Главная Обратная связь

Дисциплины:


Редакційні вимоги до змісту та оформлення статтіІнформаційний лист

Шановні колеги!

Просимо Вас надсилати матеріали до наукового журналу Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Лінгвостилістичні студії»(випуск 1), зареєстрованого в Державній реєстраційній службі України 08.05.2014 р. Статті приймаємо різними мовами. Перший випуск тематичний – «Мовотворчість Лесі Українки». Його вихід заплановано на грудень 2014 року.

Орієнтовна проблематика випуску:

1. Поліфункційний вимір мовної особистості Лесі Українки.

2. Мовна особистість Лесі Українки в контексті мовної парадигми її доби.

3. Жанрові реалізації в мовотворчості Лесі Українки.

4. Лінгвопоетика художніх творів Лесі Українки.

5. Взаємодія національно-мовної та індивідуально-мовної картин світу в ідіолекті Лесі Українки.

6. Лінгвостилістичні параметри ономастикону текстів Лесі Українки.

7. Стильові й стилістичні ознаки діалектного мовлення в художніх, епістолярних і публіцистичних текстах Лесі Українки.

8. Стилістична диференціація лексико-граматичних одиниць у текстах Лесі Українки.

9. Леся Українка і процеси стильового й стилістичного унормування української мови.

10. Словник мови творів Лесі Українки.

Редакційні вимоги до змісту та оформлення статті

Рукопис потрібно надсилати на адресу редколегії в електронному варіанті в режимі doc версії Word 1997–2007 рр. та роздрукованому варіанті, засвідченому підписом автора. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора (bohdan.doc.). Текст публікації (від 8 до 12 сторінок формату А 4) повинен бути зредагований автором.

Послідовність структурних елементів статті: ліворуч – УДК (кегль 12), у наступному рядку праворуч – ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт, кегль 12). Через рядок – назва статті (відцентрована, напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію (не менше 1000 знаків) та ключові слова(5–6 слів чи словосполучень) українською мовою (кегль 12, слово «анотація» не пишеться). Через рядок – основний текст, через рядок після основного тексту – Література (відцентровано, кегль 12), через рядок після цього – анотації російською та англійською мовами (кожна не менше 1000 знаків) разом із зазначенням імені та прізвища автора й перекладом теми та ключових слів.

Вимоги до набору статті. Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок такого формату: «» («текст»). Скорочення на зразок т. д., ініціали при прізвищах (напр., І. П. Левчук), вказівки на сторінки (с. 34), назви населених пунктів (м. Київ) друкувати через нерозривний відступ (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

Ілюстративний матеріал друкувати курсивом, аналізовані одиниці – напівжирним курсивом (підкреслення не допускається).

Бібліографічні покликання в тексті подавати в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки [1, с. 39] чи без зазначення сторінки, якщо йдеться про працю загалом [1]. Покликання на кілька лінгвістичних праць потрібно оформляти так: [4, с. 55; 10, с. 15]. Автора чи назву джерела ілюстративного матеріалу подавати в круглих дужках (Т. Шевченко).

Текст статті повинен відповідати вимогам ДАКу України, згідно з якими обов’язкові такі елементи (їх потрібно виокремити рубриками в підрядку до тексту):

– Постановка наукової проблеми та її значення (постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями);

– Аналіз останніх досліджень і публікацій;

– Мета і завдання статті;

– Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

– Висновки та перспективи подальшого дослідження.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...