Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗМІСТОВИЙ модуль І. Основи економічного устрою суспільства та фактори виробництваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра економіки підприємства

 

ЗБІРНИК ТЕСТІВ

для поточного і модульного контролю знань

з дисципліни

“Економічна теорія”

 

Для студентів ІІ курсу

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Варіативних компонент МЗД, МВ, МНС, МПД, УПП, ММ, УСЕК, Л

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Денної та заочної форм навчання

 

Затверджено на

засіданні навчально-

методичної ради ДонДУУ

протокол №____від______

 

 

Донецьк, ДонДУУ, 2014

ББК У01

Е45

УДК 330.131.5

Економічна теорія: збірник тестів для поточного і модульного контролю знань з дисципліни «Економічна теорія» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / уклад. Н.П.Боталова, О.В.Шкуренко. – Донецьк: ДонДУУ, 2014. – 100 с.

 

 

Збірник тестів для поточного і модульного контролю знань з дисципліни «Економічна теорія» складено відповідно до нормативних матеріалів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, методичних рекомендацій щодо підготовки та використання тестових завдань в процесі поточного та підсумкового контролю знань студентів в ДонДУУ, а також робочої програми дисципліни. Наведено перелік залікових і змістових модулей, тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань, рекомендовану літературу.

 

 

Рецензенти: Л.І.Дмитриченко - д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії ДонНУ

 

Р.М.Романінець - к.е.н. кафедри економіки підприємства ДонДУУ

 

Зміст

Передмова
Змістовий модуль І. Основи економічного устрою суспільства та фактори виробництва
  Тема 1.Предмет і метод економічної теорії
  Тема 2.Економічна система суспільства
  Тема 3.Виробництво, його сутність та роль в житті суспільства
  Тема 4.Теорія товару і грошей
  Тема 5.Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи
  Тема 6.Теорія еластичності
  Тема 7.Підприємство та підприємництво в ринковій економіці
  Тема 8.Капітал підприємства, його обіг та кругообіг
  Тема 9.Ринкові відносини в аграрному секторі
Змістовий модуль ІІ. Закономірності національної і світової економіки
  Тема 10.Макроекономічні показники в системі національних рахунків
  Тема 11.Доходи населення, їх формування та розподіл, споживання, заощадження та інвестиції
  Тема 12.Держава та її економічні функції
  Тема 13.Безробіття та політика зайнятості
  Тема 14.Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Економічні аспекти глобальних проблем
Змістовий модуль ІІІ. Макроекономіка
  Тема 15.Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції
  Тема 16.Класична модель макроекономічної рівноваги
  Тема 17.Рівновага національного ринку у моделі IS-LM
  Тема 18.Фіскальна політика держави
  Тема 19.Монетарна політика
  Тема 20.Циклічні коливання та економічне зростання
  Тема 21.Інфляція та антиінфляційна політика
  Тема 22.Макроекономічна політика у відкритій економіці
Змістовий модуль ІV. Мікроекономіка
  Тема 23.Корисність економічного блага, економічний вибір. Аналіз поведінки споживача
  Тема 24.Теорія граничних продуктів та мікроекономічна модель фірми
  Тема 25.Витрати виробництва
  Тема 26.Ринок досконалої конкуренції
  Тема 27.Монопольний ринок
  Тема 28.Ринок монополістичної конкуренції. Олігополістична структура ринку
  Тема 29.Похідний попит. Мікроекономічна теорія ринку праці
  Тема 30.Мікроекономічна теорія ринку капіталу
  Тема 31.Економічна ефективність та добробут
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Передмова 

Ринкова трансформація економічної системи України об’єктивно потребує підготовки нової генерації спеціалістів, що володіють ґрунтовними знаннями сучасної ринкової економіки, законами її розвитку і функціонування. Економічна теорія як теоретична базова дисципліна формує у майбутніх фахівців з економіки наукові уявлення і свідомі погляди на механізм функціонування економічних суб’єктів на макро- і мікрорівнях.

Мета курсу «Економічна теорія» - засвоєння майбутніми фахівцями ґрунтовних економічних знань, формування логіки економічного мислення та економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню обґрунтовувати економічні рішення з використанням методологічно-філософського фундаменту та інструментального апарату системи економічних наук.

Предметом її є будова, явища, процеси, механізми, поведінка людей та груп людей в економічних системах в умовах вибору між альтеративними цілями, обмеженими засобами їхнього досягнення, які мають альтернативне застосування.

Завданнями дисципліни є:

§ набуття належних навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків та утворення цін на послуги праці, капіталу та ін. відповідно до типу ринкової структури;

§ набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а також можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики.

У зв’язку з цими завданнями і метою необхідно виділити такі функції курсу:

1) теоретично-пізнавальна функція – визначення та пояснення основних закономірностей економічного життя на рівні економічної системи (основи загальної економічної теорії – політичної економії); індивіда, окремого господарства, певного ринку (мікроекономіки); національного господарства та агрегованих економічних агентів (макроекономіки); світового господарства (мегаекономіки);

2) практична функція – формування умінь, навичок системного наукового мислення; здатності до критичної оцінки середовища та прийняття рішень, прищеплення елементів методологічної культури;

3) виховно-ідеологічна функція – розвиток економічного мислення та світогляду студентів взагалі, виховання людини та громадянина.

Дисципліна «Економічна теорія» складає філософсько-методологічну та інструментально-методичну основу вивчення таких дисциплін, як «Економіка підприємства», «Міжнародні економічні відносини», «Державне та регіональне управління», «Менеджмент і адміністрування» тощо.

Збірник тестів містить тестові завдання для поточного контролю знань з дисципліни «Економічна теорія». Завдання для модульного контролю знань з дисципліни складено на основі тестових завдань для поточного контролю з кожного змістового модуля. Збірник тестів призначений для використання студентами денної і заочної форми навчання при підготовці до модульного і підсумкового контролю знань з дисципліни «Економічна теорія».

 


ЗМІСТОВИЙ модуль І. Основи економічного устрою суспільства та фактори виробництва

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...