Главная Обратная связь

Дисциплины:


Припустимо, що обмінний курс української гривні зростає. Що з наведеного нижче відбудеться в цьому випадку?а) буде потрібно менше доларів, фунтів та іншої валюти для купівлі українських гривень;

б) імпортні товари в Україні подорожчають;

в) інші країни будуть змушені платити більші суми за товари, які вироблені в Україні;

г) ціни українських товарів у доларах знизяться.

13. Якщо Національний Банк проводить політику, націлену на захист гривні від знецінення, то за інших рівних умов:

а) рівень відсоткових ставок відносно збільшиться, а рівень безробіття відносно знизиться;

б) рівень відсоткових ставок відносно збільшиться, а рівень зайнятості відносно знизиться;

в) рівень відсоткових ставок відносно збільшиться при незмінному рівні сукупного попиту;

г) рівень відсоткових ставок і рівень зайнятості відносно знизяться.

14. Високий рівень інфляції в країні:

а) веде до знецінення національної валюти;

б) підвищує цінність національної валюти;

в) не впливає на валютний курс;

г) або знижує, або підвищує валютний курс.

15. Система фіксованих валютних курсів потребує:

а) 100%-ного забезпечення золотом грошової маси в країні;

б) визначення обмінного курсу через взаємодію попиту і пропозиції валют на валютному ринку;

в) підтримки центральним банком обмінного курсу національної валюти, офіційно зафіксованого на визначений період часу;

г) невтручання держави в діяльність валютного ринку з метою зміни обмінного курсу.

 

16. Глобалізація економіки пов’язана з:

а) формуванням сукупності взаємопов’язаних та взаємозалежних економік;

б) становленням цілісного всесвітнього господарського організму;

в) зменшенням економічної залежності країн та регіонів;

г) формуванням міжнародної валютної системи.

17. Глобалізація змінює зміст світових господарських зв’язків таким чином, що:

а) темпи зростання міжнародної торгівлі випереджають темпи зростання виробництва;

б) темпи зростання виробництва випереджають темпи зростання міжнародної торгівлі;

в) зростає міжнародний обмін сировиною та напівфабрикатами;

г) темпи торгівлі цінними паперами нижче за темпи міжнародної торгівлі товарами та послугами.

18. Передумовою розв’язання глобальних проблем є:

а) стримування науково-технічного прогресу та зростаючої відкритості національних економік;

б) об’єднання зусиль та ресурсів людства і перебудова системи міжнародних відносин на засадах загальнолюдських цінностей;

в) підпорядкування інтересів країн, що розвиваються, потребам соціально-економічного прогресу високорозвинутих країн;

г) підпорядкування інтересів високорозвинутих країн потребам соціально-економічного розвитку країн, що розвиваються.

19. Глобальні проблеми слід вирішувати з урахуванням інтересів;а) всіх народів;

б) високорозвинених країн;

в) країн, що розвиваються;

г) регіональних об’єднань країн.

20. Екологічний неоколоніалізм – це:

а) політика держави, спрямована на заборону екологонебезпечного виробництва;

б) спроби розвинутих країн розв’язати власні економічні проблеми за рахунок менш розвинутих країн;

в) глобальне порушення природної рівноваги і деградація природного середовища;

г) контроль за забрудненням до тих пір, доки граничні вигоди перевищують граничні витрати.

21. До економічних інструментів подолання екологічної кризи слід віднести:

а) удосконалення діючого природоохоронного законодавства;

б) розробку та впровадження ресурсозберігаючих технологій;

в) впровадження екологічного податку з виробників, які застосовують екологонебезпечні технології;

г) еколого-правове виховання.

22. Конверсія – це:

а) зростання мілітаризації економіки;

б) перерозподіл фінансових ресурсів на користь цивільних галузей;

в) переведення військового виробництва на випуск мирної продукції.

г) зменшення видатків бюджету на утримання військово-промислового комплексу.

23. До глобальних проблем не відносяться:

а) забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством;

б) прискорення економічного розвитку країн;

в) мирне освоєння космічного простору;

г) охорона прав людини.

24. До негативних наслідків мілітаризації слід віднести:

а) збільшення рівня безробіття;

б) втрату інтелектуального потенціалу;

в) поглиблення диспропорцій в економіці.

г) зменшення валового внутрішнього продукту.

 

25. Важливим фактором розвитку міжнародної торгівлі, що діє всупереч процесу глобалізації є:

а) регіоналізація міжнародної торгівлі;

б) зростання відкритості економік провідних країн світу;

в) зростання світового фінансового ринку;

г) розвиток багатонаціонального підприємництва.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...