Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фактори та показники макросередовища 4 страница· товарний знак;

· фірмовий шрифтовий напис (логотип);

· фірмовий блок;

· фірмове гасло (слоган);

· фірмовий колір (кольори);

· фірмовий комплект шрифтів;

· інші фірмові константи.

Розробляючи фірмовий стиль, треба враховувати результати мар­кетингових досліджень, рекомендації філологів, психологів, спеціа­лістів з паблікрілейшнз, режисерів, композиторів.

Товарний знак — це знак обслуговування, тобто зареєстроване в установленому порядку оригінальне оформлене художнє зображен­ня, яке використовується для виділення товарів та послуг фі­рми та для реклами. Можна виділити чотири групи знаків: художні (обра­зотворчі), словесні, об'ємні та звукові.

Художні знаки - це зображення предметів, тварин, птахів, лю­дей за допомогою символів, орнаменту, художньої композиції текс­тів та цифр.

Словесні товарні знаки виражаються словами або сполученнями літер, що створюються фантазією авторів. Вони добре втримуються в пам'яті людей. Цей знак реєструється у вигляді тексту або нестан­дартного графічного твору.

Об'ємні знаки можуть бути виготовлені в іще більш оригіналь­ному вигляді — металева чи інша упаковка тощо.

Звукові товарні знаки - це музично оформлений текст гімну фір­ми, адреси, назви продукту тощо.

Змішані або комбіновані товарні знаки - це зображення + сло­ва, зображення + музика, слова + музика. Вони замінюють назву фі­рми або можуть існувати паралельно. Вони часто повторюються і тому швидко запам'ятовуються.

Товарні знаки є центральним елементом фірмового стилю, фірма має на них виключне право, яке забезпечується державою.

Використання торгового знака має такі переваги:

· полегшує захист від недобросовісної конкуренції. Підробка товарного знака переслідується законом і фірма-власник знака може звернутися до суду;

· полегшує ідентифікацію продукту;

· гарантує, що товарна послуга має високий рівень якості;

· добре відома марка привабливіша для каналів розподілу.

Не потрібно шкодувати часу та коштів на розробку товарного знака, тому що сформувати в споживача та користувача прихильність до торгової марки та підтримувати її сталий імідж — це значить збільшити продаж продукту, що має такий торговий знак.

Фірмовий шрифтовий напис (логотип) — це оригінально сконс­труйований напис із повним або скороченим найменуванням фірми, товарної групи, що виробляється фірмою, або якогось конкретного продукту, що виготовляється нею.

Фірмовий блок — це традиційне сполучення кількох елементів, що часто використовуються. Найчастіше це художній товарний знак та логотип. Блок може також містити повну офіційну назву фірми, її поштові та банківські реквізити. Іноді у фірмовий блок входить фір­мове гасло (слоган) — постійно використовуваний фірмовий оригі­нальний девіз. Деякі з таких девізів можна навіть зареєструвати як товарний знак. Слоган має відповідати таким основним вимогам:• робити свій внесок у формування іміджу фірми;

• враховувати особливості цільової аудиторії, бути зрозумілим для неї;

• він має бути коротким та легко запам'ятовуватися;

• він повинен бути оригінальним, відповідно емоційно забарвле­ним, виключати будь-яке подвійне тлумачення і відповідати мента­літету народу.

Також необхідно знати основи кольорових асоціацій людини. Так, зелений колір заспокоює нервову систему, зменшує біль, знімає втому, нормалізує кров'яний тиск; блакитний — знімає біль при невралгіях, запаленнях; помаранчевий — стимулює почут­тя та прискорює серцебиття, підвищує кров'яний тиск, створює ат­мосферу благополуччя та веселого настрою; жовтий — допомагає зосередитися, загострює сприйняття та сприяє вирішенню складних ситуацій, завдань і проблем; червоний колір — теплий, але дратую­чий, він стимулює мозок, поліпшує настрій; фіолетовий — діє на серце та кровоносні судини.

Червоному кольору віддають перевагу люди, які часто закохують­ся та самі є сексуальними; зеленому — здібні та врівноважені; синьо­му — розчаровані; коричневому — консерватори, які не бажають ні­чого міняти; жовтому та помаранчевому — життєрадісні, що люблять імпровізувати; фіолетовому — люди з нестійким характером.

Створення фірмового стилю потребує використання також фірмо­вого комплекту шрифтів, щоб підкреслити різні особливості образу торгової марки. Завдання розробників фірмового стилю — знайти свій шрифт, який би вписувався в образ марки. Він може бути діло­вим, чоловічим, жіночим, легким, важким, елегантним тощо. Типи шрифтів поділяються на прямі, курсивні, орнаментовані тощо. Вони можуть відрізнятися написанням, довжиною та шириною, насиченіс­тю тощо. Треба, щоб їх можна було розрізнити з першого погляду.

Тестові питання для самоконтролю:

1.Вид діяльності для задоволення потреби у товарах, послугах у процесіобміну на етапі встановлення зв’язків між споживачами та продавцями :

а) маркетингові комунікації; в) маркетинговий збут;

б) менеджментові комунікації; г) комунікаційний збут.

2.До цілей комунікативної політики не входить :

а) ознайомлення споживача з товаром; в) зменшення товарних запасів;

б) збільшення об’ємів продажу; г) зменшення об’ємів продажу;.

3. Скільки етапів проведення заходів стимулювання збуту :

а) три етапи; б) чотири етапи; в) п’ять етапів; г) шість етапів.

4. У якому напрямі не здійснюється стимулювання збуту :

а) стимулювання споживачів; в) стимулювання сфери торгівлі;

б) стимулювання конкурентів; г) стимулювання працівників збутового апарату.

5. Планомірне і систематичне встановлення зв’язків між фірмою і громад кістю з метою створення іміджу та завоювання довіри це :

а) пропаганда; в) персональний продаж;

б) стимулювання збуту; г) фірмовий стиль.

6. Основніінструментистимулюваннязбутуце :

а) статті і публікації в газетах; в) екскурсії на підприємства;

б) днівідкритих дверей; г) конкурси, лотереї.

7. Інструментом якого комунікативного засобу є спонсорство:

а) пропаганди; б) реклами; в) персонального продажу; г) стимулювання збуту.

8.Одним з засобів комунікативної політики є такий інструмент, як презентація:

а) пропаганди; б) реклами; в) персонального продажу; г) стимулювання збуту.

9. До структури маркетингової комунікативної політики не входить :

а) реклама; б) стимулювання збуту; в) персональний продаж; г) збут товару;

10. Однією з функцій реклами є:

а) заклики благодійних організацій; в) пропаганда релігійних ідей

б)запрошення до знайомства; г)надання інформації про товари, послуги

11.Яку функцію на ринку не виконує реклама :

а) інформування клієнтів; в) створення іміджу;

б) рекламація товару ; г) переконання споживачів.

12.Вид реклами, що характеризується високою гнучкістю, оперативністю, хорошим охопленням аудиторії та низькою вартістю:

а) реклама на телебачення; в) реклама у пресі;

б) сувенірна реклама; г) виставки, ярмарки.

13. Реклама, яка створює імідж фірми, підкреслює її статус, надійність, стабільність:

а) інформаційна; в) підкріплююча;

б) переконуюча г) престижна.

14Сукупність постійних художніх, текстових елементів у всіх рекламних розробках фірми це:

а) фірмовий стиль; б) реклама; в) імідж фірми; г) пропаганда.

15. Зареєстроване в установленому порядку оригінально оформлене художнє зображення, яке використовується для відрізнення товарів та послуг :

а) реклама; б) товарний знак; в) художній стиль; г) імідж фірми;

16. Зображення предметів, тварин, птахів, людей за допомогою символів, орнаменту, художніх композицій, текстів та цифр це:

а) художній знак; б) об’ємний знак; в) словесний знак; г) звуковий знак.

17. Оригінально сконструйований напис з повним або скороченим найменуванням фірми (фірмовий штриховий напис) це :

а) логотип; б) імідж; в) бренд; г) слоган.

Тема 8: Маркетингове планування.

Суть та система маркетингового планування.

2.Типи фірм в залежності від їхньої місії.

3. Бізнес – планування.

1.Маркетингове планування –це управлінський процес створення та підтримування відповідності між цілями фірми та потенційними можливостями у процесі ринкової діяльності. Планувати маркетинг фірми – це означає розробити чітку програму дій, яка дозволить керувати фірмою так, щоб отримати прибуток.

Головні завдання маркетингового планування:

1. Проведення потенціалу фірми у відповідність до запиту споживачів вибраних цільових ринків.

2. Об’єднання усіх видів і напрямів маркетингової діяльності фірми.

3. Визначення та обґрунтування терміну маркетингових дій.

4. Конкретизація маркетингових дій, щодо того хто їх буде виконувати, як і коли.

Головні принципи маркетингового планування:

· повнота і комплексність (для прийняття рішень мають бути використані всі факти, події та ситуації у їх взаємозв’язку та відповідно до їхньої значущості;

· конкретність (цифровий матеріал) планові величини мусять мати числовий вираз з достатню високою точністю;

· чіткість інформації (чітка коли вона пристосована до навколишнього середовища);

· непереривність (послідовність та узгодженість дій протягом тривалого часу);

· економічність ( показники на планування мають відповідати отриманому прибутку);

· якість виконання планових функцій (зменшення перешкод щодо діяльностіпідприємства, стимулювання нового, прогнозування процесів забезпечення безпеки управління, оптимізація роботи, координація, систематизація).

В залежності від тривалості (періоду на який їх розробляють) плани маркетингу поділяють на:

За змістом:короткострокові – річні;середньострокові (2-5р.);перспективні (5-15р.);

В залежності від масштабів:

· продуктові – для одержання окремого продукту або групи продуктів;

· для всього асортименту продукції.

В залежності від методу планування:

· знизу – вверх (на основі інформації, яка надається працівникам служби маркетингу іншими підрозділами фірми);

· зверху – вниз (планова діяльність централізовано керується і контролюється)

Після визначення стратегій переходять до цілей маркетингу.

Типи цілей маркетингу:

1. Збільшення об’єктів продажу (за рахунок збільшення потенційних клієнтів).

2. Рентабельність ( за рахунок збільшення норми прибутку).

3. Ринок (збільшити частину ринку).

4. Розподіл (призначити нових представників у інших регіонах).

5. Комунікації (інформованість покупця).

6. Ціль продукту (визначити той продукт, за рахунок якого буде більший прибуток).

7. Ціна.

Є дві маркетингові стратегії( виходячи з цілей):

ü Ціна – кількість (орієнтуватися на помірні ціни) за рахунок використання добре опрацьованих технологій, які дозволяють знижувати витрати та ціни.

ü Стратегія переваг ( впровадження нових технологій сервісу)

Для вивчення маркетингової стратегії необхідно відповісти на питання : хто – споживачі?, чого вони бажають?, де вони є?, як і в кого купують?, що являє собою фірма, яка її сфера діяльності?, чи можна запропонувати товар, якого немає в конкурентів?, які бажають мати прибуток від діяльності фірми ?.

2.Швейцарський експерт з маркетингу Фрізевінкель у 1989р. розробив таку патологію фірми:

1. «Гордий лев»- велика фірма з чітким виробничим профілем, мало диверсифікована програма дій, постійно підтримують свої технічні і офіційні вимоги, лідери у своїй спеціалізації.

2. «Могутній слон» - велика фірма, яка втримала динаміку розвитку, диверсифікована програма дій, великі обсяги виробництва.

3. «Неповторний бегемот» - велика фірма з надмірною диверсифікацією, з ускладненою офіційною структурою, є мертвий капітал.

4. «Хитра лисиця» - середніх розмірів фірма, яка успішно володіє стратегією вільних цін.

5. «Сіра миша» - середня чи дрібна фірма, низький рівень спеціалізації, відсутні стратегії розвитку.

Диверсифікація– це пропонування нових товарів на нових ринках.

3. Бізнес – план – це документ в якому обґрунтовуються реальність запропонованої справи з погляду ринку і можливостей фірми. В бізнес – плані розробляється схема розвитку подій, визначається джерела фінансування. Однією із головних цілей бізнес – плану саме є винайдення інвестицій.

Бізнес – план потрібний:

· Підприємцю;

· Фінансистам;

· Потенційним інвесторам;

· Майбутнім співробітникам.

До основних завдань розробки бізнес – плану належать:

· Оцінка новизни і прогресивності підприємницької ідеї, її сильних та слабких сторін;

· Визначення витрат;

· Визначення фінансових ресурсів і джерел фінансування;

· Обґрунтування і вибір стратегії діяльності підприємства;

· Оцінка кон’юнктури ринку;

· Визначення господарського ризику;

· Пошук надійних партнерів для реалізації проекту;

· Прогнозування очікуваних результатів від реалізації підприємницької ідеї.

Структура бізнес – плану

1. Резюме (1-2 стр.) В резюме представлений зміст всього проекту. Повідомлення про наміри: короткий, ясний та доступний огляд бізнес-проекту, його ключових і важливих аспектів.

1.1. Яка саме продукція буде вироблятися? Де планується здійснювати даний вид діяльності?

1.2. Що передбачає даний проект: підтримку і розширення існуючого бізнесу, чи започаткування нового?

1.3. Яка загальна вартість проекту та за рахунок яких коштів передбачається його реалізація?

1.4 Які обсяги збуту прогнозуються на найближчі 12місяців та які фінансові результати очікується отримати?

1.5 Який термін окупності даного проекту та строк його реалізації?

2. Характеристика підприємницької діяльності

2.1. Загальна інформація про галузь.

2.2.Переваги та недоліки даного виду діяльності.

2.4. Режим роботи.

2.3. Форма власності, система оподаткування.

3. Опис товару(послуг)

3.1. Асортимент товарів(послуг)

3.2.Які потреби покликаний задовольнити даний продукт?

3.3. Які його основні якісні характеристики?

3.4. Які особливості та відмінні якості дозволять надавати перевагу Вашій продукції порівняно з продукцією конкурентів? Завдяки чому покупець вибере саме Ваш товар?

3.4. Як будуть впливати на Ваш бізнес зовнішні фактори (зміни в технології, соціальні тенденції, основні економічні або політичні зміни)?

4. Аналіз ринку. Прогноз збуту.

4.1. Хто Ваші потенційні клієнти? Охарактеризуйте Ваш ринок з географічної та демографічної точки зору.

4.2. Які тенденції спостерігаються на тих сегментах ринку, які планується охопити (потенціал росту, купівельні тенденції клієнтів тощо)?

4.3.Вимоги до постачання. Хто є Вашими основними постачальниками та де вони розташовані? На яких умовах (попередня оплата, оплата з відстрочкою платежу, тощо) будуть закуповуватись необхідні матеріальні ресурси? За чий рахунок буде здійснюватись їх доставка?

4.4. На чому базуються Ваші прогнози обсягів збуту? Якими методами Ви користувались при їх розрахунках? Які первинні або вторинні маркетингові дослідження Вами використовувались?

4.5. Яким буде Ваш середньомісячний обсяг збуту, виходячи із конкретних ринкових умов і потенційних можливостей підприємства?

4.6. Чи враховані Вами при розрахунках річного обсягу збуту сезонні коливання?

4.7. Чи визначені Ваші майбутні споживачі і чи є у Вас попередні домовленості про збут?

5. Аналіз конкуренції.

5.1. Хто є основними виробниками аналогічного товару?

5.2. Які основні характеристики продукції Ваших конкурентів?

5.3. Який рівень сервісного обслуговування та ціни на продукцію у конкурентів?

5.4. Які сильні та слабкі сторони діяльності Ваших конкурентів?

5.6. Які дії конкурентів можуть вплинути на функціонування Вашого бізнесу?

6. План маркетингу.

6.1. Канали збуту. Яка Ваша ринкова стратегія? Яким чином Ви плануєте реалізовувати продукцію: безпосередньо споживачам, через роздрібні торгові точки, через гуртові організації, тощо? Якою буде Ваша кредитна політика, які види оплати передбачається використовувати при розрахунках з клієнтами ?

6.2. Ціноутворення. Якою буде ціна Вашої продукції? Які скидки передбачається надавати клієнтам? Чи потребує дана продукція післяпродажного обслуговування або надання додаткових послуг і скільки це буде коштувати?

6.3. Реклама. Який тип реклами є найбільш ефективним для Вашого бізнесу? Як часто Ви будете здійснювати рекламні заходи і скільки коштів планується на це витрачати?

7. Організаційний план

7.1. Етапи створення власного бізнесу.

7.2.Форма власності, організаційно-юридичне оформлення запланованого бізнесу та кількість працюючих?

8.Виробничий план

8.1. Вимоги по функціонуванню. Які дозволи або ліцензії потрібні для функціонування запланованого виду бізнесу?

8.2. Вимоги до приміщення. Опишіть місце розташування Вашого бізнесу з точки зору його переваг і недоліків. Наскільки воно відповідає вимогам даного бізнесу?

8.3. Вимоги до обладнання. Яке обладнання необхідне для реалізації проекту? Чому Ви вибрали власне цей тип обладнання? Де і за яку ціну планується його придбати?

8.4. Екологічний контроль. Який вплив на навколишнє середовище буде мати реалізація даного проекту? Чи відповідає проект вимогам чинного законодавства і положенням про охорону навколишнього середовища?

8.5. Якими будуть Ваші передпочаткові витрати, пов’язані із створенням бізнесу та отриманням дозволів і ліцензій (для новостворюваних підприємств)?

8.6. Які Ваші загальні передпочаткові витрати?

8.7. Із яких статей будуть складатись Ваші операційні (поточні) виробничі витрати? Якими будуть змінні (прямі) та постійні (накладні) витрати?

9. Фінансовий план

9.1. План прибутку (На перший рік-помісячно).

9.2. План руху грошових коштів (баланс грошових надходжень та видатків).

9.3. Яка загальна вартість і структура капіталовкладень даного проекту?

9.4. Які джерела фінансових ресурсів використовуватимуться (власні кошти, допомога центру зайнятості, кредити банків, комерційний кредит постачальника, залучення коштів партнерів, тощо) та яка форма їх одержання?

9.5. Яке співвідношення між власними і залученими джерелами фінансування при реалізації даного проекту?

10. Оцінка ризику та страхування.

10.1. Які фактори і несприятливі обставини можуть спричинити Вам збитки та якими можуть бути наслідки від них?

10.2. Які проблеми можуть виникнути в процесі виробництва і реалізації продукції та які запобіжні заходи передбачені на цей випадок?

10.3. Що пропонується в заставу?

Додатки

Додатки складаються з певних, необхідних для кожного проекту окремо документів.

· первинний матеріал, на основі якого буде проведено аналіз ринку;

· необхідна стисла інформація про власників бізнесу, ключові кадрові особи, особливості вміння та досягнення.

· специфікації продукції.

· схеми, фотографії продукції, приміщень підприємства.

· прейскуранти.

· Рекламний матеріал.

Тестові питання для самоконтролю :

1. Перша складова частина бізнес – плану, що складається в кінці, а ставиться на початок:

а) резюме; в) оцінка;

б) маркетинг – план; г) виробничий план.

2. Управлінський процес створення та підтримування відповідності між цілями фірми та її можливостями – це:

а) маркетинг; в) маркетингове планування;

б) презентація; г) маркетингове дослідження.

3. До якого розділу бізнес – плану відносять аналіз ціноутворення та стимулювання продажу товарів та послуг :

а) резюме; б) маркетинг – план; в) оцінка; г) виробничий план.

4. Яка тривалість середньострокових планів маркетингу ?

а) 6 – 8р.; б) 5 -15р.; в) 2 – 5р.; г) 1рік

5. Кому потрібен бізнес – план ?

а) підприємцю, інвесторам; в) податковій інспекції;

б) конкурентам г) покупцям

6. Коротке висвітлення всіх розділів бізнес – плану , це :

а) резюме; б) маркетинг – план; в) оцінка; г) виробничий план.

7. Кому підпорядковані структурні підрозділи ?

а) нікому; в) конкурентам;

б) керівнику; г) постачальникам.

8. Прибуток і збиток, рух готівки, страхування відносять до:

а) фінансового плану; в) конкуренції;

б) резюме; г) оцінки ризику.

9. В залежності від чого плани маркетингу поділяються на три групи?

а) якості; б) тривалості; в) ціною; г) способом виготовлення.

10. До юридичного плану відносять :

а) основних конкурентів; в) прибуток і збиток;

б) висновки; г) правовий статус підприємства.

Тема 9 : Організація маркетингу на підприємстві.

1.Організація маркетингової структури на підприємстві.

2.Характеристика організацій служб маркетингу на підприємстві.

1. Організація маркетингу– це структурна побудова для управління маркетинговими функціями. Вона встановлює підпорядкованість і відповідальність за виконання поставлених цілей і завдань.

Організація маркетингу передбачає:

· побудову та вдосконалення структури управління маркетингом;

· підбір фахівців з маркетингу належної кваліфікації;

· розподіл завдань, прав та відповідальності серед працівників маркетингових служб;

· створення незалежних умов для ефективної роботи маркетингового персоналу;

· забезпечення ефективної взаємодії маркетингових та інших служб;

Функціональна організація служби маркетингу передбачає розподіл обов’язків між структурними підрозділами за окремими функціями маркетингової діяльності.

Відділ маркетингових досліджень
Відділ планування товарного асортименту
  Відділ збуту
Відділ реклами і зв’язків з громадкістю
Бюро цінової політики
Маркетинг - директор

Рис. 9.1. Функціональна організація служби маркетингу.

Функціональна організація служби маркетингу є найпоширенішою та найпростішою, проте її ефективність знижується із зростанням товарного асортименту та розширенням кількості ринків збуту. При такій організації маркетингу відсутня особа, яка відповідає за маркетинг окремих товарів загалом чи маркетингову діяльність на окремих ринках.

Регіональну організацію– служби маркетингу застосовують у компаніях, які працюють на широких географічних ринках. Вона передбачає створення підрозділів, що займаються маркетингом продукції підприємства в окремих регіонах.

 

Відділ маркетингових досліджень
Відділ планування товарного асортименту
Регіональні служби збуту   Обласні служби збуту
Бюро цінової політики
Відділ реклами і зв’язків з громадськістю
Маркетинг - директор

Рис. 9.2. Регіональнаорганізація служби маркетингу.

На підприємствах з широким товарним асортиментом застосовують товарну організацію. Це структура управління маркетингом, в якій за розроблення і реалізацію стратегій та планів маркетингу для певного товару чи групи товарів відповідає керівник по товару.

Переваги даного підходу до організації маркетингової діяльності на підприємстві:

· керівник який займається певним товаром, має можливість координувати різні роботи з усього комплексу маркетингу для даного товару, а також скоро реагувати на вимоги ринку;

· приділяють увагу як основним, так і другорядним за значенням товарам;

· легше виявляти здібних працівників, адже їх залучають до всіх сфер оперативної маркетингової діяльності.

Проте для даного типу структури, особливо коли напідприємстві паралельно існують і функціональні і маркетингові служби, характерні певні недоліки:

· керівник, який відповідає за певний товар, не має усіх повноважень, необхідних для його діяльності;

· товарна організація часом потребує більших видатків, ніж очікується, через значні витрати на утримання великої кількості персоналу;

· у працівників товарних підрозділів можуть існувати “подвійні підпорядкування”: своїм безпосереднім керівникам функціональних маркетингових служб.

Ринкова організація служби маркетингу дає можливістьурахувати специфіку роботи на різних за своїм характером ринках: на споживчому ринку промислових підприємств, ринку державних установ тощо. Керівник із питань роботи з ринком відповідає за розроблення перспективних і річних планів збуту продукції та з інших видів функціональної діяльності.

Переваги даної організації структури полягає у тому, що вона дає змогу концентрувати маркетингову діяльність на потребах конкретних ринкових сегментів. Недоліки аналогічні недолікам товарної організації служби маркетингу.

Товарно-ринкова організація служби маркетингу реалізується, як звичайно, у матричній формі. На підприємстві є керівники по окремих товарах та по окремих ринках.

Керівники по товарах планують обсяги продажів та прибутки для своїх товарів, визначають методи їх просування. При тому вони контактують із керівниками по ринках, маючи на меті визначення можливих обсягів продажу і врахування специфіки ринків.

Даний тип структури маркетингу застосовують підприємства, що випускають різноманітну продукцію та реалізують її на багатьох риках, які суттєво відрізняються. Перевагою даної організації маркетингу є можливість приділити увагу кожному товару та кожному ринку. Проте її недоліками можна вважати:

· значні управлінські витрати;

· відсутність достатньої організації, гнучкості;

· породження конфліктів серед персоналу маркетингових служб.

При виборі організаційної структури маркетингу слід дотримуватися основних принципівїї побудови:

· наявність чітко сформульованих принципів та завдань;

· забезпечення оперативного подання між службами маркетингу;

· відсутності «подвійного підпорядкування»;

· обмеження кількості персоналу;

· обмеження кількості ланок в управлінні;

· чітко визначення та координації завдань лінійного керівництва функціональних служб;

· загальні координації дії вищим керівництвам.

Дотримання даних принципів дасть змогу вибрати найбільш прийнятну оргструктуру управління маркетингом та забезпечити ефективність її подальшої роботи.

 


Тестові питання для самоконтролю :

1.Структурна побудова для управління маркетинговими функціями, це:

а) організація маркетингу; в) служби маркетингу;

б) маркетинг – план; г) маркетингове дослідження.

2. Організація маркетингу не передбачає :

а) підбір фахівців з маркетингу в) створення належних умов;

б) розподіл завдань між працівниками; г) рекламу підприємства.

3. Якої маркетингової служби маркетингу не існує :

а)ринкової; б) регіональної; в) конкурентної; г) функціональної.

4. Структура яка передбачає створення підрозділів, що займаються маркетингом продукції підприємства в окремих регіонах, це:

а)ринкова; б) регіональна; в) товарна ; г) функціональна.

5. В якій структурі служби маркетингу реалізуються , у матричній формі:

а)ринковій; б) регіональній; в) товарно- ринковій ; г) функціональній.

6 В якій структурі враховують специфіку роботи на різних за своїм характером ринках :

а)ринковій; б) регіональній; в) товарно- ринковій ; г) функціональній.

7. В якій структурі служби маркетингу передбачаться розподіл обов’зків між структурними підрозділами за окремими функціями маркетингової діяльності:

а) ринковій; б) регіональній; в) товарно- ринковій ; г) функціональній.

8.Кому підпорядковані структурні підрозділи на підприємстві:

а) нікому; в) конкурентам;

б) керівнику; г) постачальникам.

9.На підприємствах з широким асортиментом яку структуру використовують:

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...