Главная Обратная связь

Дисциплины:


Семінарське заняття №1 з тем №1, 2МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ

ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Обсяг аудиторного навантаження всього – 36 год., у тому числі семінарські та практичні заняття – 18 год.

Семінарське заняття №1 з тем №1, 2

Тема: Особливості організації і функціонування корпорацій Корпоративні цінні папери на ринку капіталів
  Мета:   Закріпити теоретичні знання щодо особливостей організації і функціонування корпорацій та обігу корпоративних цінних паперів на ринку капіталів.

Тривалість семінару – 2 год

 

Порядок проведення семінару:

1. Оголошення теми, плану і мети проведення заняття.

2. Розподіл часу на опитуванння, тестовий контроль та оголошення результатів.

3. Підведення загальних результатів проведення семінарського заняття.

Питання, які виносяться на семінарське заняття:

1. Фінансові аспекти організації та реорганізації акціонерних товариств.

2. Дружні та ворожі злиття і приєднання компаній.

3. Особливості оподаткування АТ порівняно з підприємствами інших організаційно-правових форм в Україні.

4. Роль корпоративного управління в забезпеченні інтересів акціонерів.

5. Основні відмінності між американською та німецькою моделями корпоративного управління.

6. Формування і розвиток корпоративних відносин в Україні.

7. Шляхи підвищення ефективності корпоративного управління українськими АТ.

8. Види корпоративних цінних паперів та їх особливості.

9. Функції акцій за умов розвиненого фондового ринку.

10. Основні ознаки класифікації акцій.

11. Роль корпоративних облігацій у діяльності АТ.

12. Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку.

13. Формування і розвиток в Україні ринку корпоративних цінних паперів.

14. Державне регулювання випуску та обігу корпоративних цінних паперів у зарубіжних країнах і в Україні.

 

Тести:

1. Під терміном «корпорація» розуміється:

А) товариство з обмеженою відповідальністю;

Б) акціонерне товариство;

В) командитне товариство;

Г) пайове товариство.

 

2. Основні ознаки, що характеризують корпорацію такі:

А) корпорацією управляють її вищі органи;

Б) відповідальність акціонерів за зобов’язаннями корпорації не обмежена їхніми частками;

В) акціонер має право вільно розпоряджатися своїми акціями;

Г) відповіді а і в правильні.

 

3. Акціонерне товариство є формою підприємництва, капітал якого спочатку формується за рахунок:

А) емісії та продажу акцій на первинному ринку;

Б) випуску облігацій;

В) продажу акцій і облігацій;

Г) немає правильної відповіді.

 

4. Купивши акцію, фізична чи юридична особа стає власником акціонерного товариства відповідно до:А) ринкової вартості акції;

Б) номінальної вартості акції;

В) ринкової вартості акції та терміну її обігу;

Г) відповіді а і в правильні.

 

5. Реорганізація акціонерного товариства шляхом злиття передбачає:

А) утворення нового АТ шляхом передання йому всіх прав і обов’язків двох або кількох АТ з припиненням діяльності останніх;

Б) припинення діяльності одного або кількох АТ з переданням прав і обов’язків іншому товариству;

В) створення одного або кількох товариств з переданням їм частини прав і обов’язків АТ, що реорганізується, без припинення діяльності останнього;

Г) перетворення АТ на ТОВ або юридичну особу іншої організаційно-правової форми.

 

6. Фінансові особливості філій і представництвакціонерних товариствполягають у тому, що вони:

А) є юридичними особами;

Б) не є юридичними особами;

В) можуть зберігати юридичну самостійність в особливих випадках;

Г) немає правильної відповіді.

 

7. Виділяють такі системи корпоративного управління:

А) німецька;

Б) азіатська;

В) американська;

Г) відповіді а і в правильні.

 

8. Рішення про припинення діяльності АТ у будь-якій формі є виключною компетенцією:

А) засновників;

Б)правління;

В) загальних зборів акціонерів;

Г) немає правильної відповіді.

 

9. Основним нормативним актом, що регулює питання управління акціонерними товариствами в Україні, є:

А) Закон України "Про підприємства";

Б) Закон України "Про акціонерні товариства";

В) Закон України "Про господарські то­вариства";

Г) відповіді б і в правильні.

 

10.Створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх статутів і положень є компетенцією:

А) правління;

Б) загальних зборів;

В) ревізійної комісії;

Г) немає правильної відповіді.

 

11. Акція з економічного погляду є:

А) титулом власності;

Б) капіталом, що дає дохід;

В) юридичним документом;

Г) відповіді а і б правильні.

 

12. Акція дає право на отримання:

А) інвестицій;

Б) дивідендів;

В) відсотків;

Г) немає правильної відповіді.

13. Залежно від обсягів прав, що закріплюють акції, вони поділяють­ся на:

А) прості та привілейовані (преференційні);

Б) іменні та на пред’явника;

В) привілейовані (преференційні);

Г) немає правильної відповіді.

 

14. За формою існування акції поділяються на:

А) прості та привілейовані (преференційні);

Б) іменні та на пред’явника;

В) паперові (документар­ні) і без документарні;

Г) немає правильної відповіді.

 

15. Промислову емісію акцій здійснюють у таких випадках:

А) перетворення закритого АТ на відкрите;

Б) у разі заснування нового АТ;

В) відповіді а і б правильні;

Г) немає правильної відповіді.

 

16. Можливі такі способи публічного розміщення акцій і облігацій:

А) без­по­сере­­дній продаж інвесторам за допомогою андерайтерів;

Б) лістинг;

В)під­писка;

Г) відповіді а і в правильні.

 

17. До основних витрат, пов'язаних з продажем акцій відносять:

А) спред;

Б) лістинг;

В)маржа;

Г) немає правильної відповіді.

 

18. Достроковий викуп випущених об­лігацій із заміною їх на облігації нового випуску з нижчою процент­ною ставкою називається:

А) консолідація;

Б) лістинг;

В) рефінансування;

Г) немає правильної відповіді.

 

19. Реєстратор – це:

А) акціонерне товариство, яке реєструється як юридична особа;

Б) державний орган, який здійснює реєстрацію підприємств;

В) юридична особа, яка здійснює реєстраційну діяльність за дозволом ДКЦПФР, на ведення реєстру іменних цінних паперів;

Г) громадська організація, що контролює і реєструє емітентів.

 

20. Цінний папір, що обертається на ринку і підтверджує право власника на певну кількість цінних паперів, депонованих у депозитарії:

А) єврооблігація;

Б) опціон;

В) депозитарна розписка;

Г) немає правильної відповіді.

 

 

Контрольні питання:

1. Чому акціонерна форма господарювання поширена у світі та стає провідною в Україні?

2. Чи вигідно організовувати ВАТ у разі невеликих розмірів підприємства?

3. Форми реорганізації АТ.

4. Чому відбуваються дружні та ворожі злиття і приєднання компаній?

5. Для чого створюються холдинги?

6. Чи існують особливості оподаткування АТ порівняно з підприємствами інших організаційно-правових форм в Україні?

7. Чи завжди збігаються інтереси акціонерів і менеджерів? Які проблеми виникають у сфері корпоративного управління?

8. Основні відмінності між американською та німецькою моделями корпоративного управління.

9. Яка структура управління АТ передбачена законодавством України?

10. Шляхи підвищення ефективності корпоративного управління українськими АТ.

11. Функції акцій за умов розвиненого фондового ринку.

12. Основні ознаки класифікації акцій.

13. Роль корпоративних облігацій у діяльності АТ.

14. Які цінні папери крім акцій і облігацій можуть використовувати корпорації у своїй діяльності?

15. Особливості емісії і розміщення акцій на первинному ринку.

16. Для чого АТ можуть викупати власні акції?

17. Що таке рефінансування облігацій?

18. Етапи розвитку фондового ринку України.

19. Які форми державного регулювання ринку цінних паперів застосовуються в Україні?

Література: 7, 11, 12, 18, 20.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...