Главная Обратная связь

Дисциплины:


У кожному питанні є тільки одна правильна відповідь 

1. За станом здоров’я вчитель переїхав до іншого міста і через переїзд не працював два місяці. Це потрібно врахувати при обчисленні...

a) Як фрикційного, так і структурного безробіття

b) Циклічного безробіття

c) Фрикційного безробіття

d) Структурного безробіття

2. Після будівництва електростанцій, що використовують у якості пального нафту, відбулося закриття вугільних шахт і масове звільнення шахтарів. Це збільшило...

a) Як фрикційного так і структурного безробіття

b) Циклічного безробіття

c) Фрикційного безробіття

d) Структурного безробіття

3. Іванка звільнилася з посади секретарки і витратила 3 тижні на пошуки роботи на комп’ютері. У період пошуку роботи Ії слід було врахувати при обчисленні...

a) Як фрикційного так і структурного безробіття

b) Циклічного безробіття

c) Фрикційного безробіття

d) Структурного безробіття

4. “Якщо людина у працездатному віці не працює, то вона є безробітною”. Це твердження...

a) невірне

b) вірне

c) вірне, якщо людина активно шукає роботу

d) вірне у тому випадку, якщо ця людина не вчиться у загальноосвітній школі чи ВНЗі

5. Зростання рівня цін і одночасне підвищення рівня безробіття у країні...

a) Неможливе

b) Можливе лише в умовах командної системи

c) Може відбутися при зниженні кількості доступних ресурсів

d) Є прямим наслідком зростання сукупної пропозиції

6. У травні 1997 року Андрій закінчив університет. Відпочивши 1,5 місяці, він почав шукати роботу і через 2 тижні найнявся на збирання врожаю полуниці. Через 2 місяці збір закінчився і Андрій був звільнений. У 1997 році Андрій повинен бути врахований при обчислені...

a) Як фрикційного, так і сезонного безробіття

b) Циклічного безробіття

c) Як фрикційного, так і циклічного безробіття

d) Сезонного безробіття

7. Зниження Центральним банком норми обов’язкового резерву буде сприяти...

a) Зменшенню кількості грошей в обігу

b) Зниженню рівня безробіття

c) Зниженню темпу інфляції

d) Досягненню повної зайнятості

8. Ользі, Ігорю, Ларисі та Петру по 25 років. Ольга – домогосподарка, що виховує дитину. Ігор – студент ВНЗу. Лариса, що активно шукала роботу, зневірилася її знайти і припинила пошуки, хоча все ще хоче працювати. Петро не працює і не стоїть на обліку у Службі зайнятості. Хто з них вважається безробітним?

a) Всі четверо

b) Лариса та Петро

c) Тільки Петро

d) Тільки Лариса

9. Молодий чоловік, який щойно закінчив загальноосвітню школу, хотів би влаштуватися на роботу. Не дивлячись на те, що є багато об’яв про вакантні місця у газетах, активні пошуки роботи не приносять успіху через відсутність у хлопця будь-якого досвіду і кваліфікації. Ця подія…a) Має бути врахована при обчисленні рівня структурного безробіття

b) Повинна бути врахована при обчисленні рівня циклічного безробіття

c) Не повинна враховуватися при обчисленні рівня безробіття

d) Повинна бути врахована при обчисленні рівня фрикційного безробіття

10. Що з перерахованого нижче може скоротити розмір структурного безробіття?

a) Збільшення допомоги по безробіттю

b) Збільшення податків на корпорації

c) Державні програми по професійній перепідготовці

d) Збільшення розмірів мінімальної заробітної плати

11. Якщо уряд планує знизити природній рівень безробіття в економіці, то всі перераховані нижче заходи будуть схвалені парламентом за виключенням…

a) Підвищення допомоги по безробіттю

b) Функціонування державних служб зайнятості

c) Введення державних програм по перекваліфікації

d) Введення заохочувальних програм страхування для осіб, що швидко знаходять нові робочі місця

12. Економіка описана наступними даними: загальна чисельність населення складає 650;чисельність осіб непрацездатного віку 140;чисельність безробітних складає 19;чисельність тих, хто не входить до складу робочої сили 130. Яким буде у цьому випадку рівень безробіття?

a) 10%

b) 5%

c) 6%

d) 5,5%

13. Повна зайнятість забезпечується в умовах:

a) Раціонального розподілу робочої сили

b) Використання робочої сили за її професією

c) Відсутності безробіття

d) Відсутності циклічного безробіття

14. Відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП викликається безробіттям:

a) Циклічним

b) Природним

c) Структурним

d) Фрикційним

15. Якщо людина звільнилася з роботи за власним бажанням, то виникає безробіття:

a) Структурне

b) Фрикційне

c) Циклічне

d) Природне

16. Якщо людина втратила роботу у зв’язку із зменшенням попиту на її професію, то виникає безробіття:

a) Структурне

b) Фрикційне

c) Циклічне

d) Природне

17. Приховане безробіття виникає:

a) У фазі спаду виробництва, коли скорочення попиту на товари і послуги зумовлює скорочення попиту на працю

b) Через зміну у технології виробництва і в структурі споживчого попиту, у зв’язку з чим зменшується потреба в одних професіях і з’являється потреба в інших

c) У зв’язку із постійною плинністю трудових ресурсів

d) У сільській місцевості у випадку, коли розмір земельного паю не дозволяє забезпечити сім’ю життєвими благами; у містах, коли робітники працюють неповний робочий день або перебувають у неоплачуваних відпустках

18. Більшість економістів уважають, що основну причину зростання безробіття у розвинутих європейських країнах упродовж останніх двох десятиліть потрібно шукати у:

a) Високих темпах збільшення населення

b) Щедрих виплатах безробітним

c) Зменшенні попиту на складну кваліфіковану працю порівняно з попитом на некваліфікованих працівників

d) Різкому зменшенні зайнятості у сільськогосподарському секторі

19. Яка ознака НЕ була притаманна сфері зайнятості в економіці України на момент здобуття незалежності:

a) Концентрація зайнятості на підприємствах державного сектора

b) Високий рівень мобільності робочої сили

c) Відсутність гнучкої системи оплати праці внаслідок її державного регулювання

d) Невизнання наявності безробіття на державному рівні

20. До прихованого безробіття у вітчизняній економіці можна віднести:

a) Зайнятих, що вимушено працювали неповний робочий час

b) Надлишкову зайнятість, яка склалася ще в умовах адміністративно-командної системи

c) Працівників, що перебували у примусових відпустках без збереження або з частковим збереженням заробітної плати

d) Вірно все вище перераховане

21. Недостатній сукупний попит спричиняє зростання якого виду безробіття?

a) Фрикційного

b) Циклічного

c) Структурного

d) Фрикційного і структурного

22. Що НЕ характеризує використання трудових ресурсів в адміністративно-командній системі:

a) Надзайнятість

b) Переважання інформаційного типу зайнятості

c) Адміністративні методи розподілу робочої сили

d) Надлишкова зайнятість

23. Що НЕ є важливим напрямом державного регулювання ринку праці у перехідній економіці:

a) Стимулювання зростання зайнятості та збільшення кількості робочих місць

b) Підготовка і перепідготовка робочої сили

c) Сприяння найманню робочої сили

d) Адміністративний розподіл робочої сили

24. Що НЕ може бути важливою причиною величезних масштабів безробіття у країнах “третього світу”?

a) Високі темпи зростання населення

b) Неспроможність промисловості поглинути приріст робочої сили

c) Орієнтація на трудомісткі технології

d) Занижений курс національної валюти

25. Який напрям державної політики щодо скорочення безробіття є малоефективним у країнах, що розвиваються?

a) Стимулювання зниження народжуваності

b) Стимулювання використання трудомістких технологій

c) Розвиток виробничої інфраструктури, сфери освіти та охорони здоров’я

d) Стимулювання сукупного попиту

26. Яке твердження НЕправильне?

a) Природна норма безробіття у США сьогодні нижча, ніж у країнах Західної Європи

b) Якщо заробітна плата утримується на рівні, вищому за рівноважний, то виникає вимушене безробіття

c) Наявність циклічного безробіття означає, що фактичний ВВП більший за природний

d) У національній економіці зайняті – це різниця між робочою силою та безробітними

27. Що з нижче перерахованого НЕвірно?

a) Природній рівень безробіття відносно стабільний у короткотерміновому періоді і змінюється у довготерміновій перспективі

b) Природній рівень безробіття включає в себе фрикційне, структурне і циклічне безробіття

c) Реальний ВВП рівний потенційному, якщо рівень безробіття рівний природному

d) Зміни у величині природного рівня безробіття викликають зсув кривої Філліпса

28. Безробіття очікування виникає, коли:

a) Відомо, що мінімальна заробітна плата збільшиться найближчим часом

b) Введено щедре страхування по безробіттю

c) Працівники тимчасово звільнені через погодні умови

d) Реальна заробітна плата перевищує рівноважний рівень

29. Економіка описується наступними даними:

- Природній рівень безробіття дорівнює 6%

- Фактичний рівень безробіття дорівнює 7,33%

- Потенційний ВВП збільшується на 3% на рік

Наскільки швидко повинен зростати фактичний обсяг виробництва для того, щоб у наступному році була забезпечена повна зайнятість ресурсів при природному рівні безробіття? (Коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 3):

a) 4%

b) 5%

c) 6%

d) 7%

30. Якщо виникає загальне падіння попиту в економіці, то:

a) Фактичне безробіття більше за природне

b) Циклічне безробіття більше фактичного

c) Фактичне безробіття менше від природного

d) Фактичне безробіття дорівнює природному

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...