Главная Обратная связь

Дисциплины:


У кожному питанні є тільки одна правильна відповідь. 1. Крива Лоренца відображає:1. Крива Лоренца відображає:

a) Ступінь рівності в розподілі доходів у суспільстві

b) Ступінь диференціації доходів працівників різних галузей

c) Залежність між розміром доходу та рівнем споживання

d) Усі відповіді неправильні

2. Яке твердження правильне?

a) У перехідній економіці України рівень диференціації доходів у 1990-х роках знижувався

b) Розрив у рівнях доходів між 20% найбагатшого і 20% найбіднішого населення у розвинутих країнах більший, ніж у країнах, що розвиваються

c) Частка заробітної плати у доходах населення в Україні вища, ніж у країнах з розвинутою ринковою економікою

d) Що ближча крива Лоренца до бісектриси, то вищий ступінь розподілу доходів у країні

3. Диференціація доходів населення – це…

a) Неоднаковий рівень доходів домогосподарств або працівників

b) Висока частка майнових доходів у структурі доходів населення

c) Зміна співвідношення між мінімальною зарплатою і мінімальною пенсією

d) Висока частка соціальних трансфертів у структурі доходів населення

4. Диференціація доходів населення:

a) Є недоліком певної економічної системи

b) Простежується в усіх економічних системах

c) Є неминучою, але держава може цілком її усунути

d) Є результатом неправильної економічної поведінки окремих суспільних груп

5. Який показник найповніше характеризує рівень життя?

a) Коефіцієнт участі в робочій силі

b) Номінальні особисті доходи

c) Номінальні використовувані доходи

d) Реальні використовувані доходи на душу населення

6. Якщо всі доходи суспільства будуть обкладатися фіксованим податком, що не залежить від розміру доходу

a) Індекс Джині зросте

b) Індекс Джині зменшиться

c) Індекс Джині не зміниться

d) Результат може бути довільним

7. Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з від’ємним нахилом?

a) Ефект випуску

b) Ціновий ефект

c) Ефект доходу

d) Ефект заміщення

8. Еластичність попиту на працю тим вища…

a) Чим нижча доля видатків на працю у витратах фірми

b) Чим нижче ціна готової продукції

c) Чим вища цінова еластичність попиту на готову продукцію

d) Чим менша можливість заміни праці капіталом у даному виробничому процесі

9. На якому з ринків праці рівноважний рівень зайнятості нижчий, ніж на конкурентному ринку праці?

a) На ринку праці, де діє монопсонія

b) На ринку праці, де профспілки монополізували пропозицію праці

c) На ринку праці з двосторонньою монополією

d) Вірні всі перераховані відповіді

10. Збільшення реальної заробітної плати приводить …

a) збільшення індивідуальної пропозиції праці

b) до зменшення індивідуальної пропозиції праціc) спочатку до збільшення індивідуальної пропозиції праці, а потім до її зменшення

d) спочатку до зменшення індивідуальної пропозиції праці, а потім до її збільшення

11. Якщо держава встановить мінімальну зарплату на конкурентному ринку праці, що перевищує рівноважну ставку заробітної плати, то…

a) Виникне дефіцит робочої сили у галузі

b) Виникне надлишок робочої сили в галузі

c) Попит на працю збільшиться

d) Пропозиція праці скоротиться

12. Крива Лоренца після сплати податків і виплат трансфертів…

a) Стане ближче до лінії абсолютної рівності

b) Стане більш опуклою

c) Стане менш ввігнутою

d) Вірно а і с

13. Найбільш ефективними є витрати на :

a) Початкову освіту

b) Середню освіту

c) Вищу освіту

d) Професійну освіту

14. Дві різні криві Лоренца можуть перетинатися не більш як:

a) В одній точці

b) В трьох точках

c) Точок може бути більше трьох

d) Вони взагалі не перетинаються

15. Короткострокова крива Філліпса зсунеться вправо – вгору у випадку:

a) Зростання інфляції

b) Зменшення безробіття

c) Зменшення очікуваної інфляції

d) Несприятливого шоку пропозиції (зростання цін на ресурси)

16. Про зв’язок короткострокової кривої сукупної пропозиції і кривої Філліпса можна сказати, що:

a) Взаємозв’язку між ними не існує

b) Існує декілька короткострокових кривих сукупної пропозиції для кожної кривої Філліпса

c) Існує тільки одна крива Філліпса, що відповідає короткотерміновій кривій сукупної пропозиції

d) Існує декілька кривих Філліпса для кожної короткотермінової кривої сукупної пропозиції

17. У відповідності до сучасної версії кривої Філліпса, рівень інфляції залежить від:

a) Очікуваної інфляції

b) Природного рівня безробіття

c) Шоків пропозиції

d) Всі відповіді вірні

18. Крива Філліпса зсувається вліво-вниз, якщо:

a) Скорочуються темпи інфляції при зростанні рівня безробіття

b) Скорочується рівень безробіття при збільшенні темпів інфляції

c) Відбувається негативний шок пропозиції (падають ціни на нафту)

d) Зростають інфляційні очікування

19. Що з нижче перерахованого НЕ приведе до зсуву вправо-вгору короткотермінової кривої Філліпса?

a) Зростання інфляційних очікувань

b) Зменшення пропозиції грошей

c) Несприятливий шок пропозиції

d) Немає вірної відповіді

20. Згідно з кейнсіанською теорією причиною циклічного безробіття є:

a) Надмірна зарплата

b) Недостатність сукупного попиту

c) Низька зарплата

d) Негнучкість ринку праці

21. Добровільне безробіття є елементом:

a) Теорії гнучкого ринку праці

b) Кейнсіанської теорії

c) Класичної теорії

d) Теорії раціональних очікувань

22. Крива Філліпса у короткотерміновому періоді відображає:

a) Обернену залежність між безробіттям та інфляцією

b) Пряму залежність між безробіттям та зарплатою

c) Пряму залежність між безробіттям та інфляцією

d) Обернену залежність між безробіттям та зарплатою

23. Крива Філліпса у довгостроковому періоді відображає:

a) Обернену залежність між безробіттям та інфляцією

b) Пряму залежність між безробіттям та зарплатою

c) Обернену залежність між безробіттям та зарплатою

d) Незалежність безробіття від інфляції

24. Реальну заробітну плату обчислюють як:

a) Відношення номінальної зарплати до рівня цін

b) Відношення рівня цін до номінальної зарплати

c) Відношення номінальної зарплати до суми цін товарів та послуг, куплених за неї

d) Відношення суми цін товарів і послуг, куплених за номінальну зарплату, до рівня цін

25. У країнах з розвинутою ринковою економікою у структурі доходів сім’ї найвищу питому вагу мають:

a) Заробітна плата

b) Доходи від підсобного господарства

c) Майнові доходи

d) Трансфертні державні платежі

26. Якщо реальна зарплата збільшується швидше, ніж номінальна, то:

a) Рівень життя домашніх господарств підвищується

b) У процентному вираженні рівень цін підвищується більшою мірою порівняно із зарплатою

c) Рівень життя домашніх господарств знижується

d) Рівень цін залишається незмінним

27. При високому рівні доходів процентна частка витрат окремої родини на харчові продукти:

a) Незначно збільшується

b) Залишається незмінною

c) Суттєво знижується

d) Суттєво збільшується

28. Яка теорія доводить неможливість одночасного зростання безробіття та інфляції?

a) Класична теорія

b) Кейнсіанська теорія

c) Теорія раціональних очікувань

d) Сучасна кількісна теорія грошей

29. Монетаристи стверджують, що якщо на ранніх стадіях економічного підйому наймані робітники помиляються у своїх прогнозах відносно динаміки цін, то:

a) Рівень безробіття стабільний

b) Рівень безробіття падає

c) Рівень безробіття зростає

d) Зростає природний рівень безробіття

30. Згідно з поглядами М.Фрідмена рівновага на ринку праці за умов природного рівня безробіття означає, що:

a) Очікуваний рівень інфляції дорівнює фактичному

b) Відсутнє як фрикційне, так і структурне безробіття

c) Реальний рівень інфляції перевищує очікуваний

d) Структурне безробіття дорівнює фрикційному безробіттю

Розв’язати задачі

1. Відомо, що 20% найменш забезпеченого населення отримують 5% доходів суспільства, а 20% найбільш забезпеченого населення – 60%. За наведеними даними накреслити криву Лоренца і обрахувати коефіцієнт Джині.

2. Якщо робітник отримує доходи тільки від праці, то при заробітній платі 16 у.г.о./год його дозвілля складає 17 год/день. Держава вводить нову систему соціального забезпечення, відповідно до якої безробітним виплачується допомога у розмірі 112 у.г.о./день. Якщо ж людина починає працювати, то вона позбавляється права на отримання допомоги. Визначте, як введення даної системи вплине на пропозицію праці робітником?

3. Нехай у тридев’ятому царстві проживають лише 5 громадян: Іван Царевич, Варвара - Краса, Баба Яга, хлопчик-мізинчик, Андрій – стрілець. При цьому доходи між ними розподіляються наступним чином: Іван Царевич отримує 500 рублів на місяць, Андрій - стрілець – 75 рублів, Баба Яга – 125 рублів, Варвара Краса – 250 рублів і хлопчик-мізинчик – 50. Побудуйте криву Лоренца для цього царства. Припустимо, що в цьому царстві введено наступна система оподаткування: доходи більше як 200 рублів оподатковуються за 20% ставкою. Доходи від 60 до 200 рублів оподатковуються за 10% ставкою, а доходи нижче 60 рублів взагалі не оподатковуються. Побудуйте криву Лоренца після сплати податків.

4. Працівники архітектурної майстерні отримують за рік: Анна – 3000 грн.; Ростислав – 8000 грн.; Андрій – 14000 грн.; Леонід – 25000 грн. Побудуйте криву Лоренца до сплати податків. Анна і Ростислав сплачують прибуткового податку 12%, а Андрій і Леонід – 20%. Покажіть нову криву Лоренца.

5. У древніх Афінах епохи Перикла (V ст.до н.е.) 1% найбагатших сімей мали 1/5 всіх багатств приватних осіб; верхні 5% сімей – більше 2/5; нижчі 2/3 населення – біля 1/8. Розрахуйте за цими даними приблизну величину коефіцієнта Джині майнової диференціації вільних громадян Афінського міста-держави.

6. Нехай крива Філліпса задана наступним рівнянням:

п= п-1 - 0,6( и – 0,06)

a) Яким повинне бути циклічне безробіття у нинішньому році, щоб рівень інфляції зменшився порівняно з попереднім роком на 6 процентних пунктів?

b) Якщо у відповідності із законом Оукена відхилення безробіття від природного рівня на 1 процентний пункт відповідає зміні рівня ВВП на 2 процентних пункти, то яким буде коефіцієнт втрат від боротьби з інфляцією?

7. Припустимо, що короткотермінова крива сукупної пропозиції задана рівнянням

Р = Ре + 1/α ( У - У*) + Е,

Де α = 10

Е – шоки пропозиції, у вихідному стані Е = 0

Р = Ре = 100

У* = 1000( потенційний обсяг випуску)

Крива сукупного попиту задана рівнянням:

У = 2000 – 10Р

a) Знайдіть координати вихідної рівноваги в економіці, що описується даними рівняннями, при відсутності шоків. Чи є ця рівновага довготривалою?

b) Припустимо, що шок пропозиції привів до зростання цін на 10 пунктів для кожного можливого рівня випуску, Е = 10. Знайдіть координати нової короткотермінової рівноваги.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...