Главная Обратная связь

Дисциплины:


Реальний ВВП Рівень цінa) Збільшиться Збільшиться

b) Збільшиться Зменшиться

c) Зменшиться Зменшиться

d) Зменшиться Збільшиться

 

22. Припустимо, що ціни зростають, а випуск продукції не змінюється. В цих умовах:

a) Номінальний ВВП не змінюється

b) Реальний ВВП збільшується

c) Номінальний ВВП зменшується, а реальний ВВП збільшується

d) Номінальний ВВП збільшується

 

23. Що з нижченаведеного не враховується при обчисленні ВВП:

a) Купівля фермером предметів побуту для своєї родини

b) Будівництво нового приміщення для худоби

c) Купівля фермером привілейованих акцій корпорації “Земля і люди”

d) Купівля фермером інвентарю у роздрібній торгівлі

 

24. Валовий національний продукт зменшиться, якщо:

a) Збільшуються державні витрати на закупівлю товарів та послуг військово-промислового комплексу

b) Експорт товарів та послуг перевищить їх експорт

c) Імпорт товарів та послуг перевищить їх експорт

d) Збільшаться державні пенсії, стипендії та інші соціальні виплати

25. Припустимо, що у 1994 р. номінальний ВВП становив 500млрд.грн. Через 5 років дефлятор ВВП збільшився у 2 рази, а реальний ВВП збільшився на 40%. У цьому випадку номінальний ВВП через 5 років становив:

a) 2000 млрд.грн

b) 1400 млрд.грн

c) 1000 млрд.грн.

d) 7500 млрд.грн.

 

26. Якщо фірми почнуть весь свій прибуток сплачувати акціонерам у вигляді дивідендів, то в національних рахунках зросте показник:

a) ВНП

b) Чистих інвестицій

c) Амортизації

d) Особистого доходу

 

27. Компанія з виробництва шин продає фірмі, яка виробляє автомобілі, 4 шини вартістю 400 грн. Інша компанія продає автомобільній фірмі радіоприймач за 500 грн. Встановивши все це на новій машині, автомобільна фірма продає Ії за 20 000 грн. На яку величину зміниться ВНП?

a) 20 000 грн.

b) 900 грн.

c) 20 900 грн.

d) 19 100 грн.

 

28. Трансфертні платежі – це:

a) Виплати домашнім господарствам, які не зумовлені наданням з їх боку товарів та послуг

b) Виплати державою окремим особам

c) Компонент доходу, який входить до складу ВНП

d) Усі відповіді правильні

 

29. Яка з величин не входить складу ВНП, коли розраховують його за сумою витрат:

a) Валові інвестиції

b) Чистий експорт товарів та послуг

c) Заробітна плата

d) Урядові закупівлі товарів та послуг

 

30. Особистий доход – це :

a) ВНП за відрахуванням амортизації

b) Вартість вироблених за рік товарів та послуг

c) Доход, який отримали домашні господарства протягом року

d) Доход, призначений для особистих витрат, що залишився після сплати податків

 

31. Яка з перелічених нижче величин НЕ використовується при визначенні обсягу національного доходу?a) Заробітна плата

b) Державні трансферти

c) Прибуток фірми

d) Рентний доход

 

32. Якщо обсяг реального ВНП скоротився на 10%, а чисельність населення зменшилася на 5%, то:

a) Реальний ВНП на душу населення виріс

b) Реальний ВНП на душу населення виріс, а номінальний скоротився

c) Реальний ВНП на душу населення скоротився

d) Реальний ВНП на душу населення виріс у 4 рази у поточних цінах

 

33. За рік ВНП виріс у 4 рази у поточних цінах, а інфляція становила 300%. Звідси можна зробити висновок, що:

a) Ні економічного спаду, ні економічного зростання не спостерігалося

b) Приріст ВНП у реальному обчисленні становив 30%

c) Економічне зростання становило 400%

d) Спостерігалося економічне зростання з темпом приросту 33%

 

34. НД відрізняється від доходу кінцевого використання домашніх господарств на величину :

a) Доходів населення, отриманих із закордону

b) Амортизації

c) Доходів від індивідуальної трудової діяльності

d) Трансфертних виплат держави населенню

 

35. До чистих інвестицій відноситься:

a) Купівля домашнім господарством легкового автомобіля

b) Купівля фірмою земельної ділянки

c) Заміна зношеного обладнання новим

d) Будівництво складу готової продукції

 

36. Попередньо створена вартість не повинна враховуватися при визначенні сукупної виготовленої вартості у національній економіці, для того щоб:

a) Уникнути інфляційних процесів

b) Виключити невиробничі витрати попереднього циклу

c) Уникнути подвійного рахунку

d) Усі відповіді правильні

 

37. До трансфертних платежів належать:

a) Шкільне будівництво

b) Заробітна плата державних службовців

c) Податки

d) Субсидії

 

38. Доход кінцевого використання – це валовий доход індивідуальних домашніх господарств мінус:

a) Підприємницькі внески на соціальне страхування і переказні платежі

b) Непрямі податки і внески підприємців на соціальне страхування

c) Прямі податки та внески на соціальне страхування

d) Переказні платежі та непрямі податки

 

39. Чисті інвестиції – це:

a) Вартість використаних засобів виробництва

b) Величина чистого прибутку

c) Відновна вартість виробничих потужностей мінус амортизація

d) Збільшення основних фондів

 

40. Доход кінцевого використання - це:

a) Заробітна плата плюс поточні заощадження

b) Особистий доход мінус індивідуальні податки те неподаткові платежі

c) Заробітна плата основна та додаткова

d) Сума коштів, яка складається із зарплати, ренти та доходу у формі процента за капітал

 

41. Які з перерахованих агрегованих величин не використовуються при визначенні національного доходу?

a) Проценти, які виплачують підприємці за капітал, отриманий в кредит

b) Прибуток корпорацій

c) Заробітна плата

d) Державні трансфертні платежі

 

42. Особистий доход – це:

a) Сума заощаджень приватних осіб

b) Весь доход призначений на особисті споживчі витрати після сплати податків

c) Доход, отриманий домашніми господарствами протягом даного року

d) Сума заощаджень приватних осі

 

43. Якщо з національного доходу відрахувати податки на прибуток корпорацій, нерозподілені прибутки та внески на соціальне страхування, а потім добавити чисті трансфертні платежі, то отримана сума – це:

a) Національний доход

b) Особистий доход

c) Доход кінцевого використання

d) Чистий національний продукт

 

44. Індекс споживчих цін – це…

a) Термін, що вві Дж. Кейнс у часи Великої депресії у США; в даний час ніякого практичного значення не має

b) Величина, що показує динаміку зміни вартості деякого фіксованого набору товарів та послуг

c) Величина, яка щороку обраховується ООН для порівняння матеріального добробуту країни

d) Величина, що використовується для відслідковування динаміки цін на всі кінцеві товари та послуги, що вироблені в країні протягом року

 

45. Реальний доход, на відміну від номінального…

a) Являє собою доход після сплати всіх податків

b) Включає в себе не тільки заробітну плату, але й надходження із всіх джерел

c) Розраховується з урахуванням зміни цін

d) Вірно все вищезазначене

 

46. Визначення темпу економічного зростання здійснюється на базі розрахунку…

a) Сумарних інвестицій фірм та держави

b) Реального ВВП

c) Реального використовуваного доходу на душу населення

d) Чистих інвестицій фірм

 

47. При виробництві товарів та послуг додана вартість обов’язково включає в себе…

a) Заробітну плату службовців

b) Видатки на купівлю сировини та матеріалів

c) Видатки на придбання авторських прав

d) Все вище зазначене

 

48. Якщо подушний ВВП у 2000 р. становив 6070 грн., а у 2001 р. – 6250 грн., то темп приросту подушного ВВП за цей період становить (%):

a) 6,9

b) 7,4

c) 107,4

d) 106,9

49. Якщо ВВП України перевищує ВНП, то:

a) реальний ВВП перевищує номінальний ВВП

b) виробництво проміжних товарів та послуг перевищує виробництво кінцевих товарів та послуг

c) українські фактори виробництва створюють за кордоном більше доходу, ніж іноземні фактори виробництва в Україні

d) іноземні фактори виробництва створюють в Україні більше доходу, ніж українські фактором виробництва за кордоном

 

50. Якщо обсяг номінального ВВП і рівень цін зросли, то реальний ВВП:

a) не змінився

b) зменшився

c) збільшився, однак менше, ніж ціни

d) ця інформація не дає змоги визначити динаміку реального ВВП

51. У якому випадку сукупні видатки в економіці НЕ дорівнюють сукупному доходові?

a) Якщо чистий експорт не дорівнює нулеві

b) Якщо зміни у запасах є від’ємною величиною

c) Якщо чисті інвестиції є від’ємною величиною

d) Усі відповіді неправильні

 

52. За інших рівних умов ВВП збільшиться, коли…

a) Запаси на кінець року зменшаться

b) Імпорт товарів збільшиться

c) Експорт товарів зменшиться

d) Державні трансфертні платежі збільшаться

 

53. До чистих інвестицій належить…

a) Купівля домогосподарством легкового автомобіля

b) Заміна зношеного верстата новим

c) Купівля фірмою земельної ділянки

d) Будівництво складу готової продукції

 

54. Для з’ясування внеску фірми у ВВП, обчисленого як сума доданої вартості, необхідно із суми продажу фірми вирахувати…

a) Амортизацію

b) Податок на додану вартість

c) Обсяг продажу іншим фірмам

d) Усі відповіді неправильні

 

55. Яке твердження щодо ІСЦ та дефлятора ВВП правильне?

a) ІСЦ вимірює загальний рівень цін, а дефлятор ВВП – обсяг національного виробництва

b) Дефлятор ВВП враховує ціни імпортних товарів і послуг, а ІСЦ ніколи їх не враховує

c) ІСЦ показує зміни рівня цін у базовому році, а дефлятор ВВП – у поточному

d) Усі відповіді неправильні

 

Розв’язати задачі

1. За даними таблиці розрахуйте такі показники: ВНП (методами доходів та витрат), особистий доход, доход кінцевого використання, обсяг винагороди за працю, обсяг чистого експорту, чисті приватні інвестиції.

1. Експорт 550,5
2. Дивіденди
3. Амортизація 460,5
4. Зарплата 2 163
5. Державні закупки товарів та послуг 1865,5
6. Рента 49,5
7. Непрямі податки 385,5
8. Додаткові виплати до зарплати
9. Валові приватні інвестиції 1113,5
10. Податки на доходи корпорацій
11. Трансфертні платежі
12. Проценти за капітал 301,5
13. Доход індивідуальних власників
14. Споживчі витрати 2 782,5
15. Імпорт
16. Внески на соцстрах
17. Нерозподілені прибутки корпорацій
18. Податки на особисті доходи

 

2. Припустимо , що національне виробництво складається з двох товарів: А (споживчий товар), В (засіб виробництва). У поточному році було вироблено 500 одиниць А (ціна за одиницю 4 у.г.о.) та 120 одиниць В (ціна за одиницю 10 у.г.о.). до кінця року 30 машин (товар В) повинні бути замінені новими. Розрахуйте: ВВП, ЧНП, обсяг споживання, обсяг валових інвестицій, обсяг чистих інвестицій.

 

3. Є наступні дані по економіці США за 1929 рік (в млрд.дол.):

1. Трансфертні платежі 4,0
2. Валові внутрішні інвестиції 16,2
3. Непрямі податки на бізнес 7,0
4. Особисті податки 2,6
5. Нерозподілений прибуток корпорацій 2,8
6. Амортизація 7,9
7. Особисті споживчі видатки 77,2
8. Податки на прибуток корпорацій 1,4
9. Внески на соціальне страхування 0,2
10. Державні закупки товарів та послуг 8,5

Розрахуйте наступні показники: ВВП, особистий використовуваний доход, величину приватних заощаджень, величину зростання капіталу в економіці.

 

4. Економіка описана наступними показниками:

a) Споживчі видатки 2300

b) Інвестиції 700

c) Державні видатки 800

d) Державні трансферти 100

e) Виплати процентів по державному боргу 100

f) Податки 800

Вважати, що ВВП=ВНД

Розрахуйте: приватні заощадження, державні заощадження, вартість державних облігацій і додаткової кількості грошей, випущених для покриття дефіциту держбюджету, якщо відомо, що дефіцит на 80% фінансується випуском облігацій.

 

5. Припустимо, що виробляються і споживаються 3 блага. У таблиці показані кількість і ціна кожного блага за два періоди. Розрахуйте індекс Ласпейреса, індекс Пааше та індекс Фішера (1982р. – базовий період).

Роки
  Ціна Кількість Ціна Кількість
Книжки
Взуття
Пральні машини

 

6. Є наступні дані за два роки:

  Номінальний ВВП Дефлятор ВВП
96 млрд.дол. 100 %
48 млрд.дол. 75 %

Яким був реальний ВВП у 1933 р., якщо у якості базового періоду розглядати 1929 рік?

 

7. Припустимо, що у 1-му році (базовому) номінальний ВВП склав 500. Через 6 років дефлятор ВВП збільшився у 2 рази, а реальний ВВП зріс на 40%. Яким у цьому випадку через 6 років став номінальний ВВП ?

8. Закрита економіка описується наступними показниками:

a) Споживчі видатки 1200

b) Валові інвестиції 500

c) Державні видатки 300

d) Державні трансферти 200

e) Проценти по державному боргу 100

f) Податки 400

g) Чистий експорт –100

Обрахуйте приватні заощадження, державні заощадження, заощадження зовнішнього світу.

 

9. Припустимо, що виробляються і споживаються 2 продукти: приймачі та телевізори. Приймачі коштували у 1972 р. 1 у.г.о., а у 1992 р. – 0,5 у.г.о. за одиницю. телевізори коштували у 1972 р. 0,5 у.г.о., а у 1992 р. – 1 у.г.о. У 1972 р. було вироблено 10 приймачів та 5 телевізорів, а у 1992 р. – 5 приймачів та 10 телевізорів. Розрахуйте дефлятор ВВП для 1992 р., приймаючи за базовий 1972 р.

10. Споживчий кошик середньостатистичної міської сім’ї у США коштував у 1972 р. 14 000 дол., а такий самий кошик у 1992 р. коштував уже 21 000 дол. (у поточних цінах). Споживчий кошик товарів та послуг, що купувався у 1992 р. коштував 20 000 дол. (у цінах 1992 р.), тоді як такий самий кошик у цінах 1972 р. коштував 15 000 дол. Розрахуйте індекс споживчих цін для 1992 р., приймаючи за базовий 1972 р.

11. У 1990 р. номінальний ВВП складав 300 млрд.дол. Через рік дефлятор ВВП збільшився у 1,2 рази, а реальний ВВП зріс на 10%. Визначити номінальний ВВП у 1991 р. ( 1990 р.– базовий).

12. У закритій економіці ВВП складає 4800 млрд.дол., споживчі видатки дорівнюють 2900 млрд.дол., державні закупки товарів та послуг 1200 млрд.дол., вартість спожитого основного капіталу дорівнює 50 млрд.дол. Визначити величину чистих інвестицій в економіці.

13. Валові інвестиції в економіці склали 220 млрд.дол., бюджетний надлишок дорівнював 15 млрд.дол. Величина експорту дорівнювала 75 млрд.дол., а імпорту 90 млрд.дол. Знайти величину приватних заощаджень.

14. За п’ять років населення гіпотетичної країни зросло з 50 до 5,2 млн. осіб. За цей же період реальний ВНП зріс із 303 млрд.у.г.о. до 312 млрд.у.г.о. Розрахуйте темпи зростання реального ВНП на пересічного громадянина. Водночас, індекс цін за цей же час період відбивається коефіцієнтом 1,2. Обчисліть номінальний ВНП на кінець п’ятирічного періоду, а також темпи його зростання і приросту.

15. Обчислити номінальний ВВП у наступному періоді за умов, що у попередньому періоді реальний ВВП дорівнював 1000 грн., у наступному періоді реальний ВВП збільшився на 2 %, а ціни – на 5 %.

16. Обчислити приріст реального ВВП у наступному році за умов, що у попередньому році реальний ВВП становив 800 грн., у наступному році ВВП номінально збільшився до 1440 грн., а ціни зросли на 20%.

17. Фермер зібрав зерно і продав його мірошникові за 5 тис. грн. Мірошник розмолов його і продав власникові пекарні за 8 тис.грн. У пекарні випікали хліб і продавали його бакалійникові, отримавши 18 тис.грн. Бакалійник продавав хліб споживачам, уторгувавши 20 тис.грн. Обрахувати ВВП виробничим методом.

18. Знайти величину реального ВНП Австразії, якщо в попередньому році його обсяг становив 4800 млрд.у.г.о., темп приросту за рік досяг 10%, а ціни зросли в 1,2 рази.

19. Заповніть таблицю, обчисливши всі її показники.

 

Роки Номінальний ВНП, млрд.у.г.о. Індекс цін, % Реальний ВНП, млрд.у.г.о.
20 000 20 000
  20 400
22 500  
24 400   19 520
28 000  
30 000  
42 800  
112 000   14 000
2 400 000 2 000  
  12 200

 

20. Припустимо, що в 1980 р. сукупне виробництво в умовній економіці складалося із трьох товарів: А,В,С, вироблених у таких кількостях: А=4, В=1, С=3 одиниць відповідно. припустимо також, що ціни на товари були такі: А=3 грн., В=12 грн., С=5 грн. Нарешті, припустимо, що в 1997 р. ціни на товари були: А=5 грн., В=10 грн., С=10 грн. визначте: індекс цін ВВП для 1980 р., використовуючи 1997 р. як базовий. Яку ще назву має індекс цін ВВП? На скільки відсотків збільшився рівень цін за період 1980-1997 рр.?

 

21. Нехай в економіці Багатії є лише дві фірми: автомобільна і харчова. Автомобільна фірма виробила 1000 легкових автомобілів, які продала за 6000 грн. кожний, і 100 вантажних автомобілів, які продано за 8000грн. кожний. Споживачі Багатії купили 750 легкових автомобілі, уряд – 50, а 200 легкових автомобілів експортували за кордон. Харчова компанія закупила всі вантажівки.

 

22. Обсяг продажу за рік харчової фірми становив 14 млн.грн. Витрати на виробництво в автомобільній компанії – 4,7 млн.грн., утому числі на зарплату – 3,8 млн.грн, процент – 0,1, ренту – 0,2, амортизацію – 0,6 млн.грн. Витрати на виробництво у харчовій компанії – 10,9 млн.грн., у тому числі на заробітну плату – 8 млн. грн,, ренту – 1,0процент – 0,2, амортизацію – 1,7 млн.грн. непрямих податків у Багатії немає. Визначте ВВП Багатії і його структуру за обома методиками.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...