Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фактори та показники макросередовища 5 страницаа)ринкову; б) регіональну; в) товарно- ринкову ; г) функціональну.

10. Яка структура маркетингу є найпоширенішою і найпростішою:

а)ринкова; б) регіональна; в) товарна ; г) функціональна.

Підсумкові тестові питання за курс з предмету «Основи маркетингу»

1. Маркетинг починається:

а) з розроблення і виробництва товару;

б) дослідження ринку та потреб споживачів;

в) з інформаційної рекламної кампанії;

г) з обробки та аналізу інформації.

2. Яку систему охоплює маркетинг:

а) виробничу; в) виробничо-збутову.

б) збутову; г) торгову

3. Основними методами збору інформації є:


а) опитування;

б) друковані видання;

в) не формальні джерела;

г) відгуки споживачів.


4. До факторів мікросередовища відносять:


а) економічну ситуацію;

б) конкурентів;

в) науково-технічний прогрес;

г) культуру.


5. Систематичне збирання та аналіз даних, що пов’язані з наявною ситуацією на підприємстві це:


а) маркетингове планування;

б) маркетинг;

в) маркетингові дослідження;

г) сегментація ринку.


6. До факторів макросередовища відносять:


а) споживачів;

б) конкурентів;

в) демографічну ситуацію;

г) посередників.


7. Джерелами збору маркетингової інформації є:

а) виставки, ярмарки; в) спостереження;

б) опитування; г) експеримент.

8. Змагання між товарами, для задоволення однієї потреби, але відрізняються суттєвими параметрами це:


а) видова конкуренція;

б) функціональна конкуренція;

в) предметна конкуренція;

г) недобросовісна конкуренція.


9. До основних елементів маркетингу не відносять:

а) товар; в) планування.

б) ціна; г) рекламу

10. До факторів ситуаційного впливу, що впливають на процес купівлі відносять:


а) ефект часу;

б) завдання купівлі;

в) кількість готівки;

г) пошук інформації.


11. Процес маркетингових досліджень не включає:

а) збір інформації; в) пошук інформації.

б) аналіз інформації; г) рекламу товару

12. Основним об’єктом маркетингу є:

а) виробник; в) конкурент;

б) споживач; г) фірма.

13. Документ в якому обґрунтовано реальність запропонованої справи з погляду умов ринку та можливостей фірми це:

а) бізнес-план; б) статут;

в) установчий договір; г) прайс-лист.

14. Оплачена форма не персональної презентації з чітко вираженим джерелом фінансування:


а) стимулювання збуту;

б) персональний продаж;

в) реклама;

г) пропаганда.


15. Одним з видів реклами:


а)інформаційна реклама;

б)друкована реклама;

в)телевізійна реклама;

г) радіореклама.


16. До якого елементу системи маркетингової комунікації належить встановлення та підкріплення зв’язків з пресою:
а)реклама;

б)персональний продаж;

в)паблік-рілейшнз;

г) стимулювання збуту


17. Безпосереднє зниження ціни, та широке інформування про це:

а) не пряма цінова конкуренція;

б) товарна конкуренція;

в) пряма цінова політика;

г) не добросовісна конкуренція

18. До структури маркетингової товарної політики не входить:

а) розробка товару;

б) ЖЦТ;

в) обслуговування товару;

г) модифікація товару.

19. Зняття застарілого товару з ринку це:

а) елімінування; б) модифікація;

в) модернізація; г) обслуговування товару

20. Як розглядається товар згідно з концепцією маркетингу:

а) як уявлення споживача про властивості товарів;

б) усе те, що може задовольнити потребу споживача;

в)набір чітких характеристик, який відповідає певному рівню якості.

21. На якому етапі ЖТЦ підприємство отримує максимальний прибуток:

а) впровадження; б) зростання;

в) зрілості; г)спаду.

22. До засобів стимулювання збуту відносять:

а) зразки товарів, що пропонується безкоштовно;

б) продавця;

в) публікації в пресі;

г) екскурсії на підприємства.

23. Діяльність фірми з планування, реалізації та контролю руху товарів від виробника до споживача з метою отримання прибутку це:

а)цінова політика; в)комунікативна політика;

б)політика розподілу; г)товарна політика.

24. Шлях, який проходить товар від виробника до споживача це:

а) канал розподілу; в)метод збуту;

б) система керівництва; г)стратегія фірми.

25. Завданням маркетингу є:

а) визначення маркетингових цілей підприємства;

б) прийняття рішень про розробку товарів;

в) вивчення цінової стратегії;

г) вивчення та перетворення купівельної спроможності покупців у реальний

попит;

26. Однією з основних функцій маркетингу є:

а) вивчення попиту; б) аналіз конкурентів;

в) організація збуту; г) організація рекламних заходів.

27. Бажання з урахуванням купівельної спроможності, тобто потреба забезпечена грошима це:

а) попит; б) бажання; в) потреба; г) угода.

28. Найсуттєвішими чинниками для визначення конкурентоспроможності є:

а) ціна та кількість; б) кількість та якість;

в) ціна та якість; г) показники безпеки.

29. Етап швидкого нарощування обсягів збуту і визначення покупцями нового товару це етап:

а) етап впровадження; б) етап зростання;

г) етап спаду в) етап зрілості;

30. Основними завданнями ціноутворення на підприємстві:

а) аналіз цін конкурентів; б) оцінка витрат підприємства

в) максимізація прибутку; г) визначення попиту на товари та послуги

31. Канал розподілу, який складається з виробника і споживача це канал:

а) нульового рівня; б) однорівневий канал;

в) дворівневий канал; г) канал без проміжних рівнів

32. До основних завдань системи маркетингових комунікацій відносять:

а) формування контактних аудиторів; б) інформацію про конкурентів;

в) стимулювання збуту; г) інформацію про цілі і ресурси компанії.

33. Реклама, яка підтверджує інформативність, це:

а) престижна; б) стимулююча;

в) переконуюча; г) нагадуюча.

34. До інструментів стимулювання збуту відносять:

а) дні відкритих дверей; б) безпосереднє спілкування з аудиторією;

в) екскурсії на підприємство; г) проведення акцій, конкурсів

35. Служба маркетингу, яка передбачає розподіл обов’язків між структурними підрозділами за окремими функціями маркетингової діяльності це:

а) функціональна організація служби маркетингу;

б) матрична організація служби маркетингу;

в) ринкова організація служби маркетингу;

36.В якому столітті вперше виник термін «Маркетинг»:

а) кінець ХХ ст.; б) кінець ХІХ ст.; в) середина ХХ ст; г) середина ХІХ ст;

37. До основних принципів маркетингу відносять:

а) задоволення потреб споживачів; б) задоволення потреб конкурентів;

в) вільний вибір конкурентів; г) вільний вибір виробника-посередника;

38.Що не належить до рівнів створення товару:

а) товар за задумом; б) товар в реальному виконанні;

в) товар-замінник; г) товар з підкріпленням;

39.Етап зрілості товару принесе фірмі прибуток :

а) максимальний; б) негативний ; в) нульовий ; г) середній;

40.В перекладі з англійської термін маркетинг означає:

а) управління; б) торгівля; в) комерція; г) ринок; д) реклама;

41. Перша складова частина бізнес – плану, що складається в кінці, а ставиться на початок:

а) резюме; в) оцінка;

б) маркетинг – план; г) виробничий план.

42.Маркетингова товарна політика об’єднує в собі наступні елементи:

а) сегментацію ринку; б) планування нового товару; в) елімінування;

г) випробовування товару; д) розробку задуму та його перевірку;

43.Етап розробки товару принесе нам прибуток:

а) великий; б) збитки; в) середній; г) незначний

44. До ситуаційних чинників, що впливають на процес купівлі товарів відносять:

а) елементи чорної скриньки; б) культуру;

в) завдання купівлі; г) вибір варіантів;

45. До методів збору маркетингової інформації відносять :

а) виставки, ярмарки; б) спостереження; в) споживачів; г) конкурентів;

46. В перекладі з латині термін « конкуренція», це :

а) ринок; в) реклама;

б) ризик; г) змагання;

47. Виведення на ринок нового товару за цінами традиційного, це :

а) товарна конкуренція; в) пряма цінова конкуренція;

б) не пряма цінова конкуренція ; г) не добросовісна конкуренція;

48. До п’яти сил конкурентного середовища не відносять :

а) рекламу; в) конкуренцію;

б) постачальників; г) покупців;

49. Копіювання зразків відносять до елементів :

а) не законної конкуренції; в) товарної конкуренції;

б)цінової конкуренції; г)шпигунства;

50. До процесу прийняття рішень, щодо купівлі не відносять :

а) пошук інформації; в) ефект часу;

б) оцінку варіантів; г) рішення купівлі;

51. Заключним етапом процесу прийняття рішення, щодо купівлі є :

а) поведінку після купівлі; в) рішення купівлі;

б) оцінку варіантів ; г) мотивацію;

52. До структури маркетингової комунікативної політики не входить :

а) реклама; в) персональний продаж;

б) стимулювання збуту; г) збут товару;

53. Яку функцію на ринку не виконує реклама :

а) інформування клієнтів; в) створення іміджу;

б рекламація товару ; г) переконання споживачів ;

54.Діяльність, що спрямована на формування позитивного іміджу фірми та доброзичливого відношення до неї , це:

а) реклама; в) персональний продаж;

б) стимулювання збуту; г) «паблікрілейшнз»;

55. Усне представлення товару в ході бесіди з клієнтом, це :

а) реклама; в) персональний продаж;

б) стимулювання збуту; г) «паблікрілейшнз»;

56. До головних цілей системи маркетингових комунікацій відносять:

а) стимулювання збуту; в) актуалізацію потреб споживача;

б) формування відданості торговій марці; г) мотивацію споживача;

57. Зовнішня форма вияву потреб, це :

а)первинна потреба в) вторинна потреба

в) попит г) бажання

58. До основних принципів маркетингу відносять:

а) задоволення потреб споживачів; б) задоволення потреб конкурентів;

в) вільний вибір конкурентів; г) вільний вибір виробника-посередника;

59. Реклама, стимулювання збуту, персональний продаж відносять до :

а)збутової політики в) просування

б) товарної політики г) цінової політики

60.Систематичне збирання та аналіз даних про ситуацію на підприємстві, це :

а) маркетинг; в) маркетингова інформація;

б) маркетингове планування г) маркетингове дослідження

 

Завдання 2 Підберіть до кожної категорії вірний варіант визначення

Маркетинг А Друковані видання, виставки ярмарки, думки споживачів, відвідувачів
Товар Б Комплекс заходів щодо визначення ціни, знижок, умов оплати за товар
Мікросередовища фірми В Аналітична, виробничо-збутова, контрольна
Методами збору інформації є: Г Змагання між товаровиробниками за кращі умови виробництва та збуту товарів
Функціями маркетингу є: Д Це економічна діяльність, яка впорядковує рух товару від виробника до споживача
Не входять до мікросередовища Е Споживачі, конкуренти, громадськість, посередники
Джерелами збору інформації є: Є Це частина середовища в якому безпосередньо працює фірма
Принципами маркетингу є Ж Опитування, спостереження, експеримент, імітація
Маркетингова цінова політика З Те, що пропонується на ринку з метою задоволення потреб споживача
Конкуренція И Задоволення потреб, вільний вибір виробника та споживача

 

Ринок А Платоспроможна потреба
Маркетинг Б Процес зняття застарілого товару з ринку
Маркетингова інформація В Грошовий вираз вартості товару
Модифікація Г Це процес спрямований на задоволення запитів та потреб споживачів
Ціна Д Потреба, відповідно до культурного рівня та особистості людини
Попит Е Складається з мікросередовища та макросередовища
Запит Є Механізм, який об’єднує продавців та покупців товару
Елімінування Ж Основними факторами є: демографічні, політичні, технічні фактори
Маркетингове середовище фірми З Це вихідний процес маркетингових досліджень
Макросередовище фірми И Зміни у продукції, які охоплюють удосконалення товарів

 

Підберіть до кожної категорії вірний варіант визначення

 

Завдання 3.Визначте, які елементи належать до кожного рівня створення товару і назвіть ці рівні:

1. монтаж

2. упаковка

3. головна вигода

4. якість

5. постачання

6. назва марки

7. властивості

8. після продажне обслуговування

9. гарантії

10. зовнішнє оформлення

 

Завдання 4.Використовуючи наведені елементи заповніть схему послідовності маркетингового дослідження:

1. Збір інформації;

2. Виявлення проблеми та формування мети;

3. Презентація результатів;

4. Добір джерел інформації;

5. Аналіз зібраної інформації

L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34+UCAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEA/+NWIsEA AADbAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbERPS2vCQBC+C/0PyxS8mUkLFUldQ6kIudVHDz1Os2MS zM6m2a2J/nq3UPA2H99zlvloW3Xm3jdONDwlKSiW0plGKg2fh81sAcoHEkOtE9ZwYQ/56mGypMy4 QXZ83odKxRDxGWmoQ+gyRF/WbMknrmOJ3NH1lkKEfYWmpyGG2xaf03SOlhqJDTV1/F5zedr/Wg3f 7Xr+te1+CjQ4bPma4mHcfWg9fRzfXkEFHsNd/O8uTJz/An+/xANwdQMAAP//AwBQSwECLQAUAAYA CAAAACEA8PeKu/0AAADiAQAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbFBL AQItABQABgAIAAAAIQAx3V9h0gAAAI8BAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAC4BAABfcmVscy8ucmVsc1BL AQItABQABgAIAAAAIQAzLwWeQQAAADkAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAACkCAABkcnMvc2hhcGV4bWwu eG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAP/jViLBAAAA2wAAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAmAIAAGRycy9kb3du cmV2LnhtbFBLBQYAAAAABAAEAPUAAACGAwAAAAA= "/> L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34+UCAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEADzHIVcAA AADbAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbERPS2vCQBC+F/oflil4qxM9hJK6BlGE3Hz14HGaHZNg djZmV5P213cLhd7m43vOIh9tqx7c+8aJhtk0AcVSOtNIpeHjtH19A+UDiaHWCWv4Yg/58vlpQZlx gxz4cQyViiHiM9JQh9BliL6s2ZKfuo4lchfXWwoR9hWanoYYblucJ0mKlhqJDTV1vK65vB7vVsNn u0nP++5WoMFhz98JnsbDTuvJy7h6BxV4DP/iP3dh4vwUfn+JB+DyBwAA//8DAFBLAQItABQABgAI AAAAIQDw94q7/QAAAOIBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsB Ai0AFAAGAAgAAAAhADHdX2HSAAAAjwEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALgEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsB Ai0AFAAGAAgAAAAhADMvBZ5BAAAAOQAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAKQIAAGRycy9zaGFwZXhtbC54 bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEADzHIVcAAAADbAAAADwAAAAAAAAAAAAAAAACYAgAAZHJzL2Rvd25y ZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA9QAAAIUDAAAAAA== "/> L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34+UCAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAYH1tzsAA AADbAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbERPS2vCQBC+C/0PyxS86aQ9qKSuobQUcvN58DjNjkkw O5tmtybtr3cFwdt8fM9ZZoNt1IU7XzvR8DJNQLEUztRSajjsvyYLUD6QGGqcsIY/9pCtnkZLSo3r ZcuXXShVDBGfkoYqhDZF9EXFlvzUtSyRO7nOUoiwK9F01Mdw2+BrkszQUi2xoaKWPyouzrtfq+G7 +ZwdN+1Pjgb7Df8nuB+2a63Hz8P7G6jAQ3iI7+7cxPlzuP0SD8DVFQAA//8DAFBLAQItABQABgAI AAAAIQDw94q7/QAAAOIBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsB Ai0AFAAGAAgAAAAhADHdX2HSAAAAjwEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALgEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsB Ai0AFAAGAAgAAAAhADMvBZ5BAAAAOQAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAKQIAAGRycy9zaGFwZXhtbC54 bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAYH1tzsAAAADbAAAADwAAAAAAAAAAAAAAAACYAgAAZHJzL2Rvd25y ZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA9QAAAIUDAAAAAA== "/> L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34+UCAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAEeL5vMMA AADbAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbESPzW7CQAyE75V4h5WReisOPaAqZUEVqBI3fg89ulk3 iZr1huxCUp4eHypxszXjmc/z5eAbc+Uu1kEsTCcZGJYiuFpKC6fj58sbmJhIHDVB2MIfR1guRk9z yl3oZc/XQyqNhkjMyUKVUpsjxqJiT3ESWhbVfkLnKenaleg66jXcN/iaZTP0VIs2VNTyquLi93Dx Fr6b9exr15436LDf8S3D47DfWvs8Hj7ewSQe0sP8f71xiq+w+osOgIs7AAAA//8DAFBLAQItABQA BgAIAAAAIQDw94q7/QAAAOIBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1s UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADHdX2HSAAAAjwEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALgEAAF9yZWxzLy5yZWxz UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADMvBZ5BAAAAOQAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAKQIAAGRycy9zaGFwZXht bC54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAEeL5vMMAAADbAAAADwAAAAAAAAAAAAAAAACYAgAAZHJzL2Rv d25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA9QAAAIgDAAAAAA== "/>

?
?
?
?
?

 


Перелік питань для заліку з предмету “ Основи маркетингу”

1. Поняття маркетингу, його основні елементи.

2. Нормативно – правова база маркетингу.

3. Принципи, завдання та функції маркетингу.

4. Мікро та макро середовище, їх частини і аналіз.

5. Маркетингові дослідження, їх суть і порядок проведення.

6. Основні поняття маркетингу.

7. Методи збору маркетингової інформації (їх переваги і недоліки)

8. Дослідження навколишнього середовища

9. Маркетингові дослідження конкуренції, її типи.

10. Маркетингові дослідження поведінки покупців.

11. Маркетингове планування , його сутність і значення.

12. Типи фірм в залежності від стратегії.

13. Етапи складання бізнес – плану.

14. Поняття маркетингової товарної політики, її структура.

15. Рівні створення товару: товар за задумом, товар в реальному виконанні, товар з підкріпленням.

16. Розробка нового товару.

17. Якість товарів і послуг, головні параметри якості.

18. Конкурентоспроможність продукції.

19. ЖЦТ, характеристика основних етапів.

20. Маркетингова цінова політика, мета ціноутворення.

21. Методи ціноутворення, їх характеристика.

22. Маркетингова політика збуту, її мета і цілі.

23.Фактори та функції каналів розподілу.

24.Використання посередників у каналах розподілу

25.Управління рухом товарів

26. Основні інструменти комунікативної політики.

27. Роль реклами в підприємницькій діяльності.

28. Поняття реклами, її функції та види.

29. Завдання маркетингових комунікацій.

30. Переваги та недоліки основних засобів реклами.

31. Фірмовий стиль, його елементи.

32. Стимулювання збуту, як інструмент комунікативної політики.

33.Пропаганда, як інструмент комунікативної політики.

34.Персональний продаж, як інструмент комунікативної політики.

35.Використання посередників у каналах розподілу

36.Організація маркетингу на підприємстві.

37. Переваги і недоліки маркетингових структур.

38. Класифікація реклами в залежності від цілей.

39. Оцінка каналів розподілу.

40. Сутність та класифікація маркетингового планування.

Список використаних джерел :

1. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент : Підручник. – К. :КНЕУ, 1998. – 268с.

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 1998. – 384 с.

3. Гончаров С.М. Маркетинг: Навч. посібн. – Рівне: РДТУ, 1997. – 275 с.

4. Гончаров С.М., Барановський С.В. та ін. Маркетинг: вправи, ситуації, тести. Навч. посібн. – Рівне: РДТУ, 2000. – 496 с.

5. Гончаров С.М. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни „Маркетинг” в кредитно-модульній системі організації навчального процесу. – Рівне: НУВГП, 2004. – 104 с.

6. Гончаров С.М. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивчені дисципліни „Маркетинг” в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. – Рівне: НУВГП, 2004. – 104 с.

7. Мороз Л.А. , Чухрай Н.І. Маркетинг : Навчальний посібник; Збірник вправ. – Львів: Державний університет « Львівська політехніка», 1999. – 244с.

8. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.

9. http://nuwm.rv.ua.

10. Інтернет.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...