Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунок витрат на збутРозрахунок загальновиробничих витрат

Сума загальновиробничих витрат визначається за формулою

, (7.13)

де - % відсоток загальновиробничих витрат заводу-виробника, приблизно складає 80%.

грн.

7.3.2. Розрахунок адміністративних витрат

Сума адміністративних витрат можна розрахувати так

, (7.14)

де β - % адміністративних витрат заводу-виробника, β = 55 %.

грн.

7.3.3. Розрахунок виробничої собівартості

Виробнича собівартість нового виробу складається з суми всіх цих витрат, а саме:

Св = Зм + Зкв + ЗТ + В + Ру + Рзв + Ра (7. 15)

Св = 173,27 + 130 + 275,78 + 178,1+ 222,04+253,76+ 174,46 = 1407,41 грн.

Розрахунок витрат на збут

Витрати на збут визначаються у відсотках від виробничої собівартості [10]:

(7.16)

де Св- виробнича собівартість виробу, грн.;

- витрати на збут заводу-виробника, = 2 %.

.

 

7.5. Визначення повної собівартості виробу

Калькуляція собівартості виробництва нового виробу зведена у таблицю 7.3.


 

Калькуляція собівартості виробництва нового виробу

Таблиця 7.3.

 

 

№ п/п Стаття витрат Собівартість виробу, грн.
Сб Сн
Основні матеріали   153,2
Основна заробітна плата вироб. Виробників 317,2
Додаткова заробітна плата 126,8
Відрахування на соціальні заходи 178,1
Витрати пов'язані з утриманням і експлуатацією обладнання 222,04
Загальновиробничі витрати 253,76
Адміністративні витрати 174,46
Виробнича собівартість (Св) 1407,41
Витрати на збут 28,148
Повна собівартість 2735,85 2861,118

 

Двигун, який обрано до порівняння напругою 48 В, частотою обертання 2800 об./хв., за ціною без ПДВ Цб = 2900 грн. Собівартість базового виробу можна розрахувати, виходячи з рівня рентабельності (6%) до ціни базового виробу

грн. (7.17)

Ціна нового виробу (без ПДВ) з врахуванням податку на прибуток розраховується за формулою :

грн., (7.18)

де - планова рентабельність, 7 %.

Збільшення або зменшення собівартості виробництва одиниці нового виробу у порівнянні з собівартістю одиниці базового виробу визначається як:

грн.

7.6. Розрахунок додаткових капітальних витрат

Питомі додаткові капітальні витрати розраховуються, виходячи з загальних капітальних витрат та обсягів виробництва виробів, що будуть випускатися серійно і визначаються наступним чином:,(7.19)

де Кн - склад додаткових капітальних витрат, грн.;

N - обсяг випуску проектованого виробу, що планується, шт. Передбачаємо, що обсяг випуску на другий рік серійного випуску складатиме - 100 шт.

, (7.20)

де Кн1 - капітальні витрати на придбання додаткового оснащення, грн.;

Кн2 - капітальні витрати на придбання додаткового технологічного обладнання, якщо воно необхідне, грн. У нашому випадку технологічний процес і технологічне обладнання зостаються такими ж як у базовому виробі;

Кн3 - додаткові капітальні витрати на розробку нового виробу.

Вартість додаткового оснащення (Кн1) може бути прийнятий приблизно на рівні 10 % від суми ціни технологічного обладнання і складає приблизно 15000 грн.

Додаткові капітальні витрати на розробку та освоєння виробництва нового виробу (Кн3) зведені в таблицю 7.4.

Склад додаткових капітальних витрат на розробку виробу

Таблиця 7.4.

№ п/п Етапи роботи Питома вага етапу в загальних трудозатратах, % Кошторисна вартість, грн.
Підготовка технічного завдання на проектування 1-2
Розробка технічного проекту 10-12
Удосконалення технічного проекту 2-4
Розробка робочого проекту 20-25
Узгодження робочого проекту 1-2
Оснащення технологічних процесів 4-7
Розробка технологічних процесів 25-31
Перепланування і модернізація обладнання 2-3
Розробка нормативів і техніко-економічних розрахунків 4-5
Технічне керівництво виготовлення дослідного зразка 2-3
Другорядні роботи (випробування і т.д.) 5-6
  Всього

 

Приблизна кошторисна вартість робіт узгоджена з керівником технічної і економічної частини дипломного проекту і складає - 7080 грн.

Кн= 15000 + 7080 = 22080 грн.; грн.

Коефіцієнт еквівалентності а визичається так:

а = а1 х а2 =1,1 х 1,1 = 1,21(7.21)

де а1 - коефіцієнт, який враховує ефект від зміни потужності нового виробу у порівнянні з базовим;

а2 - коефіцієнт, який враховує ефект від зміни терміна експлуатації нового виробу у порівняння з виробом, що проектується.

, (7.22)

де Тбн - термін служби відповідно базового та нового виробів ; Ен - нормативний коефіцієнт економічної ефективності, Ен = 0,15.

; (7.23)

а1 ; коефіцієнт еквівалентності: а =1,21.

7.7. Розрахунок поточних витрат у споживача при використанні нового і базового виробу

Склад річних поточних витрат у споживача при використанні базового і нового виробів складається із вартості спожитої електроенергії і вартості пов'язаної з ремонтом електрообладнання.

Вартість спожитої електроенергії розраховується окремо для базового і проектованого варіантів по формулі:

, (7.24)

де S - середня вартість 1 кВтгод. електроенергії. По даним "Львівобленерго" складає на 1.11.2011 р. - 0,86 грн.;

F - тривалість роботи електродвигуна за рік, год. Приймаємо, що в середньому в році двигун по базовому варіанту буде працювати 130 год., по проектному варіанту - 110 год.;

К3 - середній коефіцієнт завантаження електродвигуна. При округлених розрахунках К3 можна прийняти 0,8-0,86. Приймемо 0,8;

Z - велична втрат в розподільчій мережі. Приймаємо в межах 0,04÷0,05. Приймаємо 0,04. Для базового варіанта

грн.

Для проектного варіанта грн.

Вартість, пов'язана з ремонтами і технічним обслуговуванням двигуна, при базовому і проектному варіантах однаково рівна (так як трудомісткість поточного ремонту електродвигунів потужністю до 1 кВт складає — 4 люд./год. Таким чином поточні витрати на ремонт у споживача будуть рівними як за базовим, так і за проектним варіантами і розраховувати їх недоцільно.

7.7. Розрахунок капітальних витрат у споживача

Склад супутніх капітальних витрат у споживача (КI) складається з витрат на спорудження фундаменту і витрат на монтаж. При проектуванні і впровадження нового виробу в виробництво вони відсутні

ΔК' = К'б-К'и = 0; (7.25)

Формуляр для розрахунку гуртової ціни нового виробу і визначення економіч­ного ефекту у народному господарстві від його виробництва та використання

Таблиця 7.5

№ п/п Показники Позначення Базовий виріб Новий виріб Результат (відхилення)
Гуртова ціна виробу Цбн 3061,4 161,4
Собівартість базового і нового виробів, грн Сбн 2735,85 2861,118 125,268
  Рентабельність продукції %:   - - -
  а) нормативна Рн   -
    б) фактична Рф    
Нормативний коефіцієнт економічної ефективності Ен 0,15 0,15 -
Коефіцієнт еквівалентності базового виробу а=а1•а2 - 1,21 -
Додаткові капітальні витрати, пов'язані із створенням і організацією нового виробу, грн. ΔК - -
Річні поточні витрати у споживача, грн. Sб ,Sн 24,6 6,4
Коефіцієнт відрахувань на амортизацію нового виробу Рам - 0,12 -
Супутні капітальні витрати у споживача, грн. - - -

 

Визначення економічного ефекту у виробника

(7.25)

Евир грн.

7.8. Визначення економічного ефекту у споживача

Економічний ефект від придбання і використання споживачем нового виробу розраховується наступним чином:

, (7.26)

де Рам - показник терміну служби з врахуванням морального зносу. Рам = 0,13.

грн.

 

7.9. Визначення сумарного економічного ефекту від використання нового електровироби

Сумарний економічний ефект характеризує ефективність виробництва нового (спроектованого) виробу на конкретному підприємстві і використання

даного виду продукції у спожива і визначається за формулою:

(7.27)

грн.


 

Порівняльна таблиця основних техніко-економічних показників базового та спроектованого виробів

Таблиця 7.6.

п/п Техніко-економічні показники Базовий виріб Спроекто-ваний виріб
Технічні характеристики
  Частота обертів, об/хв.
Напруга, В
ККД 0,6 0,84
Термін служби, роки
Рівень шуму, дБ
Економічні показники
  Гуртова ціна, грн. 3061,4
Рентабельність, %
Собівартість, грн. 2735,85 2861,118
Питомі капітальні витрати на впровадження, грн. -
Річні поточні витрати у споживача, грн. 24,6
Економічний ефект заводу-виробника, грн./на од. продукції - 13,632
Економічний ефект у спожива, грн./на од. продукції - 448,8
Сумарний економічний ефект, грн./на од. продукції - 488,932

 

 

Спроектований електродвигун у порівнянні з базовим виробом має вищу конкурентоспроможність. У порівнянні з базовим має покращенні технічні характеристики: істотно вищий ККД, термін служби більший на 1 рік за рахунок конструктивних і технологічних вдосконалень; більшу потужність.

Крім технічних вдосконалень, запроектований виріб має ряд і економічних переваг. За незначного зростання собівартості проектованого виробу (125,268 грн.) та необхідності залучення питомих капітальних витрат на впровадження у розмірі 150 грн. присутній економічний ефект у заводу-виробника у розмірі 13,632 грн./од, економічний ефект у споживача у розмірі 448,8 грн./од. та сумарний економічний ефект в економіці на рівні 488,932 грн./од. Проектований виріб може у перспективі конкурувати з товарами-замінниками та товарами-аналогами, оскільки інтегральний показник конкурентоспроможності, який ідентифікує цю здатність, є вищий за базовий показник. Проведення функціонально-факторного аналізу з метою зменшення вартості складових частин виробу, заміни, стандартизації та уніфікації у подальшому дозволить повною мірою задовольняти потреби споживача, підтримувати конкурентоспроможність виробу та імідж заводу-виробника.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...