнародна організація Праці (МОТ), Всесвітня Організація Охорони здоров'я (ВОЗ), Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародна морська організація (ММО), Міжнародна Організація Цивільної Авіації (МКАО) та ін.

2. Найвідомішою світовою туристичною організацією загального характеру в системі ООН є Всесвітня туристська організація (ВТО). Важливими напрямами діяльності ВТО є спрощення туристського обміну і формальностей; визначення і узгодження законодавчого порядку регулювання туризму, в т.ч. при виникненні надзвичайних обставин (епідемій, стихійних лих та ін.); допомога в розробці державної політики в області встановлення раціональної взаємодії між сторонами, що беруть участь в туризмі. Робочими органами ВТО є Генеральна Асамблея; Виконавча Рада; Секретаріат.

Серед провідних світових організацій загального характеру відмітимо також Всесвітню раду з подорожей та туризму (ВТТС) та Міжнародну асоціацію світового туризму (МТ). В області туристичного бізнесу та підприємництва діють такі організації, як Всесвітня організація туристичних агентств (ВАТА) та Всесвітня федерація асоціацій туристських агентств (ФУААВ).

3. До світових туристичних організацій галузевого характеру відносяться: Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO), Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), Міжнародну організацію агентів авіакомпаній (IATAN), Міжнародна асоціація морських пасажирських перевізників (ИПСА), Міжнародна готельна асоціація (МГА), Міжнародний союз національних асоціацій готелів, ресторанів та кафе (Хо-ре-Ка), Міжнародна асоціація конгрес них центрів (АИПК) та ін.

4. Найбільш відомі регіональні туристичні організації загального характеру – Європейську комісію подорожей, Азіатсько-тихоокеанська туристська асоціація (PATA), Північноамериканське об'єднання підприємств туристської індустрії є (ASTA), Національна туристична асоціація Великобританії (АВТА), Національна туристична асоціація Німеччини (DRV), Установа туристичних агентів Туреччини (TURSAV), Асоціація туристичних агентів Японії (JATA), Арабський туристичний союз (ЮАТ), Карибська асоціація з туризму (КТА) та ін.

5.Із регіональних туристичних організацій галузевого характеру необхідно виділити такі: Азіатсько-Австралійська готельна та ресторанна асоціація (ААХРА), Асоціація азіатських авіакомпаній (ОАА), Міжамериканська готельна асоціація (ИАХА), Арабський готельний союз (ЮАХ), Асоціація африканських авіакомпаній (АФРАА), Асоціація європейських авіакомпаній (АЕА) та ін.

6. В групу спеціалізованих міжнародний туристичних організацій входять організації з різних видів туризму соціальному, молодіжному, діловому, конгресному і ін. До їх числа відносяться, зокрема, Міжнародне бюро по соціальному туризму (БИТС), Міжнародна федерація соціального туризму (ФИТС), Федерація міжнародних молодіжних туристських організацій (ФИЮТО), Міжнародна асоціація ділового туризму (ИБТА), Асоціація фахівців з організації корпоративних поїздок (ACTE), Міжнародна асоціація конгресних і гостьових бюро (ИАКВБ), Асоціація з організації спеціалізованих конференцій (ПКМА).

7.До групи особливих організацій туристської сфери різного профілю відносять Міжнародну федерацію журналістів і письменників, що освітлює питання туризму (ФИЖЕТ), Міжнародну асоціацію з документації та інформації в області культури та туризму (АДИКТ), Всесвітню асоціацію з професійного навчання в області туризму (АМФОРТ), Асоціацію з досліджень в області туризму та подорожей (ТТРА), Міжнародний клуб гідів (ИГК) і Міжнародний союз охорони природи та ресурсів (ИЮКН).

8. Міжнародно-правове регулювання туризму і туристичних послуг ґрунтується на міжнародних договорах і актах спеціалізованих міжнародних організацій. За час діяльності міжнародних організацій були прийняті ряд найважливіших документів з питань туризму; основні з них: Загальна резолюція римської конференції ООН по міжнародному туризму і подорожам, 1963 р.; Завершальний акт Ради безпеки і співпраці в Європі, 1975 р.; Манільська декларація по світовому туризму, 1980 р.; Документ Акапулько Всесвітнього Радого з туризму 1982 р.; Хартія туризму і її розділ "Кодекс туризму" 1985 р.; Гаагська декларація по туризму, 1989 р.; Осакська декларація по туризму, 1994 р.; Глобальний етичний кодекс туризму, 1999 р.; Осакська декларація тисячоліття, 2001 р.

Розділ 1.4. Тема: "Статистика міжнародного туризму"

Зміст

1. Історія появи та розвитку статистичного обліку у міжнародному туризмі.

2. Показники, що характеризують туристичні потоки.

3. Статистика туристичних доходів та витрат.

4.Вплив міжнародного туризму на платіжні баланси країн світу.

5. Методи статистичного обліку в туризмі.

Ключові слова: статистичний облік, туристичний баланс країни, методи туристичних спостережень, спеціальні туристичні спостереження.

Цілі та завдання розділу:

v мати уяву про основні етапи розвитку статистичного обліку у міжнародному туризмі;

v актуалізувати знання щодо показників, що характеризують туристичні потоки;

v дізнатися про вартісні оцінки туризму, необхідні для вивчення його впливу на національну економіку;

v ознайомитися рівнями впливу міжнародного туризму на платіжні баланси країн світу;

v дізнатися про існуючі методи статистичного обліку в туризмі.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...