Главная Обратная связь

Дисциплины:


ОБОВЯЗКИ КЕРІВНИКА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ВІД НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, КЕРІВНИКА ВІД БАЗИ ПРАКТИКИ ТА СТУДЕНТІВОбов’язки керівника виробничої практики від навчального закладу:

-забезпечує студентів програмою практики, дають методичні рекомендації щодо проходження практики, проводить інструктаж про порядок її проходження;

-розробляють індивідуальні завдання для студентів-практикантів, ознайомлюють їх з програмою, цілями та завданнями практики;

-інформують студентів про порядок отримання звітності з практики, а також документальне забезпечення;

-разом з керівником від бази практики узгоджують робочі програми, забезпечують високу якість її проходження згідно з програмою практики;

-контролює проходження практики та роботу студентів, пов’язану зі збиранням, пошуком матеріалів для написання звіту;

-перевіряє щоденники та звіти студентів, індивідуальні завдання, які повинен виконати студент, звітність з практики та рекомендує їх до захисту;

-забезпечують проведення всіх організаційних заходів перед початком практики: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідні документи;

-перед початком практики контролюють підготовленість баз практики;

-контролюють забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів і проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки на підприємстві;

-у разі виявлення недоліків в організації практики своєчасно їх усувають;

-контролюють виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, ведуть або організовують ведення табеля відвідування студентами бази практики;

-інформує кафедру про процес проходження практики та їх результати;

-у складі комісії приймають заліки з практики;

-подають завідуючому кафедри письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

Обов’язки керівника виробничої практики від бази практики:

-проводять практику у відповідності до діючого положення і робочої програми, згідно з погодженим календарним планом практики;

-ознайомлюють студентів із структурою підприємства, його напрямами діяльності та перспективами розвитку;

-здійснюють методичне керівництво з виконання студентами індивідуальних завдань і програми практики;

-здійснюють контроль за веденням щоденників практики та підготовкою звітів;

-контролюють відвідування студентами бази практики;

-повідомляють керівництво практикою від навчального закладу про порушення студентами-практикантами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку;

-дають відгуки про діяльність студентів під час виробничої практики, перевіряють і затверджують звіти студентів.

Студенти при проходженні виробничої практики зобов’язані:- до початку практики одержати у керівника практики кафедри консультації щодо оформлення всіх необхідних документів, самі документи (направлення, щоденник, повідомлення про прибуття на базу, індивідуальне завдання, перелік матеріалів, необхідних для курсового проектування, робочу програму, методичні рекомендації тощо), а також інструктаж з охорони праці та техніки безпеки з оформленням у встановленому порядку;

- своєчасно прибути на базу практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- систематично вести щоденник, в якому занотовувати види і обсяги виконаної роботи, записувати необхідний матеріал, щоденно подавати його на перевірку керівникам практики;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- вчасно представити керівнику практики письмовий звіт з додатками і здати залік з практики.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...