Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теми семінарських занятьОпис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів –3 Галузь знань 1406 Сфера обслуговування (шифр і назва) Вибіркова  
Напрям підготовки 6.140103 Туризм (шифр і назва)
Модулів – 2 Спеціальність   Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ____1_______   Семестр
Загальна кількість годин - 108 IV-й 1V-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента - 4 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 20 год. год.
Семінарські
18 год. год.
Лабораторні
- год. год.
Самостійна робота
70 год. год.
Індивідуальні завдання:год.
Вид контролю: ДЗ

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/3

для заочної форми навчання – 2/3

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Етика бізнесу як наукова та навчальна дисципліна.

Тема 1. Предмет і система етики бізнесу. Етика туристичного бізнесу.

Тема 2. Виникнення та розвиток етики бізнесу.

Тема 3. Моральні принципи та норми бізнесу, туристичного бізнесу.

Тема 4. Моральні відносини в бізнесі, туристичному бізнесі.Етичні кодекси, їх значення у формуванні етичної поведінки ділової людини

Змістовий модуль 2. Проблеми етики бізнесу.

Тема 5. Макроетика бізнесу. Моральні відносини в бізнес-середовищі, туристичному бізнесі.

Тема 6. Мікроетика бізнесу. Бізнес-етика організації, туристичної фірми, компанії. Репутація організації, туристичної фірми, компанії.

Тема 7. Моральні виміри діяльності менеджера, фахівця туризму.

Тема 8.Бізнес-етикет: сутність та правила.

 

 

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. . Етика бізнесу як наукова та навчальна дисципліна.
Тема 1. Предмет і система етики бізнесу. Етика туристичного бізнесу.            
Тема2. Виникнення та розвиток етики бізнесу.            
Тема 3.. Моральні принципи та норми бізнесу, туристичного бізнесу.            
Тема 4. Моральні відносин в бізнесі, туристичному бізнесі.Етичні кодекси, їх значення у формуванні етичної поведінки ділової людини              
                         
                         
                         
Разом за змістовим модулем 1          
Змістовий модуль 2. Проблеми етики бізнесу.
Тема5.Макроетика бізнесу. Моральні відносини в бізнес-середовищі, туристичному бізнесі.            
Тема6. Мікроетика бізнесу. Бізнес-етика організації, туристичної фірми, компанії. Репутація організації, туристичної фірми, компанії.            
Тема7. Моральні виміри діяльності менеджера, фахівця туризму.              
Тема8.Бізнес-етикет:сутність та правила.              
                         
                         
                         
                         
                         
Разом за змістовим модулем 2            
Усього годин            

 Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Тема 1. Предмет і система етики бізнесу. Етика туристичного бізнесу.
Тема 2. Виникнення та розвиток етики бізнесу.
Тема 3. Моральні принципи та норми бізнесу, туристичного бізнесу.
Тема 4. Моральні відносин в бізнесі, туристичному бізнесі.Етичні кодекси, їх значення у формуванні етичної поведінки ділової людини
Тема 5.Макроетика бізнесу. Моральні відносини в бізнес-середовищі, туристичному бізнесі.
Тема 6.Мікроетика бізнесу. Бізнес-етика організації, туристичної фірми, компанії. Репутація організації, туристичної фірми, компанії.
Тема 7.Моральні виміри діяльності менеджера, фахівця туризму.
Тема8. Бізнес-етикет: сутність та правила.  
     
     
     
     
     
     
     
     
  Разом

 

Самостійна робота

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...