Главная Обратная связь

Дисциплины:


Власність: поняття, економічний та юридичний зміст. Форми власності. Інтелектуальна власністьВласність– це суспільні відносини, які визначають спосіб привласнення речей, можливість отримання вигоди від користування ними, характер реалізації певних інтересів.

Власність– це єдність:

1) Користування (витяг користі із об’єктивних властивостей власності);

2) Розпорядження (визначення долі власності);

3) Володіння (виключення всіх не власників із користування та розпорядження власністю)

Об’єктом власності можуть бути: ресурси, товари, послуги, гроші, знання, інформація, здібності людини тощо. Характер об’єкта обумовлює спосіб його використання і багато в чому визначає особливості відносин власності.

Приклад: володіння землею має специфіку порівняно з володінням споживчим майном (одягом, автомобілем та ін.).

Інтелектуальна власність– суспільні відносини, які визначають спосіб привласнення об’єктів інтелектуальної власності та можливість отримання корисного ефекту від них.

Об’єкти інтелектуальної власності– створені в результаті інтелектуально-духовної творчості засоби задоволення потреб, які відокремилися від свого творця (результати або прояв творчої розумової діяльності, таланту в науково-технічній, виробничій або гуманітарній сферах).

Основні типи об’єктів інтелектуальної власності:

1) Об'єкти авторського права:

- наукові твори;

- літературні твори;

- музичні твори;

- мистецькі твори;

- комп’ютерні програми;

- компіляції даних (бази даних).

2) Об'єкти суміжних прав:

- виконання творів;

- фонограми та відеограми;

- програми (передачі) організацій мовлення.

3) Об'єкти права промислової власності:

- винаходи;

- промислові зразки;

- корисні моделі;

- раціоналізаторські пропозиції;

- компонування інтегральних мікросхем.

4) Права на засоби індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу:

- доменні імена;

- знаки для товарів та послуг;

- зазначення походження товару;

- комерційні (фірмові) найменування.

5) Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності:

- наукові відкриття;

- сорти рослин;

- породи тварин;

- комерційна таємниця, ноу-хау.

Сьогодні в наукових колах точиться дискусія щодо доцільності включення фольклору та традиційних знань до переліку об’єктів інтелектуальної власності.

Форми власності:

1) Приватна (власність індивіда чи домогосподарства)

2) Колективна (власність декількох індивідів чи домогосподарств)

3) Державна або загальнодержавна (власність держави)

4) Комунальна (власність адміністративно-територіальної одиниці)

5) Спільна (комбінація декількох з вищенаведених форм власності)

Економічний зміст власності полягає передовсім у її здатності слугувати задоволенню економічних потреб людей.Економічний зміст власності відтворюється через усю систему економічних відносин і визначає характер виробництва (тобто яким способом будуть поєднані ресурси), розподілу (яка частина і в якій формі буде отримана учасниками виробництва), обміну (буде це натуральна чи товарна форма) та споживання (індивідуальне чи спільне).

Відносини власності можуть регламентуватися нормами етики, моралі, релігії, права. В сучасному суспільстві регламентація відносин власності у вигляді неписаних правил, традицій є неефективною або небажаною. Тому відносини власності закріплюються державою у вигляді законів, судових рішень.

Економічний зміст власності є визначальним, проте юридична форма власності не є пасивним його відбиттям. Юридичний зміст власності може стати фактором, що стимулює чи гальмує розвиток економічних відносин.

Юридичний зміст власності – закріплені у системі норм права форми реалізації економічного змісту власності.

Економічний зміст власності набуває правової форми, завдяки чому створюється єдиний економіко-правовий альянс відносин, який неможливо роз’єднати в реальній дійсності.

Юридичне закріплення прав посилює економічний зміст власності, активізує діяльність людей у цій галузі, бо підвищує економічні стимули та знижує видатки на специфікацію і захист прав власності, зменшує трансакційні витрати.

Тому власність є категорією як економіки, так і права. Юридичний зміст власності реалізується через право власності.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...