Главная Обратная связь

Дисциплины:


Принципи та завдання маркетингу6.Основні "правила" маркетингової діяльності.

1.У сучасній економічній теорії та практиці розвинених країн світу стало звичним поняття маркетинг — від анг. market - ринок, торгівля, продаж. При цьому, якщо раніше це явище економічного життя було своєрідною екзотикою, то тепер його розвиток—головна умова виходу підприємств із кризи, досягнення поставлених ринкових цілей. Ефективне використання маркетингу на підприємствах України потребує насамперед правильного розуміння по суті.

Маркетинг – це:

· процес, завдяки якому суспільство,по-перше забезпечує свої потреби, по-друге – створює і розвиває систему розподілу продукції , по-третє – виходячи з технічних умов, економічних, естетичних і соціальних сприяє пошукам цих товарів, які реалізуються внаслідок ринкового розподілу праці.

· процес втілення задуму, ціноутворення та просування товарів на ринок;

Відповідно до цього предмет маркетингу – це відносини суб’єкта господарювання, які виникають між ним і споживачем, а також іншими суб’єктами на конкретному ринку. Існує двоєдина мета таких відносин:

1.В умовах ринку кожний суб’єкт господарювання працює на ринку і для ринку, де головна діюча особа це споживач, саме він своїм "монетним бюлетнем" голосує за чи проти результатів господарювання інших. Отже, об’єкт маркетингу – це споживач.

2.Кожен суб’єкт господарювання намагається створити і зберегти комфортні умови своєї діяльності, стійкий баланс між можливостями і ринковими умовами.

2.Система засобів маркетингу – це сукупність прийомів і методів, які використовуються фірмою для досягнення поставленої мети, вирішення відповідних завдань. До неї належать прийоми та методи планування продукції, визначення ціни, використання торгових знаків, виробничих марок, фірмової упаковки, розподілу, встановлення особистих контактів, рекламування, стимулювання збуту, поліпшення обслуговування клієнтів, аналіз маркетингової діяльності.

З кінця 50-их років система засобів маркетингу визначається як "маркетингова суміш". У кінці 70-их можливі елементи цієї суміші були об’єднані в чотири групи (рис.1.1.)

  товар
  ціна
МАРКЕТИНГ
  просування
місце

 


Рис 1.1. Елементи маркетингу

Систему засобів маркетингу становлять наступні чотири основні елементи:

1. Product – товар

2. Price – ціна

3. Place – місце збуту

4. Promotion – просування.

1. Товар – повинен бути унікальним, мати певні властивості, дизайн, упаковку, розмір, якість, торгову марку.

2. Ціна – повинна бути такою, щоб з одного боку виробнику було вигідно продати, а споживачу купити цей товар.3. Місце (збут) – кожен товар повинен з’являтись в той час і в тому місці: канали збуту, форма торгівлі.

4. Просування – реклама, стимулювання збуту, персональний продаж – це надання інформації про товар і фірму з метою привернення уваги.

3. Основні поняття маркетингу:

Товар – це все, що може задовольняти потребу або бажання і пропонується ринку з метою привернення уваги, придбання, використання або споживання. Маркетингова класифікація товарів розподіляє їх залежно від призначення:

· терміну використання – короткотермінові і тривалого використання;

· способу виготовлення – стандартні, унікальні;

· рівня ринкової новизни – традиційні, модифіковані, товари новинки;

Обмін – це акт отримання від будь-якого бажаного об’єкта з пропозицією чогось натомість. Розрізняють:

· бартерний – товар-товар;

· товарно-грошовий – гроші товар;

Комерційний обмін цінностями між двома сторонами називається угодою. Угода має місце тоді, коли кожен з її учасників визначає, що вона є вигідною для нього, тобто дає позитивний результат.

Ринок – це механізм, який об’єднує покупців і продавців, які з одного боку намагаються і здатні купити, а з іншого – зацікавлені в продажі товарів і схильні для обміну.

Потреби– це специфічний стан людини, який виникає в результаті того, що, по-перше людина існує сама по собі, як біологічна істота, по-друге, вона є частиною спільної системи, по-третє, взаємодія з навколишнім середовищем. Потреби це рушійна сила, яка визначає поведінку індивіда. Потреби існують незалежно від підприємця, який намагається їх пізнати і задовольнити.

За створеною у 40-их роках американським економістом А. Маслоу теорією всі потреби можна поділити на п’ять рівнів (рис. 1.2.)

 

 

  Потреби в самоствердженні (саморозвиток та самореалізація)  
  Потреби в повазі (самоповага, визнання, статус)  
  Соціальні потреби (почуття духовної близькості, кохання)  
  Потреби в самозабезпеченні (безпека, захищеність)  
Фізіологічні потреби (голод, спрага)
                 

 

Рис 1.2. Ієрархія потреб за теорією А. Маслоу.

Якщо межа задоволення первинних потреб людини більш-менш чітко визначена, то вторинні – є потребами більш високого рівня і різниця між ними не є така конкретна. Потреби вищого рівня стають потужним фактором поведінки людини тільки тоді, коли задоволені потреби нижчого рівня.

Бажання – зовнішня форма вияву потреб. Це потреби, які набули специфічної, конкретної форми відповідно до культурного рівня і особистості індивіда.

Попит – це бажання з урахуванням наявної купівельної і спроможності, тобто забезпечена грошима потреба в товарах, які реалізуються на ринку. Існує кілька видів попиту на товари:

· негативний – покупець негативно ставиться до товару;

· нульовий;

· непостійний – сезонний, нерегулярний;

· повний;

· оманливий;

· повсякденний;

· специфічний – унікальні товари;

· інфляційний – на товари, які знецінюються;

4. Основні функції маркетингу:

1. Маркетингові дослідження - аналіз ринку, вивчення споживача, конкуренти, вивчення структури ринку;

2. Товарна політика - розробка та модифікація товарів, планування асортименту, елімінування(зняття застарілого товару);

3. Цінова політика –вивчення інформації по цінам, розробка цінової стратегії, визначення ціни на товари, прийняття рішення щодо зміни ціни;

4. Політика збуту: вибір системи збуту, вибір каналу збуту;

5. Комунікаційна політика – вибір форми просування, організація реклами, персонального продажу, участі у ярмарках та виставках.

5.Маркетинг, як спосіб діяльності підприємців в умовах ринкових відносин ґрунтується на відповідних принципах:

· вільний вибір мети і стратегії функціонування та розвитку, концепція всіх зусиль вирішальних напрямках діяльності;

· відкритість до споживача, його бажань та потреб, активне просування і одночасно цілеспрямований вплив на них;

· спрямованість на кінцевий результат виробничо-збутової діяльності, а також довготривалу перспективу розвитку фірми;

· комплексний підхід до вирішення проблем, який передбачений для визначення цілі;

· активна політика щодо нововведень, випереджуванні конкурентів;

· гнучкість щодо поставленої мети через швидке пристосування до змін умов навколишнього середовища;

Основними завданнями є відповіді на питання:

· хто? споживачі, постачальники, клієнти, конкуренти фірми;

· що і скільки? виробляти і продавати;

· де організувати фірму?

· коли і як? здійснювати виробництво і збут;

· по якій ціні? реалізовувати продукцію;

6. Основні правила маркетингової діяльності:

1. Треба намагатись виробляти те, що можна продати, а не намагатись продати те, що можна виробити.

2.Споживач – це король, а ми – його вірні слуги, і наше завдання полягає у тому, що б із повагою і найбільшими для короля зручностями допомогти йому зробити свій вибір.

3.Інженери створюють виріб, а маркетологи –товар. При тому слід завжди пам’ятати, що одна і та сама продукція водночас може бути втіленням інженерної мрії та жахом для відділу збуту.

4.Споживача належить питати не про те, який виріб йому потрібний, а про те, у чому полягають його проблеми сьогодні і як він хоче розв’язувати їх за допомогою Ваших товарів завтра.

5.Хто забуває про конкурентів, того завтра забуде ринок.

6.Не забувайте та прогнозуйте зміни зовнішнього середовища і його вплив на Ваш ринок та Ваші товари.

7.Найбільш збиткове –це ефективно робити те, чого робити взагалі не слід.

8.Хороший дизайн –хороший бізнес.

9.Ніхто не хоче платити за низьку якість, але ніхто не хоче платити і за зайву якість.

10.Хто економить на системах збуту, той економить на процвітанні фірми.

11.Зайві витрати –це витрати на недостатню рекламу.

12.Немає сервісу –немає успіху.

13.Маркетинг –загально фірмова справа.

14.Маркетинг існує для фірми, а не фірма –для маркетингу.

Тестові питання для самоконтролю:

1. Яку систему охоплює маркетинг:

а) виробничу; в) виробничо-збутову.

б) збутову; г) комерційну

2. До основних елементів маркетингу не відносять:

а) товар; б) ціну; в) планування; г) рекламу

3. Основним об’єктом маркетингу є:

а) виробник; в) конкурент;

б) споживач; г) фірма.

4. Як розглядається товар згідно з концепцією маркетингу:

а) як уявлення споживача про властивості товарів;

б) усе те, що може задовольнити потребу споживача;

в)набір чітких характеристик, який відповідає певному рівню якості.

5. В якому столітті вперше виник термін «Маркетинг»:

а) кінець ХХ ст.; б) кінець ХІХ ст.;

в) середина ХХ ст; г) середина ХІХ ст;

6. Зовнішня форма вияву потреб, це :

а)первинна потреба; в) вторинна потреба;

в) попит; г) бажання;

7. До основних принципів маркетингу відносять:

а) задоволення потреб споживачів; б) задоволення потреб конкурентів;

в) вільний вибір конкурентів; г) вільний вибір виробника-посередника;

8.В перекладі з англійської термін маркетинг означає:

а) управління; б) торгівля; в) комерція; г) ринок; д) реклама;

9. Реклама, стимулювання збуту, персональний продаж відносять до :

а)збутової політики; в) просування;

б) товарної політики; г) цінової політики;

10. Бажання з урахуванням наявної купівельної спроможності, це:

а)первинна потреба; в) вторинна потреба;

в) попит; г) бажання;

Тема 2 : Суть та процес маркетингових досліджень.

1. Суть і зміст та етапи проведення маркетингових досліджень.

2. Джерела збору маркетингової інформації.

3. Методи дослідження, основні методи збору інформації.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...