Главная Обратная связь

Дисциплины:


У кожному питанні є тільки одна правильна відповідь. 1. Якщо пропозиція грошей і рівень цін постійні, то у разі збільшення доходу:1. Якщо пропозиція грошей і рівень цін постійні, то у разі збільшення доходу:

a) Попит на гроші та процентна ставка збільшаться

b) Попит на гроші зменшиться, а процентна ставка збільшиться

c) Збільшиться попит на гроші і зменшиться процентна ставка

d) Зменшаться попит на гроші та процентна ставка

2. Яке твердження правильне?

a) З підвищенням процентної ставки попит на гроші для операцій збільшується

b) Зі зниженням процентної ставки попит на гроші для операцій зменшується

c) Зі зменшенням номінального ВВП попит на гроші для операцій зменшується

d) Зі збільшенням номінального ВВП попит на гроші для операцій зменшується

3. Якщо номінальний ВВП зменшиться, то…

a) І попит на гроші для операцій, і сукупний попит на гроші не зміняться

b) Попит на гроші для операцій збільшиться, тоді як сукупний попит на гроші зменшиться

c) І попит на гроші для операцій, і сукупний попит на гроші збільшаться

d) І попит на гроші для операцій, і сукупний попит на гроші зменшаться

4. Зі зниженням реальної процентної ставки:

a) Попит на гроші для операцій збільшиться, а сукупний попит на гроші не зміниться

b) Попит на гроші для операцій зменшиться, а сукупний попит на гроші збільшиться

c) Попит на гроші для операцій не зміниться, а сукупний попит на гроші збільшиться

d) Попит на гроші як активи збільшиться, а сукупний попит на гроші не зміниться

5. Яка з операцій центрального банку збільшує пропозицію грошей у національній економіці?

a) Підвищення норми резервування

b) Підвищення ставки рефінансування

c) Продаж іноземної валюти населенню та комерційним банкам

d) Купівля державних цінних паперів на відкритому ринку

6. Яке твердження неправильне?

a) Операційний попит на гроші не залежить від процентної ставки

b) Попит на гроші як активи обернено пропорційний до процентної ставки

c) Зі зниженням реальної процентної ставки попит на реальні грошові залишки зростає

d) Зменшення доходу за даної пропозиції грошей підвищує рівноважну процентну ставку

7. Різницею між номінальною і реальною процентною ставкою є:

a) Податок

b) Інфляція

c) Сеньйораж

d) Усі відповіді неправильні

8. Із рівняння Фішера випливає, що зростання рівня інфляції на один відсоток збільшує на один відсоток…

a) Реальну процентну ставку

b) Пропозицію грошей

c) Номінальну процентну ставку

d) Номінальний обмінний курс

9. Яка з приведених комбінацій заходів фіскальної та монетарної політики спричинить найбільший спад сукупного попиту?

  Операції на відкритому ринку Облікова ставка Державні витрати
A Купівля облігацій Зменшення Збільшення
B Купівля облігацій Зменшення Зменшення
C Продаж облігацій Збільшення Зменшення
D Продаж облігацій Зменшення Збільшення

 10. Якщо точка рівноваги знаходиться на класичному відрізку сукупної пропозиції, який вплив на рівень інфляції та безробіття матиме збільшення державних витрат?

  Інфляція Безробіття
A Зросте Зменшиться
B Зменшиться Зросте
c Зменшиться Без змін
d Зросте Без змін

 

11. Яка подія може статися, якщо уряд збільшить свої витрати в умовах повної зайнятості?

a) Ціни будуть падати

b) Ціни будуть зростати

c) Виникне масове безробіття

d) Державна заборгованість буде зростати

12. Яка грошово-кредитна політика буде стимулювати розвиток економіки?

a) Центральний банк збільшить норму резервних вимог

b) Центральний банк підвищить облікову ставку

c) Центральний банк буде купувати державні облігації на відкритому ринку

d) Центральний банк буде продавати облігації на відкритому ринку

13. Що може статися, якщо уряд збільшить свої витрати в умовах повної зайнятості?

a) Ціни будуть зростати

b) Ціни будуть падати

c) Виникне масове безробіття

d) Збільшиться реальний ВВП

14. “Грошове правило” монетаризму передбачає, що грошова пропозиція повинна збільшуватися темпами, які відповідають:

a) Потенційному темпу зростання реального ВВП

b) Темпу зростання швидкості обертання грошей

c) Темпу зростання рівня цін

d) Темпу зростання процентної ставки

15. Збільшення швидкості обігу грошей при умові, що грошова і товарна маси залишилися незмінним, свідчать про те, що:

a) Спостерігаються ознаки економічного зростання

b) Збільшилася купівельна спроможність грошей

c) Ціни зростають

d) Ціни зменшуються

16. Податок на додану вартість – це приклад:

a) Прямого податку

b) Непрямого податку

c) Прогресивного податку

d) Жодна відповідь не є вірною

17. Які з наведених нижче заходів НЕ можна віднести до заходів фіскальної політики:

a) Операції Центрального банку з облігаціями державної внутрішньої позики

b) Регулювання податкових ставок

c) Встановлення податкових пільг

d) Регулювання витрат держбюджету пропорційно податковим надходженням

18. Які фактори не впливають на пропозицію грошей?

a) Емісія грошей

b) Дефіцит держбюджету

c) Купівля-продаж банками цінних паперів на відкритому ринку

d) Нормативи обов’язкових резервів комерційних банків

19. Економіка країни перебуває у рівновазі за умови повної зайнятості ресурсів. Уряд має намір збільшити державні витрати на закупівлю товарів та послуг на 10 млрд.грн. і одночасно збільшити податки, уникаючи при цьому підвищення рівня інфляції. Податки збільшаться на:

a) 10 млрд.грн.

b) 0 млрд.грн.

c) Менше як 10 млрд.грн.

d) Більш як 10 млрд.грн.

20. Вплив надлишку державного бюджету на рівноважний ВНП, по суті, має бути таким же, як і :

a) Збільшення інвестицій

b) Скорочення заощаджень

c) Збільшення заощаджень

d) Збільшення споживання

21. У сучасній грошовій теорії довгостроковий ефект заміни пропозиції грошей у країні насамперед впливає на:

a) Рівень цін

b) Реальний ВНП

c) Рівень безробіття

d) Ринкову ставку процента

22. Згідно з рівнянням Фішера збільшення пропозиції грошей на 6%:

a) Не вплине на швидкість обігу грошей і реального ВНП

b) Призведе до збільшення номінального ВНП менше як на 6%, якщо швидкість обігу грошей зменшиться

c) Не впливатиме на рівень цін, якщо номінальний ВНП зросте на 6%, а швидкість обігу грошей залишиться незмінною

d) Призведе до збільшення рівня цін більш як на 6%, якщо реальний ВНП збільшиться.

23. Припустимо, що початкова пропозиція грошей у країні становила 200 млн.грн; швидкість обігу грошей – 3; реальний ВНП – 300 млн.грн. Згідно з класичною кількісною теорією грошей, якщо пропозиція грошей у країні збільшиться на 25%, то:

a) Рівень цін збільшиться на 25%

b) Номінальний ВНП збільшиться з 600 до 650 млн.грн

c) Швидкість грошового обігу зменшиться з 3,0 до 2,4

d) Реальний ВНП зросте з 300 до 375 млн.грн.

24. Експансіоністська фіскальна політика, що спрямована на стимулювання економічного зростання на стимулювання економічного зростання, буде збільшувати ставку процента доти, поки не відбудеться:

a) Встановлення контролю за цінами та зарплатою

b) Фіксування обмінного курсу національної валюти

c) Зменшення податків замість збільшення державних видатків

d) Збільшення пропозиції грошей

25. Збільшення податкових ставок є прикладом…

a) Кредитно-бюджетної політики

b) Фіскальної політики

c) Монетарної політики

d) Грошово-фінансової політики

26. Який з перерахованих заходів НЕ є фіскальним?

a) Зміна ставки податку на прибуток банку

b) Зміна Центральним банком норми обов’язкового резерву

c) Введення податкових пільг для підприємств, що здійснюють інвестиції у нове виробництво

d) Збільшення соціальних виплат малозабезпеченим

27. Якщо із зростанням доходу зростає і доля цього доходу що виплачується у вигляді податку, то такий податок носить назву…

a) Прогресивного

b) Регресивного

c) Пропорційного

d) Непрямого

28. Які заходи фіскальної політики (з перерахованих нижче) у найбільшій мірі зможуть сприяти зменшенню бюджетного дефіциту?

a) Скорочення суми податків і зменшення величини трансфертних платежів

b) Збільшення суми податків і зменшення величини трансфертних платежів

c) Підвищення облікової ставки процента і зменшення резервних вимог

d) Збільшення суми податків і підвищення величини трансфертних платежів

29. “Прогресивні податки справедливі, а регресивні - несправедливі”. Якщо дотримуватися такої точки зору, то акцизи на автомобілі та ювелірні вироби…

a) “Справедливі”, так як гроші збираються з багатих і перерозподіляються на користь бідних

b) “Справедливі”, так як чим вищі акцизи, тим менше буде мільйонерів

c) “Несправедливі”, так як гроші збираються з бідних, а віддаються багатим

d) “Несправедливі”, так як гроші відбирають у людей, що їх заробили, а використовують невідомо куди

30. Монетарна політика – це інша назва…

a) Політики підтримки курсі національної валюти, що проводиться Центральним банком країни

b) Фіскальної політики

c) Політики протекціонізму

d) Немає правильної відповіді

31. Облікова ставка ( ставка рефінансування)…

a) Це ставка, по якій комерційні банки видають повторні кредити своїм найнадійнішим клієнтам

b) Вища для комерційних банків, ніж для фізичних осіб

c) Встановлюється Центральним банком для кожного конкретного комерційного банку прямо пропорційно величині активів цього банку

d) Це ставка, по якій Центральний банк видає кредити комерційним банкам

32. Якщо Центральний банк збільшить норму банківського резерву, то за інших рівних умов…

a) Середній банківський процент по кредитам знизиться

b) Грошова маса у країні збільшиться

c) Кредитні ресурси банків збільшаться

d) Не відбудеться нічого з вище перерахованого

33. Монетарна політика – це…

a) Рішення, що приймає держава відносно норми своїх видатків і податків

b) Дії Центрального банку країни по зміні пропозиції грошей і доступності кредитів для підтримки стабільності цін, повної зайнятості і доцільних темпів економічного зростання

c) Політика встановлення торгівельних бар’єрів у міжнародній торгівлі

d) Зміна Центральним банком країни умов валютної торгівлі з метою регулювання курсу національної валюти

34. Швидкість обігу грошей дорівнює…

a) Сумі виданих кредитів, поділеній на їх кількість

b) Індексі цін, скоригованому з врахуванням реального валового внутрішнього продукту

c) Середній кількості платежів, в яких приймає участь кожна грошова одиниця протягом року

d) Середній кількості переказів безготівкових грошей, що припадає на один комерційний банк протягом року

35. Який захід монетарної політики вплине на пропозицію грошей у країні НЕ так, як інші три?

a) Продаж державних короткотермінових облігацій

b) Підвищення резервних вимог

c) Підвищення розміру облікової ставки

d) Додаткова емісія паперових грошей

36. На величину банківського проценту вплине…

a) Облікова ставка Центрального банку

b) Рівень інфляційних очікувань населення

c) Загальне підвищення цін на фондовому ринку

d) Все вищезазначене

37. Припустимо, що в країні з прогресивним прибутковим податком ціни зросли вдвічі на всі без виключення товари та послуги. Як це відобразиться на реальних використовуваних доходах платників податків?

a) Реальний використовуваний доход всіх платників прибуткового податку зменшиться

b) Реальний використовуваний доход всіх платників прибуткового податку зросте

c) Реальний використовуваний доход всіх платників податку залишиться незмінним

d) Реальний використовуваний доход зменшиться у тих платників, у кого зростання цін викличе підвищення граничної ставки сплачуваного податку

38. Про який з перерахованих нижче податків можна з впевненістю стверджувати, що весь податковий тягар ляже на безпосереднього платника цього податку?

a) Податок на прибуток підприємств

b) Прибутковий податок з населення

c) Акциз

d) Про жоден з перерахованих податків такого стверджувати не можна

39. Збільшення ставки податку за інших рівних умов…

a) Приведе до збільшення надходжень від цього податку

b) Є прерогативою податкової інспекції відповідної території

c) Може привести як до збільшення, так і до зниження надходжень від цього податку

d) Приведе до зниження дефіциту державного бюджету

40. Регресивне оподаткування…

a) Робить неможливою виплату трансфертів державою

b) Приводить до того, що податки в основному виплачуються фірмами, а не окремими особами

c) Може мати місце при стягуванні як прямих, так і непрямих податків

d) Не приводить до перерозподілу доходів у суспільстві

41. Прибутковий податок в Україні у 2000 році, це приклад…

a) Регресивного прямого податку

b) Прогресивного непрямого податку

c) Регресивного непрямого податку

d) Прогресивного прямого податку

42. Після підвищення ставок прибуткового податку з фізичних осіб Мар’яна, що працює референтом, домоглася від керівництва підвищити їй заробітну плату. Це приклад…

a) Перекладання податкового тягаря

b) Зростання попиту на послуги референтів

c) Прогресивного оподаткування

d) Цінової дискримінації

43. Збільшення ставок митних зборів на товари, що ввозяться в країну, може привести до того, що…

a) Пропозиція цих товарів зросте, ціни зменшаться. Доходи держави від митних зборів обов’язково зростуть

b) Пропозиція цих товарів зменшиться, ціни зростуть. Доходи держави від митних зборів обов’язково зростуть

c) Пропозиція цих товарів зменшиться, ціни зростуть. Доходи держави від митних зборів можуть зменшитися

d) Пропозиція цих товарів зменшиться, ціни зростуть. Доходи держави від митних зборів обов’язково зменшаться

44. Стимулююча монетарна політика сприяє…

a) Зменшенню іноземних інвестицій і зростанню курсу валюти країни

b) Зменшенню іноземних інвестицій і падінню курсу валюти країни

c) Збільшенню іноземних інвестицій і зростанню курсу валюти країни

d) Падінню курсу валюти, величина ж іноземних інвестицій не зміниться

45. Зменшення Центральним банком норми обов’язкового резервування буде сприяти…

a) Зменшенню кількості грошей в обігу

b) Зменшенню рівня безробіття

c) Зменшенню темпу інфляції

d) Досягненню повної зайнятості

46. Прихильники монетарного підходу в макроекономіці вважають, що держава в основному повинна регулювати…

a) Рівень оподаткування

b) Величину державних видатків

c) Обсяги інвестицій

d) Пропозицію грошей в країні

47. У якому з перерахованих нижче випадків пропозиція грошей збільшиться?

a) Центральний банк збільшив норму резервування

b) Ви позичили значну суму готівкових грошей своєму приятелю бізнесмену під 5% щомісячно

c) Центральний банк продав короткотермінові державні зобов’язання на відкритому ринку цінних паперів

d) Центральний банк надав позику комерційному банку “Омега”

48. Центральний банк країни погасив облігації великої державної позики. За інших рівних умов, це буде сприяти…

a) Зменшенню банківського проценту по депозитам і курсу акцій на фондовій біржі

b) Зростанню банківського проценту по депозитам і курсу акцій на фондовій біржі

c) Зменшенню банківського проценту по депозитам і зростанню курсу акцій на фондовій біржі

d) Зростанню банківського проценту по депозитам і зниженню курсу акцій на фондовій біржі

49. Норма обов’язкових резервів…

a) Встановлюється органами законодавчої влади

b) Представляє собою суму, що утримується при отриманні вкладником проценту по депозиту і перераховується на користь держави

c) Може вплинути на рівень цін в країні

d) Для конкретного банку залежить від суми, що видається цим банком у вигляді кредитів

50. Нехай попит на готівку складає 10% від суми депозитів. Норма резервування дорівнює 0,15. Якщо НБУ вирішує розширити пропозицію грошей на 330 млрд грн., він повинен:

Збільшити грошову базу на 330 млрд грн.

Зменшити грошову базу на 75 млрд грн.

Збільшити грошову базу на 75 млрд грн.

Збільшити грошову базу на 49,5 млрд грн

 

Розв’язати задачі

1. Для фінансування бюджетного дефіциту були випущені облігації на суму 200 млрд.грн. НБУ на вторинному ринку викупив 1/5 частину цих облігацій. Як зміниться пропозиція грошей в економіці в результаті цієї операції НБУ, якщо норма обов’язкових резервів складає 20%, а співвідношення готівка/депозити дорівнює 0,2.

 

2. Співвідношення готівка/депозити складає 0,1. Норма обов’язкових резервів дорівнює 0,15. за допомогою операцій на відкритому ринку НБУ вирішує збільшити пропозицію грошей в економіці на 220 млн. дол.. На яку суму він повинен купити державних облігацій?

 

 

3. Якщо НБУ продає на відкритому ринку комерційним банкам облігації на суму 20 млн. дол.., то на скільки може максимально скоротитися пропозиція грошей при нормі обов’язкових резервів 12,5%?

 

4. Депозити банку складають 950 тис. дол., загальні резерви банку рівні 220 тис. дол., норма обов'язкових резервів рівна 20%. Яка величина надлишкових резервів банку?

 

5. Нехай норма обов'язкових резервів складає 15%. Депозити банківської системи в 5 разів перевищують масу готівки. Загальна величина обов'язкових резервів складає 300 млрд. крб. Знайти обсяг пропозиції грошей в економіці.

 

6. Грошова база рівна 200 млрд. дол., норма обов'язкових резервів рівна 10%, а співвідношення готівка/ депозити складає 0,3. Знайти обсяг депозитів.

 

7. Сума депозитів комерційних банків рівна 400 млрд. дол., обсяг виданих кредитів складає 340 млрд. дол. Надлишкові резерви рівні 12 млрд. дол. Яка норма обов'язкових резервів?

 

8. Для фінансування бюджетного дефіциту були випущені облігації на суму 200 млрд. крб. Центральний банк на вторинному ринку викупив 1/5 частину цих облігацій. Як зміниться пропозиція грошей в економіці в результаті цієї операції Центрального банку, якщо норма обов'язкових резервів складає 20%, а співвідношення готівка/депозити рівне 0,2.

 

9. Співвідношення готівка/депозити складає 0,1. Норма обов'язкових резервів рівна 0,15. За допомогою операцій на відкритому ринку Центральний банк вирішує збільшити пропозицію грошей в економіці на 220 млн. дол. На яку суму він повинен купити державні облігації?

 

10. Якщо Центральний банк продає на відкритому ринку комерційним банкам державні облігації на суму 20 млн. дол., то на скільки може максимально скоротитися пропозиція грошей при нормі обов'язкових резервів 12,5%?

 

11. Центральний банк купив у приватної фірми державні облігації на суму 150000 дол. і перерахував цю суму на поточний рахунок фірми в комерційному банку. Якщо норма обов'язкових резервів складає 15%, то як максимально можливе збільшення пропозиції грошей в економіці?

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...