Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичних завдань студентівУ сучасному навчальному процесі важлива роль належить науковій роботі студентів (НРС), яка сприяє активізації процесу засвоєння знань, розвитку вмінь та здобуттю навичок студентами з дисциплін, що вивчаються, для ефективного використання їх у практичній діяльності.

Виконання наукової роботи студентами може відбуватися у два етапи, а саме:

– при безпосередній участі викладача;

– без його участі в навчальній діяльності студента.

Перший етап відбувається у формі обов'язкових аудиторних занять та консультацій.

Другий етап – це вивчення теоретичних та практичних питань з використанням навчально-методичної та довідкової літератури у позааудиторний час.

НРС передбачає самостійне опрацювання теоретичного матеріалу: вивчення окремих питань теми шляхом опрацювання рекомендованої літератури та виконання індивідуальних практичних завдань у вигляді конспекту, реферату, практичної або графічної роботи.

З метою набуття студентами практичних вмінь та навичок, щодо застосування статистичних методів в аналізі тих чи інших явищ і процесів суспільного життя передбачається виконання практичних завдань шляхом самостійного збору та аналізу інформації з окремих тем курсу.

Виконуючи практичні завдання, студентам слід дотримуватись таких вимог:

1. При розв’язанні задач слід показати хід розв’язку. Кожен розрахунок повинен супроводжуватися назвою показника, що обчислюється, необхідними формулами та поясненнями застосованої методики розрахунків, а також детальним економічним аналізом одержаних результатів.

2. Обчислення статистичних показників та результати розрахунків оформляються у вигляді таблиць та за необхідності відображаються графічно. При побудові таблиць слід дотримуватись правил, наведених у рекомендованих підручниках. Середні величини обчислюються з точністю до 0,1, відносні показники та індекси - з точністю до 0,001 у вигляді коефіцієнту, або з точністю до 0,1 у відсотках. Всі іменовані статистичні величини повинні бути вираженні у відповідних величинах вимірювання.

3. Основні правила побудови таблиць:

- таблиця має бути компактною та містити лише ту інформацію, яка необхідна для розв’язання даного завдання;

- заголовки таблиць, рядків, граф мають бути стислі, чіткі. Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих не допускаються;

- рядки та графи нумеруються (якщо їх багато);

- в кінці таблиці може підбиватися підсумок;

- для показників таблиці слід вказати одиниці виміру у заголовках відповідних рядків чи граф. Якщо для усіх показників використовується одна одиниця виміру, то її вказують у заголовку таблиці.

4. Правила написання висновку.При написанні висновку слід пам’ятати, що висновок – це творчий процес, який відображає власне бачення дослідником характеристики виявлених явищ, тенденцій їх розвитку та оцінки щодо позитивності чи негативності впливу цих тенденцій на подальший розвиток досліджуваного явища загалом.

Попри наведенні зауваження, все ж варто зазначити, що при виконанні будь якої аналітичної роботи слід дотримуватись певних класичних правил. Зокрема, при написанні висновку обов’язково необхідно вказати:

а) аналіз яких показників, на якому підприємстві (ринку, регіоні) в якому часовому проміжку проведений;

б) що встановлено у результаті дослідження:

· при аналізі динаміки обсягів - в цілому по об’єкту дослідження; виділити найкращі та найгірші показники;

· при аналізі динаміки структури – який складник у останньому періоді займає найбільшу питому вагу та виділити зміни у структурі – найбільше зростання та найбільше зниження частки складників;

· при аналізі динамічного ряду – у середньому на скільки відсотків за аналізований період часу зростли (знизилися) обсяги показника й виділити найбільше та найменше зростання (зниження) обсягів до рівня попереднього року;

в) які впливи на загальний розвиток досліджуваного явища у майбутньому спричинятимуть виявлені у звітному періоді зміни.

5. Правила побудови рисунків.

При побудові рисунку по горизонтальній осі відображаються періоди дослідження, по горизонтальній - досліджувані показники.

Поле рисунку має бути використано раціонально, щоб рисунок охоплював щонайменше 75% корисної площі.

Під рисунком подається номер рисунку та його назва. Ноприклад - Рис.1. Динаміка фізичного обсягу ВРП регіону у розрахунку на одну особу.

6. Після перевірки кожного завдання викладачем, студент зобов’язаний виправити допущенні помилки, а при потребі - зробити доповнення.

7. Останнім роком дослідження є рік, який передує навчальному року, протягом якого здійснюється навчання. Наприклад, якщо студенти навчаються у 2011/2012 навчальному році, то останнім роком їх дослідження буде 2010 рік. Якщо дослідження охоплює п’ять останніх років, то з огляду на вище перелічене, цей період включатиме 2006, 2007, 2008, 2009 та 2010 роки.

 

Контроль за виконанням практичних завдань здійснює викладач у вигляді відмітки у таблиці графіку результатів здачі виконаних робіт. Усі види НРС здаються в обумовлений термін, відповідно до складеного викладачем графіку (див. табл. 1).

Таблиця 1

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...