Главная Обратная связь

Дисциплины:


У кожному питанні є тільки одна правильна відповідь. 1. Гранична схильність до споживання скорочується, коли:1. Гранична схильність до споживання скорочується, коли:

a) Падає рівень доходів

b) Зростає рівень доходів

c) Зростає гранична схильність до заощадження

d) Доход залишається незмінним

2. Ефект мультиплікатора показує зміну доходу у разі:

a) Збільшення інвестицій

b) Зменшення інвестицій

c) Незмінність величини інвестицій

d) Зміни інвестицій

3. Гранична схильність до заощадження:

a) Завжди більше 1

b) Завжди більше 0

c) Дорівнює 0

d) Усі відповіді є неправильними

4. Що з перерахованого нижче як правило приводить до зниження споживчих видатків?

a) Зниження доходів

b) Зниження рівня прибуткового податку

c) Очікування швидкого зростання цін

d) Збільшення державних виплат населенню

5. Які із запропонованих варіантів, на Вашу думку, найбільш повно розкривають суть поняття “гранична схильність до споживання”?

a) Крива, що характеризує величину споживчих витрат при даному рівні доходу

b) Зміна у споживчих витратах, викликана зміною доходів

c) Відношення приросту споживчих витрат на одиницю приросту доходу кінцевого використання

d) Відношення сукупного споживання до сукупного попиту

6. Використовуючи наведені варіанти відповідей, покажіть зв’язок між граничною схильністю до споживання та граничною схильністю до заощадження

a) Сума показників граничної схильності до споживання та граничної схильності до заощадження дорівнює доходу кінцевого використання

b) Відношення між цими показниками характеризує середню схильність до споживання

c) Сума даних показників дорівнює 1

d) Точка на кривій, у якій вони урівноважуються, відповідає пороговому рівню доходу

7. Яка з наведених відповідей найбільш точно розкриває суть процесу, що характеризує не тільки неповне використання доходу на споживання, а й заощадження певної його частини?

a) Юридичні та фізичні особи заощаджують, але інвестують лише частину заощаджень, яка використовується для купівлі цінних паперів

b) Юридичні та фізичні особи заощаджують, але не інвестують

c) Юридичні та фізичні особи і заощаджують, і інвестують

d) Юридичні та фізичні особи інвестують, але не заощаджують

8. Використовуючи наведені приклади, дайте визначення індивідуальних заощаджень

a) Доход, отриманий за якийсь період і не використаний ні на споживання, ні на придбання цінних паперів, а також не вміщений до банку

b) Загальна сума всіх активів господарюючого суб’єкта мінус сума його фінансових зобов’язань

c) Доход, отриманий за певний період і не використаний повністю на споживання

d) Загальна сума всіх активів родини

9. Яка із наведених відповідей розкриває особливості точки “порогового рівня” індивідуального споживання?a) Гранична схильність до споживання дорівнює 1

b) Доход дорівнює споживанню

c) Заощадження дорівнюють споживанню

d) Заощадження дорівнюють інвестиціям

10. За теорією Дж. Кейнса обсяг споживчих витрат у країні залежить, перш за все, від:

a) Рівня розвитку країни

b) Темпів зростання пропозиції грошей

c) Рівня доходу кінцевого використання

d) Кількості резидентів

11. Яке з перерахованих відношень характеризує пряму залежність?

a) Відношення між заощадженнями та індексом цін

b) Відношення між граничною схильністю до споживання та граничною схильністю до заощадження

c) Відношення між споживчими витратами та рівнем процентної ставки

d) Відношення між заощадженнями та рівнем процентної ставки

12. Чи є правильним твердження, що при зменшенні доходу кінцевого використання…

a) Споживчі витрати скорочуються, а заощадження зростають

b) Споживчі витрати та заощадження зростають

c) Скорочуються як споживчі витрати, так і заощадження

d) Споживчі витрати зростають, а заощадження скорочуються

13. Виходячи із теоретичних розробок кейнсіанської теорії, дайте відповідь на запитання: що відбувається в економіці, коли обсяг доходу кінцевого використання збільшується?

a) Зростають середня схильність до споживання та заощадження

b) Середня схильність до споживання та заощадження зменшуються

c) Середня схильність до споживання збільшується, а до заощадження зменшується

d) Середня схильність до споживання знизиться, а до заощадження зросте

14. Кейнсіанська теорія споживчих витрат стверджує:

a) Споживчі витрати не мають безпосереднього відношення до доходу кінцевого використання

b) Якщо доход кінцевого використання зростає, то споживчі витрати зменшуються

c) Якщо доход кінцевого використання зростає, то його частка, спрямована на споживання, знижується

d) Якщо доход кінцевого використання зростає, то і гранична схильність до споживання зростає

15. Розширення виробництва можливе, коли:

a) Чисті інвестиції = амортизації

b) Мультиплікатор=1

c) Фактичні (заплановані) заощадження перевищують фактичні чи планові інвестиції

d) Всі відповіді неправильні

16. Що з перерахованого входить до поняття “ін’єкції”?

a) Інвестиції

b) Імпорт

c) Податки

d) Заощадження

17. Якщо реальний ЧНП зменшиться на 50 у.г.о., то споживчі витрати…

a) Не зміняться

b) Знизяться на 50 у.г.о.

c) Знизяться менше, ніж на 50 у.г.о.

d) Знизяться більше, ніж на 50 у.г.о.

18. Якщо припустити, що гранична схильність до споживання становить 0,5, то якого значення досягне мультиплікатор?

a) 2

b) 0,5

c) 1

d) 5

19. Чим вища гранична схильність до споживання, тим..

a) Більші валові інвестиції

b) Менший мультиплікатор

c) Більші валові інвестиції і більший мультиплікатор

d) Більший мультиплікатор

20. Якщо споживачі стають менш бережливими, то при інших рівних умовах:

a) Обсяги заощаджень будуть зростати при кожному даному рівні процентної ставки

b) Знижується норма процента

c) Зростає попит на кредит

d) Крива заощаджень пересувається вліво

21. Відповідно до принципу акселератора індуційовані витрати мають місце у випадку:

a) Якщо ВНП чи споживання скорочуються

b) Якщо ВНП чи споживання знаходяться на низькому рівні

c) Якщо ВНП чи споживання знаходяться на високому рівні

d) Якщо ВНП чи споживання зростають

22. Яка із залежностей відповідає реальному процесу економічного життя?

a) Високі граничні податкові ставки на доходи корпорацій та особисті доходи сприяють інвестиціям

b) У періоди безробіття не відбувається створення нових робочих місць

c) Доля інвестицій у ВНП і темпи зростання продуктивності парці знаходяться у зворотній залежності

d) Існує тісний прямий зв’язок між частиною ВНП, що спрямовується на інвестиції, та темпами зростання продуктивності праці

23. Якщо процентна ставка становить 10 %, то вартість нинішнього вкладу у 100 грн через два роки еквівалентна:

a) 133,1

b) 121

c) 82,64

d) 90

24. Гіпотеза життєвого циклу передбачає, що споживання є функцією:

a) лише поточного використовуваного доходу

b) поточного використовуваного доходу і майна

c) поточного використовуваного доходу і майбутнього доходу

d) поточного використовуваного доходу, майбутнього доходу і майна

25. Зі зростанням реальної процентної ставки обсяг інвестицій…

a) Збільшується, бо граничний продукт капіталу збільшується

b) Збільшується, бо витрати на капітал зменшуються

c) Зменшується, бо граничний продукт капіталу зменшується

d) Зменшується, бо витрати на капітал збільшуються

26. Якщо використовуваний дохід у країні збільшується, то у довгостроковому періоді…

a) Середні схильності до споживання і заощадження не зміняться

b) Середні схильності до споживання і до заощадження збільшаться

c) Середня схильність до споживання зменшиться, а до заощадження збільшиться

d) Середні схильності до споживання і до заощадження зменшаться

27. Що з нижче перерахованого НЕвірно:

a) При рівноважному рівні доходу плановані та фактичні видатки рівні

b) В умовах рівноваги відсутні інвестиції у товарно-матеріальні запаси

c) Рівноважний рівень випуску не може бути рівним потенційному ВВП

d) В умовах рівноваги сукупні видатки рівні сукупним доходам всіх економічних агентів

28. Якщо сукупна пропозиція перевищує сукупний попит за умови, що державні видатки та чистий експорт дорівнюють нулю, то:

a) Сума споживчих і інвестиційних видатків дорівнюють заощадженням

b) Заощадження рівні інвестиціям

c) Заощадження перевищують заплановані інвестиції

d) Номінальний обсяг випуску залишиться незмінним

29. Якщо величина використовуваного доходу дорівнює нулю, то можна стверджувати, що:

a) Рівень споживання дорівнює нулю

b) Рівень заощадження дорівнює нулю

c) Рівень інвестицій дорівнює нулю

d) Всі відповіді невірні

30. Якщо величина споживчих видатків складає 9 000, тоді як використовуваний доход дорівнює 10 000, то гранична схильність до споживання дорівнює:

a) 0,1

b) 0,9

c) 9,0

d) Є величиною невизначеною

31. Припустимо, що сукупний доход складає 1500, споживання 1200, а заплановані інвестиції дорівнюють 400. Що з нижче перерахованого НЕвірно?

a) Фактичні інвестиції дорівнюють 300

b) Запаси збільшаться на 100 і випуску продукції зросте

c) Заощадження в економіці становитимуть 300

d) Запаси скоротяться на 100, а випуск зросте

32. Що НЕ характеризує кейнсіанську функцію споживання?

a) Гранична схильність до споживання коливається в межах від нуля до одиниці

b) Зі зростанням доходу середня схильність до споживання знижується

c) Основним визначником споживання є поточний використовуваний дохід

d) Раціональні індивіди бажають підтримувати приблизно однаковий рівень споживання протягом усього життя

33. Гіпотеза життєвого циклу передбачає, що споживання є функцією…

a) Лише поточного використовуваного доходу

b) Поточного використовуваного доходу і майна

c) Поточного використовуваного доходу і майбутнього доходу

d) Поточного використовуваного доходу, майбутнього доходу і майна

34. Дж. М.Кейнс зазначав, що гранична схильність до споживання додаткового доходу є:

a) Нуль

b) Одиниця

c) Між нулем і одиницею

d) Більша від одиниці

35. Згідно з кейнсіанською функцією споживання, обсяг споживання визначають головним чином:

a) Використовуваний поточний дохід і процентна ставка

b) Використовуваний поточний дохід і майбутній дохід

c) Використовуваний поточний дохід

d) Рівень заощаджень і процентна ставка

36. Коли люди ухвалюють рішення, яку частину доходу споживати сьогодні, а скільки заощаджувати, то вони постають перед…

a) Ліквідним обмеженням

b) Міжчасовим бюджетним обмеженням

c) Точкою нульового заощадження

d) Бюджетною прямою

37. Дж. М. Кейнс твердив, що видатки на споживання в країні залежать від…

a) Рівня поточного використовуваного доходу

b) Рівня національного доходу

c) Вікової структури населення

d) Темпу приросту пропозиції грошей

38. Між якими величинами є обернена залежність?

a) Інвестиційними видатками і валовим внутрішнім продуктом

b) Заощадженнями і використовуваним доходом

c) Споживчими видатками і використовуваним доходом

d) Інвестиційними видатками і процентною ставкою

39. Що НЕ характеризує модель поведінки споживача, яку називають гіпотезою життєвого циклу?

a) Індивіди планують своє споживання і заощадження на тривалий період

b) Раціональні споживачі хочуть підтримувати приблизно однаковий рівень споживання протягом свого життя

c) Обсяг споживання є функцією поточного використовуваного доходу, майна і майбутнього доходу

d) Зі зростанням доходу середня схильність до споживання у тривалому періоді знижується

40. Хто з економістів відвів сфері споживання ключову роль у макроекономічному аналізі?

a) Карл Маркс

b) Джон Мейнард Кейнс

c) Мілтон Фрідман

d) Альфред Маршал

41. Точка «порогового рівня» функції індивідуального споживання — це точка, в котрій:

a) Заощадження дорівнюють доходу;

b) Доход дорівнює споживанню;

c) Заощадження дорівнюють споживанню;

d) Споживання дорівнює інвестиціям;

42. Зміна розміру автономного споживання може бути графічно представлена як:

a) Переміщення уздовж кривої споживання;

b) Зміна кута нахилу кривої споживання;

c) Зсув кривої споживання;

d) Графічно не відбудеться змін.

43. Чи завжди гранична схильність до споживання дорівнює граничній схильності до заощадження?

a) Дорівнює тільки в довгостроковому періоді;

b) Дорівнює тільки в короткостроковому періоді;

c) Не завжди дорівнює.

d) Завжди дорівнює

44. Згідно з кейнсіанською теорією споживчих витрат:

a) Якщо доход кінцевого використання зростає, то знижується гранична схильність до заощадження;

b) Якщо доход кінцевого використання зростає, споживчі витрати знижуються;

c) Споживчі витрати не мають безпосереднього відношення до доходу кінцевого використання;

d) Якщо доход кінцевого використання зростає, то гранична схильність до споживання знижується.

45. Якщо функція споживання має вигляд С=50 + 0,6у, то автономне споживання дорівнює:

a) 50;

b) -50;

c) 0,6;

d) 0.

46. Сума граничних схильностей до споживання та заощадження доходу дорівнює 1:

a) При лінійній функції споживання;

b) Якщо графік буде проходити через початок координат;

c) Тільки при рівновазі на ринку благ;

d) Завжди.

47. Якщо використовуваний доход збільшився від 300 до 500 гр. од., а споживчі витрати — з 250 до 350 гр. од., то гранична схильність до споживання дорівнює:

a) 0,6;

b) 0,5;

c) 0,7;

d) 0,3.

48. Якщо обсяг використовуваного доходу зменшується, то, за інших рівних умов:

a) Зростають і споживчі витрати, і заощадження;

b) Споживчі витрати зростають, а заощадження скорочуються;

c) Споживчі витрати скорочуються, а заощадження зростають;

d) Усі попередні відповіді невірні.

49. Дж. Кейнс стверджує, що обсяг споживчих витрат у країні залежить насамперед:

a) Від місця проживання споживача;

b) Від віку членів родини;

c) Від темпу приросту пропозиції грошей;

d) Від рівня використовуваного доходу.

50. Яке з перерахованих відношень виражає пряму залежність?

a) Відношення між споживчими витратами і використовуваним доходом;

b) Відношення між заощадженнями і використовуваним доходом;

c) Відношення між заощадженнями і рівнем процентної ставки;

d) Відношення між споживчими витратами і чисельністю населення;

Розв’язати задачі

 

1. У таблиці наведені дані, які характеризують споживчі витрати, заощадження та обсяги ЧНП в економіці закритого типу. Розрахуйте величину мультиплікатора інвестицій, якщо в умовах повної зайнятості обсяг ЧНП дорівнює 590 у.г.о. Знайдіть різницю між обсягом номінального та реального ЧНП, якщо чисті планові інвестиції дорівнюють 58 у.г.о. Який характер має розрив між ними – інфляційний чи дефляційний? Який характер має розрив, якщо планові інвестиції дорівнюють 38 у.г.о.?

Обсяг ЧНП Споживання Заощадження

 

2. Припустимо, що в умовній країні А є 100 домогосподарств. У першої половини домогосподарств гранична схильність до споживання дорівнює ½, у другої – ¾ . Наскільки зростуть сукупні витрати на споживання, якщо доход кінцевого використання зросте на 10 000 у.г.о. і увесь його приріст припадає на першу половину домогосподарств. Наскільки зростуть сукупні витрати на споживання, якщо увесь приріст у 10 000 у.г.о. прийдеться на другу половину домогосподарств?

3. За даною функцією споживання C = 50 + 0,7Y знайдіть функцію заощадження та граничну схильність до заощадження.

4. Нехай функція споживання має вигляд: C = 50 + 0,85Y. Визначте обсяг заощаджень, якщо доход домашніх господарств дорівнює 300 у.г.о.

5. ВВП у попередньому році дорівнював 80 грн., у наступному 90 грн., споживання у попередньому році було 60 грн., у наступному 67 грн. Обчислити граничну схильність до споживання в приватній закритій економіці.

6. Розрахувати простий мультиплікатор видатків за умов, що наявний дохід збільшився на 50 грн., а споживання на 40 грн.

7. Економіка описана наступними даними:

У = С + І

С = 100 + 0,8У

І = 50

Визначте:

a) Рівноважний рівень доходу

b) Рівноважний рівень заощадження і споживання

c) Якщо рівень випуску буде 800, то яким буде незапланований приріст запасів продукції

d) Якщо автономні інвестиції зростуть до 100, то як зміниться рівноважний випуск? Покажіть зміни рівноваги графічно.

8. Відомо, що функція споживання має вигляд : С = 0,6у + 60. визначити функцію заощадження. Побудуйте та проаналізуйте графіки функцій споживання та заощадження.

9. Споживання домогосподарств характеризується наступними даними: функція споживання С = 20 + 0,8у, ставка податку складає 10%, загальний доход 500 грн., дотації 50 грн. Визначити обсяг заощаджень та середню норму споживання.

10. Попит домашніх господарств визначається за формулою С = 70 + 0,8у. Визначте, як вплине на величину «порогового рівня» функції споживання приріст автономних заощаджень на 10 од.?

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...