Главная Обратная связь

Дисциплины:


Пояснювальна записка. Збірник тестів з навчальнього курсу “Генетика з основами селекції” містить більше 250 тестових завдань різного типу і різного рівня складностіЗбірник тестів з навчальнього курсу “Генетика з основами селекції” містить більше 250 тестових завдань різного типу і різного рівня складності, що дозволить більш об’єктивно оцінити знання студентів.

Усі тестові завдання складені на основі мiнiстерської програми (Генетика з основами селекції : Програми педагогічних інститутів для студентів природничих і природничо-географічних факультетів / Укладачі I.Д. Лишенко,Н.I. Дегтярьова та ін.- К.:РУМК ,1991.-16 с.) і покликані виявити:

- рівень знань про структуру і принципи функціонування геномів вірусів, прокаріотів, еукаріотів, найважливіші процеси , що лежать в основі реалізації генетичної інформації у клітині; про типи і характер взаємодії алельних і неалельних генів у генотипі, їх вплив на формування якісних і кількісних ознак організму; про типи мінливості, онтогенетичні зміни та їх генетичну обумовленість; про мікроеволюційні процеси у популяціях; про основні етапи генної, клітинної інженерії та селекції;

- наявність умінь самостійного вивчення основних понять, законів, біологічних закономірностей та генетичних явищ, застосування теоретичних знань з метою професійного самовизначення.

Тестові завдання перевіряють знання основних розділів програми з генетики та основ селекції, а саме:

- матеріальні основи спадковості;

- молекулярні механізми реалізації спадкової інформації;

- закономірності успадкування хромосомних і нехромосомних генів та принципи спадковості;

- генна інженерія і біотехнологія;

- мінливість, її причини і методи вивчення;

- генетичні основи онтогенезу;

- генетика популяцій;

- генетика людини;

- генетичні основи селекції.

Тести можуть використовуватися поліфункціонально, тобто служити інструментом як поточного, так і підсумкового контролю знань.

Тестові завдання складаються з трьох частин, що відповідають трьом рівням: достатньому, середньому, високому (рівні І, ІІ, ІІІ), які відрізняються за призначенням і складністю завдань. При поточному контролі знаньрекомендується використовувати ці завдання за таким співвідношенням:

рівень І - 5 завдань;

рівень ІІ – 2 завдання;

рівень ІІІ - 2 завдання.

Опис рівнів:

Рівень І – стандартне застосування навчального програмного матеріалу за алгоритмами і зразками.

На цьому рівні студент повинен знати основні генетичні поняття, залежності, закони, класифікації, механізми функціонування генетичних систем різного ієрархічного рівня, виконувати завдання за відомими алгоритмами в стандартних ситуаціях.

Рівень ІІ – застосування навчального програмного матеріалу у змінених і ускладнених ситуаціях.

На цьому рівні студент повинен уміти використовувати набуті знання і вміння у нових ускладнених ситуаціях, аналізувати генетичні явища і процеси та робити обгрунтовані висновки.Рівень ІІІ – застосування навчального програмного матеріалу у нестандартних ситуаціях.

На цьому рівні студент повинен уміти застосовувати знання та вміння для розв’язання завдань високого ступеня складності на підставі нестандартного підходу з обгрунтуванням основних етапів розв’язання.

Розподіл завдань за рівнями складності:

- тестові завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді (завдання І рівня)(формат А). Для кожного із завдань запропоновано п’ять варіантів відповідей, з яких тільки один варіант відповіді правильний;

- тестові завдання закритого типу з вибором усіх правильних відповідей (завдання ІІ рівня).Для кожного із завдань запропоновано п’ять варіантів відповідей, з яких кілька є правильними (у варіантах відповідей вказана їх кількість) або завдання відкритого типу з вибором одного правильного твердження (формат В);

- тестові завдання на встановлення логічної послідовності (формат С);

- завдання на встановлення відповідності (Формат Д);

-завдання відкритого типу, які передбачають два варіанти відповіді (правильно/неправильно) та завдання, в яких необхідно вставити необхідні за змістом слова у текст за певною генетичною тематикою (завдання ІІІ рівня) (формат Е);

- завдання з розгорнутою відповіддю (повне розв’язання і обгрунтування одержаної відповіді) (завдання ІІІ рівня)(формат Q). Використовуються для перевірки найскладніших умінь і глибокого розуміння генетичних законів і закономірностей, уміння аналізувати, робити висновки, обгрунтовувати свою позицію, чітко та ясно записувати свої міркування.

Відповіді на завдання ІІІ рівня мають відповідати таким вимогам:

- змістовність викладу (повна, конкретна, чітка відповідь на запитання з відповідними висновками та узагальненнями);

- логічність викладу (послідовне, обгрунтоване висвітлення проблеми, чітка структура відповіді, завершеність думок);

- аргументованість (доречне вживання генетичних термінів і понять, глибоке розуміння законів спадковості, закономірностей мінливості, переконливість аргументів, творчий підхід до вирішення нестандартних проблем);

- дотримання норм української літературної мови (правил граматики, орфографії та пунктуації).

 

 

Оцінювання

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно розв’язавши всі завдання, становить 5 балів.

За виконання кожного завдання студенти можуть одержати:

- за багатовибіркові завдання І рівня – 0 або 0,2 бала;

- за багатовибіркові завдання ІІ рівня з однією або декількома правильними відповідями – 0 або 1 бал;

- за відкриті завдання ІІІ рівня з двома варіантами відповіді (правильно/неправильно) та встановленням необхідних за змістом слів у тексті – 0 або 1 бал (вибрано половину з можливих правильних відповідей – 0,5 бала);

- за завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю ІІІ рівня – від 0 до 2 балів (у тому числі: за логічну послідовність відповіді – 0,2 балів, за розкриття суті питання – 0,5 балів, за вживання генетичних понять і термінів – 0,2 балів, за висновок – 0,1 бал). Отже, при поточному чи тематичному контролі знань з генетики та основ селекції студент, виконавши 9 тестових завдань, може одержати наступну кількість балів:

Рівень Формат завдань Кількість завдань Максимальна кількість балів
за кожне завдання за всі завдання
І Багатовибіркові завдання 0,1 0,5
ІІ багатовибіркові завдання з однією або декількома правильними відповідями 0,5
ІІІ за відкриті завдання ІІІ рівня з двома варіантами відповіді (правильно/неправильно) та встановленням необхідних за змістом слів у тексті 1,5 1,5
завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю
  Усього: 4,1

 

При проведенні підсумкового оцінювання знань усі тестові завдання групуються у тести І, ІІ, ІІІ, ІУ (за кількістю варіантів), які складаються із тестових завдань різної складності відповідно до вивченого матеріалу. Кожний тест містить:

- завдання з однією правильною або найкращою відповіддю – формат А (завдання 1-36);

- завдання з визначеною кількістю правильних відповідей – формат В

( завдання 37-40);

- завдання на встановлення логічної послідовності – формат С (завдання 41,42);

- завдання на встановлення відповідності – формат Д (завдання 43-47);

- завдання з короткою відповіддю - формат Е (завдання 48-49) – максимум 14 балів (у залежності від кількості пропущених слів 0,5 балів за кожне правильно написане слово);

- відкриті завдання з розгорнутою відповіддю – формат Q (завдання 50).

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...