Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ ГЕНЕТИКИ. 2 страница 


  • Множинний алелізм – явище, за якого ген представлений не двома алелями однієї ознаки, а більшою кількістю, наприклад тричленна серія алелей, що визначає колір шерсті у кішок. Чорне забарвлення шерсті В домінує над шоколадним b, а шоколадне на світло-коричневим b1.

Одним з прикладів прояву множинних алелей у людини є групи крові системи АВО. Множинний алелізм має важливе біологічне і практичне значення, оскільки підсилює комбінативну мінливість, особливо генотипну. Відкриття АВО - системи груп крові належить К. Ландштейнеру (1901 рік). Генетичні дослідження показали, що в цій системі існують наступні співвідношення між генотипом і його фенотиповим проявом:

 

- генотипи ІAІA і ІAІ0 дають однаковий фенотип - ІІ

група крові (42%);

- генотип ІAІB визначає ІV групу крові (3%);

- генотип І0І0 зумовлює І групу крові (46%);

- генотип ІВІ0 та ІВІВ визначають ІІІ групу крові (9%).

 

  • Кодомінування – явище незалежного один від одного прояву обох алелей у фенотипі гетерозиготи, іншими словами відсутність домінантно-рецесивних взаємозв’язків між алелями. Наприклад, взаємодія алелей Іа та Ів які визначають четверту групу крові людини;
  • Наддомінування – більш сильний прояв ознаки в гетерозиготному стані, ніж в гомозиготному. Так у дрозофіли є летальний рецесивний ген. Гомозиготні за домінантним геном особини є більш життєздатними, ніж гетерозиготні.

Взаємодія неалельних генів:

 

· Комплементарність — такий тип взаємодії неалельних генів, коли один домінантний ген доповнює дію іншого неалельного домінантного гена, і вони разом визначають нову ознаку, яка відсутня у батьків. Причому відповідна ознака розвивається тільки в присутності обох неалельних генів. Наприклад, сіре забарвлення шерсті у мишей контролюється двома генами (А і В). Ген А детермінує синтез пігменту. Інший ген В забезпечує скупчення пігменту переважно біля основи і на кінчиках волосся. Прикладом комплементарної взаємодії генів у людини може бути синтез захисного білка - інтерферону. Його утворення в організмі пов'язано з комплементарною взаємодією двох неалельних генів, розташованих у різних хромосомах.

· Епістаз - це така взаємодія неалельних генів, за якої один ген пригнічує дію іншого неалельного гена. Пригнічуючий ген отримав назву інгібітора, або супресора. Гени-інгібітори в основному не детермінують розвиток певної ознаки, а лише пригнічують дію іншого гена. Ген, ефект якого пригнічується, отримав назву гіпостатичного. Забарвлення плодів гарбузів, масть коней визначаються цим типом взаємодії.

 

Полігенне успадкування кількісних ознак – плейотропія, експресивність та пенетрантність генів. Більшість кількісних ознак організмів визначається декількома неалельними генами (полігенами). Взаємодія таких генів у процесі формування ознаки називається полімерною. У цьому випадку два або більше домінантних алелі однаковою мірою впливають на розвиток однієї і тієї ж ознаки. Тому полімерні гени прийнято позначати однією літерою латинського алфавіту з цифровим індексом, наприклад: А1А1 і а1а1. Вперше однозначні фактори були виявлені шведським генетиком Нільсоном - Еле (1908) при вивченні успадкування кольору у пшениці. Важлива особливість полімерії - сумація дії неалельних генів на розвиток кількісних ознак. Якщо при моногенному успадкуванні ознаки можливі три варіанти "доз" гена в генотипі: АА, Аа, аа, то при полігенному кількість їх зростає до чотирьох і більше. Сумація "доз" полімерних генів забезпечує існування неперервних рядів кількісних змін. Біологічне значення полімерії полягає ще й в тому, що ознаки, які кодуються цими генами, більш стабільні, ніж ті, що кодуються одним геном. Організм без полімерних генів був би дуже нестійким: будь-яка мутація або рекомбінація призводила б до різкої мінливості, а це в більшості випадків має несприятливий характер. У тварин і рослин є багато полігенних ознак, серед них і цінні для господарства: інтенсивність росту, скороспілість, несучість, кількість молока, вміст цукристих речовин і вітамінів тощо. Пігментація шкіри у людини визначається п'ятьма або шістьма полімерними генами. У корінних жителів Африки (негроїдної раси) переважають домінантні алелі, у представників європеоїдної раси - рецесивні. Тому мулати мають проміжну пігментацію, але при шлюбах мулатів у них можлива поява як більш, так і менш інтенсивно пігментованих дітей. Багато морфологічних, фізіологічних і патологічних особливостей людини визначається полімерними генами: зріст, маса тіла, величина артеріального тиску та ін. Розвиток таких ознак у людини підпорядковується загальним законам полігенного успадкування і залежить від умов середовища. У цих випадках спостерігається, наприклад, схильність до гіпертонічної хвороби, ожиріння тощо. Дані ознаки за сприятливих умов середовища можуть не проявитися або проявитися незначною мірою. Цим полігенноспадкові ознаки відрізняються від моногенних. Змінюючи умови середовища, можна значною мірою забезпечити профілактику ряду полігенних захворювань. 

· Плейотропія. Плейотропна дія генів - це залежність кількох ознак від одного гена, тобто множинна дія одного гена. У дрозофіли ген білого кольору очей воднораз впливає на колір тіла, довжину крил, будову статевого апарату, знижує плодючість, зменшує тривалість життя. У людини відома спадкова хвороба - арахнодактилія ("павучі пальці" -дуже тонкі і довгі пальці), або хвороба Марфана. Ген, який відповідає за цю хворобу, викликає порушення розвитку сполучної тканини й одночасно впливає на розвиток кількох ознак: порушення будови кришталика ока, аномалії у серцево-судинній системі. Плейотропна дія гена може бути первинною і вторинною. При первинній плейотропії ген проявляє свій множинний ефект. Наприклад, при хворобі Хартнупа мутація гена призводить до порушення всмоктування амінокислоти триптофану в кишках і його реабсорбції у ниркових канальцях. При цьому вражаються одночасно мембрани епітеліальних клітин кишок і ниркових канальців з розладами травної і видільної систем. При вторинній плейотропії є один первинний фенотиповий прояв гена, услід за яким розвивається ступінчастий процес вторинних змін, які призводять до множинних ефектів. Так, при серповидноклітинній анемії у гомозигот спостерігається кілька патологічних ознак: анемія, збільшена селезінка, ураження шкіри, серця, нирок і мозку. Тому гомозиготи за геном серповидноклітинної анемії гинуть, як правило, в дитячому віці. Всі ці фенотипові прояви гена складають ієрархію вторинних проявів. Першопричиною, безпосереднім фенотиповим проявом дефектного гена є аномальний гемоглобін і еритроцити серповидної форми. Внаслідок цього відбуваються послідовно інші патологічні процеси: злипання і руйнування еритроцитів, анемія, дефекти в нирках, серці, мозку Ці патологічні ознаки є вторинними. При плейотропії ген, впливаючи на якусь одну основну ознаку, може також змінювати, модифікувати прояв інших генів, у зв'язку з чим введено поняття про гени-модифікатори. Останні підсилюють або послаблюють розвиток ознак, які кодуються "основним" геном.

· Пенетрантність — це частота прояву гена, явище появи або відсутності ознаки у організмів, однакових за генотипом. Розглядаючи дію генів, їх алелів необхідно врахувати і модифікуючий вплив середовища, в якому розвивається організм. Якщо рослини примули схрещувати при температурі 15-20 °С, то в F1 згідно з менделівською схемою, все покоління матиме рожеві квіти. Але коли таке схрещування проводити за температури 35 °С, то всі гібриди матимуть квіти білого кольору. Якщо ж здійснювати схрещування при температурі близько 30 °С, то виникає різне співвідношення (від 3:1 до 100 відсотків) рослин з білими квітами. Пенетрантність значно коливається як серед домінантних, так і серед рецесивних генів. Поряд з генами, фенотип яких з'являється тільки за поєднання певних умов і досить рідкісних зовнішніх умов (висока пенетрантність), у людини є гени, фенотипний прояв яких відбувається за будь-яких поєднань зовнішніх умов (низька пенетрантність). Пенетрантність вимірюється відсотком організмів з фенотипною ознакою від загальної кількості обстежених носіїв відповідного алеля. Якщо ген повністю, незалежно від навколишнього середовища, визначає фенотиповий прояв, то він має пенетрантність 100 відсотків. Проте деякі домінантні гени проявляються менш регулярно. Так, полідактилія має чітке вертикальне успадкування, але бувають пропуски поколінь. Домінантна аномалія - передчасне статеве дозрівання - властиве тільки чоловікам, проте іноді може передатися захворювання від чоловіка, який не страждав цією патологією. Пенетрантність показує, у якому відсотку носіїв гена виявляється відповідний фенотип. Отже, пенетрантність залежить від генів, від середовища, від того й іншого. Таким чином, це не константна властивість гена, а функція генів у певних умовах середовища.

· Експресивність(від лат. ехргеssіо — вираз) -це зміна кількісного прояву ознаки у різних особин - носіїв відповідної алелі. При домінантних спадкових захворюваннях експресивність може коливатися. В одній і тій самій родині можуть проявлятися спадкові хвороби за перебігом від легких, ледь помітних до тяжких: різні форми гіпертонії, шизофренії, цукрового діабету тощо. Рецесивні спадкові захворювання в межах сім'ї проявляються однотипно і мають незначні коливання експресивності.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ГЕНЕТИКИ.

Для того, щоб розв’язати задачу студент має вільно орієнтуватися у основних закономірностях успадкування, спеціальній термінології та буквеній символіці. Алельні гени позначаються одними й тими ж буквами латинського алфавіту. Домінантна ознака позначається великою літерою - А, В, С, а рецесивна прописною – а, b, с. Наприклад ген А, який визначає темний колір очей (домінантний) та ген а, який визначає блакитний колір очей (рецесивна ознака) є алельними генами та відповідають за розвиток альтернативних ознак.

Розв’язування генетичних задач звичайно здійснюється в кілька етапів:

1. Ознайомлення із змістом задачі та короткий запис ознак і алельних генів, що їх визначають;

2. Запис відомостей про генотип батьківських особин;

3. Запис гамет кожного з батьків;

4. Складання схеми схрещування;

5. Складання за потреби решітки Пеннета;

6. Запис генотипів та фенотипів особин наступного покоління;

7. Аналіз особин наступного покоління за фенотипом та генотипом;

8. Запис відповідей задачі;

При ознайомленні із змістом задачі в першу чергу потрібно встановити:

· З яким типом схрещування ми маємо справу: моно-, ди- чи полігібридним;

· Які ознаки і гени є домінантними, а які - рецесивними;

· В аутосомних чи статевих хромосомах містяться вказані гени;

З пари алельних ознак в «Дано» першою записується домінантна ознака великою буквою, рецесивна – прописною. При записах можливі скорочення:

 

У людини темний колір волосся домінує над світлим. Встановіть, яких за фенотипом нащадків можна очікувати у шлюбі світлокосої жінки та чоловіка гетерозиготного за ознакою темного волосся:

Дано:

А – темне вол.

а – світле вол.

 


F1-?

 

Якщо в задачі мова йде про полігібридне схрещування, кожну пару алельних ознак позначають іншою буквою.

 

Полідактилія та відсутність малих кутніх зубів успадковується як домінантні ознаки. Яка вірогідність народження дітей без аномалій у родині, де обоє батьків гетерозиготні за цими ознаками?

Дано:

А – полідакт.

а – пятипалість

В –відсутн. зубів

b – норм. зуби

 


F1-?

Якщо мова йде про успадкування ознак локалізованих як в аутосомах, так і в статевих хромосомах, то спочатку вказуються ознаки, гени яких локалізуються в аутосомах, потім в Х-хромосомах, потім в У-хромосомах.

 

У людини дальтонізм зумовлений рецесивним геном, зчепленим з Х-хромосомою. Таласемія успадковується як аутосомна домінантна ознака. Домінантні гомозиготи мають важку форму таласемії, гетерозиготи – легку, рецесивні гомозиготи – здорові. Жінка з нормальним зором та легкою формою таласемії у шлюбі з здоровим чоловіком, але дальтоніком має сина дальтоніка з легкою формою таласемії. Якою є вірогідність народження наступної дитини без обох аномалій.

Дано:

А – таласемія.

а – здоров.

ХА – норм. зір

Ха - дальтонізм

 


F1-?

Генотипи батьків найдоцільніше представити в генному варіанті. При цьому буквенний вираз алельних генів пишеться послідовно один за одним. Спочатку вказується домінантний, потім рецесивний: АаВbCc тощо. Генотип особи гомозиготної рецесивної має вигляд аа; гомозиготної домінантної – АА; гетерозиготної – Аа. Батьківські форми позначаються буквою Р. Жіноча стать вказується знаком «Дзеркало Венери» - ♀, чоловіча – «щит і спис Марса» - ♂:

 

У людини темний колір волосся домінує над світлим. Встановіть, яких за фенотипом нащадків можна очікувати у шлюбі світлокосої жінки та чоловіка гетерозиготного за ознакою темного волосся:

Дано:

А – темне вол. Р ♀ аа Х ♂ Аа

а – світле вол.

 


F1-?

 

Полідактилія та відсутність малих кутніх зубів успадковується як домінантні ознаки. Яка вірогідність народження дітей без аномалій у родині, де обоє батьків гетерозиготні за цими ознаками?

Дано:

А – полідакт. Р ♀ АаВb Х ♂ АаВb

а – пятипалість

В –відсутн. зубів

b – норм. зуби

 


F1-?

 

У людини дальтонізм зумовлений рецесивним геном, зчепленим з Х-хромосомою. Таласемія успадковується як аутосомна домінантна ознака. Домінантні гомозиготи мають важку форму таласемії, гетерозиготи – легку, рецесивні гомозиготи – здорові. Жінка з нормальним зором та легкою формою таласемії у шлюбі з здоровим чоловіком, але дальтоніком має сина дальтоніка з легкою формою таласемії. Якою є вірогідність народження наступної дитини без обох аномалій.

Дано:

А – таласемія. Р ♀ АаХАХа Х ♂ аа ХаУ

а – здоров.

ХА – норм. зір

Ха - дальтонізм

 


F1-?

Алельні гени знаходяться в гомологічних хромосомах. Під час утворення гамет гомологічні хромосоми розходяться в різні гамети. Алельні гени, які в них знаходяться і контролюють альтернативні ознаки, те ж розійдуться до різних гамет:

 

У людини темний колір волосся домінує над світлим. Встановіть, яких за фенотипом нащадків можна очікувати у шлюбі світлокосої жінки та чоловіка гетерозиготного за ознакою темного волосся:

Дано:

А – темне вол. Р ♀ аа Х ♂ Аа

А
a
a
а – світле вол.

G

F1-?

 

Полідактилія та відсутність малих кутніх зубів успадковується як домінантні ознаки. Яка вірогідність народження дітей без аномалій у родині, де обоє батьків гетерозиготні за цими ознаками?

Дано:

А – полідакт. Р ♀ АаВb Х ♂ АаВb

aB
ab
aB
ab
а – пятипалість

В –відсутн. зубів G

Ab
AB
Ab
AB
b – норм. зуби

 


F1-?

 

У людини дальтонізм зумовлений рецесивним геном, зчепленим з Х-хромосомою. Таласемія успадковується як аутосомна домінантна ознака. Домінантні гомозиготи мають важку форму таласемії, гетерозиготи – легку, рецесивні гомозиготи – здорові. Жінка з нормальним зором та легкою формою таласемії у шлюбі з здоровим чоловіком, але дальтоніком має сина дальтоніка з легкою формою таласемії. Якою є вірогідність народження наступної дитини без обох аномалій.

Дано:

А – таласемія. Р ♀ АаХАХа Х ♂ аа ХаУ

aXa
А
а – здоров.

ХА – норм. зір

aY
a
Ха - дальтонізм

 


F1-?

А
a

 

 


Особини наступного покоління є результатом злиття гамет батьківського та материнського організмів. Кожна гамета материнського організму з однаковою вірогідністю може зустрітися з будь-якою гаметою батьківського організму під час запліднення. Тому загальну кількість зигот можна розрахувати перемноживши всі типи гамет усіх організмів. Для того, щоб було простіше розв’язувати практично будь-яку задачу з генетики рекомендується будувати решітку Пеннета:

 

Полідактилія та відсутність малих кутніх зубів успадковується як домінантні ознаки. Яка вірогідність народження дітей без аномалій у родині, де обоє батьків гетерозиготні за цими ознаками?

Дано:

А – полідакт. Р ♀ АаВb Х ♂ АаВb

aB
ab
aB
ab
а – пятипалість

В –відсутн. зубів G

Ab
AB
Ab
AB
b – норм. зуби

 


F1-?

 

F1

♀ ♂ AB Ab aB ab
AB ААВВ AAbb AaBB Aabb
Ab AABb AAbb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb AaBB aaBb
ab AaBb Aabb aaBb aabb

 

У людини дальтонізм зумовлений рецесивним геном, зчепленим з Х-хромосомою. Таласемія успадковується як аутосомна домінантна ознака. Домінантні гомозиготи мають важку форму таласемії, гетерозиготи – легку, рецесивні гомозиготи – здорові. Жінка з нормальним зором та легкою формою таласемії у шлюбі з здоровим чоловіком, але дальтоніком має сина дальтоніка з легкою формою таласемії. Якою є вірогідність народження наступної дитини без обох аномалій.

Дано:

А – таласемія. Р ♀ АаХАХа Х ♂ аа ХаУ

aXa
А
а – здоров.

ХА – норм. зір

aY
a
Ха - дальтонізм

 


F1-?

А
a

 

 


F1

♀ ♂ А a А a
aXa aaХАХa aaХaХa AaХАХa AaХaХa
aY aaХАY aaХaY AaХАY AaХaY

 

Останній етап розв’язування задачі – аналіз отриманих особин. Мета аналізу залежить від того, що запитується в задачі:

  • Який генотип та фенотип може мати потомство?
  • Яка вірогідність народження особини з певним фенотипом, генотипом?

Щоб дати відповідь на перше запитання необхідно правильно розв’язати задачу і знайти всі можливі генотипи та фенотипи потомства.

Відповідь на друге питання пов’язана з розрахунком вірогідності проявлення ознаки. Вірогідність може бути розрахована у %. У цьому випадку загальну кількість нащадків приймають за 100% і вираховують відсоток особин, що мають потрібні ознаки.

При аналізі генотипів нащадків необхідно визначити кількісні співвідношення між різними типами генотипів та записати їх. Спочатку виписують усі варіанти генотипів з різними поєднаннями домінантних та рецесивних генів. При чому однакові варіанти об’єднують.

Заключний етап процесу – запис відповіді, яка має бути чіткою, точною, недвозначною. Варто памятати наступні моменти:

  • Якщо питання звучить: «…яка вірогідність…?», то відповідь має бути виражена в долях, частинах, відсотках;
  • Якщо в задачі неможливо отримати позитивну відповідь, то дається негативна, яка і є правильною.
  • Якщо умова задачі сформульована таким чином, що не виключається можливість двох варіантів її розв’язання, потрібно через кому привести і один і другий варіант відповіді без розгорнутої аргументації

МОНОГІБРИДНЕ СХРЕЩУВАННЯ. ПОВНЕ ДОМІНУВАННЯ.

1. Блондинка, батьки якої мали темне волосся, вийшла заміж за чоловіка з темним волоссям. У матері чоловіка світле волосся, а у батька – темне. Єдина дитина цього подружжя має світле волосся. Якою була вірогідність появи у родині дитини саме з таким кольором волосся?

 

2. У подружжя, яке страждає на далекозорість, народилася дитина з нормальним зором. Яка вірогідність народження наступної дитини далекозорою, якщо відомо, що ген далекозорості домінує над геном нормального зору?

 

3. У медико-генетичну консультацію звернулася жінка з питанням про те, який вигляд матимуть вуха її майбутньої дитини. У неї самої вуха притиснуті до голови, а чоловік – клаповухий. Мати чоловіка клаповуха, батько ж має вуха притиснуті до голови. Відомо, що ген, який контролює клаповухість домінує над геном який зумовлює формування вух притиснутих до голови.

 

4. У здорових чоловіка та жінки народилася дитина – альбінос. Якою була вірогідність народження такої дитини, якщо відомо, що бабуся по материнській лінії та дідусь по батьківській теж були альбіносами. Альбінізм – рецесивний ген, нормальна пігментація – домінантний.

 

5. Не дивлячись на всі застереження лікарів, резус-негативна жінка ризикнула перервати першу вагітність у шлюбі з резус- позитивним чоловіком. У родині чоловіка резус-негативних людей немає. Яка вірогідність виникнення резус - конфлікту у випадку, якщо жінка захоче зберегти другу, третю та наступні вагітності? Відомо, що ген резус-позитивності домінує над геном резус-негативності.

 

6. Резус позитивна жінка, мати якої була резус-позитивною, а батько резус-негативним, вийшла заміж за резус-позитивного чоловіка, у родині якого лише резус-позитивні особи. Від цього шлюбу народилася резус-позитивна дитина. Якою була вірогідність народження саме такої дитини в родині?

 

7. У родині двоє дітей: кароока дівчинка та хлопчик з блакитними очима. Мама дітей має блакитні очі, однак її батьки мали карі. Як успадковується колір очей у людини? Які генотипи усіх членів родини?

 

8. Півень з трояндоподібним гребенем схрещений з двома курками кожна з яких має трояндоподібний гребінь. Перша дала 14 курчат, усі з трояндоподібними гребенями. Друга дала 7 курчат з трояндоподібними гребенями та 2 з листоподібними. Визначте яка ознака домінує. Визначте генотипи батьківських форм.

 

9. Одна з порід курей відзначається вкороченими ногами (такі птахи не розривають городів). Ця ознака домінує. Ген, який кодує цю ознаку одночасно зумовлює вкорочення дзьоба. При цьому у гомозиготних курчат дзьоб настільки малий, що вони не можуть пробити яєчну шкаралупу і гинуть, не вилупившись з яйця. В інкубаторі господарства, де розводять тільки коротконогих курей, отримано 3000 курчат. Визначте, скільки серед них коротконогих.

 

10. У людини ген полідактилії домінує над нормальною будовою кисті. У жінки кисть нормальна, а чоловік гетерозиготний за цією ознакою. Визначте вірогідність народження в цій родині багатопалої дитини.

 

11. У норок коричневе забарвлення хутра домінує над блакитним. Схрестили коричневу самку з самцем блакитного забарвлення. Серед потомства двоє цуценят коричневі а один блакитний. Чи чистопородна самка?

 

12. У собак чорний колір шерсті домінує над коричневим. Які можливі генотипи чорних та коричневих тварин? Чи можна очікувати народження чорних цуценят від схрещування коричневих собак.

 

13. У томатів нормальний ріст рослин домінує над карликовим. Якого росту будуть рослини першого покоління від схрещування гомозиготних високих рослин з карликовими?

 

14. Схрестили чорного та білого кролів. Нащадки мали тільки чорний колір шерсті. Який колір забарвлення шерсті домінує? Які генотипи та фенотипи батьків та гібридів першого покоління?

 

15. Схрестили коричневих та сірих норок. В першому поколінні нащадки були тільки коричневими. В другому поколінні на 45 коричневих норок прийшлось 15 сірих. Визначте кількість гомозиготних норок у другому поколінні.

 

16. Плоди помідорів бувають округлими (домінантна ознака) та грушоподібними. Яким буде зовнішній вигляд першого та другого поколінь при схрещуванні гомозиготної круглої особини та грушоподібної?

 

17. Містер Сміт купив у містера Брауна бика для своєї череди чорно-рябих корів і отримав у потомстві 26 телят чорно-рябих та 6 червоно-рябих. До цього червоно-рябих телят його корови не народжували. Коли він почав вимагати назад гроші, виплачені за бика, містер Браун частково визнав свою провину, однак заявив, що винуватцем є не лише бик. Хто з фермерів правий?

 

18. Рівномірне забарвлення плодів у гарбузів - ознака рецесивна. Яке потомство варто очікувати від схрещування гарбузів смугастих, гетерозиготних.

 

19. Здатність людини відчувати гіркий смак фенілтіосечовини (ФТС) – домінантна ознака. У родині мати й син відчувають смак цієї речовини, а батько й син – ні. Визначте генотипи усіх членів родини.

 

20. У людини ген, який викликає спадкову глухонімоту рецесивний стосовно гену нормального слуху. Від шлюбу глухонімої жінки з здоровим чоловіком народилася глухоніма дитина. Визначте генотипи усіх членів родини.

 

21. Сиве пасмо волосся – домінантна ознака. Визначте генотипи батьків і дітей, якщо відомо що у матері є сиве пасмо, а у чоловіка немає. З двох дітей у родині одна має сиве пасмо а інша його не має.

 

22. Одна з форм шизофренії спадкується як рецесивна ознака. Визначте вірогідність народження хворої дитини у гетерозиготних за цією ознакою батьків.

 

23. У людини ген далекозорості домінує над геном нормального зору. У родині чоловік та жінка страждають на далекозорість, однак матері обох батьків мали нормальний зір. Яка вірогідність народження дітей з нормальним зором у цього подружжя?

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...