Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 4 Управління в ринковій економіці 

Задачі рівня складності A

 

4A1 Попит - це:

а) потреба, задовольнити яку бажає економічний суб’єкт; б) гроші, які економічний суб’єкт готовий заплатити за певний товар; в) кількість товару, яку споживачі бажають і спроможні купити за певну ціну і за певний проміжок часу; г) кількість товару, яка може бути куплена при тих чи інших цінах за його одиницю; д) правильно вказано у п. а і б.

4A2 Яким чином попит пов’язаний з потребами?

а) у попиті відображаються всі потреби економічного суб’єкта; б) у попиті відображаються найнагальніші потреби; в) у попиті відображаються потреби, пропорційні можливостям; г) попит відображає потреби, але в деяких випадках може виходити за їх межі; д) у попиті відображаються базові потреби.

4A3 Яку залежність відображає закон попиту?

а) пряму залежність кількості товару, який купляють від його ціни; б) обернену залежність кількості товару, який купляють від його ціни; в) пряму залежність ціни від кількості товару; г) обернену залежність кількості товару, який пропонується на ринку від його ціни; д) пряму залежність попиту від ціни товару.

 
 

4A4 Чи є помилка на поданому графіку попиту?

а) помилок немає; б) неправильне позначення осі абсцис; в) неправильне розміщення кривої; г) неправильне позначення кривої; д) неправильне позначення осі ординат.

4A5 Що означає Р на графіку?

а) загальну вартість товару;

б) ціну за одиницю товару; в) обсяг прибутку;

г) прибуток від продажу одиниці товару;

д) виручку від реалізації товару.


 
 

4A6 Що означає Q на графіку?

а) ціну за одиницю товару; б) кількість запропонованого товару; в) загальну вартість товару; г) правильна відповідь відсутня; д) виручку від реалізації товару.

4A7 Товари-замінники – це: а) такі пари товарів, для яких зростання ціни на один товар спричиняє зменшення попиту на інший; б) товари першої необхідності; в) такі пари товарів, для яких зростання ціни на один товар спричинює зростання попиту на інший; г) товари, для яких існує обернена залежність зміни ціни на один з них до зміни обсягу попиту на інший; д) правильна відповідь відсутня.

4A8 Еластичність попиту за ціною – це:

а) ступінь змін обсягу покупки від зміни ціни; б) час реакції зміни обсягу покупок на зміну ціни; в) межі зміни обсягу покупок за зміни цін; г) правильно вказано у п. а і б; д) правильна відповідь відсутня.

4A9 Прикладами еластичного попиту може бути попит на: а) сіль; б) послуги ритуальної служби; в) хліб; г) відвідання кінотеатрів; д) правильно вказано у п. б і г.

4A10 Прикладами нееластичного попиту може бути попит на: а) сіль; б) послуги ритуальної служби; в) хліб; г) відвідання кінотеатрів; д) правильно вказано у п. а, б і в.4A11 Пропозиція-це: а) кількість виробленого товару; б) кількість запропонованого товару; в) кількість товару, здатна задовольнити існуючі потреби з урахуванням ціни за його одиницю; г) кількість товару, яка може бути вироблена і запропонована до продажу у даний час за певної ціни за його одиницю; д) правильна відповідь відсутня.

4A12 Якщо Е: = 1, то такий попит називається:

а) одинично еластичним; б) еластичним; в) абсолютно еластичним; г) нееластичним; д) вірна відповідь відсутня.

4A13 Якщо Е: < 1, то такий попит називається:

а) одинично еластичним; б) еластичним; в) абсолютно еластичним; г) нееластичним; д) вірна відповідь відсутня.

4A14 Якщо Е: > 1, то такий попит називається:

а) одинично еластичним; б) еластичним; в) абсолютно еластичним; г) нееластичним; д) вірна відповідь відсутня.

4A15 Якщо Е: = 0, то такий попит називається:

а) одинично еластичним; б) еластичним; в) абсолютно еластичним; г) нееластичним; д) вірна відповідь відсутня.

4A16 Якщо Е: → ∞, то такий попит називається:

а) одинично еластичним; б) еластичним; в) абсолютно еластичним; г) нееластичним; д) вірна відповідь відсутня.

4A17 Попитом називається:

а) рішення покупців придбати товар; б) бажання володіти певним економічним благом; в) бажання продавців продати товар за певною ціною; г) платоспроможна здатність покупців придбати необхідний товар; д) правильна відповідь відсутня.

4A18 Закон попиту свідчить про те, що:

а) величина попиту перебуває у прямій залежності від ціни; б) величина попиту перебуває в оберненій залежності від ціни; в) зміна ціни на певний товар може призвести до зміни попиту на нього; г) на величину попиту не впливає динаміка цін на товар; д) правильна відповідь відсутня.

4A19 Якщо ціна кави в зернах зросте, то крива попиту на кавомолки: а) не зміниться; б) зсунеться праворуч; в) зсунеться ліворуч; г) буде відображати прямий зв'язок між кількістю товару та цінами; д) правильна відповідь відсутня.

4A20 З перерахованих нижче товарів найбільш нееластичний попит буде характерним для:

а) продуктів харчування та інших товарів першої необхідності; б) престижних товарів, предметів розкоші; в) природних ресурсів; г) продукції фармацевтичної промисловості; д) правильна відповідь відсутня.

4A21 Коли ціна на певний товар збільшується, попит на товар-замінник: а) зменшуватиметься; б) збільшуватиметься; в) не змінюватиметься; г) усі відповіді неправильні; д) усі відповіді правильні.

4A22 Коли ціна на масло збільшиться, пропозиція маргарину: а) зменшиться; б) збільшиться; в) не зміниться; г) усі відповіді неправильні; д) усі відповіді правильні.

4A23 Зміни в попиті виявляються через: а) зміщення кривої попиту вправо; б) зміщення кривої попиту вліво; в) зміщення кривої попиту вгору або вниз; г) пересування по кривій попиту вгору чи вниз; д) вірна відповідь відсутня.

4A24 Зміна величини попиту означає:

а) зміщення кривої попиту; б) посилення дії нецінових факторів попиту; в) перехід на конкретній кривій попиту від одного співвідношення "ціна-кількість товару" до іншого; г) зміщення кривої попиту вправо чи вліво; д) послаблення дії нецінових факторів попиту.

4A25 Що показує цей графік (рух від d1 до d2)?

 

 
 

а) збільшення попиту; б) скорочення попиту; в) підвищення величини попиту; г) зниження величини попиту; д) графік виконаний неправильно, не дає правильної відповіді.

4A26 Крива попиту на товар зміститься вправо і вверх в результаті:

а) зменшення кількості покупців; б) переходу частини споживачів на товар-замінник; в) підвищення митних зборів; г) збільшення доходів споживачів; д) правильна відповідь відсутня.

4A27 Крива попиту на товар зміститься вліво і вниз в результаті: а) зменшення кількості покупців; б) переходу частини споживачів на товар-замінник; в) підвищення митних зборів; г) збільшення доходів споживачів; д) правильно вказано у п. а і б.

4A28 Факторами змін попиту не є:

а) зміна кількості покупців; б) зміна доходів покупців; в) зміна цін на доповнюючі товари; г) зміна моди; д) зміна ціни товару.

4A29 Що спричинило зміну величини попиту на бензин?

а) зміна цін за літр бензину; б) зміна пори року; в) зміна кількості автомобілів; г) правильно вказане у п. а, б, в; д) правильно вказано у п. б і в.

4A30 Що спричинило зміну попиту на бензин?

а) зміна цін за літр бензину; б) зміна пори року; в) зміна кількості автомобілів; г) правильно вказано у п. а, б, в; д) правильно вказано у п. б і в.

 

 
 

4A31 Який вид попиту характеризує цей графік?

а) абсолютно нееластичний; б) надто еластичний; в) нееластичний (малоеластичний); г) абсолютно еластичний; д) не характеризує жодний вид попиту.

 
 

4A32 Який вид попиту характеризує цей графік?

а) абсолютно нееластичний; б) надто еластичний; в) нееластичний (малоеластичний); г) абсолютно еластичний; д) не характеризує жодний вид попиту.


4A33 Який вид попиту характеризує цей графік?

а) абсолютно нееластичний; б) надто еластичний; в) нееластичний (малоеластичний); г) абсолютно еластичний; д) не характеризує жодний вид попиту.

4A34 Який вид попиту характеризує цей графік?

 

а) абсолютно нееластичний; б) надто еластичний; в) нееластичний (малоеластичний); г) абсолютно еластичний; д) не характеризує жодний вид попиту.

4A35 Що є основним фактором зміни величини пропозиції будь-якого товару?

а) витрати виробництва; б) ціна за одиницю товару; в) мода на товар; г) правильно вказане у п. а і б; д) правильна відповідь відсутня.

 

 

Задачі рівня складності B

 

4B1 Нееластичний попит на товар означає, що:

а) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться більш ніж на 1%; б) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться менш ніж на 1%; в) зростання ціни цього товару на 1% не змінить величини попиту на нього; г) зменшення ціни цього товару на 1% не змінить величини попиту на нього; д) правильна відповідь відсутня.

4B2 Еластичний попит на товар означає, що:

а) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться більш ніж на 1%; б) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться менш ніж на 1%; в) зростання ціни цього товару на 1% не змінить величини попиту на нього; г) зменшення ціни цього товару на 1% не змінить величини попиту на нього; д) правильна відповідь відсутня.

4B3 Ціни на нафту різко зросли, що, в свою чергу, викликало зростання цін на вугілля. Це зумовлено тим, що нафта і вугілля є:

а) взаємодоповнюючими товарами, і зростання ціни на нафту викликало зростання попиту на вугілля; б) взаємодоповнюючими товарами, і зростання ціни на нафту викликало зменшення попиту на вугілля; в) взаємозамінними товарами, і зростання ціни на нафту призвело до підвищення попиту на вугілля; г) взаємозамінними товарами, і зростання ціни на нафту призвело до зниження попиту на вугілля; д) правильна відповідь відсутня.

4B4 Вкажіть, яке з тверджень є правильним:

а) у зв'язку із подорожчанням зерна його пропозиція на ринку зменшилася; б) на ринку апельсинів зріс попит на апельсини, як результат підвищення цін на мандарини; в) величина попиту на автомобіль зросла в зв'язку з підвищенням цін на бензин; г) величина пропозиції товару не залежить від його ціни; д) величина попиту товару не залежить від його ціни.

4B5 Вкажіть, яке з тверджень є правильним:

а) у зв'язку із подорожчанням автомобілів його попит зріс; б) попит на чай зріс, як результат зниження цін на каву; в) величина пропозиції товару не залежить від його ціни; г) дефіцит товару має місце тоді, коли продавець встановлює ціну нижчу за ціну рівноваги; д) при найвищій ціні на товар, буде формуватися найнижча його пропозиція.

4B6 Вкажіть, яке з тверджень є правильним:

а) збільшення доходів спричиняє зміщення лінії попиту ліворуч, а зменшення – праворуч; б) якщо зростає ціна на програмне забезпечення, то попит на комп'ютери також зросте; в) подорожчання деревини призводить до скорочення пропозиції меблів; г) зниження цін на зерно сприятиме зниженню пропозиції хлібних виробів; д) зі зміною ціни, крива попиту переміщується в право.

4B7 Вкажіть, яке з тверджень є правильним:

а) між величиною пропозиції і ціною існує пряма залежність; б) нижча ціна на певний товар дозволяє нам придбати його у меншій кількості; в) якщо збільшується ціна на товар-замінник, то попит на товар зменшується; г) при збільшенні попиту на товар крива попиту переміщується ліворуч; д) між величиною попиту і ціною існує пряма залежність.

4B8 Вкажіть, на який з наведених товарів еластичність попиту за ціною буде найбільшою: а) шкарпетки; б) хліб; в) мобільний телефон; г) зубна паста; д) сіль.

4B9 Вкажіть, на який з наведених товарів еластичність попиту за ціною буде найбільшою: а) хліб; б) відвідання театру; в) зубна паста; г) цукор; д) чай.

4B10 Вкажіть, на який з наведених товарів еластичність попиту за ціною буде найбільшою: а) хліб; б) мило; в) зубна паста; г) фарба для волосся; д) шкарпетки.

4B11 Якщо фактична ціна товару вища від рівноважної, то: а) виникає нестача цього товару; б) виникає надлишок цього товару; в) зростають ціни факторів виробництва; г) фактична ціна цього товару зростатиме; д) правильна відповідь відсутня.

4B12 Якщо ціна товару з нееластичним попитом зросла від 20 до 21 грн., то виторг від продажу товару:

а) збільшився; б) зменшився; в) не змінився; г) суттєво збільшився; д) усі відповіді неправильні.

4B13 Якщо держава на певний товар встановить ціну, яка буде нижчою за рівноважну, то тоді на ринку утвориться:

а) надлишок товару; б) дефіцит; в) покращиться якість товару; г) підвищиться платоспроможність покупців; д) правильно вказано у п. в і г.

4B14 Якщо держава на певний товар встановить ціну, яка буде вищою за рівноважну, то тоді на ринку утвориться:

а) надлишок товару; б) дефіцит цього товару; в) знизиться якість товару; г) зростуть прибутки продавців; д) правильно вказано у п. в і г.

4B15 При зростанні ціни на товар на 1% попит на нього знижується на 0,5%. Попит на такий товар є: а) еластичний; б) нееластичний; в) абсолютно еластичний; г) абсолютно нееластичний; д) одиничної еластичності.

4B16 При зростанні ціни на товар на 1% попит на нього знижується на 2,5%. Попит на такий товар є: а) еластичний; б) нееластичний; в) абсолютно еластичний; г) абсолютно нееластичний; д) одиничної еластичності.

4B17 При зростанні ціни на товар на 1% попит на нього не змінюється. Попит на такий товар є: а) еластичний; б) нееластичний; в) абсолютно еластичний; г) абсолютно нееластичний; д) одиничної еластичності.

4B18 При зростанні ціни на товар на 1% попит на нього знижується на 1%. Попит на такий товар є: а) еластичний; б) нееластичний; в) абсолютно еластичний; г) абсолютно нееластичний; д) одиничної еластичності.

4B19 При зростанні ціни на товар на 1% його пропозиція зростає на 0,5%. Пропозиція такого товару є: а) еластичний; б) нееластичний; в) абсолютно еластичний; г) абсолютно нееластичний; д) одиничної еластичності.

4B20 При зростанні ціни на товар на 1% його пропозиція зростає на 3%. Пропозиція такого товару є: а) еластичний; б) нееластичний; в) абсолютно еластичний; г) абсолютно нееластичний; д) одиничної еластичності.

4B21 При зростанні ціни на товар на 1% його пропозиція не змінюється. Пропозиція такого товару є: а) еластичний; б) нееластичний; в) абсолютно еластичний; г) абсолютно нееластичний; д) одиничної еластичності.

4B22 При зростанні ціни на товар на 1% його пропозиція зростає на 1%. Пропозиція такого товару є: а) еластичний; б) нееластичний; в) абсолютно еластичний; г) абсолютно нееластичний; д) одиничної еластичності.

4B23 Нееластичний попит на товар означає, що:

а) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться більш ніж на 1%; б) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться менш ніж на 1%; в) зростання ціни цього товару на 1% не змінить величини попиту на нього; г) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться на 1%; д) правильна відповідь відсутня.

4B24 Еластичний попит на товар означає, що:

а) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться більш ніж на 1%; б) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться менш ніж на 1%; в) зростання ціни цього товару на 1% не змінить величини попиту на нього; г) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться на 1%; д) правильна відповідь відсутня.

4B25 Абсолютно нееластичний попит на товар означає, що: а) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться більш ніж на 1%; б) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться менш ніж на 1%; в) зростання ціни цього товару на 1% не змінить величини попиту на нього; г) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться на 1%; д) правильна відповідь відсутня.

4B26 Одинична еластичність попиту на товар означає, що: а) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться більш ніж на 1%; б) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться менш ніж на 1%; в) зростання ціни цього товару на 1% не змінить величини попиту на нього; г) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться на 1%; д) правильна відповідь відсутня.

4B27 Нееластична пропозиція товару означає, що:

а) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться більш ніж на 1%; б) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться менш ніж на 1%; в) зростання ціни цього товару на 1% не змінить величини попиту на нього; г) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться на 1%; д) правильна відповідь відсутня.

4B28 Еластична пропозиція товару означає, що:

а) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться більш ніж на 1%; б) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться менш ніж на 1%; в) зростання ціни цього товару на 1% не змінить величини попиту на нього; г) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться на 1%; д) правильна відповідь відсутня.

4B29 Абсолютно нееластична пропозиція товару означає, що: а) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться більш ніж на 1%; б) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться менш ніж на 1%; в) зростання ціни цього товару на 1% не змінить величини попиту на нього; г) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться на 1%; д) правильна відповідь відсутня.

4B30 Одинична еластичність пропозиції товару означає, що: а) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться більш ніж на 1%; б) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться менш ніж на 1%; в) зростання ціни цього товару на 1% не змінить величини попиту на нього; г) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться на 1%; д) правильна відповідь відсутня.

4B31 За роки незалежності з країни емігрувала значна кількість населення. Це явище спричинило:

а) зміщення кривої сукупного попиту вправо; б) зміщення кривої сукупного попиту вліво; в) послаблення дії нецінових факторів на динаміку попиту; г) зниження цін на товари народного споживання; д) не спричинило ніяких змін.

4B32 Визначте, як зміняться доходи фермерів за умов зниження цін на сільськогосподарську продукцію, якщо попит на цю продукцію нееластичний:

а) зменшаться, оскільки ціни на сільськогосподарську продукцію зростуть; б) зменшаться, оскільки відносне зниження цін буде більшим, ніж відносне збільшення обсягів продажів; в) зростуть у результаті збільшення обсягів реалізованої продукції; г) залишаться незмінними; д) правильної відповіді немає.

4B33 Визначте рівноважну ціну, якщо Вас не влаштовує ціна 1 грн. 10 коп. за кілограм, за якою продають картоплю всі продавці на ринку і Вам вдалося домовитися з продавцем та придбати 3 кілограми картоплі за 3 грн.:

а) 1 грн. 00 коп.; б) 3 грн. 00 коп.; в) 1 грн. 10 коп.; г) 1 грн. 50 коп.; д) визначити не можливо.

4B34 Визначте рівноважну ціну, якщо Вас не влаштовує ціна 5 грн. 50 коп. за кілограм, за якою продають м'ясо всі продавці на ринку і Вам вдалося домовитися з продавцем та придбати 5 кілограм м'яса за 20 грн.:

а) 4 грн. 00 коп.; б) 20 грн. 00 коп.; в) 5 грн. 00 коп.; г) 5 грн. 50 коп.; д) визначити не можливо.

4B35 Визначити рівноважну ціну, якщо Вас не влаштовує ціна 6 грн. за кілограм, за якою продають мандарини всі продавці на ринку. Вам вдалося домовитися з продавцем та придбати 2 кг. мандарин за ціною 10 грн.:

а) 6 грн. 00 коп.; б) 10 грн. 00 коп.; в) 5 грн. 00 коп.; г) 4 грн. 00 коп.; д) визначити не можливо.

4B36 Пельмені і вареники – товари-замінники для споживача, а масло – доповнювач. Які зміни стануться на відповідних ринках, якщо ціна на вареники зросте?

а) попит на пельмені і масло підвищаться; б) попит на пельмені підвищиться, а на масло залишиться незмінним; в) попит на пельмені впаде, а на масло не зміниться; г) попит на пельмені і масло знизиться; д) вірна відповідь відсутня.

4B37 В яких випадках термін “попит” має бути замінений на термін “обсяг попиту”?

а) в результаті зниження цін на квартири попит на них збільшився; б) доходи споживачів зросли і попит на відеомагнітофони збільшився; в) вартість автомобілів зросла і попит на бензин зменшився; г) ціна на масло зросла, тому попит на маргарин збільшився; д) правильно вказано у п. б і в.

4B38 Зміна обсягу попиту на окремий товар відбудеться:

а) під дією зміни смаків споживачів; б) при покращенні якості товару; в) при зміні ціни на цей товар; г) при зміні цін на взаємодоповнюючі товари; д) правильно вказано у п. а, б, в.

4B39 В яких випадках термін “обсяг пропозиції” має бути замінений на термін “пропозиція”?

а) зниження ціни на цукор призведе до зменшення обсягу його пропозиції; б) введення урядом підвищеної ставки податку призвело до зменшення обсягу пропозиції телевізорів; в) втрата половини світового врожаю кави зменшила обсяг її пропозиції; г) правильна відповідь відсутня; д) правильно вказане у п. б і в.

4B40 В яких випадках термін “пропозиція” має бути замінений на термін “обсяг пропозиції”?

а) втрата половини світового врожаю кави зменшила її пропозицію; б) збільшення ціни на цукор призвело до зростання його пропозиції; в) збільшення кількості фермерських господарств в Україні збільшить пропозицію цукрових буряків; г) правильна відповідь відсутня; д) правильно вказане у п. а і в.

4B41 У 2003 році середньостатистичний громадянин України спожив 138 кг картоплі, що значно перевищує норми раціонального споживання і свідчить про низький рівень доходів. Що, на Вашу думку, могло б статися з попитом на картоплю, якби зріс добробут громадян?

а) попит зменшиться; б) попит не зміниться; в) попит збільшиться; г) величина попиту збільшиться; д) правильна відповідь відсутня.

4B42 В якому з тверджень слово "попит" слід замінити виразом "величина попиту"?

а) після підвищення тарифів на проїзд у маршрутних таксі попит на проїзд у тролейбусах збільшився;

б) наближення епідемії грипу викликало збільшення попиту на жарознижуючі ліки;

в) після зниження тарифів на пошиття верхнього одягу попит на послуги ательє збільшився;

г) після інформації епідеміологів про отруєння грибами попит на них зменшився;

д) правильно вказано у п. а і в.

4B43 З маркетингового дослідження випливає, що доход від продажу квитків на концерти групи "ВВ" міг би зрости, якщо підвищити ціни на них, навіть якщо кількість реалізованих квитків зменшиться. Що можна сказати в цьому випадку про цінову еластичність попиту на концертні квитки цієї групи?

а) попит еластичний; б) попит нееластичний; в) попит абсолютно нееластичний; г) попит абсолютно еластичний; д) одинично еластичний.

4B44 Вкажіть на правильні твердження:

а) із збільшенням доходу споживача крива попиту на парфуми переміщуватиметься вправо;

б) попит є нееластичним за ціною, якщо відсоток зміни його величини перевищує відсоток зміни ціни;

в) зміни у величині пропозиції зображають переміщення кривої пропозиції;

г) попит є еластичним за ціною, якщо відсоток зміни його величини менший за відсоток зміни ціни;

д) правильні твердження у п. а і б.

 

4B45 Виходячи з даних, зображених на малюнку, величина дефіциту на ринку становить:

 

 

а) Qs-Qd; б) Qd-Qs; в) Pp*Qp; г) Qd-Qp; д) Qp-Qs .

4B46 Виходячи з даних, зображених на малюнку, величина надлишку на ринку становить:

 

 

а) Qs-Qd; б) Qd-Qs; в) Pp*Qp; г) Qp-Qd; д) Qs-Qp.

4B47 При зростанні доходів споживачів:

а) крива попиту зміститься вліво; б) крива попиту зміститься вправо; в) крива пропозиції зміститься вліво;г) крива пропозиції зміститься вправо; д) змін не відбудеться.

4B48 При встановленні на ринку фіксованої ціни, нижчої за рівноважну: а) обсяг пропозиції на даний товар зросте; б) обсяг пропозиції на даний товар знизиться; в) пропозиція на даний товар зросте; г) пропозиція на даний товар знизиться; д) змін не відбудеться.

4B49 При зростанні доходів споживачів:

а) обсяг попиту зросте; б) обсяг попиту знизиться; в) попит зросте; г) попит знизиться; д) змін не відбудеться.

4B50 При зменшенні доходів споживачів:

а) крива попиту зміститься вліво; б) крива попиту зміститься вправо; в) крива пропозиції зміститься вліво; г) крива пропозиції зміститься вправо; д) змін не відбудеться.

4B51 При зменшенні доходів споживачів:

а) обсяг попиту зросте; б) обсяг попиту знизиться; в) попит зросте; г) попит знизиться; д) змін не відбудеться.

4B52 При зростанні цін на товари замінники відбудеться така зміна з кривою попиту на даний товар:

а) крива попиту зміститься вліво; б) крива попиту зміститься вправо; в) крива попиту змінить кут нахилу; г) крива попиту співпаде з кривою пропозиції; д) змін не відбудеться.

4B53 При зростанні цін на товари замінники:

а) обсяг попиту на даний товар зросте; б) обсяг попиту на даний товар знизиться; в) попит на даний товар зросте; г) попит на даний товар знизиться; д) змін не відбудеться.

4B54 При зниженні цін на товари замінники відбудеться така зміна з попитом на даний товар:

а) крива попиту зміститься вліво; б) крива попиту зміститься вправо; в) крива попиту змінить кут нахилу; г) крива попиту співпаде з кривою пропозиції; д) змін не відбудеться.

4B55 При зниженні цін на товари замінники:

а) обсяг попиту на даний товар зросте; б) обсяг попиту на даний товар знизиться; в) попит на даний товар зросте; г) попит на даний товар знизиться; д) змін не відбудеться.

4B56 При зростанні цін на доповнюючі товари відбудеться така зміна з попитом на даний товар: а) крива попиту зміститься вліво; б) крива попиту зміститься вправо; в) крива попиту змінить кут нахилу; г) крива попиту співпаде з кривою пропозиції; д) змін не відбудеться.

4B57 При зростанні цін на доповнюючі товари:

а) обсяг попиту на даний товар зросте; б) обсяг попиту на даний товар знизиться; в) попит на даний товар зросте; г) попит на даний товар знизиться; д) змін не відбудеться.

4B58 При зниженні цін на доповнюючі товари відбудеться така зміна з попитом на даний товар: а) крива попиту зміститься вліво; б) крива попиту зміститься вправо; в) крива попиту змінить кут нахилу; г) крива попиту співпаде з кривою пропозиції; д) змін не відбудеться.

4B59 При зниженні цін на доповнюючі товари:

а) обсяг попиту на даний товар зросте; б) обсяг попиту на даний товар знизиться; в) попит на даний товар зросте; г) попит на даний товар знизиться; д) змін не відбудеться.

4B60 При зростанні кількості споживачів на ринку:

а) крива попиту зміститься вліво; б) крива попиту зміститься вправо; в) крива попиту змінить кут нахилу; г) крива попиту співпаде з кривою пропозиції; д) змін не відбудеться.

4B61 При зростанні кількості споживачів на ринку:

а) обсяг попиту на даний товар зросте; б) обсяг попиту на даний товар знизиться; в) попит на даний товар зросте; г) попит на даний товар знизиться; д) змін не відбудеться.

4B62 При зниженні кількості споживачів на ринку: а) крива попиту зміститься вліво; б) крива попиту зміститься вправо; в) крива попиту змінить кут нахилу; г) крива попиту співпаде з кривою пропозиції; д) змін не відбудеться.

4B63 При зниженні кількості споживачів на ринку:

а) обсяг попиту на даний товар зросте; б) обсяг попиту на даний товар знизиться; в) попит на даний товар зросте; г) попит на даний товар знизиться; д) змін не відбудеться.

4B64 При зростанні прихильності споживачів до даного товару: а) крива попиту зміститься вліво; б) крива попиту зміститься вправо; в) крива попиту змінить кут нахилу; г) крива попиту співпаде з кривою пропозиції; д) змін не відбудеться.

4B65 При зростанні прихильності споживачів до даного товару: а) обсяг попиту на даний товар зросте; б) обсяг попиту на даний товар знизиться; в) попит на даний товар зросте; г) попит на даний товар знизиться; д) змін не відбудеться.

4B66 При зниженні прихильності споживачів до даного товару: а) крива попиту зміститься вліво; б) крива попиту зміститься вправо; в) крива попиту змінить кут нахилу; г) крива попиту співпаде з кривою пропозиції; д) змін не відбудеться.

4B67 При зниженні прихильності споживачів до даного товару: а) обсяг попиту на даний товар зросте; б) обсяг попиту на даний товар знизиться; в) попит на даний товар зросте; г) попит на даний товар знизиться; д) змін не відбудеться.

4B68 При встановленні на ринку фіксованої ціни, вищої за рівноважну: а) крива попиту зміститься вліво; б) крива попиту зміститься вправо; в) крива попиту змінить кут нахилу; г) крива попиту співпаде з кривою пропозиції; д) змін не відбудеться.

4B69 При встановленні на ринку фіксованої ціни, вищої за рівноважну: а) обсяг попиту на даний товар зросте; б) обсяг попиту на даний товар знизиться; в) попит на даний товар зросте; г) попит на даний товар знизиться; д) змін не відбудеться.

4B70 При встановленні на ринку фіксованої ціни, вищої за рівноважну: а) обсяг попиту на даний товар зросте; б) обсяг попиту на даний товар знизиться; в) попит на даний товар зросте; г) попит на даний товар знизиться; д) змін не відбудеться.

4B71 При встановленні на ринку фіксованої ціни, вищої за рівноважну: а) утвориться дефіцит; б) утвориться надлишок; в) утвориться або дефіцит, або надлишок; г) нецінові фактори не матимуть впливу на попит на даний товар; д) змін не відбудеться.

4B72 При встановленні на ринку фіксованої ціни, нижчої за рівноважну: а) крива попиту зміститься вліво; б) крива попиту зміститься вправо; в) крива попиту змінить кут нахилу; г) крива попиту співпаде з кривою пропозиції; д) змін не відбудеться.

4B73 При встановленні на ринку фіксованої ціни, нижчої за рівноважну:

а) обсяг попиту на даний товар зросте; б) обсяг попиту на даний товар знизиться; в) попит на даний товар зросте; г) попит на даний товар знизиться; д) змін не відбудеться.

 

Задачі рівня складності C

 

4C1 Розрахуйте, як зміниться ціна одиниці товару, якщо уряд призначив дотацію виробникам у розмірі 3 гривні на кожну одиницю товару. Функції попиту і пропозиції на цей товар мають вигляд : Qd = 30 - p і Qs = -15 + 2p:

а) зменшиться на 2 грн.; б) зменшиться на 1 грн.; в) збільшиться на 1 грн.; г) збільшиться на 2 грн.; д) зміну ціни визначити неможливо.

4C2 Функція попиту на товар представлена рівнянням Qd=234-p, а функція пропозиції Qs=45+2p. Визначити : 1)параметри точки рівноваги; 2) розміри дефіциту чи надлишку, якщо держава встановила ціну на даний товар, що дорівнює 60 грн. і 70 грн.

а) рівновага 63 грн.; дефіцит 174 грн.; надлишок 165 грн.; б) рівновага 63 грн.; дефіцит 164 грн.; надлишок 185 грн.; в) рівновага 63 грн.; дефіцит 174 грн.; надлишок 185 грн.; г) рівновага 63 грн.; дефіцит 21 грн.; надлишок 9 грн.; д) рівновага 63 грн.; дефіцит 9 грн.; надлишок 21 грн.

4C3 На ринку обсяг попиту на гривні дорівнює обсягу пропозиції і становить 340 млн. Ціна однієї гривні дорівнює 0,19 долара. Визначити рівноважний курс долара і яка кількість доларів буде куплена на валютному ринку?

а) 1 дол. = 5,26 грн.; 64,6 млн. дол.; б) 1 дол = 5,26 грн.; 6,46 млн. дол.; в) 1 дол = 5,26 грн.; 1788,4 млн. дол.; г) 1 дол. = 5,26 грн.; 1789,5 млн. дол.; д) 1 дол = 5,26 грн.; 646,4 млн. дол

4C4 На ринку обсяг попиту на гривні дорівнює обсягу пропозиції і становить 260 млн. Ціна однієї гривні дорівнює 0,17 долара. Визначити рівноважний курс долара і яка кількість доларів буде куплена на валютному ринку?

а) 1 дол. = 5,88 грн.; 44,2 млн.дол; б) 1 дол = 0,59 грн.; 4,42 млн. дол.; в) 1 дол. = 5,88 грн.; 259,9 млн. дол.; г) 1 дол = 58,8 грн.; 44,2 млн. дол.; д) 1 дол. = 5,88грн.; 0,99 млн. дол.

4C5 На ринку обсяг попиту на гривні дорівнює обсягу пропозиції і становить 189 тис. Ціна однієї гривні дорівнює 0,16 долара. Визначити рівноважний курс долара і яка кількість доларів буде куплена на валютному ринку?

а) ) 1 дол. = 6,25 грн.; 11813 тис. дол.; б) 1 дол = 0,63 грн.; 119,1тис. дол.; в) 1 дол = 62,5 грн.; 11813 тис. дол.; г) 1 дол. = 6,25 грн.; 38,4тис. дол.; д) 1 дол = 6,25 грн.; 30,24тис. дол

4C6 На ринку обсяг попиту на гривні дорівнює обсягу пропозиції і становить 68тис. Ціна однієї гривні дорівнює 0,19 долара. Визначити рівноважний курс долара і яка кількість доларів буде куплена на валютному ринку?

а) ) 1 дол. = 5,26грн.; 357,7 тис. дол.; б) 1 дол = 5,26грн.; 12,92тис. дол.; в) 1 дол = 0,53 грн.; 36,04 тис. дол.; г) 1 дол. = 52,6грн.; 3576,6тис. дол.; д) 1 дол = 5,26 грн.; 129,2. дол.

4C7 Якшо ціна товару підвищилась з 5 грошових одиниць до 5,8 грошових одиниць, величина попиту при цъому зменшилась з 600 одиниць до 400 одиниць, то коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює:

А)0,15. Б)1,2. В)2,08. Г) 3,125. Д) 2,7.

4C8 Зниження ціни на товару з 10,5 грн. до 10 грн. призвело до зростання величини попиту з 2000 штук до 2500 штук. не означає, що:

А) Попит еластичний, виручка знизиться. Б) Попит еластичний. виручка підвишиться. В) Попит нееластичний, виручка зменшиться. Г) Попит нееластичний, виручка зросте. Д) Попит одинично еластичний.

4C9 Тістечко у шкільній їдальні коштувало 55 коп., щодня продавалося 140 щтук. Коли адміністрація шкільної їдальні знизила ціну до 45 коп., щоденний обсяг продажу збільщився до 180. Ці дані дозволяють зробити висновок про те, що коефіцієнт еластичності попиту за ціною дорівнює:

А) 1,6; Б)О,80; В)О,25; Г) Не може бути визначений; Д) 0,5.

4C10 Функція попиту на яловичину має вигляд Qd =30-Р, де Qd –величина попиту на яловичину на день (кг), а Р –ціна за один кілограм. Функція пропозиції описана наступним рівнянням Qs=15+2Р, де Qs –величина пропозиції на день (кг). Знайдіть рівноважний обсяг і рівноважну ціну м’яса.

А)Рівноважний обсяг =20, рівноважна ціна =10. Б) Рівноважний обсяг =30, рівноважна ціна =7,5. В)Рівноважний обсяг =20, рівноважна ціна =5. Г) Рівноважний обсяг =25, рівноважна ціна =5. Д) Рівноважний обсяг =10, рівноважна ціна =20.

4C11 Функція попиту на яловичину має вигляд Qd =30-Р, де Qd –величина попиту на яловичину на день (кг), а Р –ціна за один кілограм. Функція пропозиції описана наступним рівнянням Qs=15+2Р, де Qs –величина пропозиції на день (кг). Яка ситуація виникне на ринку м’яса, якщо ціна встановиться на рівні 3 грн/кг? А)На ринку відбудеться затоварювання. Б) На ринку утвориться дифіцит. В) Ринок не відреагує на цю зміну. Г) Попит на яловичину зменшиться. Д) Правильна відповідь відсутня.

4C12 Функція попиту на товар має вигляд: Qd =50-2Р, де Qd –величина попиту на товар, а Р –ціна за одиницю товару. Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Qs=5+3Р, де Qs –величина пропозиції товару. Рівноважна ціна рівна:

А) 10 гривень; Б) 9 гривень; В) 5 гривень; Г) 45 гривень; Д) 7 гривень.

4C13 Функція попиту на товар має вигляд: Qd =50-2Р, де Qd –величина попиту на товар, а Р –ціна за одиницю товару. Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Qs=5+3Р, де Qs –величина пропозиції товару. Рівноважний обсяг рівний: А) 50 одиниць; Б) 10 одиниць; В) 32 одиниці; Г) 18 одиниць; Д) 27 одиниць.

4C14 Функція попиту на товар має вигляд: Qd =50-2Р, де Qd –величина попиту на товар, а Р –ціна за одиницю товару. Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Qs=5+3Р, де Qs –величина пропозиції товару. При встановленні державою фіксованої ціни на даний товар на рівні 15 гривень виникне: А) дефіцит товару; Б) надлишок товару; В) або дефіцит, або надлишок товару; Г) рівноважний обсяг не зміниться; Д) рівноважна ціна не зміниться.

4C15 Функція попиту на товар має вигляд: Qd =50-2Р, де Qd –величина попиту на товар, а Р –ціна за одиницю товару. Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Qs=5+3Р, де Qs –величина пропозиції товару. При встановленні державою фіксованої ціни на даний товар на рівні 4 гривні виникне: А) дефіцит товару; Б) надлишок товару; В) або дефіцит, або надлишок товару; Г) рівноважний обсяг не зміниться; Д) рівноважна ціна не зміниться.

4C16 Функція попиту на товар має вигляд: Qd =50-2Р, де Qd –величина попиту на товар, а Р –ціна за одиницю товару. Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Qs=5+3Р, де Qs –величина пропозиції товару. При встановленні державою фіксованої ціни на даний товар на рівні 11 гривень:

А) обсяг пропозиції товару зросте в порівнянні з рівноважним обсягом; Б) обсяг пропозиції товару знизиться в порівнянні з рівноважним обсягом; В) обсяг попиту на товар зросте в порівнянні з рівноважним обсягом; Г) обсяг попиту на товар знизиться в порівнянні з рівноважним обсягом; Д) правильні відповіді а) і г).

4C17 Функція попиту на товар має вигляд: Qd =50-2Р, де Qd –величина попиту на товар, а Р –ціна за одиницю товару. Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Qs=5+3Р, де Qs –величина пропозиції товару. При встановленні державою фіксованої ціни на даний товар на рівні 8 гривень:

А) обсяг пропозиції товару зросте в порівнянні з рівноважним обсягом; Б) обсяг пропозиції товару знизиться в порівнянні з рівноважним обсягом; В) обсяг попиту на товар зросте в порівнянні з рівноважним обсягом; Г) обсяг попиту на товар знизиться в порівнянні з рівноважним обсягом; Д) правильні відповіді б) і в).

4C18 Функція попиту на товар має вигляд: Qd =50-2Р, де Qd –величина попиту на товар, а Р –ціна за одиницю товару. Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Qs=5+3Р, де Qs –величина пропозиції товару. При встановленні державою фіксованої ціни на даний товар на рівні 10 гривень величина надлишку становитиме: А) 5 одиниць; Б) 10 одиниць; В) 3 одиниці; Г) 18 одиниць; Д) 7 одиниць.

4C19 Функція попиту на товар має вигляд: Qd =50-2Р, де Qd –величина попиту на товар, а Р –ціна за одиницю товару. Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Qs=5+3Р, де Qs –величина пропозиції товару. При встановленні державою фіксованої ціни на даний товар на рівні 10 гривень фактичний обсяг продажу становитиме: А) 5 одиниць; Б) 10 одиниць; В) 3 одиниці; Г) 30 одиниць; Д) 35 одиниць.

4C20 Функція попиту на товар має вигляд: Qd =50-2Р, де Qd –величина попиту на товар, а Р –ціна за одиницю товару. Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Qs=5+3Р, де Qs –величина пропозиції товару. При встановленні державою фіксованої ціни на даний товар на рівні 7 гривень величина дефіциту становитиме: А) 5 одиниць; Б) 10 одиниць; В) 3 одиниці; Г) 18 одиниць; Д) 7 одиниць.

4C21 Функція попиту на товар має вигляд: Qd =30-2Р, де Qd –величина попиту на товар, а Р –ціна за одиницю товару. Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Qs=10+2Р, де Qs –величина пропозиції товару. Рівноважна ціна рівна:

А) 40 гривень; Б) 10 гривень; В) 5 гривень; Г) 20 гривень; Д) 15 гривень.

4C22 Функція попиту на товар має вигляд: Qd =50-2Р, де Qd –величина попиту на товар, а Р –ціна за одиницю товару. Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Qs=5+3Р, де Qs –величина пропозиції товару. Рівноважний попит рівний: А) 50 одиниць; Б) 10 одиниць; В) 32 одиниці; Г) 18 одиниць; Д) 27 одиниць.

4C23 Функція попиту на товар має вигляд: Qd =50-2Р, де Qd –величина попиту на товар, а Р –ціна за одиницю товару. Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Qs=5+3Р, де Qs –величина пропозиції товару. При встановленні державою фіксованої ціни на даний товар на рівні 15 гривень виникне: А) дефіцит товару; Б) надлишок товару; В) або дефіцит, або надлишок товару; Г) рівноважний обсяг не зміниться; Д) рівноважна ціна не зміниться.

4C24 Функція попиту на товар має вигляд: Qd =50-2Р, де Qd –величина попиту на товар, а Р –ціна за одиницю товару. Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Qs=5+3Р, де Qs –величина пропозиції товару. При встановленні державою фіксованої ціни на даний товар на рівні 4 гривні виникне: А) дефіцит товару; Б) надлишок товару; В) або дефіцит, або надлишок товару; Г) рівноважний обсяг не зміниться; Д) рівноважна ціна не зміниться.

4C25 Функція попиту на товар має вигляд: Qd =30-2Р, де Qd –величина попиту на товар, а Р –ціна за одиницю товару. Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Qs=10+2Р, де Qs –величина пропозиції товару. При встановленні державою фіксованої ціни на даний товар на рівні 11 гривень:

А) обсяг пропозиції товару зросте в порівнянні з рівноважним обсягом; Б) обсяг пропозиції товару знизиться в порівнянні з рівноважним обсягом; В) обсяг попиту на товар зросте в порівнянні з рівноважним обсягом; Г) обсяг попиту на товар знизиться в порівнянні з рівноважним обсягом; Д) правильні відповіді а) і г).

4C26 Функція попиту на товар має вигляд: Qd =30-2Р, де Qd –величина попиту на товар, а Р –ціна за одиницю товару. Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Qs=10+2Р, де Qs –величина пропозиції товару. При встановленні державою фіксованої ціни на даний товар на рівні 8 гривень:

А) обсяг пропозиції товару зросте в порівнянні з рівноважним обсягом; Б) обсяг пропозиції товару знизиться в порівнянні з рівноважним обсягом; В) обсяг попиту на товар зросте в порівнянні з рівноважним обсягом; Г) обсяг попиту на товар знизиться в порівнянні з рівноважним обсягом; Д) правильні відповіді б) і в).

4C27 Функція попиту на товар має вигляд: Qd =45-Р, де Qd –величина попиту на товар, а Р –ціна за одиницю товару. Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Qs=20+4Р, де Qs –величина пропозиції товару. При встановленні державою фіксованої ціни на даний товар на рівні 10 гривень величина надлишку становитиме: А) 25 одиниць; Б) 10 одиниць; В) 20 одиниці; Г) 35 одиниць; Д) 60 одиниць.

4C28 Функція попиту на товар має вигляд: Qd =45-Р, де Qd –величина попиту на товар, а Р –ціна за одиницю товару. Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Qs=20+4Р, де Qs –величина пропозиції товару. При встановленні державою фіксованої ціни на даний товар на рівні 10 гривень фактичний обсяг продажу становитиме: А) 5 одиниць; Б) 10 одиниць; В) 60 одиниці; Г) 35 одиниць; Д) 30 одиниць.

4C29 Функція попиту на товар має вигляд: Qd =80-4Р, де Qd –величина попиту на товар, а Р –ціна за одиницю товару. Функція пропозиції описана наступним рівнянням: Qs=60+Р, де Qs –величина пропозиції товару. Визначити рівноважну ціну, розмір дефіциту чи надлишку якщо держава встановлює ціну на даний товар, що дорівнює 2 грн. і 10 грн.

А) рівновага 6, дефіцит 10, надлишок 30; Б)рівновага 4, дефіцит 10, надлишок 30; В) рівновага 4, дефіцит 30, надлишок 10; Г) рівновага 4, дефіцит 72, надлишок 70; Д) рівновага 8, дефіцит 10 надлишок 30.

4C30 Залежність обсягу попиту (Qd) та обсягу пропозиції товару (Qs) від ціни (Р) задано в таблиці:

Ціна (Р)
Обсяг попиту (Qd)
Обсяг пропозиції (Qs)

Рівноважна ціна рівна: А) 2 гривні; Б) 5 гривень; В) 6 гривень; Г) 60 гривень; Д) 8 гривень.

4C31 Залежність обсягу попиту (Qd) та обсягу пропозиції товару (Qs) від ціни (Р) задано в таблиці:

Ціна (Р)
Обсяг попиту (Qd)
Обсяг пропозиції (Qs)

Рівноважний обсяг рівний: А) 20 одиниці; Б) 5 одиниць; В) 6 одиниць; Г) 60 одиниць; Д) 80 одиниць.

4C32 Залежність обсягу попиту (Qd) та обсягу пропозиції товару (Qs) від ціни (Р) задано в таблиці:

Ціна (Р)
Обсяг попиту (Qd)
Обсяг пропозиції (Qs)

При встановленні фіксованої ціни на товар на рівні 4 гривень величина дефіциту становитиме: А) 20 одиниці; Б) 5 одиниць; В) 6 одиниць; Г) 60 одиниць; Д) 15 одиниць.

4C33 Залежність обсягу попиту (Qd) та обсягу пропозиції товару (Qs) від ціни (Р) задано в таблиці:

Ціна (Р)
Обсяг попиту (Qd)
Обсяг пропозиції (Qs)

При встановленні фіксованої ціни на товар на рівні 4 гривень фактичний обсяг продажу становитиме:

А) 20 одиниці; Б) 65 одиниць; В) 50 одиниць; Г) 60 одиниць; Д) 15 одиниць.

4C34 Залежність обсягу попиту (Qd) та обсягу пропозиції товару (Qs) від ціни (Р) задано в таблиці:

Ціна (Р)
Обсяг попиту (Qd)
Обсяг пропозиції (Qs)

При встановленні фіксованої ціни на товар на рівні 7 гривень величина надлишку становитиме:

А) 35 одиниць; Б) 52 одиниці; В) 16 одиниць; Г) 87 одиниць; Д) 80 одиниць.

4C35 Залежність обсягу попиту (Qd) та обсягу пропозиції товару (Qs) від ціни (Р) задано в таблиці:

Ціна (Р)
Обсяг попиту (Qd)
Обсяг пропозиції (Qs)

При встановленні фіксованої ціни на товар на рівні 7 гривень фактичний обсяг продажу становитиме:

А) 35 одиниць; Б) 52 одиниці; В) 16 одиниць; Г) 87 одиниць; Д) 80 одиниць.

4C36 Залежність обсягу попиту (Qd) та обсягу пропозиції товару (Qs) від ціни (Р) задано в таблиці:

Ціна (Р)
Обсяг попиту (Qd)
Обсяг пропозиції (Qs)

Рівноважна ціна рівна: А) 24 гривні; Б) 14 гривень; В) 16 гривень; Г) 18 гривень; Д) 20 гривень.

4C37 Залежність обсягу попиту (Qd) та обсягу пропозиції товару (Qs) від ціни (Р) задано в таблиці:

Ціна (Р)
Обсяг попиту (Qd)
Обсяг пропозиції (Qs)

Рівноважний обсяг рівний: А) 45 одиниць; Б) 41 одиниці; В) 36 одиниць; Г) 9 одиниць; Д) 57 одиниць.

4C38 Залежність обсягу попиту (Qd) та обсягу пропозиції товару (Qs) від ціни (Р) задано в таблиці:

Ціна (Р)
Обсяг попиту (Qd)
Обсяг пропозиції (Qs)

При встановленні фіксованої ціни на товар на рівні 14 гривень величина дефіциту становитиме: А) 21 одиниці; Б) 41 одиниці; В) 36 одиниць; Г) 9 одиниць; Д) 45 одиниць.

4C39 Залежність обсягу попиту (Qd) та обсягу пропозиції товару (Qs) від ціни (Р) задано в таблиці:

Ціна (Р)
Обсяг попиту (Qd)
Обсяг пропозиції (Qs)

При встановленні фіксованої ціни на товар на рівні 12 гривень фактичний обсяг продажу становитиме:

А) 32 одиниці; Б) 18 одиниць; В) 50 одиниць; Г) 41 одиниця; Д) 11 одиниць.

4C40 Залежність обсягу попиту (Qd) та обсягу пропозиції товару (Qs) від ціни (Р) задано в таблиці:

Ціна (Р)
Обсяг попиту (Qd)
Обсяг пропозиції (Qs)

При встановленні фіксованої ціни на товар на рівні 20 гривень величина надлишку становитиме: А) 41 одиниця; Б) 21 одиниця; В) 36 одиниць; Г) 48 одиниць; Д) 45 одиниць.

4C41 Залежність обсягу попиту (Qd) та обсягу пропозиції товару (Qs) від ціни (Р) задано в таблиці:

Ціна (Р)
Обсяг попиту (Qd)
Обсяг пропозиції (Qs)

При встановленні фіксованої ціни на товар на рівні 18 гривень фактичний обсяг продажу становитиме:

А) 38 одиниць; Б) 41 одиниці; В) 48 одиниць; Г) 11 одиниць; Д) 10 одиниць.

4C42 Функція попиту на товар представлена рівнянням Qd=400-p, а функція пропозиції – рівнянням Qs=4p-50. Визначити : 1) параметри точки рівноваги; 2)розміри дефіциту чи надлишку, якщо держава встановлює ціну на даний товар, що дорівнює 85 грн. і 100 грн.

а) рівновага 90, дефіцит 300, надлишок 50 од.; б) рівновага 93, дефіцит 315 од., надлишок 290 од.; в) рівновага 90, дефіцит 25, надлишок 50; г) рівновага 90, дефіцит 50, надлишок 25; д) визначити неможливо.

4C43 Функція попиту на товар представлена рівнянням Qd=175-p, а функція пропозиції Qs=6p-35. Визначити : 1)параметри точки рівноваги; 2) розміри дефіциту чи надлишку, якщо держава встановила ціну на даний товар, що дорівнює 28 грн. і 48 грн.

а) рівновага 30 грн.; дефіцит 123 грн.; надлишок 14 грн.; б) рівновага 30 грн.; дефіцит 137 грн.; надлишок 123 грн.; в) рівновага 30 грн.; дефіцит 123 грн.; надлишок 137 грн.; г) рівновага 30 грн.; дефіцит 14 грн.; надлишок 126 грн.; д) визначити неможливо.

4C44 Функція попиту на товар представлена рівнянням Qd=360-4p, а функція пропозиції Qs=6p-60. Визначити : 1)параметри точки рівноваги; 2) розміри дефіциту чи надлишку, якщо держава встановила ціну на даний товар, що дорівнює 40 грн. і 56 грн.

а) рівновага 50 грн.; дефіцит 20 грн.; надлишок 140 грн.; б) рівновага 50 грн.; дефіцит 140 грн.; надлишок 20 грн.; в) рівновага 35 грн.; дефіцит 20 грн.; надлишок 140 грн.; г) рівновага 35 грн.; дефіцит 140 грн.; надлишок 40 грн.; д) визначити неможливо.

4C45 Функція попиту на товар представлена рівнянням Qd=240-2p, а функція пропозиції Qs=3p-60. Визначити : 1)параметри точки рівноваги; 2) розміри дефіциту чи надлишку, якщо держава встановила ціну на даний товар, що дорівнює 42 грн. і 61 грн.

а) рівновага 60 грн.; дефіцит 90 грн.; надлишок 5 грн.; б) рівновага 60 грн.; дефіцит 5 грн.; надлишок 90 грн.; в) рівновага 60 грн.; дефіцит 118 грн.; надлишок 123 грн.; г) рівновага 60 грн.; дефіцит 156 грн.; надлишок 66 грн.; д) визначити неможливо.

4C46 Функція попиту на товар представлена рівнянням Qd=30-p, а функція пропозиції Qs=15+2p. Визначити : 1)параметри точки рівноваги; 2) розміри дефіциту чи надлишку, якщо держава встановила ціну на даний товар, що дорівнює 3 грн. і 9 грн.

а) рівновага 5 грн.; дефіцит 12 грн.; надлишок 6 грн.; б) рівновага 5 грн.; дефіцит 6 грн.; надлишок 12 грн.; в) рівновага 5 грн.; дефіцит 27 грн.; надлишок 21 грн.; г) рівновага 5 грн.; дефіцит 21 грн.; надлишок 33 грн.; д) рівновага 5 грн.; дефіцит 27 грн.; надлишок 33 грн..

4C47 Функція попиту на товар представлена рівнянням Qd=400-5p, а функція пропозиції Qs=10+8p. Визначити : 1)параметри точки рівноваги; 2) розміри дефіциту чи надлишку, якщо держава встановила ціну на даний товар, що дорівнює 20 грн. і 50 грн.

а) рівновага 30 грн.; дефіцит 150 грн.; надлишок 410 грн.; б) рівновага 30 грн.; дефіцит 260 грн.; надлишок 140 грн.; в) рівновага 30 грн.; дефіцит 140 грн.; надлишок 260 грн.; г) рівновага 30 грн.; дефіцит 300 грн.; надлишок 170 грн.; д) рівновага 30 грн.; дефіцит 140 грн.; надлишок 170 грн.

4C48 Функція попиту на товар представлена рівнянням Qd=400-5p, а функція пропозиції Qs=10+8p. Визначити : 1)параметри точки рівноваги; 2) розміри дефіциту чи надлишку, якщо держава встановила ціну на даний товар, що дорівнює 20 грн. і 50 грн.

а) рівновага 30 грн.; дефіцит 150 грн.; надлишок 410 грн.; б) рівновага 30 грн.; дефіцит 260 грн.; надлишок 140 грн.; в) рівновага 30 грн.; дефіцит 140 грн.; надлишок 260 грн.; г) рівновага 30 грн.; дефіцит 300 грн.; надлишок 170 грн.; д) рівновага 30 грн.; дефіцит 140 грн.; надлишок 170 грн.

4C49 Функція попиту на товар представлена рівнянням Qd=80-1.25p, а функція пропозиції Qs=–10+2.5p. Визначити : 1)параметри точки рівноваги; 2) розміри дефіциту чи надлишку, якщо держава встановила ціну на даний товар, що дорівнює 20 грн. і 26 грн.

а) рівновага 24 грн.; дефіцит 55 грн.; надлишок 40 грн.; б) рівновага 24 грн.; дефіцит 47 грн.; надлишок 55 грн.; в) рівновага 24 грн.; дефіцит 47 грн.; надлишок 40 грн.; г) рівновага 24 грн.; дефіцит 7.5 грн.; надлишок 15 грн.; д) рівновага 24 грн.; дефіцит 15 грн.; надлишок 7.5 грн..

4C50 Функція попиту на товар представлена рівнянням Qd=210-2p, а функція пропозиції Qs=20+2p. Визначити : 1)параметри точки рівноваги; 2) розміри дефіциту чи надлишку, якщо держава встановила ціну на даний товар, що дорівнює 41 грн. і 47 грн.

а) рівновага 45 грн.; дефіцит 2 грн.; надлишок 26 грн.; б) рівновага 45 грн.; дефіцит 26 грн.; надлишок 2 грн.; в) рівновага 45 грн.; дефіцит 128 грн.; надлишок 102 грн.; г) рівновага 45 грн.; дефіцит 116 грн.; надлишок 114 грн.; д) рівновага 45 грн.; дефіцит 128 грн.; надлишок 114 грн.

4C51 Функція попиту на товар представлена рівнянням Qd=234-p, а функція пропозиції Qs=45+2p. Визначити : 1)параметри точки рівноваги; 2) розміри дефіциту чи надлишку, якщо держава встановила ціну на даний товар, що дорівнює 60 грн. і 70 грн.

а) рівновага 63 грн.; дефіцит 174 грн.; надлишок 165 грн.; б) рівновага 63 грн.; дефіцит 164 грн.; надлишок 185 грн.; в) рівновага 63 грн.; дефіцит 174 грн.; надлишок 185 грн.; г) рівновага 63 грн.; дефіцит 21 грн.; надлишок 9 грн.; д) рівновага 63 грн.; дефіцит 9 грн.; надлишок 21 грн.

4C52 Тістечко у шкільній їдальні коштувало 55 коп., щодня продавалося 140 штук. Коли адміністрація шкільної їдальні знизила ціну до 45 коп., щоденний обсяг продажу збільшився до 180 штук. Ці дані дозволяють зробити висновок про те, що коефіцієнт еластичності попиту за ціною дорівнює:

а) 1,6; б)О,80; в)О,25; г) не може бути визначений; д) 0,5.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...