Главная Обратная связь

Дисциплины:


У кожному питанні є тільки одна правильна відповідь. 1. Якщо споживачі вирішують збільшити частку доходу, яка витрачається на поточне споживання, то в короткостроковому періоді:1. Якщо споживачі вирішують збільшити частку доходу, яка витрачається на поточне споживання, то в короткостроковому періоді:

a) Зменшиться рівень цін за незмінного рівня випуску та зайнятості

b) Зменшиться рівень випуску та зайнятості

c) Збільшиться рівень випуску та зайнятості

d) Зменшиться рівень цін за незмінного рівня випуску та зайнятості

2. Найбільш гнучкими елементами сукупних витрат є:

a) Державні витрати на закупівлю товарів та послуг

b) Чистий експорт

c) Споживання

d) Інвестиції

3. При побудові кривої сукупного попиту припускається, що…

a) Ціни на товари та послуги є постійними

b) Технологія виробництва незмінна

c) Ціни на виробничі ресурси постійні

d) Номінальний національний доход може змінюватися

4. На графіку сукупного попиту та сукупної пропозиції…

a) По горизонтальній осі відкладається значення сумарних інвестицій фірм та держави, а по вертикальній осі – значення індексу цін виробників

b) По горизонтальній осі відкладається значення середньодушового національного доходу, а по вертикальній осі – значення середнього рівня цін на товари та послуги у грошовому виразі

c) По горизонтальній осі відкладається значення реального ВВП, а по вертикальній осі – значення дефлятора ВВП

d) По горизонтальній осі відкладається величина сумарного виробництва споживчих товарів, а по вертикальній осі – значення індексу споживчих цін

5. Сукупний попит зріс при незмінній сукупній пропозиції. У якій з відповідей описані можливі наслідки цього зростання?

a) Загальний рівень цін зменшився, величина випуску зросла, рівень зайнятості підвищився

b) Загальний рівень цін не змінився, величина випуску зросла, рівень зайнятості підвищився

c) Загальний рівень цін зріс, величина випуску зросла, рівень зайнятості зменшився

d) Загальний рівень цін піднявся, величина випуску не змінилася, рівень зайнятості підвищився

6. Які із запропонованих заходів Ви вважаєте найбільш прийнятними для стимулювання заощаджень?

a) Зниження податків на доходи

b) Збільшення процентної ставки

c) Збільшення допомоги на дітей

d) Підвищення премій на заощадження, які йдуть на будівництво

7. Згідно з кейнсіанською теорією, рівень виробництва визначається:

a) Рівнем повної зайнятості

b) Попитом на гроші

c) Рівне процентної ставки

d) Масштабами сукупного попиту

8. У моделі “сукупний попит-сукупна пропозиція” зростання рівня цін…

a) Не впливає на дію мультиплікатора

b) Обумовлює зниження впливу мультиплікатора на доход

c) Обумовлює зростання впливу мультиплікатора на доход

d) Обумовлює зростання граничної схильності до споживання9. Яке з тверджень про криву сукупного попиту є невірним?

a) Графік кривої сукупного попиту будується на основі рівняння кількісної теорії грошей за умови заданої пропозиції грошей

b) Величина сукупного попиту зростає при зниженні рівня цін в економіці

c) Зменшення пропозиції грошей в економіці відображається рухом вздовж кривої сукупного попиту

d) Крива сукупного попиту має від’ємний нахил

10. Одночасне зниження рівноважного ВВП і рівня цін у довготривалому періоді може бути обумовлене:

a) Зменшенням сукупного попиту і збільшенням потенційного обсягу випуску

b) Зменшенням сукупного попиту і зменшенням потенційного обсягу випуску

c) Збільшенням сукупного попиту і падінням потенційного обсягу випуску

d) Зменшенням потенційного обсягу випуску

11. Якщо економіка знаходиться у стані довготривалої рівноваги, то збільшення швидкості обігу грошей може привести до:

a) Падіння випуску у короткотерміновому періоді і падіння цін у довготривалому періоді

b) Падіння випуску у короткотерміновому періоді і зростання цін у довготривалому періоді

c) Зростання випуску у короткотерміновому періоді і зростання цін у довготривалому періоді

d) Зростання випуску у довготривалому періоді і зростання цін у короткотерміновому

12. Зростання державних трансфертів відобразиться:

a) Зсувом вліво кривої сукупного попиту

b) Зсувом вправо кривої сукупного попиту

c) Зсувом вгору короткотермінової кривої сукупної пропозиції

d) Зсувом вправо довготривалої кривої сукупної пропозиції

13. Рівняння кривої сукупного попиту має вигляд: У = 2500 – 500Р, потенційний обсяг випуску дорівнює 2000. Якщо у даний момент рівень цін в економіці складає 1,3, то у довготривалому періоді можна очікувати, що рівень цін:

a) Буде мати тенденцію до зростання

b) Буде мати тенденцію до зниження

c) Не зміниться

d) Спочатку збільшиться, а потім зменшиться

14. Якщо економіка знаходиться у стані довготривалої рівноваги, то негативний шок пропозиції, що викликаний зростанням цін на нафту, може у короткотерміновому періоді привести до…

a) Зростання цін і обсягів випуску в економіці

b) Зростання цін і зниження обсягів випуску

c) Зростання цін при незмінному випуску

d) Зниження рівня цін і обсягу випуску в економіці

15. Що з перерахованого нижче не відноситься до шоків пропозиції

a) Різка зміна цін на ресурси

b) Стихійне лихо, внаслідок якого було втрачено значну частину ресурсів економіки

c) Збільшення витрат на охорону навколишнього середовища, що пов’язане із змінами в законодавстві

d) Збільшення швидкості обігу грошей у зв’язку з впровадженням нових технологій банківських розрахунків

16. Крива сукупного попиту зсувається:

a) Вправо, якщо державні видатки скорочуються

b) Вліво, коли зростає рівень цін в економіці

c) Вліво, якщо скорочуються прибуткові податки

d) Вправо, якщо зростає пропозиція грошей в економіці

17. Згідно класичної моделі:

a) Рівень сукупного попиту визначається обсягом виробництва

b) Ціни і номінальна заробітна плата жорсткі

c) Крива сукупної пропозиції вертикальна і не може зсуватися ні вправо, ні вліво

d) Інвестиції та заощадження в економіці визначаються різними факторами і не можуть бути врівноважені зміною ставки проценту

18. У відповідності із кейнсіанською моделлю:

a) Пропозиція породжує відповідний попит в економіці

b) Ціни і номінальна заробітна плата гнучкі

c) Обсяг випуску визначається запасом капіталу в економіці

d) Ціни і номінальна заробітна плата є достатньо жорсткими в короткотерміновому періоді

19. Різниця між станами економіки у довготривалому та короткотерміновому періодах полягає у тому, що…

a) Грошово-кредитна і бюджетно-податкова політика впливають на обсяги випуску лише у довготривалому періоді

b) Ціни і номінальна заробітна плата відносно гнучкі тільки у короткотерміновому періоді

c) Сукупний попит впливає на обсяг випуску і зайнятість у короткотерміновому періоді, а пропозиція виявляється головним фактором, що визначає випуск і зайнятість у довготривалому періоді

d) Ціни і номінальна заробітна плата відносно жорсткі тільки у довготривалому періоді

20. Скорочення пропозиції грошей в економіці графічно може бути представлене зсувом:

a) Вліво-вгору кривої сукупної пропозиції

b) Вправо-вниз кривої сукупної пропозиції

c) Вліво-вниз кривої сукупного попиту

d) Вправо-вгору кривої сукупного попиту

21. У довготривалому періоді рівень випуску визначається:

a) Пропозицією грошей, рівнем державних видатків і податків

b) Величиною капіталу і праці, а також використовуваною технологією

c) Уподобаннями населення

d) Рівнем ставки проценту

22. Класичний варіант кривої сукупної пропозиції передбачає, що у довготривалому періоді зміни сукупного попиту:

a) Вплинуть на обсяг випуску, але не на рівень цін

b) Вплинуть на рівень цін, але не на обсяг випуску

c) Не вплинуть на рівень цін і випуску

d) Вплинуть як на рівень цін , так і на обсяг випуску

23. Якщо споживачі вирішать збільшити долю видатків на поточне споживання, то у короткотерміновому періоді:

a) Перш за все збільшиться обсяг випуску і зайнятість

b) Перш за все скоротиться обсяг випуску і зайнятість

c) Збільшиться рівень цін при незмінному рівні випуску і зайнятості

d) Зменшиться рівень цін при незмінному рівні випуску та зайнятості

24. До нецінових чинників сукупного попиту належать:

a) Зміни в продуктивності ресурсів

b) Ефект багатства

c) Зміни в економічній політиці

d) Ефект відсоткової ставки

25. До цінових чинників сукупної пропозиції належать:

a) Зміна товарних цін

b) Ефект відсоткової ставки

c) Зміна цін на ресурси

d) Ефект чистого експорту

26. Згідно з класичною моделлю сукупної пропозиції падіння сукупного попиту спричинює:

a) Зменшення прибутковості

b) Зниження лише цін

c) Збільшення прибутковості

d) Зниження цін та зарплати

27. Якщо рівновага порушилася падінням сукупного попиту, то її відновлення у короткостроковому періоді здійснюється на умовах:

a) Зниження лише зарплати

b) Зниження цін і зарплати

c) Зниження цін за незмінної зарплати

d) Усі відповіді помилкові

28. Крива сукупного попиту відбиває відношення між:

a) Рівнем цін і виробленим ВВП у реальному вираженні

b) Рівнем цін та сукупними видатками на купівлю товарів та послуг

c) Рівнем цін , який визначають покупці, і рівнем цін, що задовольняє продавців

d) Обсягами виробленого і спожитого ВВП

29. Спадна траєкторія кривої сукупного попиту НЕ зумовлена:

a) Ефектом майна

b) Ефектом доходу

c) Ефектом Кейнса

d) Ефектом обмінного курсу

30. Який із чинників переміщуватиме криву сукупного попиту вліво:

a) Песимістичні оцінки людьми своїх майбутніх доходів

b) Заходи стимулювальної монетарної політики

c) Підвищення темпів економічного зростання в інших країнах – торговельних партнерах даної країни

d) Зростання реальної вартості фінансових активів та нерухомого майна

31. Переміщення кривої сукупного попиту НЕ може відображати:

a) Підвищення цін і зростання реального ВВП одночасно

b) Підвищення цін без зростання реального ВВП

c) Зростання реального ВВП без підвищення цін

d) Підвищення цін і зниження реального ВВП одночасно

32. Крива сукупної пропозиції виражає залежність між:

a) Рівнем цін і споживаним реальним ВВП

b) Рівнем цін і виробленим реальним ВВП

c) Спожитим і виробленим реальним ВВП

d) Рівнем цін та сукупними видатками на купівлю товарів та послуг

33. Який чинник переміщуватиме криву довгострокової сукупної пропозиції вліво:

a) Зростання кількості трудових ресурсів

b) Підвищення мінімальної заробітної плати

c) Збільшення обсягу капіталу, яким володіє національна економіка

d) Підвищення ефективності виробництва

34. До цінових чинників, які визначають нахил кривої короткострокової сукупної пропозиції, НЕ належать:

a) Залучення у виробництво додаткової робочої сили з нижчим рівнем кваліфікації

b) Екологічні нормативи та санкції

c) Розширення збуту на віддалених ринках

d) Додаткові витрати на підприємницьку діяльність

35. Яку обставину економісти НЕ використовують для пояснення додатного нахилу кривої короткострокової сукупної пропозиції:

a) Негнучкість номінальної заробітної плати

b) Неправильні уявлення працівників щодо рівня своєї заробітної плати

c) Недосконалу інформацію учасників ринкового процесу

d) Хронічну інфляцію

36. Якщо економіка досягла повної зайнятості, а обсяг сукупного попиту зростає, то це означає, що в економіці:

a) Є дефляцій ний розрив

b) Є інфляційний розрив

c) Є дефіцит державного бюджету

d) Розвивається стагфляція

37. Крива сукупного попиту у відкритій економіці переміщується вправо, якщо:

a) Курс національної валюти знижується

b) Рівень цін підвищується

c) Темпи зростання у торговельних партнерів спадають

d) Рівень цін знижується

38. Компонентами сукупного попиту є:

a) Видатки на споживання, інвестиційні й державні видатки та амортизація

b) Видатки на споживання, інвестиційні й державні видатки та чистий експорт

c) Інвестиційні й державні видатки, чистий експорт та амортизація

d) Чистий експорт, амортизація, непрямі податки і трансфертні платежі

39. Переміщення кривої сукупного попиту вправо НЕ може відображати:

a) Підвищення рівня цін і реального обсягу ВВП одночасно

b) Підвищення рівня цін без зростання реального обсягу ВВП

c) Зростання реального ВВП без підвищення рівня цін

d) Підвищення цін і зниження реального ВВП одночасно

40. Збільшення сукупного попиту на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції веде до:

a) Збільшення обсягу національного виробництва і зростання цін

b) Зменшення обсягу національного виробництва і помітного зростання цін

c) Зменшення обсягу національного виробництва без зміни цін

d) Збільшення обсягу національного виробництва майже без зміни цін

41. Яке твердження неправильне?

a) У короткостроковому періоді зменшення сукупного попиту веде до спаду виробництва

b) Збурення в сукупній пропозиції можуть спричиняти економічні коливання

c) Макроекономіка може запропонувати дієві заходи щодо нейтралізації негативних наслідків стагфляції

d) У довгостроковому періоді зміни в сукупному попиті не впливають на обсяг національного виробництва

42. Якого постулату НЕ поділяє більшість економістів?

a) Ціни у короткостроковому періоді є негнучкими

b) Короткострокові коливання обсягів національного виробництва та зайнятості не є змінами природного рівня виробництва

c) Високий рівень безробіття в роки економічного спаду не означає, що люди добровільно відмовились від роботи

d) Сукупний попит впливає на обсяг національного виробництва як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах

43. Якщо точка перетину кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції знаходиться на вертикальній ділянці кривої сукупної пропозиції, то збільшення сукупного попиту, за інших рівних умов приведе до…

a) Зростання цін, зайнятості і реального ВВП

b) Зниження цін, зростання зайнятості і зростання реального ВВП

c) Зростання цін при незмінній зайнятості і незмінному реальному ВВП

d) Зростання цін, зниження зайнятості і зниження реального ВВП

 

Розв’язати задачі

8. За наведеними даними розрахуйте макроекономічні показники та занесіть їх у таблицю. C = 200 + 0,75Y, I = 200, E = 125, Z = 25, T = 200.

C – споживчі витрати

I - інвестиції

E - експорт

Z - імпорт

T – податки

 

Національний доход Податки Доход кінцевого використання Споживання Інвестиції Державні витрати Чистий експорт Сукупний попит
             
             
             
             
             

 

При якому рівні доходу досягається макроекономічна рівновага? Визначте мультиплікатор інвестицій. При якому рівні доходу економіка досягне нової рівноваги, якщо обсяг інвестицій скоротиться до 150 у.г.о.?

9. Економіка спочатку знаходилася у стані повної зайнятості. Рівняння кривої сукупного попиту мало вигляд: У = 2400 – 200Р. Потім збільшення державних закупівель зсунуло цю криву у положення, що описується рівнянням: У = 2500 – 200Р. Потенційний ВВП дорівнює 2000 млрд. грн. покажіть графічно і розрахуйте координати ( обсяг випуску і рівень цін ) точок короткотермінової і довготривалої рівноваги в економіці.

10. Спочатку економіка знаходилася у стані повної зайнятості, потенційний ВВП дорівнював 3000 млрд.грн. Рівняння кривої сукупного попиту мало вигляд: У = 3980 – 700Р. Падіння інвестиційного попиту зсунуло криву сукупного попиту таким чином, що у короткотерміновому періоді рівноважний ВВП склад 2860 млрд.грн. Якими будуть у цьому випадку координати точки рівноваги у довготривалому періоді?

11. Економіка знаходилася у стані повної зайнятості. Рівняння довготривалої кривої сукупної пропозиції: У = 4000 млрд.грн. Рівняння короткотермінової кривої сукупного попиту: Р = 1,2. Рівняння кривої сукупного попиту: У = 4М/Р. у вихідному стані грошова маса дорівнювала 1200 млрд.грн. Визначити координати точок рівноваги у короткотерміновому та довготривалому періодах після збільшення грошової маси на 5%.

12. Економіка, що знаходилася на рівні потенційного обсягу випуску, піддалася негативному шоку пропозиції, в результаті якого рівень цін піднявся на 10%. Вихідне рівняння кривої сукупного попиту: У = 2500 – 250Р. потенційний ВВП складав 2000 млрд.грн. Які координати точки короткотермінової рівноваги в економіці, що встановилася після шоку?

13. Внаслідок різкого збільшення цін на ресурси короткотермінова крива сукупної пропозиції прийняла вигляд: Р = 2,1. Потенційний ВВП, на рівні якого спочатку знаходилася економіка, складав 2000 млрд.грн. Рівняння кривої сукупного попиту у вихідному стані мало вигляд: У = 3М/Р. пропозиція грошей дорівнювала 1200 млрд.грн. У результаті стабілізаційної політики Національного банку, що змінив величину грошової маси, економіка повернулася у стан повної зайнятості. На скільки збільшилася пропозиція грошей в економіці?

14. У попередньому році потенційний ВВП становив 4000, крива сукупного попиту описувалася рівнянням: У = 4200 – 2Р. У наступному році потенційний ВВП зріс на 1%, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду: У = 4280 - 2Р. На скільки процентів змінився рівноважний рівень цін у наступному році?

15. Довготривала крива сукупної пропозиції задається У = 2000, короткотермінова Р = 1. Крива сукупного попиту У = 2М/Р. Пропозиція грошей дорівнює 1000. У результаті цінового шоку короткотермінова крива сукупної пропозиції піднялася до рівня Р = 1,25. Які координати точки короткотермінової рівноваги після шоку? На скільки повинен збільшити пропозицію грошей Національний банк, щоб відновити попередній рівень випуску в економіці?

 


Тема 7. Держава як суб’єкт макроекономічного регулювання

Тести

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...