Главная Обратная связь

Дисциплины:


Cемінарське заняття №2 з теми №2Тема: Інформаційне забезпечення фінансового аналізу.
  Мета:   Закріпити теоретичні знання щодо інформаційних джерел забезпечення фінансового аналізу.  

Тривалість практичного заняття – 2 год

 

Порядок проведення семінарського заняття:

1. Оголошення теми, плану і мети проведення заняття.

2. Розподіл часу на опитуванння, тестовий контроль та оголошення результатів.

3. Підведення загальних результатів проведення семінарського заняття.

Питання, які виносяться на семінарське заняття:

1. Мета і завдання аналізу фінансових звітів.

2. Загальні вимоги до фінансової звітності.

3. Основні форми фінансової звітності підприємства.

4. Інші джерела інформації для фінансового аналізу: статистична звітність, оперативна звітність, дані обстежень.

 

Інформаційною базою фінансового аналізу є фінансова звітність, статистична звітність, матеріали обстежень.

Фінансова звітністьце бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено мету складання фінансової звітності та основні принципи її складання, що забезпечує можливість використання інформації працівниками різних рівнів для прийняття управлінських рішень.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності, рух грошових коштів підприємства. Тобто, інформація, яка подається бухгалтерією підприємства користувачам, повинна бути: повною; правдивою; неупередженою.

Статистична звітність є основною інформаційною базою, від­повідно до якої користувачі інформації отримують дані про обсяг виробництва і реалізації продукції, товарів, робіт, послуг; витра­ти на них за видами діяльності; зайнятість працівників та оплату їх праці; ефективність використання робочого часу; наявність та рух основних засобів тощо.

Тести:

1. Ф. №1 «Баланс» – це:

а) звіт, який показує зміни у складі власного капіталу підприємства за звітний період;

б) звіт, який показує зміни, що відбулися в коштах підприємства в результаті операційної, інвестиційної і фінансової діяльності за звітний період;

в) звіт, який містить дані про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період;

г) звіт, який містить інформацію про стан активів, зобов’язань і власний капітал підприємства на певну дату.

 

2. Який принцип фінансового аналізу припускає розподіл фінансової діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності:а) автономності;

б) повноти висвітлення;

в) послідовності;

г) періодичності.

 

3. Яка форма звітності містить інформацію про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період:

а) ф. №1 «Баланс»;

б) ф. №2 «Звіт про фінансові результати»;

в) ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів»;

г) ф. №4 «Звіт про власний капітал».

 

4. Ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів» містить такі розділи:

а) нематеріальні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів, власний капітал, забезпечення майбутніх витрат і платежів, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання, доходи майбутніх періодів;

б) фінансові результати, елементи операційних витрат, розрахунок показників прибутковості акцій;

в) рух коштів в результаті операційної діяльності, рух коштів в результаті інвестиційної діяльності, рух коштів в результаті фінансової діяльності;

г) нематеріальні активи, основні засоби, капітальні інвестиції, доходи і витрати, фінансові інвестиції, грошові кошти, ....

 

5. Метою складання фінансової звітності є:

а) характеристика фінансового стану підприємства;

б) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства;

в) забезпечення широкого кола користувачів інформацією.

г) вірна відповідь відсутня.

 

6. Інформаційною базою для фінансового аналізу є:

а) фінансова звітність, статистична звітність, дані обстежень;

б) бізнес-план підприємства, фінансова звітність;

в) фінансова звітність;

г) статистична звітність.

 

7. Знайти помилку. До основних джерел інформації для аналізу
фінансового стану підприємства належить:

а) звіт про фінансові результати;

б) звіт про рух грошових коштів;

в) баланс;

г) прибуткові касові ордери.

 

8. Актив балансу відображає:

а) зміну в складі власного капіталу підприємства;

б) характер (напрям) використання капіталу підприємства;

в) усі джерела утворення майна підприємства;

г) джерела формування основних засобів підприємства.

9. Метою якого звіту є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності підприємства за звітний період:

а) «Баланс»;

б) «Звіт про фінансові результати»;

в) «Звіт про рух коштів»;

г) «Звіт про власний капітал».

 

10. Фінансова звітність згідно П(С)БО − це:

а) звітність, що містить інформацію про фінансовий стан підприємства за звітний період;

б) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства за звітний період;

в) звітність, що засвідчує зобов′язання однієї сторони сплатити грошові кошти іншій стороні в зазначений термін;

г) правильної відповіді немає.

 

Контрольні питання:

1. Які форми звітності містять інформацію, необхідну для аналізу фінансового стану підприємства?

2. Основні принципи складання фінансової звітності.

3. Мета складання звітності підприємства.

4. Взаємозв’язок між фінансовими звітами підприємства.

5. У чому полягає різниця в джерелах інформації для внутрішнього та зовнішнього аналізу?

6. Де користувачі можуть отримати інформацію про фінансовий стан підприємства?

7. Якісні характеристики фінансової звітності.

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...