Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вибір місця статистичного спостереження в туризміМісце спостереження Територія
  закрита відкрита
  велика мала велика мала
  країна острів Найбільш відвідувані туристами місця район місто найбільш відвідувані туристами місця
Пункт в'їзду (виїзду) так так ні ні ні ні
Транспортні засоби так так ні ні ні ні
Засоби розміщення ні так ні так так ні
Об'єкти показу ні так так так так так

Для придорожніх обстежень питання про місце спостереження вирішується інакше. В ході їх враховується пасажирський автотранспорт, що проходить, по номерних знаках встановлюється його приналежність до країни і здійснюється анкетування мандрівників. Центральна проблема при цьому полягає в тому, щоб звести до мінімуму затримку в дорозі. Такого роду спостереження організовуються в місцях зупинок для відпочинку, на автозаправних станціях, в пунктах харчування автотуристів, в місцях скупчення машин (у мостів, в транспортних пробках і так далі).

 

У Нідерландах Національна програма за статистикою туризму передбачає обстеження іноземних відвідувачів. В ході спостереження накопичується інформація про об'єм і структуру туристських потоків, їх розподіл по географічних зонах, цілях подорожі і типах розміщення, а також про моделі туристських витрат і ін. Уперше воно було проведене в 1979 р. і повторно в 1984 р. Обстеження здійснювалося на межі під час виїзду туристів з країни.

 

З відміною державних кордонів у рамках ЄС, членом якого є Нідерланди, пограничні спостереження зіткнулися з множиною проблем. Особливо ускладнився облік автотуристів, що становлять основну частину туристського потоку в країну. Тому організатори чергового обстеження 1993-1994 рр. вимушені були відмовитися від колишньої системи збору відомостей і перейти до інтерв'ювання туристів в засобах розміщення у момент їх від'їзду. Обстеження проводилося в 400 об'єктах розміщення різного типу, розміру, категорії і місця розташування. Було узято понад 10 тис. інтерв'ю. Короткі (всього 5 мін), на рідному туристові мові, вони дали повну і точну картину в'їзного туризму. Отримані відомості оброблялися і заносилися в таблиці одна з них представлена нижче). Нідерланди притягають головним чином європейців, особливо західних німців. Вони віддають перевагу відпочинку на природі (прибережним районам, лісовій місцевості), тоді як англійці, ірландці, французи і скандинави зупиняються в містах.

В результаті статистичного спостереження утворюється купа сирого матеріалу, що потребує обробки, зведенні розрізнених даних воєдино. Зібрана статистична інформація систематизувалася, класифікується (групується). Підводяться групові і загальні підсумки, розраховуються похідні показники (середні, відносні величини). Науково організована обробка матеріалів дозволяє за даними, що відносяться до окремих одиниць спостереження, охарактеризувати сукупність в цілому. Оброблена інформація піддається потім аналізу. В ході його закладається міцний фундамент фактів, необхідний для формулювання виводів і розробки конкретних практичних пропозицій. Іноді статистичне дослідження доповнюється статистичним прогнозом.Помилки статистичного спостереження і контроль над матеріалами спостереження. Ретельно розроблений план статистичного спостереження запорука успіху в отриманні достовірних даних про туризм. Але як би досконально не був він продуманий і як би скрупульозно не прагнули лічильники виконувати інструкції, при будь-якому статистичному спостереженні можуть виникнути помилки (погрішності). Вони з'являються з різних причин: в результаті обмовок, округлень, неправильного заповнення формуляру, забуття респондентами фактів і так далі.

У статистиці усі помилки підрозділяються на умисні і неумисні. Останні, у свою чергу, носять випадковий або систематичний характер. Випадкові погрішності виникають з вини як що відповідає, так і реєстраторів внаслідок описок, обмовок, незнання і ін. Вони не так серйозно позначаються на результатах спостереження, оскільки такі помилки однаково часто зустрічаються і у бік зменшення, і у бік перебільшення і при широкомасштабному спостереженні нейтралізуються.

Неумисні систематичні погрішності мають місце головним чином при опитуваннях за рахунок округлень кількісних показників (віку відвідувача, його доходу, числа ночівель і тому подібне). Помічено, що при реєстрації вік часто округляється навколо чисел, що закінчуються на 0 і 5, і виходить, наприклад, що 40-річних туристів по записах значно більше, чим 39 - і 41-річних. Це явище дістало в статистиці назву акумуляції віків. Такі погрішності виправляються вже при обробці зібраного статистичного матеріалу.

Умисні помилки, як говорить само назва, виникають через свідоме прагнення респондентів приховати істину. Ці помилки спотворюють відомості в одному напрямі, або занижуючи величину показника (наприклад, оборот туристської фірми), або завищуючи його значення. Умисні погрішності найбільш небезпечні для статистичного дослідження. Необхідно немало прикласти зусиль, щоб їх виявити і усунути.

Правильність інформації, що міститься в статистичних формулярах, перевіряється логічним і арифметичним шляхом. В ході логічного контролю визначається відповідність відповіді поставленому питанню або відповідність між відповідями на різні питання програми. Наприклад, якщо в графі "мета поїздки" значиться "американець", то ясно, що відповідь не відповідає питанню, а помилка викликана записом не в тій графі.

У кількісних відповідях, отриманих як сума, різниця, твір або частина інших показників (туристські витрати і їх розбиття по статтях, а також днях подорожі), логічний контроль доповнюється перевіркою правильності обчислень.

При несуцільних (вибіркових) обстеженнях через їх специфіку, окрім розглянутих вище помилок реєстрації, зустрічаються помилки репрезентативності (показності). Вони виникають при неправильному відборі одиниць спостереження.

Усі виявлені помилки по можливості мають бути виправлені. Для цього іноді доводиться виробляти контрольні опитування, робити запити поштою, по телефону. На думку експертів ВТО, погрішність при дорогих обстеженнях не повинна перевищувати 5%, а при пілотажних дослідженнях 13%.

Після звіряння зібрана інформація готується до подальшої обробки. Вона заноситься в таблиці, а потім використовується при розрахунку середніх величин і значень інших основних статистичних показників.

Питання для самоконтролю

  1. Виділіть етапи розвитку статистичного обліку міжнародного туризму. Охарактеризуйте їх.

15.Які ви знаєте розділи статистики міжнародного туризму. Назвіть та охарактеризуйте їх найважливіші показники статистики туристських потоків.

16.Яким чином міжнародний туризм впливає на стан платіжного балансу країни?

17.Розкрийте сутність організації спеціальних статистичних спостережень в туризмі.

Висновки (стисле резюме)

v Історія статистичного обліку міжнародного туризму відбиває еволюцію поглядів на місце і роль туризму в національному господарстві. Статистика міжнародного туризму пройшла довги шлях розвитку з 2-х рр. ХХ ст. по сьогодення. Поступово прості облікові операції ускладнювалися і сьогодні включають елементи аналізу туристської міграції.

v Статистика міжнародного туризму включає два основні розділи: статистику туристських потоків і статистику туристських прибутків і витрат. Найважливішими показниками туристських потоків є кількість прибуттів (відбуттів) і тривалість перебування. Статистика туристських прибутків і витрат містить вартісні оцінки туризму, необхідні при вивченні його впливу на національну економіку, зокрема платіжний баланс країни, а також для характеристики секторів самої індустрії туризму.

v Економічне значення міжнародного туризму визначається, перш за все, надходженнями іноземної валюти в країну, що веде до активізації платіжного балансу країни. Різниця між повним доходом країни від експорту і повною вартістю імпорту називається платіжним балансом. Платіжний баланс може бути негативним, позитивним або урівноваженим. Поточний туристський баланс, як правило, позитивний в країнах Середземномор'я, Туреччині, Китаї, Таїланді, Португалії, Тунісі, Таїланді, Мексиці та ін. Пасивний туристський платіжний баланс характерний для Німеччини, Японії, Великобританії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Бельгії, Швеції, нафтовидобувних країни Персидської затоки та більшості країн, що розвиваються. Урівноважене сальдо туристського балансу характерне для США, Швейцарії, Індонезії, Ірландії, Філіппін, Чилі, Бразилії.

v Статистика міжнародного туризму використовує різні форми збору інформації. Статистичне спостереження може здійснюватися через звітність або за допомогою обстежень, що спеціально проводяться. В першому випадку статистичні відомості отримують від підприємств, установ, організацій і тому подібне по встановлених формах в певні терміни. На основі даних оперативного і бухгалтерського обліку вони заповнюють звітність і передають її в органи статистики. Статистичне спостереження через звітність може бути декількох видів: облік на кордоні, реєстрація прибуттів у засобах розміщення, транспортна статистика, банківська статистика. Проте звітність не в змозі охопити усі сторони туризму як складного суспільно-економічного явища, тому частину даних про нього отримують за допомогою спеціальних статистичних спостережень. У них ставиться мета, виділяються об'єкт і одиниці спостереження, міститься програма обстеження.

Завдання для розширеного вивчення теми розділу 1.4.(переклад з англійської мови на українську чи російську). Матеріали для перекладу додаються нижче.
UNWTO Tourism Highlights. 2011 Edition. 1. International Tourism. International tourism – key to development, prosperity and well-being. Over time, an ever increasing number of destinations have opened up and invested in tourism development, turning modern tourism into a key driver of socio-economic progress through the creation of jobs and enterprises, infrastructure development and the export revenues earned. As an internationally traded service, inbound tourism has become one of the world’s major trade categories. The overall export income generated by inbound tourism, including passenger transport, exceeded US$ 1 trillion in 2010, or close to US$ 3 billion a day. Tourism exports account for as much as 30% of the world’s exports of commercial services and 6% of overall exports of goods and services. Globally, as an export category, tourism ranks fourth after fuels, chemicals and automotive products. For many developing countries it is one of the main sources of foreign exchange income and the number one export category, creating much needed employment and opportunities for development. The most comprehensive way to measure the economic importance of both inbound and domestic tourism in national economies is through the 2008 Tourism Satellite Account (TSA) Recommended Methodological Framework, approved by the UN Statistics Commission. Though many countries have taken steps towards the implementation of a TSA, relatively few have full, comparable results available. The knowledge and experience gained through the TSA exercise has certainly contributed to a much better understanding of the role of tourism in economies worldwide and allows for a tentative approximation of key indicators. Based on the currently still fragmented information from countries with data available, tourism’s contribution to worldwide gross domestic product (GDP) is estimated at some 5%. Tourism’s contribution to employment tends to be slightly higher and is estimated in the order of 6-7% of the overall number of jobs worldwide (direct and indirect). For advanced, diversified economies, the contribution of tourism to GDP ranges from approximately 2% for countries where tourism is a comparatively small sector, to over 10% for countries where tourism is an important pillar of the economy. For small islands and developing countries, or specific regional and local destinations where tourism is a key economic sector, the importance of tourism tends to be even higher. Key trends 2010: • Worldwide, international tourism rebounded strongly, with international tourist arrivals up 6.6% over 2009, to 940 million. • The increase more than offset the decline caused by the economic downturn, with an additional 23 million arrivals over the former peak year of 2008. • In 2010, international tourism receipts are estimated to have reached US$ 919 billion worldwide (693 billion euros), up from US$ 851 billion (610 billion euros) in 2009, corresponding to an increase in real terms of 4.7%. • As a reflection of the economic conditions, recovery was particularly strong in emerging economies, where arrivals grew faster (+8%) than in advanced ones (+5%). Current developments and outlook: • According to the April 2011 Interim Update of the UNWTO World Tourism Barometer, International tourist arrivals grew by close to 5% during the first two months of 2011, consolidating the rebound registered in 2010. • According to the forecast prepared by UNWTO at the beginning of the year, international tourist arrivals are projected to increase in 2011 by 4% to 5%. The impact of developments in North Africa and the Middle East, as well as the devastating earthquake and tsunami that hit Japan in March, are not expected to substantially affect this overall forecast. Long-term trend: • Over the past six decades, tourism has experienced continued expansion and diversification becoming one of the largest and fastest growing economic sectors in the world. Many new destinations have emerged alongside the traditional ones of Europe and North America. • In spite of occasional shocks, international tourist arrivals have shown virtually uninterrupted growth: from 25 million in 1950, to 277 million in 1980, to 435 million in 1990, to 675 million in 2000, and the current 940 million. • As growth has been particularly fast in the world’s emerging regions, the share in international tourist arrivals received by emerging and developing economies has steadily risen, from 31% in 1990 to 47% in 2010. 2. Overview International Tourism. 2010: a multi-speed recovery. In 2010, world tourism recovered more strongly than expected from the shock it suffered in late 2008 and 2009 as a result of the global financial crisis and economic recession. Worldwide, international tourist arrivals reached 940 million in 2010, up 6.6% over the previous year. The vast majority of destinations reported positive and often double-digit increases, sufficient to offset losses or bring them close to this target. Recovery came at different speeds – much faster in most emerging economies (+8%) and slower in most advanced ones (+5%). Asia and the Pacific (+13%) was the first region to recover and among the strongest growing regions in 2010. Africa maintained growth (+7%) and the Middle East returned to double digit growth (+14%). While the Americas rebounded (+6%) from the decline in 2009, Europe’s (+3%) recovery was slower than in other regions. Most travel by air and for the purpose of leisure In 2010, travel for leisure, recreation and holidays accounted for just over half of all international tourist arrivals (51% or 480 million arrivals). Some 15% of international tourists reported travelling for business and professional purposes and another 27% travelled for other purposes, such as visiting friends and relatives (VFR), religious reasons and pilgrimages, health treatment, etc. The purpose of visit for the remaining 7% of arrivals was not specified. Slightly over half of travellers arrived at their destination by air transport (51%) in 2010, while the remainder travelled over the surface (49%) – whether by road (41%), rail (2%), or over water (6%). Over time, the trend has been for air transport to grow at a faster pace than surface transport, so the share of air transport is gradually increasing. 3. International Tourism Receipts. International tourism receipts recovering at a slower pace than arrivals. International tourism receipts are estimated to have reached US$ 919 billion (693 billion euros) in 2010, up from US$ 851 billion (610 billion euros) in the previous year. In absolute terms, international tourism receipts increased by US$ 68 billion (83 billion euros, as the US dollar appreciated some 5% against the euro). Growth in international tourism receipts is estimated at 4.7% in 2010, measured in real terms, i.e. using local currencies at constant prices in order to adjust for exchange rate fluctuations and inflation. Thus, the recovery in international tourism receipts (+4.7%) still lags that of international arrivals (+6.6%). This is typical in periods of recovery when, following major shocks, volume (arrivals) tends to recover faster than income (receipts), as competition is tougher and suppliers make serious efforts to contain prices, with tourists also tending to travel closer to home and for shorter periods of time. All regions posted positive growth in real terms, with the exception of Europe (-0.4%). The Middle East (+14%) and Asia and the Pacific (+13%) showed the strongest growth, while the Americas (+5%) was close to the worldwide average and Africa grew (+3%) somewhat slower. Visitor expenditure on accommodation, food and drink, local transport, entertainment and shopping, is an important pillar of the economies of many destinations, creating much needed employment and opportunities for development. For more than 80 countries, receipts from international tourism were over US$ 1 billion in 2010. For destination countries, receipts from international tourism count as exports and cover transactions generated by same-day as well as overnight visitors. However, these do not include receipts from international passenger transport contracted from companies outside the travellers’ countries of residence, which are reported in a separate category (International Passenger Transport). Although the availability of comparable international data broken down at this level has its limitations, the export value of international passenger transport has in recent years been estimated at some 16% of the combined receipts from international tourism and international passenger transport. For 2010, this corresponds to some US$ 170 billion, as against US$ 155 billion in 2009. This implies that total receipts from international tourism, including international passenger transport, reached almost US$1.1 trillion in 2010. In other words, international tourism contributes close to US$ 3 billion a day to global export earnings.
  1. World’s Top Tourism Destinations.
China moves up one position in both arrivals and receipts. When ranked according to the two key tourism indicators – international tourist arrivals and international tourism receipts – it is interesting to note that eight of the top ten destinations appear in both lists, even though they show marked differences in terms of the characteristics of the tourists they attract, as well of their average length of stay and their spending per trip and per night. The most significant change among the top ten by international arrivals in 2010 was the rise of China to third position, ousting Spain, having overtaken both the United Kingdom and Italy during the past few years. In terms of receipts, China (+15%) also moved up the ranking to fourth position, overtaking Italy (+1%). Furthermore, among the ranking by receipts, Hong Kong (China) entered the top ten at nine, moving up from the 12th position. Among the remaining top ten destinations, France (77 million tourists) continues to lead the ranking interms of arrivals and ranks third in receipts. The USA ranks first in receipts with US$ 104 billion and second in arrivals. Spain maintains its position as the second biggest earner worldwide and the first in Europe, and ranks fourth in arrivals. Italy ranks fifth in both arrivals and receipts. The United Kingdom is sixth in terms of arrivals and seventh in receipts, while Germany is sixth in receipts and eighth in arrivals. Turkey occupies the seventh position in arrivals and the tenth in receipts. Completing the top ten ranking in arrivals are Malaysia (9th) and Mexico (10th) and in receipts, Australia (8th). 5. Regional Results. Europe – steadily picking up. January 2010 ended a run of 19 consecutive months of negative growth for Europe, the region hardest hit by the global economic crisis. In Europe (+3%), recovery was slower than in other regions, mainly due to the economic uncertainty affecting the region and the closure of its airspace in April caused by Iceland’s volcanic ash cloud. International tourism in the region gained momentum from the second half of the year onwards and some large destinations (such as Turkey and Germany) as well as emerging ones (as in the Balkans and South Caucasus) posted remarkable results. International tourist arrivals are estimated to have reached 477 million in 2010, some 15 million more than in 2009, but still 9 million short of the 2008 peak. Receipts decreased slightly by 0.4% in real terms to US$ 406 billion (306 billion euros). Central and Eastern Europe (+5%) achieved the strongest growth of all European sub-regions, although following a substantial decrease in 2009. Western Europe (+3%) was the only sub-region to fully recover from the impact of the crisis. Germany (+11%) was the star performer, with arrivals exceeding 2008’s record level by more than 2.5 million. In most other destinations, including Austria (+3%), Belgium (+6%), the Netherlands (+10%) and Switzerland (+4%), arrivals growth in 2010 was sufficient to bring them above 2008 levels. The exception was France, the world’s top destination, with zero growth in 2010. Northern Europe (+1%) began to slowly recover, although the United Kingdom (-0.2%), the sub-region’s largest destination, still registered negative results. Arrivals in Southern and Mediterranean Europe increased by 3% but were still short of their 2008 peaks. While Israel (+21%), Malta (+13%) and Turkey (+6%) recorded above average results, well established destinations such as Spain, Italy and Greece (all +1%) reported weak growth. Asia and the Pacific – first region to recover International tourist arrivals in Asia and the Pacific reached a historic high of 204 million in 2010, some 24 million more than in 2009 and 20 million above the 2008 pre-crisis peak. The region’s 13% growth in 2010 was double the world average and, following a modest 2% decline in 2009, confirms Asia as the world’s strongest growing region of the past two years. Most destinations posted double-digit growth, boosted by the strong development of local economies in the region. Receipts grew, accordingly, by 13% in real terms to US$ 249 billion. North-East Asia was the best performing sub-region (+14%), with double-digit growth in arrivals for virtually all destinations, particularly the fast growth of Japan and Taiwan (pr. of China) (both at +27%). Growth in China (+9%), the region’s top destination, was below average, but still represented around a quarter of the additional arrivals achieved by the whole region. Arrivals in South-East Asia, the only sub-region to show positive results in 2009, were up 12%. Destinations such as Vietnam (+35%), Singapore (+22%), Cambodia (+17%), Philippines (+17%), Thailand (+12%) and Indonesia (+11%) all recorded double-digit growth, although following weak 2009 figures. International arrivals in South Asia increased by 11%, with particularly strong performances from Sri Lanka (+46%) and Maldives (+21%), and a comparatively more moderate result for the major destination India (+8%). In Oceania (+6%), growth in arrivals was just below the world average with leading and more mature destinations Australia (+5%) and New Zealand (+3%) showing growth after a flat 2009. Americas – sound rebound The Americas rebounded from the decline in 2009 brought on by the economic recession in North America and the A(H1N1) influenza outbreak. International tourist arrivals in the Americas increased in 2010 by 6% to 150 million – some 9 million more than in the crisis year 2009 and 2 million more than the peak year of 2008. Growth in the US economy and the strength of Latin American economies helped to improve the region’s results as a whole. International tourism receipts increased by US$ 16 billion to US$ 182 billion (+5% in real terms). The three leading destinations of the region, the United States (+9%), Mexico (+4%) and Canada (+2%), all ended the year with positive results. South America posted the strongest results in the Americas with arrivals up 11%. Argentina (+23%) was the star performer, followed by Uruguay (+16%), Ecuador (+8%), Brazil and Peru (both +7%). Results were boosted by strong intraregional demand, with Brazil as one of the fastest growing source markets and now ranking as the third largest outbound market in the Americas by expenditure. Arrivals in the Caribbean are estimated to have risen 4% in 2010, more than enough to make up for the decline in 2009, with three of the major destinations recording new peaks: Jamaica (+5%), Cuba (+4%) and the Dominican Republic (+·3%). In Central America arrivals also rose by 4% in 2010, not enough to make up for the decline in 2009. All destinations in the sub-region reported growth except Guatemala. Africa – maintaining momentum Africa, the only region to post positive figures in 2009, maintained growth during 2010. The region benefited from increasing economic dynamism and the worldwide exposure created by the FIFA World Football Cup. International arrivals increased by 3 million (+7%) to 49 million, while in terms of receipts the region added US$ 3 billion to reach US$ 31 billion (+4% in real terms). In South Africa, which accounts for over a quarter of total arrivals in Subsaharan Africa, arrivals were up 15% in 2010, following the successful staging of the World Cup. Other destinations in the sub-region, according to available data, performed above average: Madagascar (+21%), Cape Verde (+17%), Tanzania and Seychelles (both +11%). Results in North Africa (+6%) were driven by the leading destination Morocco (+11%). Middle East – a return to double-digit growth The Middle East was the fastest growing region in 2010 (+14%), but this followed a significant drop in 2009 (-4%). Boosted by intraregional travel favoured by high oil prices, the region reached 60 million arrivals in 2010, up 7.5 million on 2009 and 5 million compared with the peak year of 2008. International tourism receipts are estimated to have increased as well, by 14% in real terms to US$ 50 billion. Almost all destinations recorded double-digit increases in arrivals, such as: Syria (+40%), Palestine (+32%), Jordan (+20%), Egypt (+18%) and Lebanon (+17%). The exception was Saudi Arabia, the second largest destination of the region, showing flat results.
  1. Outbound Tourism.
Most travellers stay in own region. The large majority of international travel takes place within the traveller’s own region, with about four out of five worldwide arrivals originating from the same region. Source markets for international tourism are still largely concentrated in the industrialized countries of Europe, the Americas and Asia and the Pacific. However, with rising levels of disposable income, many emerging economies have shown fast growth over recent years, especially in a number of markets in North-East and South-East Asia, Central and Eastern Europe, the Middle East, Southern Africa and South America. Europe is currently still the world’s largest source market, generating just over half of international arrivals worldwide, followed by Asia and the Pacific (21%), the Americas (16%), the Middle East (4%) and Africa (3%). International tourism’s top spenders – China enters the top three The top ten ranking by international tourism spenders shows one remarkable change in 2010, with China (US$ 55 billion) moving up into third position, overtaking the United Kingdom (US$ 49 billion). China has shown by far the fastest growth with regard to expenditure on international tourism in the last decade, multiplying expenditure four times since 2000. Ranking as the seventh biggest source market in 2005, it has since overtaken, respectively, Italy, Japan, France and the United Kingdom. Further movement among the top ten tourism spenders came from Canada, which moved up two positions to six, and Australia entering at ten. In both cases the appreciation of their respective currencies has clearly helped. The first two places are still held by Germany (US$ 78 billion) and the United States (US$ 76 billion). Among the top ten, the Russian Federation showed the strongest growth, up 27% – admittedly, following a 12% drop in spending in 2009 – followed by China, up 26%. After two years of decline, Japan also moved into positive growth figures (+4%). The United Kingdom was the only market among the ten to record a drop in expenditure (-2%) – due to the weak economy and pound sterling.
  1. Tourism 2020 Vision.
Long-term prospects Tourism 2020 Vision is the World Tourism Organization’s long-term outlook and assessment of the development of tourism up to the first 20 years of the new millennium. An essential outcome of the Tourism 2020 Vision are quantitative forecasts covering a 25-year period, with 1995 as the base year and forecasts for 2010 and 2020. Although the evolution of tourism over recent years has been somewhat irregular, for the moment UNWTO has maintained its long-term forecast. The underlying structural trends of the forecast are not believed to have changed significantly. Experience shows that in the short term, periods of faster growth (1995, 1996, 2000, and 2004 to 2007) alternate with periods of slow growth (2001 to 2003, 2008, 2009). As part of its program of work, UNWTO is currently undertaking a major update of its long-term outlook with the project Tourism Towards 2030. UNWTO s Tourism 2020 Vision projects that international arrivals are expected to reach nearly 1.6 billion by the year 2020. Of these worldwide arrivals in 2020, 1.2 billion will be intraregional and 0.4 billion will be long-haul travellers. East Asia and the Pacific, South Asia, the Middle East and Africa are forecast to grow at over 5% per year, compared to the world average of 4.1%. More mature regions Europe and the Americas are anticipated to show lower-than-average growth rates. Europe will maintain the highest share of world arrivals, although this share will decline from 60% in 1995 to 46% in 2020. The total tourist arrivals by region shows that, by 2020, the top three receiving regions will be Europe (717 million tourists), East Asia (397 million) and the Americas (282 million), followed by Africa, the Middle East and South Asia.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...