Главная Обратная связь

Дисциплины:


Семінарське заняття №1 з теми №1МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ

ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Обсяг аудиторного навантаження всього – 63 год., у тому числі семінарські та практичні заняття – 27 год.

Семінарське заняття №1 з теми №1

Тема: Значення і теоретичні основи фінансового аналізу
  Мета:   Закріпити теоретичні знання щодо значення та основ фінансового аналізу.

Тривалість семінару – 2 год

 

Порядок проведення семінару:

1. Оголошення теми, плану і мети проведення заняття.

2. Розподіл часу на опитуванння, тестовий контроль та оголошення результатів.

3. Підведення загальних результатів проведення семінарського заняття.

Питання, які виносяться на семінарське заняття:

1. Суть та завдання фінансового аналізу.

2. Види фінансового аналізу.

3. Методи і прийоми фінансового аналізу.

 

Тести:

1. Фінансовий аналіз є складовою частиною…

а) аналізу господарської діяльності підприємства.

б) аналізу фінансової діяльності підприємства.

в) аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

г) аналізу виробничого обліку.

д) аналізу бухгалтерської звітності.

 

2. Основними завданнями аналізу фінансового стану є:

а) дослідження результатів господарської діяльності підприємства;

б) аналіз бухгалтерської звітності;

в) науково обгрунтоване дослідження фінансових ресурсів в єдиному виробничому процесі;

г) вірна відповідь відсутня.

 

3. Предметом фінансового аналізу підприємства є…

а) основні та оборотні кошти підприємства.

б) прибуток та цінні папери підприємства.

в) фінансові ресурси підприємства та їхні джерела формування та використання.

г) вірна відповідь відсутня.

 

4. ............. показники показують співвідношення абсолютних показників і виражаються у відсотках, коефіцієнтах, індексах.

а) відносні;

б) факторні;

в) вартісні;

г) загальні.

 

5. .... порівняльний аналіз застосовують для вивчення структури економічних явищ та процесів шляхом розрахунку питомої ваги складових у загальному цілому, співвідношення складових цілого між собою, а також впливу факторів на рівень результатних показників шляхом порівняння їх розмірів до і після зміни відповідного фактора:

а) горизонтальний;

б) вертикальний;

в) трендовий;

г) факторний.

 

6. Методи, які побудовані на використанні професійного досвіду та інтуїції спеціалістів під час вирішення аналітичних задач, відносять до:

а) логічних прийомів;

б) методів експертної оцінки;

в) економіко-математичних методів.

 

7. Аналіз, який проводиться аналітиками, що є сторонніми людьми для підприємства та не мають доступу до внутрішніх даних підприємства:а) ретроспективний аналіз;

б) зовнішній аналіз;

в) внутрішній аналіз;

г) оперативний аналіз.

 

8. Внутрішніми користувачами фінансової інформації підприємства є:

а) кредитори;

б) страхові компанії;

в) акціонери;

г) постачальники.

 

9. Який, із принципів фінансового аналізу визначається впливом аналітичної інформації на прийняття управлінських рішень, що дозволяє своєчасно вжити заходи для виправлення виявлених диспропорцій у стані господарюючого суб’єкта:

а) періодичність;

б) динамічність;

в) оперативність;

г) комплексність;

д) точність.

 

10. Який, із перелічених методів, дозволяє встановити взаємозалежність між ознаками, що характеризують окремі суспільно-економічні явища та процеси:

а) балансовий;

б) кореляційно-регресійний;

в) індексний;

г) вірна відповідь відсутня.

 

11. Зовнішній фінансовий аналіз здійснюється з урахуванням наступних параметрів:

а) вивчення цін на продукцію, товари і послуги;

б) вивчення ставок оподаткування і процентних ставок за банківськими кредитами і депозитами, курсу емісії цінних паперів;

в) вивчення діяльності конкурентів на товарному і фінансовому ринках;

г) усі відповіді правильні.

 

 

12. Внутрішній фінансовий аналіз має такі особливості:

а) орієнтація на зовнішніх користувачів;

б) орієнтація на внутрішніх користувачів;

в) орієнтація на публічну звітність підприємства та максимальна відкритість результатів аналізу;

г) вірна відповідь відсутня.

 

Контрольні питання:

1. Що таке фінансовий аналіз?

2. Завдання фінансового аналізу.

3. Мета фінансового аналізу.

4. Що є предметом фінансового аналізу?

5. Види фінансового аналізу.

6. Основні завдання зовнішнього фінансового аналізу.

7. Щи Ви розумієте під поняттям внутрішній фінансовий аналіз та які функції він виконує?

8. Які джерела інформації застосовуються при проведенні фінансового аналізу?

9. Як Ви думаєте, чи існує зв’язок між фінансовим аналізом і історією розвитку країни?

10. Назвіть групи показників, які використовуються у фінансовому аналізі.

11. Значення фінансового аналізу при вивченні економічних явищ та суспільних процесів.

12. Що розуміють під науковим інструментарієм фінансового аналізу?

Література: 8, 10, 13, 16, 24

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...