Главная Обратная связь

Дисциплины:


Змістовий модуль 1. Лексикологія арабської мовиМета та завдання курсу

Мета курсу: засвоєння студентами інформації щодо сучасногостану науки про лексику та фразеологію сучасної арабської мови; набуття навичок застосування прийомів і методик лексикологічного аналізу; підготовка студентів до розвязання лінгводидактичних і дослідницьких завдань.

Завдання: забезпечити організацію самостійної проблемно-пошукової роботи студентів; забезпечити виконання контрольно-тренувальних та підсумкових завдань, що передбачають формування відповідних навичок та умінь.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: про основні методики і прийоми лексикологічного аналізу; про можливості застосування теоретичних знань і практичних навичок у професійній діяльності; про типи словників.

вміти:використовувати терміни й поняття сучасної лексикології і фразеології; оперувати основними методиками і прийомами лексикологічного та фразеологічного аналізів; визначати лексикологічні характеристики слів сучасної арабської літературної мови; застосовувати лексикографічні видання к джерела необхідної лінгвістичної інформації.

Інформаційний ресурс для вивчання курсу:

Ковыршина Н.Б., Самоделкина Л.В. Лексикология арабского языка. Учебное пособие. – М.: Российский университет дружбы народов, 2008. – 57 с.

Змістовий модуль 1. Лексикологія арабської мови.

Тема 1.Слово як одиниця лексичної системи. Лексичне поняття і лексичне значення.

Тема 2.Етимологія. Джерела походження та формування лексики арабської мови. Шляхи формування лексичного фонду арабської літературної мови, способи словотвору (афіксація і конверсія, дієслівні породи, утворення масдарів, дієприкметників, якісних та відносних прикметників і т.і.).

Тема 3.Часова діференціація арабської лексики. Архаїзми. Неологізми.

Тема 4.Внутрішньомовні системні відносини у лексиці. Лексична синонімія. Абсолютні та відносні синоніми. Омонімія. Антонімія.

Тема 5.Соціолінгвістична диференціація арабської лексики. Термінологія. Абревіація.

Для отримання оцінки за дистанційний курс студент повинен виконати наступне:

1. Виконати письмовий переклад тексту українською (с. 5).

2. Виконати письмовий переклад тексту українською (с. 6-7).

3. Виконати письмовий переклад тексту арабською (с. 8).

4. Зробити стислий конспект тексту арабською (с. 8-10).

5. Підготувати письмову розповідь на тему: «Історія і особливості формування арабської лексикології. Обсяг – 1 сторінка друкованого тексту.

6. Виконати письмовий переклад тексту українською (с. 10-11).

7. Підготувати письмову розповідь українською мовою про праці арабських лінгвістів у сфері лексикології арабської мови (обовязково наводьте назви творів та імена авторів мовою оригіналу та українською мовою). Обсяг – 1 сторінка друкованого тексту.8. Викнайте письмовий переказ тексту арабською мовою (с. 11-13).

9. Напишіть реферат на тему: «Історія формування сучасного словника арабської літературної мови». Обсяг – 6-7 сторінок друкованого тексту. Мова – українська, приклади, назви творів та імена авторів наведяться арабською та українською мовами.

Завдання виконуються у програмі Microsoft Word. Для української мови – шрифт Times New Roman, 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Для арабської мови – шрифт Traditional Arabic, 16, міжрядковий інтервал – 1,5.

Виконані завдання необхідно надіслати на електрону пошту alina.iskandar@gmail.com до 30.11.14. Після чого студент отримує модульну контрольну роботу, на виконання якої відводиться 5 днів з моменту отримання. Виконану контрольну роботу необхідно відправити на ту саму електрону адресу.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...