Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фiнансово-господарська дiяльнiсть, матерiально-технiчна база навчальних закладiвСтаття 61. Фiнансово-господарська дiяльнiсть навчальних закладiв та установ, органiзацiй, пiдприємств системи освiти

1. Фiнансування державних навчальних закладiв та установ, органiзацiй, пiдприємств системи освiти здiйснюється за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв, коштiв галузей народного господарства, державних пiдприємств i органiзацiй, а також додаткових джерел фiнансування.

2. Держава забезпечує бюджетнi асигнування на освiту в розмiрi не меншому десяти вiдсоткiв нацiонального доходу, а також валютнi асигнування на основну дiяльнiсть.

3. Кошти закладiв i установ освiти та науки, якi повнiстю або частково фiнансуються з бюджету, одержанi вiд здiйснення або на здiйснення дiяльностi, передбаченої їх статутними документами, не вважаються прибутком i не оподатковуються.

4. Додатковими джерелами фiнансування є: кошти, одержанi за навчання, пiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовку кадрiв вiдповiдно до укладених договорiв; плата за надання додаткових освiтнiх послуг; кошти, одержанi за науково-дослiднi роботи (послуги) та iншi роботи, виконанi навчальним закладом на замовлення пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян; доходи вiд реалiзацiї продукцiї навчально-виробничих майстерень, пiдприємств, цехiв i господарств, вiд надання в оренду примiщень, споруд, обладнання; дотацiї з мiсцевих бюджетiв; кредити i позички банкiв, дивiденди вiд цiнних паперiв та доходи вiд розмiщення на депозитних вкладах тимчасово вiльних позабюджетних коштiв; валютнi надходження; добровiльнi грошовi внески, матерiальнi цiнностi, одержанi вiд пiдприємств, установ, органiзацiй, окремих громадян; iншi кошти.

5. Розмiр плати за весь строк навчання, пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв або за надання додаткових освiтнiх послуг встановлюється навчальним закладом у грошовiй одиницi України - гривнi, з урахуванням офiцiйно визначеного рiвня iнфляцiї за попереднiй календарний рiк.

Розмiр плати за весь строк навчання, пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв або за надання додаткових освiтнiх послуг встановлюється у договорi, що укладається мiж навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання, пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв або надання додаткових освiтнiх послуг, i не може змiнюватися протягом усього строку навчання. Типовий договiр затверджується спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi освiти i науки.

Розмiр плати за весь строк навчання, пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв або за надання додаткових освiтнiх послуг публiкується у загальнодержавних друкованих засобах масової iнформацiї та iнформацiйних збiрниках спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi освiти i науки.Кошти, отриманi навчальним закладом як плата за навчання, пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв або за надання додаткових освiтнiх послуг, не оподатковуються i не можуть бути вилученi в доход держави або мiсцевих бюджетiв. Зазначенi кошти знаходяться у розпорядженнi навчального закладу за умови, якщо вони спрямовуються на статутну дiяльнiсть навчального закладу.

Плата за навчання, пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв або за надання додаткових освiтнiх послуг може вноситися за весь строк навчання, пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв або надання додаткових освiтнiх послуг повнiстю одноразово або частками - помiсячно, по семестрах, щорiчно.

6. Кошти, матерiальнi цiнностi та нематерiальнi активи, що надходять безкоштовно у виглядi безповоротної фiнансової допомоги або добровiльних пожертвувань юридичних i фiзичних осiб, у тому числi нерезидентiв, закладам i установам освiти та науки, метою дiяльностi яких не є одержання прибутку, для здiйснення освiтньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної дiяльностi, не вважаються прибутком i не оподатковуються.

7. У разi одержання коштiв з iнших джерел бюджетнi та галузевi асигнування навчальних закладiв та установ, органiзацiй системи освiти не зменшуються.

8. Бюджетнi асигнування на освiту та позабюджетнi кошти не пiдлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.

Стаття 62. Фiнансування наукових дослiджень

1. Фiнансування фундаментальних та пошукових наукових дослiджень, наукових програм, проектiв державного значення у вищих навчальних закладах, науково-дослiдних установах системи освiти здiйснюється на конкурснiй основi в обсязi не меншому десяти вiдсоткiв державних коштiв, що видiляються на утримання вищих навчальних закладiв.

2. Фiнансування прикладних дослiджень, розробок здiйснюється за рахунок бюджету та iнших джерел, а результати дослiджень реалiзуються як товар вiдповiдно до чинного законодавства.

Стаття 63. Матерiально-технiчна база навчальних закладiв та установ, органiзацiй, пiдприємств системи освiти

1. Матерiально-технiчна база навчальних закладiв та установ, органiзацiй, пiдприємств системи освiти включає будiвлi, споруди, землю, комунiкацiї, обладнання, транспортнi засоби, службове житло та iншi цiнностi. Майно навчальних закладiв та установ, органiзацiй, пiдприємств системи освiти належить їм на правах, визначених чинним законодавством.

2. Земельнi дiлянки державних навчальних закладiв, установ та органiзацiй системи освiти передаються їм у постiйне користування вiдповiдно до Земельного кодексу України (561-12).

3. Навчальнi заклади самостiйно розпоряджаються прибутками вiд господарської та iншої передбаченої їх статутами дiяльностi.

4. Основнi фонди, оборотнi кошти та iнше майно державних навчальних закладiв, установ, органiзацiй та пiдприємств системи освiти не пiдлягають вилученню, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством.

5. Об'єкти освiти i науки, що фiнансуються з бюджету, а також пiдроздiли, технологiчно пов'язанi з навчальним та науковим процесом, не пiдлягають приватизацiї, перепрофiлюванню або використанню не за призначенням.

6. Потреби державних навчальних закладiв та установ, органiзацiй системи освiти для розвитку їх матерiально-технiчної бази задовольняються державою першочергово вiдповiдно до затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України нормативiв.

Роздiл V

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...