Главная Обратная связь

Дисциплины:


ФІЛОСОФСЬКІ СЛОВНИКИ ТА ЕНЦИКЛОПЕДІЇ1. Філософський енциклопедичний словник (Від. ред. В. І.

Шинкарук). – К., 2002

2. Философская энциклопедия. В 4-х тт. – М., 2000 – 2001

3. Блинников Л. В. Великие философы. Словарь - справочник. –

М., 1999

4. Словник-мінімум з філософських термінів та методичні вказівки до його опанування (уклад. Л. П. Гончар). – Вінниця, 1997

5. Огородник І. В., Русин М. Ю. Українська філософія в іменах. –

К., 1997

6. Соловьев В. С. Философский словарь. – Р.-на-Д., 1996

7. Человек и общество (философия): Словарь-справочник. – Р.-на-

Д., 1996

8. Горбунов Т. В., Гордиенко Н. Ф., Карпунин В. А. Школьный

философский словарь. – М., 1995

9. Краткая философская энциклопедия. – М., 1994

10. Философский словарь (ред. И. Т. Фролов). 6-е изд. – М., 1991

11. Современная западная философия. Словарь. – М., 1991

12. Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. – М., 1989

13. Філософський словник. 2-е вид. – К., 1986

14. Краткий словарь по философии. 4-е изд. – М., 1982

15. Философская энциклопедия в 5-ти тт. – М., 1960-1970

 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ «ФІЛОСОФІЇ»

1. Світогляд, сутність, структура, типи.

2. Виникнення філософії.

3. Розкрийте структуру філософії як системи знань.

4. Багатоманітність форм і способів буття філософії.

5. Розкрийте сутність міфологічного і релігійного світогляду та їх відмінність від філософського світогляду.

6. Розкрийте основні аспекти співвідношення філософії та світогляду.

7. Розкрийте зміст і сутність філософської культури.

8. Охарактеризуйте роль особистості в філософії.

9. Охарактеризуйте світоглядну природу філософського знання.

10. Обґрунтуйте особливості філософії як типу духовності..

11. Філософія і релігія: особливості співвідношення.

12. Охарактеризуйте співвідношення філософії та моралі, філософії та мистецтва.

13. Філософія і наука: характер співвідношення.

14. Місце філософії в сучасній культурі.

15. Розкрийте сутність філософської проблематики.

16. Існує точка зору, що філософія це мудрість і знання. Обґрунтуйте її зміст та своє ставлення до неї.

17. Основні риси та проблематика античної філософії.

18. Порівняти східну і західну парадигми філософування.

19. Охарактеризуйте вплив філософії античності на формування світоглядних позицій доби Середньовіччя і Відродження.

20. Основні риси і особливості Середньовічної філософії.

21. Основні риси і проблематика філософії Відродження.

22. Проблеми пізнання і субстанції у філософії ХVII ст.

23. Що означають поняття «теїзм», «деїзм», «пантеїзм» і як вони співвідносяться між собою? Назвіть філософів, що представляють ці позиції.24. Проблема методу пізнання у філософських поглядах Ф.Бекона та Р. Декарта.

25. Основні риси філософії Просвітництва.

26. Німецька класична філософія як втілення класичного типу раціональності.

27. Розкрийте сутність коперніканського перевороту Канта у філософії.

28. Основні риси філософії Гегеля.

29. Зміст і сутність антропологічного матеріалізму Л.Фейербаха.

30. Розкрийте основну проблематику та вихідні принципи філософії марксизму.

31. Проблема раціонального і ірраціонального у філософії XX ст.

32. Охарактеризуйте характерні риси та основні напрями філософії XX ст.

33. Сцієнтизм та антисцієнтизм у філософії XX століття.

34. Філософія психоаналізу: основні представники та ідеї.

35. Проблема людини в філософії XX ст.: екзистенціалізм, філософська антропологія, персоналізм.

36. Світова та українська філософія: особливості взаємозв’язків.

37. Основні особливості і етапи розвитку філософської думки в Україні.

38. Філософські погляди Г. Сковороди.

39. Особливості розвитку української філософії другої половини XIX – XX ст.

40. Філософські ідеї Києво-Могилянської Академії.

41. Проблема буття та її місце в філософії.

42. Проблема буття і небуття у філософії. Розкрити відмінність тлумачення цієї проблеми у західній і східній філософії.

43. Філософське осмислення світу: вихідні категорії.

44. Розкрийте сутність філософських підходів до проблеми буття Бога.

45. Філософське розуміння простору і часу.

46. Рух і розвиток: зміст і співвідношення.

47. Діалектика як вчення про розвиток.

48. Розкрийте зміст синергетики як концепції розвитку.

49. Проблема духовності в філософії.

50. Свідомість: сутність та властивості.

51. Свідомість як філософська проблема.

52. Свідомість як цілісна система.

53. Проблема несвідомого та його роль несвідомого в людському бутті.

54. Самосвідомість: її природа і специфіка.

55. Пізнання та його філософське тлумачення. Види пізнання.

56. Особливості чуттєвого та раціонального пізнання та їх роль у формуванні системи знань.

57. Пізнання і теорія істини.

58. Наука: її особливості та соціальні функції.

59. Наукове пізнання: специфіка, форми та методи.

60. Наука та основні закономірності її розвитку.

61. Розкрийте суть і співвідношення понять «парадигма», «наукова революція».

62. Охарактеризуйте зміст і особливості основних типів раціональності.

63. Технократизм та технократичне мислення: сутність та особливості.

64. Практика: сутність, види та роль в людській життєдіяльності.

65. Діалектика і логіка: їх зміст і співвідношення.

66. Розкрийте предмет логіки і сутність її основних законів.

67. Поняття, судження, умовиводи як форми законів.

68. Сутність людини в історико-філософському контексті. Есенційний та екзистенційний підходи до тлумачення сутності людини.

69. Проблемність людського буття: філософське осмислення.

70. Буття людини як буття можливого: творчість, свобода, вибір, відповідальність.

71. Проблема достотності людського буття.

72. Проблема сенсу життя і способи його філософського осмислення.

73. Проблема смерті та безсмертя в духовному досвіді людства.

74. Природа - людина - суспільство: філософські аспекти взаємодії.

75. Філософське розуміння суспільства.

76. Суспільство як цілісна система.

77. Індивідуальне та соціальне в людському бутті: їх взаємозв'язок.

78. Історичність буття суспільства.

79. Проблема прогресу та сенсу історії.

80. Проаналізуйте концепції періодизації та спрямованості історії.

81. Проаналізуйте світоглядні засади сучасної екологічної ситуації.

82. Логіка розвитку технічного прогресу в світлі проблеми виживання людства.

83. Глобальні проблеми сучасності і майбутнє людства. Феномен глобалізації.

84. Природа цінностей і ціннісних орієнтацій та способи їх обґрунтування та передачі.

85. Базові життєві цінності, їх смисл і співвідношення.

86. Проблема свободи: філософський аналіз.

87. Особливості ціннісно-духовних орієнтирів сучасної культури.

88. Філософське тлумачення техніки.

89. Поняття «ноосфери» та його світоглядний філософський зміст.

90. В чому полягає специфіка етичних, естетичних та релігійних цінностей.

91. Розкрийте взаємозв'язок моральних і релігійних цінностей.

92. Розкрийте зміст релігії як типу духовності.

93. Розкрийте сутність естетики як типу духовності.

94. Відчуження: способи його осмислення і подолання.

95. Назвіть і охарактеризуйте основні категорії естетики.

96. Етика: її предмет, зміст, основні категорії.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...