Главная Обратная связь

Дисциплины:


Графік здачі та результати виконанняПрактичного завдання

№ з/п Зміст роботи Термін виконання сем/тижд Оцінка
Завдання № 1 та 2 2/10  
Завдання № 3 та 4 2/12  
Завдання № 5 та 6 2/14  
Завдання № 7 та 8 2/16  
Завдання № 9 2/18  
Загальна оцінка 2/20  

 


Оформлення наукової роботи

Наукова робота повинна бути оформлена згідно наступних вимог:

1. Для виконання наукової роботи необхідно завести окремий зошит або виконувати її на листах формату А4, де акуратно, розбірливо та без скорочень слів виконувати всі завдання у тій послідовності, що передбачені їх змістом.

2. Наукова робота повинна містити:

1) титульний лист;

2) зміст;

3) графік здачі завдань (табл. 1);

4) вступ (обсягом до двох стор.);

5) основні завдання (обсягом до двадцяти п’яти стор.);

6) висновки (обсягом до двох сторінок);

7) список використаних джерел;

8) додатків, у яких підшивається первинна інформація отримана з журналів, преси, збірників Держкомстату тощо.

3. Перед виконанням кожного завдання навести умову та вихідні дані, на основі яких виконується даний етап роботи.

 

Освоєння знань з курсу „Макроекономіка” потребуватиме чимало праці, зокрема й щодо виконання наукової роботи.

Зусилля студентів з виконання наукової роботи не будуть марними. Вони принесуть значну практичну користь. Адже якісне виконання практичних завдань дасть змогу студентам суттєво підвищити рівень їх знань щодо розуміння макроекономічних механізмів функціонування національної економіки.

Щиро бажаємо Вам успіху.

 


Завдання № 1

Використовуючи інформацію з таблиці «Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (ВРП) у розрахунку на одну особу» в розрізі регіонів, дати характеристику динаміки обсягу ВРП регіону протягом останніх п’яти років згідно з варіантом студента. Варіант вибирається згідно з номером студента у списку групи та даними таблиці 2.

Таблиця 2

Дані для вибору варіанта наукової роботи

№ варіанта за списком у журналі групи Адміністративно-територіальні одиниці держави
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
АР Крим
Київ
Севастополь

Інформаційною базою для даного дослідження є статистичні щорічники України за відповідні роки.На основі проведених розрахунків підготувати аналітичну доповідь (обсягом до 2,5 сторінок, яка б включала:

1) теоретичні питання щодо суті валової доданої вартості та її основних складових (1 стор.);

2) результати обчислень, подані у табличній формі згідно прикладу у табл.3 та відображені графічно (1 стор.);

3) аналітичний висновок щодо тенденції динаміки обсягу ВРП регіону та його впливу на подальший розвиток господарського комплексу регіону (0,5 стор.).

Таблиця 3

Динаміка обсягу ВРП ……………… області у розрахунку на одну особу протягом 2006-2010 років

№ з/п   Показники Значення показників
Обсяг ВДВ регіону, грн.          
  Абсолютні відхилення, пунктів          
  · базисні          
  · ланцюгові          

 

Висновки щодо аналізу динаміки обсягів ВРП регіону повинні містити наступні складові:

  1. Аналіз яких показників, в якому часовому проміжку проведений.
  2. Як в цілому змінився досліджуваний показник.
  3. Коли відбувалися найбільші зростання та найбільші скорочення аналізованого показника.

Завдання № 2.

Використовуючи інформацію з таблиці «Зайнятість населення за регіонами», дати характеристику динаміки чисельності зайнятого населення регіону протягом останніх п’яти років згідно з варіантом студента.

Інформаційною базою для даного дослідження є статистичні щорічники України за відповідні роки.

На основі проведених розрахунків підготувати аналітичну доповідь обсягом до 2,5 сторінок, яка б включала:

1) теоретичні питання щодо розуміння категорії зайнятості населення та її ролі у діяльності та розвитку господарства регіону (1 стор.);

2) результати обчислень, подані у табличній формі, згідно зразка (табл.3) та відображені графічно (1 стор.);

3) аналітичний висновок щодо виявленої тенденції динаміки чисельності зайнятого населення регіону.

Завдання № 3.

Використовуючи інформацію з таблиці «Рівень зареєстрованого безробіття за регіонами», дати характеристику динаміки аналізованого показника протягом останніх п’яти років згідно з варіантом студента.

На основі проведених досліджень підготувати аналітичну доповідь обсягом до 2,5 сторінок, яка б включала:

1) теоретичні питання щодо впливу безробіття на економічний розвиток держави (1 стор.);

2) інформаційний матеріал, поданий у табличній формі та відображений графічно ( 1 стор.);

3) аналітичний висновок щодо виявленої динаміки досліджуваних показників (0,5 стор.).

Завдання № 4.

Використовуючи інформацію з таблиці «Попит і пропозиція робочої сили на ринку праці за регіонами», дати характеристику динаміки коефіцієнта навантаження на ринку праці відповідного регіону протягом останніх п’яти років згідно з варіантом студента.

Інформаційною базою для даного дослідження є статистичні щорічники України за відповідні роки.

На основі проведених досліджень підготувати аналітичну доповідь обсягом до 2,5 сторінок, яка б включала:

1. теоретичні питання щодо активної політики зайнятості держави та її впливу на соціально-економічний розвиток національного господарства (1 стор.);

2. результати обчислень, подані у табличній формі та відображені графічно (1 стор.);

3. аналітичний висновок щодо виявленої динаміки досліджуваного показника (0,5 стор.).

Завдання № 5.

Використовуючи інформацію з таблиці «Індекси споживчих цін за регіонами», дати характеристику динаміки аналізованого показника протягом останніх п’яти років згідно з варіантом студента.

На основі проведених досліджень підготувати аналітичну доповідь обсягом до 2,5 сторінок, яка б включала:

1. теоретичні питання щодо впливу інфляції на економічний розвиток держави (1 стор.);

2. інформаційний матеріал, поданий у табличній формі та відображений графічно ( 1 стор.);

3. аналітичний висновок щодо виявленої динаміки досліджуваних показників (0,5 стор.).

Завдання № 6.

Використовуючи інформацію з таблиці «Інвестиції в основний капітал за регіонами» та таблиці «Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу», дати характеристику динаміки інвестиційної місткості ВРП протягом останніх п’яти років згідно з варіантом студента.

Інвестиційна місткість ВРП розраховується шляхом ділення обсягу інвестицій на обсяг ВРП та подається у відсотках.

Інформаційною базою для даного дослідження є статистичні щорічники України за відповідні роки.

На основі проведених досліджень підготувати аналітичну доповідь обсягом до 2,5 сторінок, яка б включала:

1. теоретичні питання щодо впливу інвестицій на розвиток регіону (1 стор.);

2. результати обчислень, подані у табличній формі та відображені графічно ( 1 стор.);

3. аналітичний висновок щодо виявленої динаміки аналізованого показника (0,5 стор.).

Завдання № 7.

Використовуючи інформацію з таблиці «Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами», дати характеристику динаміки частки експорту підприємствами регіону у загальному обсязі експорту товарів державою протягом останніх п’яти років згідно з варіантом студента.

Інформаційною базою для даного дослідження є статистичні щорічники України за відповідні роки.

На основі проведених досліджень підготувати аналітичну доповідь обсягом 2,5 сторінки, яка б включала:

· теоретичні питання щодо впливу експорту товарів на розвиток як економіки регіону, так і національної економіки загалом (1 стор.);

· результати обчислень, подані у табличній формі та відображені графічно (1 стор.);

· аналітичний висновок щодо дослідженої тенденції аналізованого показника (0,5 стор.).

Завдання № 8.

Використовуючи інформацію з таблиці «Депозити домашніх господарств, залучені депозитними корпораціями за регіонами» у національній валюті та таблиці «Кількість населення за регіонами», дати характеристику динаміки обсягу залучених банками коштів на рахунки фізичних осіб в розрахунку на одного мешканця регіону протягом останніх п’яти років згідно з варіантом студента.

Інформаційною базою для даного дослідження є статистичні щорічники України за відповідні роки.

На основі проведених досліджень підготувати аналітичну доповідь обсягом 2,5 сторінки, яка б включала:

· теоретичні питання щодо впливу заощаджень населення на розвиток національної економіки (1 стор.);

· результати обчислень, подані у табличній формі та відображені графічно (1 стор.);

· аналітичний висновок щодо виявленої тенденції динаміки досліджуваного показника.

Завдання № 9.

На основі інформації з завдань №1, №3 та №5 дати характеристику рівня розвитку регіону в порівнянні з середніми показниками по державі.

Для цього, інформацію з відповідних завдань за відповідні роки необхідно порівняти з аналогічними показниками в середньому по державі. Наприклад, для аналізу динаміки ВРП регіону слід використовуючи дані з таблиці «Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу» та порівняти ВРП регіону з ВРП у цілому по державі.

Інформаційною базою для даного дослідження є статистичні щорічники України за відповідні роки.

На основі проведених досліджень підготувати аналітичну доповідь обсягом до 3 сторінок, яка б включала:

· результати трьох обчислень, подані кожен окремо у табличній формі та відображений графічно (1,5 стор.);

· аналітичних висновків щодо стану аналізованих показників та виявлених тенденцій їх динаміки. Стан аналізованого показника характеризується на основі двох критеріїв – кращий від середнього по державі та гірший від середнього по державі (1,5 стор).


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Макроекономіка

Методичні вказівки для виконання практичних завдань

 

для студентів економічних спеціальностей

 

Укладачі Іличок Богдпан Іванович, канд. екон. наук, доц.

Вознюк Іван Петрович, канд.екон.наук, доц.,

Стецюк Петро Іванович, канд.екон.наук, доц.

 

 

Редактор

 

Комп’ютерне складання

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...