Главная Обратная связь

Дисциплины:


Коефіцієнт зносу основних засобів,

де: З(ф) - знос основних фондів; Б(ф) - балансова вартість основних фондів.

коефіцієнт відновлення

,

де: Б(п) – балансова вартість основних засобів, що надійшли за період;

Б(к) – балансова вартість основних засобів на кінець періоду.

коефіцієнт вибуття

,

де: Б(в) - балансова вартість основних засобів, що вибули за період;

Б(н) – балансова вартість основних засобів на початок періоду.

активна частина основних засобів

,

де: В(а) - вартість активної частини основних засобів;

Б(ф) - балансова вартість основних засобів.

 

Активна частина основних засобів визначає частку виробничих основних засобів основного виду діяльності в основних засобах.

Для характеристики майна підприємства можуть використовуватися інші коефіцієнти. Зокрема, для вирішення питання щодо забезпечення підприємства власними коштами розраховується коефіцієнт забезпечення власними коштами (Кзк). Цей коефіцієнт розраховується як відношення різниці між обсягами джерел власних та прирівняних до них коштів і фактичною вартістю основних засобів та інших позаоборотних активів до фактичної вартості наявних у підприємства оборотних коштів.

Задачі:

1. За даними ф. №1 «Баланс» проаналiзувати склад та структуру майна підприємства, а також розрахувати вiдхилення в розрiзi показникiв. Результати розрахункiв оцiнити.

 

Активи Початок року Кінець року Відхилення (+,-)
Сума, тис.грн Питома вага, % Сума, тис.грн Питома вага, % Суми Питомої ваги
1 2 3 4 5 6 7
1. Усього активів            
- у тому числі 1.2. Необоротні активи            
1.3. Оборотні активи - з них:            
1.3.1. Запаси            
1.3.2. Грошові кошти та розрахунки            
- у тому числі            
Кошти в розрахунках            
Грошові кошти та їх еквіваленти            

 

2. Проведіть вертикальний аналіз необоротних активів підприємства. Зробіть висновки.

Показник Значення показника, тис. грн. Структура необоротних активів, % Зміни в структурі
на початок року на кінець року на початок року на кінець року
1.Нематеріальні активи   18,7      
2. Незавершене будівництво 15363,1 22822,6      
3. Основні засоби 108803,6 107360,1      
4. Довгострокові фінансові інвестиції 1418,1        
5. Інші необоротні активи 38,9 33,8      
Всього необоротних активів 125662,4 131652,5      

3. За наведеними даними проаналізуйте стан основних засобів підприємства. 

Показник Значення показника, тис. грн Абсолютне відхилення значення показника
на початок року на кінець року
Первісна вартість  
Знос  
Надходження -  
Вибуття -  
Коефіцієнт зносу      
Коефіцієнт оновлення      
Коефіцієнт придатності      
Коефіцієнт вибуття      

4.За даними таблиці визначте показники майнового стану підприємства, а саме коефіцієнти фондовіддачі, фондомісткості та оборотності оборотних активів.

Показник Базисний рік Звітний рік Абсолютне відхилення, +/− Звітний рік до базисного, %
Чистий дохід, тис. грн    
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.    
Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.    
Коефіцієнт фондовіддачі        
Коефіцієнт фондомісткості        
Коефіцієнт оборотності оборотних активів        

5. Оцінити вікову структуру обладнання та оновлення основних засобів.

Показник Станом на початок року Станом на кінець року Відхилення, +,- Темп росту,%
Первісна вартість основних засобів, тис. грн    
в тому числі активної частини    
Амортизація основних засобів, тис. грн    
в тому числі активної частини    
Коефіцієнт придатності, %        
в тому числі активної частини        

 

Контрольні питання:

1. Завдання аналізу майна підприємства.

2. Які Ви знаєте джерела інформації для проведення аналізу майна підприємства?

3. Методи аналізу майна підприємства.

4. Аналіз динаміки майна підприємства.

5. Аналіз структури майна підприємства.

6. Як визначають коефіцієнт зносу основних засобів?

7. Як визначають коефіцієнт відновлення основних засобів?

8. Як визначають коефіцієнт вибуття основних засобів?

Література: 1-6, 10, 13, 17, 20, 23, 24

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...