Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1. Макроекономіка як наукаЗБІРНИК ТЕСТІВ І ЗАДАЧ

з курсу „Макроекономіка”

для студентів денної та заочної форм навчання

напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”

 

Черкаси – 2009


Затверджено на засіданні

Кафедри економічної теорії та

Міжнародної економіки.

Протокол №1 від 29. 08. 2008 р.

 

Укладач: Сотула О. В.,

Старший викладач

 

 

Відповідальний за випуск

завідуючий кафедрою,

Д.е.н., проф. І. І. Кукурудза


ВСТУП

Якщо студент прочитав і добре засвоїв зміст будь-якої теми, сприйняв викладені в ній ідеї і переконався в справедливості висунутих на користь того або іншого положення аргументів, то цього ще недостатньо, щоб вважати матеріал даного розділу цілком освоєним. Новим і дуже важливим кроком в оволодінні макроекономікою є її застосування. Якщо студент добре знає теорію, але не здатний вирішувати ті або інші конкретні задачі, виявляється нездатний аналізувати конкретну економічну ситуацію, — такий студент не в праві вважати, що він оволодів макроекономікою. Тому завданнями «Збірнику тестів і задач з курсу макроекономіки» є перевірка правильності розуміння пройденого матеріалу, закріплення отриманих знань, тренування пам'яті, пов'язаної із запам'ятовуванням термінів і визначень. Робота над рішенням задач, аналізом проблемних ситуацій і т.д. необхідна для того, щоб розширити економічний кругозір, зробити економічне мислення студентів конкретнішим. Наявні в «Збірнику» задачі і тести призначені для того, щоб студенти навчилися застосовувати теорію для вирішення практичних питань.

Мета цього збірника — допомогти студентам, які вивчають курс макроекономіки, перевірити свої знання із цього предмета й набути певних навичок у розв'язанні тестів і задач.

Збірник містить 12 тем, кожна з яких подає два типи завдань. Перший тип - вміння вибрати правильний варіант із запропонованих відповідей відображає розуміння студентом причин виникнення, суті й наслідків того чи іншого економічного явища або процесу. Розмірковуючи над цими тестами, студенти зможуть самі оцінити рівень власної підготовки і поповнити свої знання ще раз перечитуючи окремі сторінки підручників. Другий тип завдань — це задачі, для розв'язання яких необхідні вміння застосувати теоретичні знання, а також належний розвиток аналітичних здібностей.

Структура і зміст «Збірника» жорстко прив'язані до структури і змісту стандартів. Назви розділів «Збірника» в точності повторюють назви відповідних тем програми, а тести і задачі відображають поняття і закони, які розглядаються у відповідному розділі програми.Перш ніж приступати до відповідей на питання, поставлені в «Збірнику», до рішення задач, необхідно не тільки уважно прочитати відповідний теоретичний матеріал, але і розібратися у відповідних поняттях і принципах, перевірити правильність розуміння матеріалу.

«Збірник» може бути використаний в різних цілях. Можна використовувати цей матеріал як базу для організації поточного чи підсумкового контролю - іспитів або заліків по курсу макроекономіки, а також для домашніх завдань студентам.

Комбінація цих завдань в конкретних завданнях для аудиторії може бути самою різною і варіюватися по розсуду викладача.

 


Тема 1. Макроекономіка як наука

Тести

У кожному питанні є тільки одна правильна відповідь

1. Що з перерахованого нижче є предметом вивчення макроекономіки?

a) Зростання кількості куплених автомобілів “Жигулі” внаслідок зростання доходів споживачів

b) Утворення дефіциту на ринку житла внаслідок введення державою верхньої межі плати за орендну житла

c) Вплив зміни моди у Європі на попит на імпортне взуття

d) Зростання рівня безробіття у Черкаській області внаслідок прийняття Верховною Радою Закону “Про банкрутство”

 

2. Об’єктом макроекономічного аналізу виступає

a) Економічний закон

b) Економічний процес

c) Економічна система

d) Економічні відношення

 

3. Основним методом макроекономічних досліджень є:

a) Порівняльний аналіз

b) Соціологічний

c) Метод абстракцій

d) Моделювання

 

4. Макромоделі показують:

a) Об’єктивне зростання показників

b) Взаємозв’язок між макропоказниками

c) Зв’язок між державними об’єктами

d) Зв’язок між екзогенними величинами

 

5. Головним завданням макроекономіки є забезпечення суспільства знаннями, необхідними для:

a) Зростання обсягів виробництва

b) Стабілізації виробництва

c) Збільшення економічних ресурсів

d) Підвищення ефективності економіки

 

6. Предметом макроекономіки є:

a) Економічні закони і категорії

b) Механізм функціонування економіки

c) Економічна політика держави

d) Механізм функціонування підприємств

 

7. Суб’єктами змішаної економіки є:

a) Домогосподарства, ринок, держава

b) Уряд, міністерства, підприємства

c) Домогосподарства, підприємства, держава

d) Нефінансові підприємства, фінансові установи, бюджетні установи

 

8. Економічні системи різняться:

a) Структурою виробництва

b) Рівнем життя населення

c) Формою власності на матеріальні ресурси

d) Продуктивністю ресурсів

 

9. Позитивна функція макроекономіки спрямована на вивчення:

a) Фактичного стану економіки

b) Шляхів подолання спаду виробництва

c) Шляхів забезпечення економічного зростання

d) Методів державного регулювання економіки

 

10. Нормативна функція макроекономіки спрямована на обґрунтування:

a) Рекомендацій щодо подальшого економічного розвитку

b) Причин спаду виробництва

c) Наслідків економічної кризи

d) Методів державного регулювання економіки

 

11. Яке з наведених положень належить до макроекономіки?

a) Витрати виробництва на швейній фабриці знизились на 10 %;

b) Рівень безробіття в країні дорівнює 2 %;

c) Доходи пана Петренка зросли на 20 гр. од.;

d) Підприємство «Сіверянка» зменшило за рік випуск продукції на 5 %.

 

12. Визначте, яке з наведених тверджень можна віднести до позитивної макроекономіки:

a) Минулого року загальний рівень цін зріс у 12 разів;

b) В короткостроковий період збільшення безробіття призводить до зменшення інфляції;

c) Споживання домашніх господарств залежить від рівня використовуваного доходу;

d) Чим вищий ступінь розвитку економіки, тим меншою для окремих осіб стає доступність суспільних благ природного походження.

 

13. Яке з наведених питань може вирішуватись тільки на макрорівні?

a) які товари та послуги виробляти;

b) хто буде виробляти товари та послуги;

c) як поліпшити технологію виробництва;

d) як вплинути на інфляційне зростання цін.

 

14. Що необхідно розуміти під здатністю людини мислити економічно:

a) знання економічних законів;

b) вміння надавати кількісну і якісну оцінку своєї діяльності;

c) здатність абстрагуватись від другорядних факторів;

d) здатність знаходити нетривіальні рішення проблем?

 

15. Об'єктами дослідження макроекономіки є:

а) ціни на автомобілі;

b) Регулювання грошового обігу;

c) Вплив неврожаю зернових на витрати сімей на продукти харчування;

d) Вплив реклами на підвищення попиту на модні моделі взуття.

 

16. Що не відносять до суспільних благ?

а) захист від злочинців з боку міліції;

b) Державна охорона здоров'я;

c) Послуги мобільного зв'язку;

d) Державне телебачення;

17. У яких галузях економіки частіше за все представлений державний сектор?

а) у роздрібній торгівлі;

b) У готельному господарстві та громадському харчуванні;

c) У сільському господарстві;

d) У науково-дослідних розробках.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...