Главная Обратная связь

Дисциплины:


до модуля 1 з бази КРОК-2При аналізі захворюваності з тимчасовою непрацездатністю робітників машинобудівного заводу було використане поглиблене вивчення захворюваності. Назвати обліковий документ, що використовується при цьому.

A *Карта обліку тимчасової непрацездатності

B Особова карта робітника

C Лікарняний листок

D Звіт про причини тимчасової непрацездатності

E -

З метою оцінки раціональності використання ліжкового фонду проводиться реєстрація госпіталізованої захворюваності. Який статистичний документ є основним джерелом інформації в цьому випадку?

A *Статистична карта хворого, що вибув із стаціонару

B Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діяагнозів.

C Медична карта стаціонарного хворого

D Виписка із медичної карти стаціонарного хворого

E Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік

У дитини після обстеження було встановлено діагноз: епідемічний паротит. Який документ слід заповнити для обліку даного захворювання?

A *Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання.

B Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів.

C Історія розвитку дитини.

D Талон амбулаторного пацієнта.

E Медична карта стаціонарного хворого.

Районному кардіологу доручено розробити план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів по зниженню смертності від серцево-судинних захворювань. Які заходи мають бути заплановані щодо вторинної профілактики цих захворювань?

A *Попередження рецидивів і ускладнень захворювань.

B Направлення хворих на санаторно-курортне лікування

C Попередження виникнення захворювань.

D Направлення хворих на стаціонарне лікування.

E Оптимізація способу і умов життя.

Під наглядом жіночої консультації протягом року знаходилося 620 вагітних жінок, 310 з них стали на облік у термін до 12 тижнів вагітності. Вкажіть назву показника за допомогою якого найкраще оцінити діяльність жіночої консультації в даній ситуації?

A * Своєчасність постановки на облік вагітних у жіночій консультації

B Повнота охоплення вагітних диспансерним спостереженням

C Регулярність спостереження за вагітними жінками

D Рівень якості диспансеризації вагітних жінок

E -

При обстеженні дитини п’яти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на дифтерію. Який медичний документ повинен оформити лікар для реєстрації цього захворювання?

A * Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання … (ф. № 058/0)

B Звіт про медичну допомогу дітям (ф. №31)

C Виписка з Історії розвитку дитини (ф. № 112/0)

D Звіт про деякі інфекційні та паразитарні захворювання (ф. №1)

E Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. №025-2/0)При обстеженні дитини п’яти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на дифтерію. Протягом якого часу лікар повинен проінформувати санепідстанцію про цей випадок?

A * 12 годин

B 24 годин

C 36 годин

D 48 годин

E 72 годин

Лікар сільської лікарської амбулаторії був викликаний до громадянки О., жительки відділеного села, яка вдома без подання медичної допомоги народила дитину. Який документ повинен оформити лікар для того, щоб зареєструвати цей випадок народження дитини?

A * Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу

B Історія розвитку дитини

C Історія розвитку новонародженого

D Обмінна карта: відомості про новонародженого

E Медичне свідоцтво про народження

Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку мертву дитину. Згідно із чинним законодавством України необхідно зареєструвати випадок мертвонародження в органах реєстрації актів цивільних станів. На підставі якого документу це можливо зробити ?

A *Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть

B Лікарське свідоцтво про смерть

C Обмінна карта: відомості пологового будинку про новонародженого

D Виписка з історії розвитку новонародженого

E Виписка з історії пологів

Після тривалого захворювання вдома помер громадянин С. Дільничний лікар виписав “Лікарське свідоцтво про смерть” і повідомив родичів, що його потрібно зареєструвати в місцевому органі реєстрації актів цивільних станів. Протягом якого часу з дня смерті це потрібно зробити згідно із чинним законодавством України ?

A * не пізніше трьох днів

B не пізніше десяти днів

C не пізніше одного місяця

D не пізніше трьох місяців

E не пізніше одного року

Після тривалого захворювання, з приводу якого останніх 7 років знаходився на диспансерному спостереженні в районній поліклініці, вдома помер громадянин С. Згідно із чинним законодавством України випадок смерті потрібно зареєструвати в місцевому органі реєстрації актів цивільних станів. На підставі якого документу це можливо зробити в даному випадку ?

A * Лікарське свідоцтво про смерть

B Медична карта амбулаторного пацієнта

C Фельдшерська довідка про смерть

D Виписка із журналу обліку померлих

E Карта обліку диспансерного спостереження

Головному педіатру району доручено провести аналіз рівня смертності немовлят і визначити наскільки він залежить від керованих причин, пов’язаних із недоліками в організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Питома вага (частка) якого явища в загальній кількості померлих дітей до 1 року найточніше це відображає ?

A * Частка неонатальної смертності

B Частка мертвонароджуваності

C Частка ранньої неонатальної смертності

D Частка постнеонатальної смертності

E Частка перинатальної смертності

Для аналізу діяльності амбулаторії із річних звітних документів взяли відомості про середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих захворювань (всього і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення яких даних відповідає поняттю показник інтенсивності ?

A * кількість захворювань до середньорічної кількості населення

B кількість лікарів до середньорічної кількості населення

C кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань

D середньорічна кількість населення до кількості лікарів

E кількість відвідувань до середньорічної кількості населення

Для аналізу діяльності амбулаторії із річних звітних документів взяли відомості про середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих захворювань (всього і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення яких даних відповідає поняттю показник екстенсивності ?

A * кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань

B кількість лікарів до середньорічної кількості населення

C кількість захворювань до середньорічної кількості населення

D середньорічна кількість населення до кількості лікарів

E кількість відвідувань до середньорічної кількості населення

 

В результаті аналізу дитячої смертності в населеному пункті К. установлено, що в

неонатальному періоді помирає 54\% дітей від загальної кількості померлих на першому році життя. Визначте тип дитячої смертності в даному населеному пункті?

A *Тип "А"

B Тип "В"

C Тип "С"

D -

E -

Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи щодо вторинної профілактики захворювань він повинен внести у цей план?

A *Попередження ускладнення хвороб

B Попередження виникнення захворювань

C Усунення чинників виникнення хвороб

D Покращання умов життя населення

E Проведення реабілітаційних заходів

Головному районному педіатру необхідно провести аналіз рівнів показника смертності немовлят. Що він повинен взяти за одиницю спостереження ?

A *Випадок смерті дитини у віці до 1 року

B Випадок смерті дитини на першому місяці життя

C Випадок смерті дитини після 28 днів життя

D Випадок смерті дитини у перші 7 діб життя

E Випадок смерті дитини під час пологів

 

Лікарю-терапевту доручено провести аналіз захворюваності населення на

підпорядкованій дільниці. Які з джерел вивчення захворюваності забезпечують найбільш повний облік гострих захворювань?

A *Звернення в амбулаторно-поліклінічні заклади

B Спеціально організоване вивчення

C Причини смерті

D Опитування населення

E Профілактичні огляди

Лікарю доручено вивчити інфекційну захворюваність у місті N. Який основний обліковий документ існує для реєстрації і вивчення інфекційних захворювань?

A *Екстрене повідомлення

B Медична карта амбулаторного хворого

C Карта обліку щеплень

D Талон реєстрації заключних діагнозів

E Карта хворого, що вибув з стаціонару

Серед працюючих на промисловому підприємстві зареєстровано 1200 випадків непрацездатності та 12000 днів непрацездатності. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності слід розрахувати по цих даних ?

A *Середню тривалість одного випадку

B Число випадків непрацездатності на 100 працюючих

C Число днів непрацездатності на 100 працюючих

D Відсоток робітників які ні разу не хворіли на протязі року

E Відсоток осіб які тривало та часто хворіли

Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу

лікувально-профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи він повинен внести в цей план щодо первинної профілактики захворювань?

A *Попередження виникнення захворювань

B Направлення хворих на санаторне лікування

C Заходи щодо підвищення якості життя хворих

D Заходи щодо покращання умов життя хворих

E Попередження ускладнень хвороби

Лікар-терапевту доручено провести аналіз стану здоров’я дорослого населення на

дільниці обслуговування. Які групи показників ним будуть залучені до цього аналізу?

A *Демографічні, захворюваності, інвалідності

B Демографічні, захворюваності, фізичного розвитку

C Захворюваності, інвалідності, смертності

D Народжуваності,захворюваності, інвалідності

E Захворюваності, смертності, фізичного розвитку

Районним педіатром проведено аналіз дитячої смертності на підпорядкованій території. Які показники ним були використані?

A *Смертність дітей до 1 року за віком, статтю, причинами

B Смертність дітей до 1 року, мертвонароджуваність

C Летальність дітей за віком, у стаціонарах

D Смертність підлітків у районі

E Смертність немовлят у районі

Лікарем вивчаються рівні загальної захворюваності населення сільської лікарської дільниці. Який обліково-статистичний документ є джерелом отримання цієї інформації?

A *Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів

B Контрольна карта диспансерного спостереження

C Медична карта амбулаторного хворого

D Талон на прийом до лікаря

E Медична карта профілактично оглянутого

Дільничному лікарю доручено провести аналіз захворюваності на підпорядкованій дільниці. За яким видом захворюваності визначається група тривало- і часто хворіючих?

A *З тимчасовою втратою працездатності

B Загальна

C Гостра інфекційна

D На найважливіші неепідемічні хвороби

E Госпіталізована

В регіоні Д. протягом останніх 15 років у віковій структурі населення поступово збільшується частка осіб старших 60 років. Яка буде спостерігатися динаміка витрат на

надання медичної допомоги у даному регіоні при інших рівних умовах (рівень цін, інфляції

і т. д.)?

A *Витрати збільшуються

B Витрати зменшуються

C Витрати стабілізуються

D Витрати не змінюються

E -

Дільничний лікар має підготувати доповідь на нараду про стан здоров'я населення своєї території обслуговування. Які медичні показники здоров'я населення він повинен використати при цьому?

A *Захворюваність, інвалідність, демографічні, фізичний розвиток

B Соціального добробуту, задоволення якістю життя

C Способу життя, забруднення довкілля, генетичні

D Середня тривалість лікування хворого, питома вага ускладнень

E Середня тривалість життя

 

Захворюваність дизентерією у районі по місяцях року в абсолютних цифрах склала:

січень - 6; лютий - 9; березень - 11; квітень - 10; травень - 16; червень - 23; липень - 19; серпень - 33; вересень - 58; жовтень - 19; листопад - 11; грудень - 5. Всього за рік - 220 випадків. Який вид графічного зображення найбільш наочно покаже помісячні відхилення захворюваності дизентерією від середнього рівня?

A *Радіальна діаграма

B Картодіаграма

C Картограма

D Секторна діаграма

E Стовпчикова діаграма

В структурі населення регіону питома вага осіб від 0 до 14 років складає 25%, 15-49 років - 50 %, 50 років і старших - 25 %. Яке поняття найбільш влучно характеризує цю демографічну ситуацію?

A *Стаціонарний склад населення

B Регресивний склад населення

C Прогресивний склад населення

D -

E -

 

У районі, який обслуговує дитяча поліклініка, щепленням підлягало 4800 дітей та

підлітків, оглянуто дітей 4800, зроблені профілактичні щеплення 4320 особам, у 480 дітей виявлені тимчасові медичні протипокази. Яка величина показника “Повнота охоплення профілактичними щепленнями дітей та підлітків, що підлягають щепленням” у цьому районі?

A *90%

B 60%

C 70%

D 80%

E 100%

З 350 робітників металургійного заводу, які підлягали профілактичним оглядам у поточному році, оглянуто у територіальній поліклініці 325 осіб. В результаті – одного працівника тимчасово усунено від роботи, 15 пройшли подальше оздоровлення у санаторіях-профілакторіях, 10 надане дієтичне харчування. Який показник, що характеризує профілактичну роботу поліклініки, доцільно використати у даному випадку?

A *Повнота охоплення періодичними медичними оглядами

B Частота виявлення захворювань під час оглядів

C Питома вага осіб, яких оздоровлено в профілакторії

D Питома вага осіб, яким надано дієтичне харчування

E Питома вага осіб, тимчасово усунених від роботи

 

На території, що обслуговує сільська дільнична лікарня, проживає 6200 мешканців. Згідно плану підлягало профілактичним оглядам 560 робітників сільських господарств з різними факторами ризику. Проведено профілактичні огляди 400 робітників. У 120 осіб виявлені захворювання серцево-судинної системи, з яких 90 осіб поставлено на диспансерний облік. Який з показників найбільш доцільно використати для оцінки організації диспансеризації у лікарні?

A *Питома вага робітників, охоплених профілактичними оглядами

B Питома вага осіб з вперше встановленим діагнозом

C Питома вага осіб, які підлягали профілактичним оглядам

D Питома вага осіб, у яких виявлені захворювання

E Частота захворюваності серцево-судинними хворобами

 

В місті мешкає 100 000 населення. З 160 випадків інфекційних захворювань 75 приходиться на грип. Який показник захворюваності грипом по відношенню до всіх

інфекційних хвороб треба використати?

A *Екстенсивний

B Інтенсивний

C Наочності

D Співвідношення

E Відносної інтенсивності

 

За даними звертань населення в районну поліклініку було виявлено: в січні – 257 випадків грипу, лютому – 222, березні – 210, квітні – 81, травні – 26, червні – 5, липні – 3, серпні – 8, вересні – 19, жовтні – 29, листопаді – 49, грудні – 152. Необхідно наочно показати сезонність коливань рівня захворюваності на грип. Який метод графічного зображення найбільш доцільний в даному випадку?

A *Радіальна діаграма

B Секторна діаграма

C Стовпчикова діаграма

D Картограма

E Гістограма

Дільничний лікар сільської лікарської амбулаторії був викликаний до хворого 42 років. При обстеженні хворого лікар запідозрив дизентерію. Який документ повинен оформити лікар?

A *Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання

B Статистичний талон заключних (уточнених) діагнозів

C Довідку про інфекційне захворювання

D Виписку з Медичної карти амбулаторного хворого

E Доповідну записку на ім'я Голови сільської ради

Головний лікар поліклініки дав завдання дільничному лікарю визначити захворюваність N-ою хворобою на дільниці. За яким документом визначається первинна захворюваність населення на дільниці?

A *За cтатиcтичними талонами “+”

B За cтатиcтичними талонами “+” і “-”

C За журналом профоглядів

D За медичними картами амбулаторних хворих

E За талонами на прийом до лікаря

Головний лікар поліклініки дав завдання дільничному лікарю визначити поширеність N-ою хворобою на дільниці. За яким документом визначається поширеність (розповcюдженіcть) хвороб на лікарській дільниці?

A *За cтатиcтичними талонами “+” - “-”

B За cтатиcтичними талонами “-”

C За картами хворого, що вибув з стаціонару

D За талонами на прийом до лікаря

E За журналом профоглядів

Інформаційно-аналітичний відділ ЦРЛ повинен проаналізувати демографічну ситуацію на території району. Між працівниками відділу були розподілені відповідні завдання. Зокрема одному із них було доручено вивчити народжуваність населення. Які облікові документи повинні послужити йому джерелом інформації?

A *Медичне свідоцтво про народження

B Історія розвитку новонародженого

C Обмінна карта: відомості про новонародженого

D Історія пологів

E Свідоцтво про народження

 

На педіатричній дільниці поповнення – народилася дитина. Про це повідомила лікаря дільнична медична сестра. Коли вперше лікар-педіатр повинен знайомитиcь із своїм пацієнтом?

A *Напередодні виписки дитини з пологового будинку

B У перший тиждень після пологів

C У перший місяць після пологів

D Напередодні пологів

E При першому зверненні до лікаря

У Н-ському регіоні через благоприємні природно-кліматичні, екологічні та соціально-економічні умови відзначено підвищення числа пенсіонерів, що переїхали до регіону з інших куточків країни. Держадміністрація, оцінивши резервну місткість регіону, ввела ряд пільг, які викликали аналогічне масове переселення з-за закордону. Оцініть склад населення , що характеризує останнє демографічне явище?

A *Імміграція населення

B Еміграція населення

C Регресивний склад населення

D Стаціонарний склад населення

E Прогресивний склад населення

В районі проживає 70000 населення, з них у віці 0–14 р. – 13%, 15-49 років – 52%, 50 років та старших – 35%. З допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше зобразити ці дані ?

A * секторної діаграми

B радіальної діаграми

C лінійної діаграми

D стовпчикової діаграми

E картограми

 

При відвідуванні вдома дитини 2-х років лікар загальної практики встановив діагноз “Кір”. Дитина відвідує ясла, має сестру 5-ти років. Який документ необхідно заповнити лікареві для оперативного проведення протиепідемічних заходів на дільниці?

A *Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання (форма № 058/о)

B Довідка по догляду за хворою дитиною

C Історія розвитку дитини (облікова форма № 112/о)

D Книга запису викликів лікарів додому (форма № 031/о)

E Листок непрацездатності по догляду за дитиною

Цеховий лікар формує для поглибленого спостереження групу осіб, що часто хворіють. При цьому він бере до уваги кількість етіологічно пов’язаних випадків захворювань з тимчасовою втратою працездатності протягом останнього року у кожного із робітників. Якою повинна бути ця кількість, щоб працівника віднесли до вказаної групи ?

A * 4 і більше

B 1 і більше

C 2 і більше

D 3 і більше

E 6 і більше

Для характеристики стану здоров'я населення в районі Н. розраховувалися показники народжуваності, смертності, природного приросту, поширеності хвороб і первинної захворюваності, загальної інвалідності та інвалідизації населення. До якого виду статистичних величин відносяться ці показники ?

A *Інтенсивних.

B Екстенсивних.

C Співвідношення.

D Наочності.

E Стандартизованих

У амбулаторно-поліклінічній ланці міської лікарні №2 міста Н. розгорнуто денний стаціонар для соматичних хворих на 60 ліжок. Робота підрозділу здійснюється у 1 зміну. Який спеціаліст здійснює відбір хворих для госпіталізації у денний стаціонар?

A *Дільничний лікар

B Лікар-ординатор стаціонару

C Завідувач поліклініки

D Начальник медичної частини

E Головний лікар стаціонару

У структурі населення регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років – 25%, питома вага осіб від 50 років і старше – 30%. Яке поняття найбільш точно характеризує цю демографічну ситуацію?

A *Регресивний тип вікової структури населення

B Прогресивний тип вікової структури населення

C Когортний тип населення

D Стаціонарний тип вікової структури населення

E Імміграція населення

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...