Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття та суть маркетингу в ринкових умовахН.р.

 

Укладач: Храбатин Олександра Ізидорівна, викладач комерційних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист Івано-Франківського технікуму ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій

Рецензент : Тимоць Мирослава Василівна, проректор з навчально – методичної роботи, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Обліку і аудиту» Івано – Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького

 

 

Даний посібник призначений для використання студентами, які навчаються за спеціальністю «Комерційна діяльність», а також для студентів заочної та курсової форми навчання, для самостійного вивчення дисципліни «Основи маркетингу», а також рекомендований спеціалістам діяльність яких пов’язана з маркетингом.

Використання посібника «Основи маркетингу» забезпечує якісну підготовку фахівців з питань організації маркетингової діяльності в сучасних ринкових умовах. Посібник є містким за змістом та стислим за формою навчальним виданням, матеріал якого представлено у формі конспекту лекцій та питань для самоконтролю.

ЗМІСТ

1.Суть, зміст маркетингу та його роль в ринкових умовах…………………… .7

1. Поняття та суть маркетингу в ринкових умовах.

2. Система засобів маркетингу.

3. Основні поняття маркетингу.

4. Основні функції маркетингу.

5. Принципи та завдання маркетингу.

6. Основні "правила" маркетингової діяльності.

Тестові питання для самоконтролю

2.Суть та процес маркетингових досліджень…………………………………… 14

1. Суть і зміст та етапи проведення маркетингових досліджень.

2. Джерела збору маркетингової інформації.

3. Методи дослідження, основні методи збору інформації.

4. Дослідження навколишнього середовища.

Тестові питання для самоконтролю

3.Маркетингові дослідження поведінки покупців та конкурентів……………. 24

1. Дослідження поведінки споживачів.

2. Вплив зовнішнього середовища на прийняття рішень.

3. Сутність, ознаки та етапи сегментування ринку.

4. Типи конкуренції.

Тестові питання для самоконтролю

4. Маркетингова товарна політика………………………………………………. 36

1. Суть маркетингової товарної політики. Рівні створення товарів(послуг).

2. Поняття асортименту і порядок його формування.

3. Якість та конкурентоспроможність товарів ( послуг).

4. Життєвий цикл товарів ( послуг).

Тестові питання для самоконтролю

5. Маркетингова цінова політика……………………………………………….. 49

1. Суть маркетингової цінової політики.

2. Алгоритм маркетингового розрахунку цін.

3. Управління цінами.

Тестові питання для самоконтролю

6.Маркетингова політика розподілу……………………………………………. 551. Суть та функції політики розподілу.

2. Фактори та функції каналів розподілу.

3. Використання посередників у каналах розподілу

4.Управління рухом товарів

Тестові питання для самоконтролю

7.Маркетингова комунікативна політика……………………………………. 65

1. Основні інструменти комунікативної політики.

2. Реклама, як інструмент комунікативної політики.

3. Стимулювання збуту, як інструмент комунікативної політики.

4. Пропаганда, як інструмент комунікативної політики.

5. Персональний продаж, як інструмент комунікативної політики.

6. Фірмовий стиль, його елементи

Тестові питання для самоконтролю

8.Маркетингове планування………………………………………………….. 78

1. Суть та система маркетингового планування.

2. Типи фірм в залежності від їхньої місії.

3. Бізнес – планування.

Тестові питання для самоконтролю

9. Організація маркетингу на підприємстві…………………………………. 86

1. Організація маркетингової структури на підприємстві.

2. Характеристика організацій служб маркетингу на підприємстві.

Тестові питання для самоконтролю

Підсумкові тестові питання за курс ………………………………………..… 91

Перелік питань для заліку з предмету “ Основи маркетингу”…………… 102

Список використаних джерел………………………………………………… 104


ПЕРЕДМОВА

Посібник з предмета «Основ маркетингу» розроблено відповідно до вимог освітньої програми та сучасного ринку, щодо підготовки фахівців у сфері комерційної діяльності. При вивченні предмета особлива увага звертається на питання проведення маркетингових досліджень, питання асортиментної, цінової, збутової політики, організацію рекламно – інформаційної діяльності.

Завданням курсу “Основи маркетингу” є:

· вивчення основних понять, систем маркетингу;

· набуття практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань;

· формування вмінь творчого пошуку резервів вдосконалення маркетингової діяльності підприємства.

В посібнику розкрито питання:

· суть і зміст маркетингу в сучасних ринкових умовах;

· вплив середовища на діяльність фірми;

· поведінку споживачів та ситуаційні впливи;

· маркетингову товарну політику, її суть та структуру;

· етапи формування асортименту товарів;

· етапи ЖЦТ;

· процес розробки нового товару;

· суть та мету цінової політики;

· етапи та методи ціноутворення;

· суть та цілі збутової політики;

· маркетингову комунікативну політику;

· організацію маркетингової діяльності на підприємстві;

Структурою посібника передбачено вивчення дев’яти тем в яких розкрито всі питання вивчення даного предмета. З метою здійснення поточного контролю знань і перевірки рівня засвоєння матеріалу рекомендуються переконатися в тому, що викладений в ній матеріал засвоєно. Для цього наприкінці кожної з тем наведено перелік тестових питань для самоконтролю. По завершенню вивчення предмета «Основи маркетингу» запропоновано здійснити перевірку рівня знань за допомогою підсумкових тестових завдань за курс. Правильних відповідей може бути як одна так і декілька. Також перевірку вивченого матеріалу рекомендовано здійснити відповівши на залікові питання.

При вивченні матеріалу використовується новітня інформація та чинне законодавство України з питань організації та функціонування комерційних структур.


Тема 1: Суть, зміст маркетингу та його роль в ринкових умовах.

Поняття та суть маркетингу в ринкових умовах.

2.Система засобів маркетингу.

3.Основні поняття маркетингу.

4.Основні функції маркетингу.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...