Главная Обратная связь

Дисциплины:


У кожному питанні є тільки одна правильна відповідь. 1. Що НЕ є аргументом прихильників економічного зростання?1. Що НЕ є аргументом прихильників економічного зростання?

a) Економічне зростання є єдиним шляхом до поліпшення матеріального достатку й підвищення життєвого рівня

b) Економічне зростання забезпечує людству триваліший відпочинок і подовжує життя

c) Економічне зростання дає змогу нації зберігати державну незалежність

d) Економічне зростання забезпечує пряму залежність між збільшенням кількості товарів та послуг і оздоровленням довкілля

2. Що НЕ є аргументом противників економічного зростання?

a) Світова економіка використовує ресурси і нагромаджує відходи темпами, які планета не може витримати

b) Подальший прогрес у розвинутих країнах здебільшого означає задоволення щоразу менш значущих потреб

c) Унаслідок надмірного виснаження землі здатність планети прогодувати населення зменшується

d) Економічне зростання полегшує розв’язання проблеми обмеженості ресурсів

3. Економічне зростання означає:

a) Забезпечення повної зайнятості

b) Збільшення ресурсів та можливостей для виробництва

c) Збільшення кількості вироблених товарів і послуг

d) Переміщення кривої виробничих можливостей вліво

4. Для визначення рівня економічного розвитку країни використовують низку показників, окрім:

a) Валового внутрішнього продукту на душу населення

b) Показників ефективності функціонування економіки, що обчислюються на підставі ВВП

c) Виробництва і споживання деяких ключових видів продукції

d) Показників рівня заощаджень у національній економіці

5. Яка закономірність НЕ простежувалася в економічному зростанні розвинутих країн у ХХ ст.:

a) Підвищення продуктивності праці

b) Виразна динаміка капіталомісткості продукції

c) Зростання реальної заробітної плати

d) Помітне збільшення частки капіталу в національному доході

6. Яке твердження неправильне?

a) У більшості країн Азії, Африки і Латинської Америки триває демографічний вибух

b) Коефіцієнт природного приросту населення в Україні та кількох інших державах є від’ємною величиною

c) Розрив у доходах між багатими і бідними націями у другій половині ХХ ст. значно збільшився

d) Високорозвинуті країни ставлять на порядок денний реформу міжнародних економічних відносин – створення так званого нового економічного порядку

7. Виробнича функція спирається на такий показник:

a) Гранична продуктивність капіталу

b) Норма заощаджень

c) Гранична схильність до споживання

d) Норма амортизації

8. Цільовою функцією моделі Солоу є:

a) Зростання обсягів продукту

b) Зростання продуктивності праці

c) Зростання капіталоозброєностіd) Зростання ефективності праці

9. В основі моделі Солоу лежить така передумова:

a) Інвестиції = заощадженням

b) Амортизація = 0

c) Інвестиції = амортизації

d) Інвестиції = приросту населення

10. Стійкий рівень капіталоозброєності досягається, якщо:

a) Норма заощаджень = нормі споживання

b) Капітал, що інвестується, = капіталу, що вибуває

c) Гранична продуктивність капіталу = нормі амортизації

d) Всі відповіді невірні

11. Основним інструментом неокласичного аналізу економічного зростання є:

a) Індекс цін

b) Виробнича функція

c) Аналіз

d) Економічна система

12. За основу зростання в моделі Солоу приймається:

a) Зростання продуктивності праці

b) Зростання продукту

c) Зростання рівня цін

d) Зростання зайнятості

13. Неокейнсіанська модель економічного зростання базується:

a) На моделі AD – AS

b) На моделі взаємодії мультиплікатора і акселератора

c) На моделі IS - LM

d) Усі відповіді неправильні

14. Найбільш суттєва причина економічного зростання у розвинутих країнах – це:

a) Зростання кваліфікації робочої сили

b) Збільшення обсягу капіталу, що застосовується

c) Технологічні зміни у виробництві

d) Реалізація грошово-кредитної та фіскальної політики, яка сприяє економічному зростанню

15. Дані про зростання реального обсягу ВНП на душу населення і реального обсягу ВНП:

a) Занижують економічне зростання, тому що вони не беруть до уваги фактор забруднення навколишнього середовища

b) Занижують економічне зростання, тому що вони не беруть до уваги скорочення робочого часу, що має місце

c) Свідчать, що реальний обсяг ВНП на душу населення завжди зростає швидше, ніж сумарний реальний обсяг ВНП

d) Перебільшують економічне зростання, тому що вони не беруть до уваги покращення життя

16. Економічне зростання може бути проілюстровано:

a) Рухом точки по кривій виробничих можливостей

b) Зрушенням вліво кривої виробничих можливостей

c) Зрушенням вправо кривої виробничих можливостей

d) Рухом від однієї точки до іншої за межами кривої виробничих можливостей

17. В економіці, яка характеризується повною зайнятістю, високі темпи економічного зростання вимагають:

a) Зниження норми заощаджень та інвестицій

b) Високої норми заощаджень і високої норми інвестицій

c) Низької норми заощаджень та високої норми інвестицій

d) Високої норми заощаджень і низької норми інвестицій

18. Статистика більшості економічно розвинених країн свідчить:

a) У періоді безробіття не відбувається створення нових робочих місць

b) Доля інвестицій у ВНП і темпи зростання продуктивності праці знаходяться у зворотній залежності

c) Скорочення чисельності зайнятих робітників приводить до зниження середньої продуктивності праці

d) Існує тісний прямий зв’язок між частиною ВНП, що спрямовується на інвестиції, та темпами зростання продуктивності праці

19. У відповідності з моделлю Солоу, в економіці при відсутності зростання населення і технологічного прогресу стійкий рівень капіталоозброєності зростає, якщо:

a) Збільшиться норма амортизації

b) Збільшиться рівень споживання у розрахунку на душу населення

c) Збільшиться норма заощаджень

d) Немає вірної відповіді

20. Після здійснення заходів економічної політики, що спрямовані на збільшення норми заощаджень, було досягнуто нового стійкого рівня капіталоозброєності. В результаті:

a) Запас капіталу у розрахунку на одного робітника залишився попереднім

b) Рівень капіталоозброєності зменшився порівняно з початковим

c) Рівень випуску у розрахунку на одного робітника став вищим порівняно з початковим станом

d) Рівень випуску у розрахунку на одного робітника залишився попереднім

21. У відповідності до моделі Солоу, країна з більш високим темпом зростання населення буде мати (при інших рівних умовах):

a) Більш високий стійкий рівень випуску у розрахунку на душу населення

b) Більш низький темп зростання випуску у розрахунку на душу населення у стійкому стані

c) Більш високий темп зростання випуску у розрахунку на душу населення у стійкому стані

d) Більш низький стійкий рівень випуску у розрахунку на душу населення

22. Джерелом інтенсивного економічного зростання може бути:

a) Розширення посівних площ у сільському господарстві

b) Відкриття нових покладів природного газу

c) Зростання продуктивності праці у зв’язку із використанням комп’ютерів нового покоління

d) Збільшенням продовжуваності робочого тижня

23. Що з нижче зазначеного є фактором зростання потенційного ВВП?

a) Зростання чисельності робочої сили

b) Зростання запасу капіталу в економіці

c) Зростання продуктивності праці в економіці

d) Всі відповіді вірні

24. Якщо доля капіталу у ВНД складає 25%, а доля праці 75%, то при щорічному зростанні запасу капіталу на 2%, зростанні робочої сили на 3% і зростанні ВНД в цілому на 2%, сукупна продуктивність факторів:

a) Буде зростати на 2,75% на рік

b) Буде зростати на 5% на рік

c) Буде падати на 3% на рік

d) буде падати на 0,75% на рік

25. припустимо, що в країні А гранична продуктивність капіталу дорівнює1/5, а в країні В – 1/; гранична схильність до заощадження в обох країнах однакова. У відповідності з моделлю Домара темп приросту реального випуску у країні А:

a) на 13% нижче, ніж в країні В

b) складає 60% від темпу приросту в країні В

c) в 1,67 рази вище, ніж в країні В

d) на 40% вище, ніж в країні В

Розв’язати задачі

1. Виробнича функція має вигляд Y = AK0,3 L0,7. Якщо загальна продуктивність факторів зростає з темпом 2%, темп зростання випуску дорівнює 5,9%, а капітал зростає з темпом 6%, то з яким темпом збільшується чисельність зайнятих ?

 

2. Виробнича функція у країнах А і В задана як Y = K0,5 L0,5. Норма вибуття в обох країнах складає 6%. Але країна А зберігає 24% свого доходу, а країна В – 15%. Яким в цих умовах буде рівень випуску на одного зайнятого в стійкому стані в країні А?

 

3. Виробнича функція задана як Y = 2K0,5 L0,5. Приріст населення складає 1% на рік. Щорічно країна зберігає 10% від обсягу випуску. Норма вибуття дорівнює 3% на рік. Темп технологічного прогресу склав 2% на рік. Скільки за даних умов становитиме стійкий рівень споживання на одного зайнятого ?

 

4. В моделі Солоу виробнича функція має вигляд у = 0,64 к1/2. Норма вибуття капіталу складає 5%, населення зростає на 1% на рік, темп технологічного прогресу дорівнює 2%. Скільки тоді становитиме норма заощадження, що відповідає “золотому правилу”?

 

5. Виробнича функція має вигляд Y = 15K1/3 L2/3. Строк служби капіталу складає 20 років. Зростання населення і технологічний прогрес відсутні. Визначте стійкий рівень випуску з розрахунку на одного зайнятого, що відповідав би умовам “золотого правила”.

 

6. Країна А має виробничу функцію Y = K0,5 L0,5. Норма вибуття складає 6% на рік. Населення збільшується за рік на 2%. Технологічний прогрес відсутній. Скільки складатиме максимальний обсяг споживання у відповідності із “золотим правилом”?

 

7. Економіка країни описується виробничою функцією Y = AK0,4 L0,6. Відомо, що темп приросту капіталу дорівнює 3% на рік, а чисельність зайнятих 2%. Загальна продуктивність факторів зростає з темпом 1,5% на рік. Як змінюється обсяг виробництва?

 

8. Виробнича функція задана рівнянням Y = K0,5 L0,5. Норма заощадження дорівнює 0,2, норма вибуття 5%, темп зростання населення 2% на рік, темп працезберігаючого технологічного прогресу дорівнює 3%. Яким буде запас капіталу і обсяг випуску у розрахунку на одного зайнятого у стійкому стані? Чи відповідає стійка фондоозброєність рівню, при якому досягається максимальний обсяг споживання( “золотому правилу”)? Якою повинна бути норма заощадження у відповідності із “золотим правилом”?


Список літератури

1. Агапова Т.А. Серегина С.Ф. Макроэкономика М.: «Дело и сервис», 2004.

2. Агапова Т.А. Серегина С.Ф. Макроэкономика: Тесты. Учебное пособие. – Киров: Издательство «АСА», 2003 г. – 96 с.

3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Тести, ситуаційні завдання, практикум розв’язання. Навчальний посібник. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 144 с.

4. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. Посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 442 с.

5. Латер Ю. С., Ящишина І.В. Збірник самостійних робіт з економіки для 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів. – Кам’янець-Подільський: «Абетка НОВА», 2002. – 252 с.

6. Панчишин С. Макроекономіка - К.: «Либідь», 2002.

7. Панчишин С. Економіка. 10-11 клас: Тестові завдання. – К.: Либідь, 2003. – 184 с.

8. Равичев С.А., Григорьев С.Э., Протасевич Т.А., Свахин А.С. Сборник тестовых заданий по экономике. – 4-е изд. – М.: МЦЭБО – Вита-Пресс, 2004. – 128 с.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...