Главная Обратная связь

Дисциплины:


Пояснювальна записка. Кафедра образотворчого мистецтваКафедра образотворчого мистецтва

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із науково-педагогічної роботи

___________________________________ «____» _______________20__ р.

(підпис)

 

 

Колористична культура

 

Тести з навчальної дисципліни

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: Мистецтво

Напрям підготовки: Образотворче мистецтво

Укладачі — доц. Бичкова Л.В.,

Доц. Мужикова І.М.

 

 

Полтава – 2012


УДК

ББК

Колористична культура. Тести з навчальної дисципліни / Л.В. Бичкова, І.М. Мужикова. – Полтава: ПДПУ, 2012. – 70 с.

 

Укладачі:

Бичкова Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка,

Мужикова І.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

 

Рецензенти: Мохірева Ю.А., кандидат педагогічних наук, доцент

Полтавського національного педагогічного університету

імені В.Г. Короленка,

Рибас Н.І., доцент Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка

 

Затверджено

вченою радою Полтавського національного педагогічного

університету імені В.Г. Короленка

Протокол № __ від ­­__ травня 2012 р.

 

 


зміст

 

Пояснювальна записка………………………………………………………………3

 

Тест електронного експрес-контролю знань з теми “Колористична культура Стародавнього Єгипту“.……………………………………………………..……....6

 

Тест електронного експрес-контролю знань з теми “Колористична культура Стародавньої Індії“.………………………………………………………………...11

 

Тест електронного експрес-контролю знань з теми “Колористична культура Античного світу“.......................................................................................................15

 

Тест електронного експрес-контролю знань з теми “Колористична культура Середньовіччя“..........................................................................................................26

 

Тест електронного експрес-контролю знань з теми “Колористична культура від Ренесансу до ХХ ст.“............................................................………………………36

 

Тест електронного експрес-контролю знань з теми “Колористична культура України“.……………………………………………………………………………41

 

Тест підсумкового самоконтролю знань з курсу…………………………………49

 

Ключі до тестів……………………………………………………………………..68 

Література для самопідготовки……………………………………………………70


Пояснювальна записка

 

Багатоколірність, як результат творчо-продуктивної діяльності людства, є частиною його загальної культури. Вихід за межі заданої природою рефлексії відбувається лише в разі осягнення особистістю духовної сутності цієї багатоколірності, що визначає необхідність її залучення до сакральних основ колористичної культури суспільства.

Колористична культура суспільства містить у собі багатовіковий досвід духовного пізнання світу і його художнього освоєння, відображений у колористиці чуттєво-предметних продуктів активно-перетворюючої діяльності людства; ідейному і світоглядному змісті філософії та естетики кольору; методологічних позиціях науки про колір; розвиненості освітніх форм залучення до цієї культури; можливостях повноцінної реалізації творчого потенціалу особистості тощо. Залучення особистості до надбань колористичної культури різних епох, народів, персоналій – основа формування широких інтересів, потреб і здібностей, які впливають на культуру мислення і діяльнісних проявів особистості, забезпечують широту і різноманітність її чуттєвих контактів із зовнішнім світом. Найсуттєвішим результатом духовного освоєння колористичної культури людства є формування в особистості здібності до перспективного передбачення, яка виступає рушієм творчо-перетворюючої діяльності й сприяє досягненню результатів, які перевершують природні можливості не лише матеріалів, але й людини, розкривають нові грані і нові перспективи виходу за межі заданого природою.

Тому колористична культура є невід’ємним елементом загальної культури особистості, який є результатом формуючого впливу процесу духовного освоєння надбань колористичної культури людства і відображає рівень залучення до цієї культури у формі знань, переконань та вмінь, а також рівень розвитку здібностей до творчої діяльності з кольором.

Тому метою викладання дисципліни "Колористична культура" для майбутніх вчителів образотворчого мистецтва є перш за все створення можливостей для професійно спрямованого розвитку їх власної колористичної культури як необхідної умови для забезпечення належного рівня їх освітньої діяльності у напрямі формування колористичної культури дітей.

Програма курсу передбачає вивчення загального перебігу історії розвитку світової та вітчизняної колористичної культури, розгляду основоположних принципів її формування на кожному з етапів та у різних регіонах, визначення сучасних тенденцій тощо. Враховуючи те, що студенти даної спеціальності вивчають історію образотворчого мистецтва, питання стильових колористичних змін у західно-європейському мистецтві передбачається розглядати узагальнено, з акцентуацією принципових інновацій на кожному етапі розвитку. Особливу увагу звернено на розвиток колористичної культури України, який поки що не має цілісного представлення у навчальній літературі.

Завданнями дисципліни “Колористична культура” є:

- формування у майбутніх вчителів образотворчого мистцтва фахово необхідного обсягу базових знань про вітчизняну і світову колористичну культуру;

- розвиток у них здібностей виділення артефактів колористичної культури в оточуючій дійсності;

- розвиток естетичного ставлення до артефактів колористичної культури та колористичної діяльності;

- розвиток умінь та навичок творчого використання надбань колористичної культури людства у педагогічній діяльності.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

- що означає поняття колористичної культури і які її функції;

- історію та напрями розвитку вітчизняної і світової колористичної культури;

- декілька відомих концепцій використання кольору як засобу синтезування різних видів мистецтв;

- специфічну колористичну інформацію, придатну для фахового використання.

Студенти повинні вміти:

- давати характеристику колористичним явищам;

- грамотно аналізувати колористичні артефакти;

- визначати їх актуальність для розвитку культури та майбутньої професії.

Відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу методикою викладання курсу передбачено здійснення експрес-контролю знань з кожної теми та підсумкового контролю успішності засвоєння матеріалу дисципліни кожним студентом. Це вимагає використання сучасних електронних засобів контролю і створення комфортних умов для самопідготовки студентів до цих контролів.

Перелік завдань тестів електронних експрес-контролів та підсумкового тест-контролю, представлених у збірнику “Колористична культура. Тести з навчальної дисципліни”, призначений для самопідготовки і акцентує увагу на важливих аспектах змісту дисципліни.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...