Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вимоги до Вісника ЛьвДУВС1. До публікації приймаються рукописи наукових статей, що відповідають тематичній спрямованості збірника.

2. Рукописи статей відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 мають містити:

УДК, анотацію та ключові слова українською мовою;

постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формування цілей статті;

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

3. Обов’язковою для авторів без наукового ступеня є наявність однієї завіреної позитивної рецензії фахівця з науковим ступенем та витягу із протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку. Автори, які мають наукові ступені кандидата чи доктора наук, рецензії та витяги із протоколів засідання кафедр не подають.

4. Обсяг рукопису статті не повинен перевищувати 0,5 авт. арк. (до 12-ти сторінок машинописного тексту); примірник має бути набраним через 1,5 інтервали і віддрукованим на папері формату

210Х297,5 мм (А4), на сторінці – не більше 30-ти рядків, кегель 14 Times New Roman. Чисті поля навколо тексту повинні бути: зліва від тексту – 2,5 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, знизу – 2,5 см.

5. Окремо до рукопису слід надати довідку про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, контактний телефон.

6. До рукопису додається дискета з текстовим файлом статті. Електронні варіанти малюнків та таблиць подаються окремими файлами в форматі 148Х210 мм (А5). Вказівки про те, куди необхідно помістити конкретні ілюстрації або графічний матеріал, повинні бути на лівому полі машинописного оригіналу. Щоб забезпечити правильність складання формул, останні вписують в оригінал повністю від руки з точним розташуванням їх по рядках. Особливу увагу слід звертати нанаписання надрядкових та підрядкових індексів.

7. Список використаної літератури, що подається в кінці статті, має бути оформлений відповідно до державних стандартів. Він повинен охоплювати всі наведені у тексті посилання, які подаються у квадратних дужках із зазначенням порядкових номерів джерела та сторінки.

8. Рукопис має бути підписаний автором.

9. Рукописи, подані з порушенням зазначених вимог та істотними мовностилістичними огріхами, до друку не приймаються.10. Редакційна колегія зберігає за собою право, в разі необхідності, скорочувати і редагувати тексти статей.

Редколегія

 

На виконання вимог постанови ВАК України від 15.01.2003 р. автору статті, що готується для публікації у фаховому виданні, слід дотримуватися такої структури.

1. Над чітко сформульованою назвою (бажано не багатослівною) вказується прізвище та ініціали;

поряд проставляється УДК.

2. Під назвою – коротка (2–3 речення) анотація українською мовою про суть проблеми, яка розглядається, далі – ключові слова (поняття, на яких акцентується в публікації (до 7-ми одиниць).

3. Вступна частина повинна містити такі компоненти:

а) постановка проблеми (загальна – 5–8 речень – характеристика доцільності висвітлення її, обґрунтування науково-теоретичної і практичної актуальності;

б) стан дослідження цієї проблеми (огляд і аналіз праць з цієї ж тематики (короткий виклад основних положень провідних науковців), виділення, на думку автора, прогалин, дискусійних моментів тощо);

в) мета пропонованої статті (стисло – 2–3 речення про завдання, яке поставив перед собою автор цієї публікації).

4. Основна частина (виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів, висунутих положень у дискусійному аналізі думок можливих опонентів тощо; обсяг – 7–9 сторінок на аркуші формату А4).

5. Заключна частина (висновки) – чітко сформульовані підсумкові результати авторської пропозиції (обсяг – 1–2 абзаци); перспективи (якщо, на думку автора, є такі) подальших розвідок.

6. Література (відповідно до встановлених вимог бібліографічного опису наведені за порядком цитування (вказування) у тексті статті публікації авторів; до списку не доцільно включати законодавчі, урядові, відомчі акти або загальновідомі офіційні документи).

P.S. Запропонована структура –є орієнтир для науковця, який прагне досягти головного – щоб його публікація була визнана науковою працею.

За докладнішими довідками радимо звертатися у відділ організації наукової роботи або редакційно-видавничий відділ університету (тел. 278-25-72).__

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...