Главная Обратная связь

Дисциплины:


В якому магазині повинна бути найбільша глибина асортименту наприклад, аудіо -, відеотоварів?а) Універсальному.

б) Спеціалізованому.

в) Змішаному.

г) Неспеціалізованому.


 

 

Маркетинг

 

1. Двоєдиною метою маркетингу є:

а) орієнтація на прибуток і конкурентні переваги підприємства;

б) задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку підприємства;

в) задоволення потреб споживачів і забезпечення перемоги в конкурентній боротьбі.

г) орієнтація на цільовий ринок і організація просування товару

 

2. Найважливішою передумовою успішного маркетингу є:

а) вивчення і формування споживчих запитів та переваг;

б) організація відділу маркетингу;

в) організація та планування ефективної системи збуту.

г) усе вище назване

 

3. Використання виробничої концепції маркетингу можливе на ринку, де:

а) попит перевищує пропонування;

б) пропонування перевищує попит;

в) співвідношення попиту і пропонування не має жодного значення.

г) вірної відповіді немає

 

4. Уявлення про те, що товари «продаватимуть себе самі», властиве такій концепції маркетингу:

а) виробничій;

б) товарній;

в) збутовій.

г) класичного маркетингу

 

5. Формування ринку споживачів — це результат реалізації заходів концепції маркетингу:

а) товарної;

б) суто маркетингової;

в) виробничої;

г) класичного маркетингу

 

6. Ринковим орієнтиром товарної концепції маркетингу є:

а) попит;

б) запит;

в) потреби;

г) бажання

 

7. Ринковим орієнтиром збутової концепції маркетингу є:

а) попит;

б) запит;

в) потреби.

г) бажання

 

8. Зміна орієнтації підприємницької діяльності характерна для концепції маркетингу:

а) товарної;

б) збутової;

в) управлінської

г) вірної відповіді немає

 

9. Принцип «збут того, що продукується підприємством» характерний для концепції маркетингу:

а) товарної;

б) управлінської;

в) сучасної.

г) вірної відповіді немає

 

10. Система «виробництво—збут», як основний центр уваги, характерна для концепції:

а) збутової;

б) управлінської;

в) сучасної

г) маркетингу взаємовідносин

 

11. Ринковим орієнтиром сучасної концепції маркетингу є:

а) попит;

б) запити;

в) потреби

г) товар

 

12. Основним центром уваги сучасної концепції маркетингу є система:

а) «виробництво—збут»;

б) «виробництво—ринок»;

в) «підприємство—ринок»

г) вірної відповіді немає

 

13. Термін «передекономічне походження потреб» означає те, що вони:

а) не залежать від природи людини;

б) визначаються природою людини;

в) залежать від волі чи бажання підприємця.

г) усе вище назване

 

14. Підприємець не може вплинути на потреби:а) активні;

б) стимульовані;

в) рефлекторні.

г) усе вище назване

 

15. Згідно з теорією А. Маслоу всі потреби поділяються на:

а) дві категорії та п’ять рівнів;

б) два рівні та п’ять категорій;

в) два рівні та дві категорії.

г) вірної відповіді немає

 

16. Головним правилом маркетингу є вислів:

а) маркетинг починається і закінчується на споживачі, тобто споживач має бути в центрі діяльності компанії;

б) дослідження, аналіз та оцінка потреб реальних та потенційних споживачів;

в) маркетинг може функціонувати лише при наявності: ринкових структур, конкуренції між виробниками, однакових зовнішніх умов для продавців та покупців, вільного доступу до інформації;

г) хто економить на системах збуту, той економить на процвітанні фірми.

 

17. Комплекс маркетингу – це:

а) сукупність об’єктів, що діють за межами фірми, а також взаємин між ними та фірмою;

б) конкретне сполучення його елементів (продукт, ціна, збут, просування) для досягнення поставлених цілей і завдань та задоволення цільового ринку;

в) єдина система цінностей, норм, правил діяльності, яких повинні дотримуватися співробітники служби маркетингу;

г) фактори, які впливають на фірму та її мікросередовище, і які вона не може контролювати;

 

18. На якому з наведених клієнтурних ринків товари купуються для подальшого використання в процесі виробництва?

а) споживчий ринок;

б) ринок виробників;

в) ринок проміжних покупців;

г) ринок державних установ;

 

19. Споживачі фірми є:

а) складовою макросередовища маркетингу;

б) складовою мікросередовища маркетингу;

в) складовою комплексу маркетингу;

г) однією з контактних аудиторій фірми.

 

20. Побажання споживачів з урахуванням їхньої купівельної спроможності — це:

а) запити;

б) попит;

в) специфічний стан споживачів

г) вірної відповіді немає

 

21. Основним недоліком знижок як засобів стимулювання збуту є:

а) низький рівень сприйняття споживачем;

б) можливість зниження іміджу товару;

в) великі витрати

г) усе вище назване

 

22. Попит на товари, яких нема на ринку, називається:

а) латентним;

б) безвартісним;

в) креативним.

г) вірної відповіді немає

 

23. Латентний — це попит, який:

а) зароджується;

б) зменшується;

в) зростає.

г) вірної відповіді немає

 

24. Основними особливостями послуги є:

а) нематеріальність, якісна незмінність, неможливість зберігання, невіддільність від постачальника;

б) нематеріальність, зміна якості в часі, невіддільність від постачальника, неможливість зберігання;

в) нематеріальність, неможливість нагромадження запасів, якісна несталість, неможливість зберігання

г) усе вище назване

 

25. Вартість — це комплексне поняття, яке включає:

а) споживчу вартість і ціну;

б) ціну і вартість споживання;

в) споживчу вартість і вартість споживання

г) усе вище назване

 

26. Два типи задоволення від товару — це:

а) функціональне і психологічне задоволення;

б) функціональне й естетичне задоволення;

в) функціональне й комерційне задоволення.

г) вірної відповіді немає

 

27. Для здійснення процесу обміну необхідні три умови:

а) домовленість щодо вартості предмета; комунікація сторін, передання цінностей;

б) домовленість щодо цінності предмета, комунікація сторін, передання цінностей;

в) домовленість щодо ціни предмета, комунікація сторін, передання цінностей

г) вірної відповіді немає

 

28. Традиційними блоками інструментів «маркетингової суміші» є:

а) продукт, ціна, комунікації, збут;

б) розподіл, ціна, продукт, реклама;

в) продукт, розподіл, ціноутворення, просування

г) усе вище назване

 

29. Суттєвим додатковим елементом «маркетингової суміші» в промисловому маркетингу є:

а) матеріальні свідоцтва;

б) споживачі;

в) тривалі стосунки із привілейованими споживачами

г) усе вище назване

 

30. Ринком покупців називають ринок, де:

а) попит більший за пропонування;

б) попит менший за пропонування;

в) попит дорівнює пропонуванню.

г) вірної відповіді немає

 

31. Цільовий ринок підприємства — це ринок:

а) споживачі якого можуть скористатися продукцією підприємства;

б) на якому підприємство реалізує свою продукцію;

в) потреби і запити споживачів якого якнайліпше відповідають можливостям підприємства щодо їх задоволення.

г) вірної відповіді немає

 

32. Просування товарів виробничо-технічного призначення передбачає зосередження особливої уваги на:

а) рекламі;

б) пропаганді;

в) особистому продажу.

г) усе вище назване

 

33. Тактичний маркетинг передбачає розроблення та реалізацію конкретних програм діяльності підприємства на період до:

а) двох років;

б) п’яти років;

в) десяти років.

г) вірної відповіді немає

 

34. Тип конкуренції, коли на ринку багато продавців продають схожі товари, контроль за цінами обмежений внаслідок можливості заміни товару, відносно легкий вхід та вихід з ринку, маркетингова стратегія – диференціація товару для різних сегментів ринку, має назву:

а) чиста (досконала) конкуренція;

б) монополістична конкуренція;

в) олігополія;

г) монополія.

 

35. Негативний попит потребує використання підходів і методів маркетингу:

а) конверсійного;

б) стимулювального;

в) тактичного

г) синхромаркетингу

 

36. Надання товару нових характеристик, рекламування, пропонування товару іншим групам споживачів — це інструменти маркетингу:

а) розвивального;

б) підтримувального;

в) стимулювального.

г) синхромаркетингу

 

37. Демаркетинг — це система дій за умов:

а) ажіотажного попиту;

б) негативного попиту;

в) попиту, що постійно зменшується

г) ірраціонального попиту

 

38. Маркетинг, що спрямовує діяльність підприємства на конкретний сегмент ринку, — це:

а) інтегрований маркетинг;

б) споживчий маркетинг;

в) диференційований маркетинг

г) масовий маркетинг

 

39. Надання товару ринкової новизни, репозиціювання — це інструменти:

а) ремаркетингу;

б) демаркетингу;

в) синхромаркетингу

г) розвивального маркетингу

 

40. Ідентифікація як проблем, так і можливостей підприємства посісти конкурентну позицію на конкретному ринку — це:

а) мета маркетингових досліджень;

б) предмет маркетингових досліджень;

в) об’єкт маркетингових досліджень

г) вірної відповіді немає

 

41. Формування загальних уявлень про аспекти та проблеми маркетингової діяльності — це мета:

а) польових досліджень;

б) кабінетних досліджень;

в) пілотних досліджень

г) вірної відповіді немає

 

42. Метод фокус-груп передбачає:

а) регулярне спілкування тією самою чітко визначеною групою споживачів;

б) спілкування з представниками інших підприємств;

в) невимушене спілкування з невеликою групою споживачів.

г) усе вище назване

 

43. Вихідним моментом процесу маркетингових досліджень є:

а) формулювання цілей та завдань маркетингових досліджень;

б) визначення проблеми;

в) збирання та систематизація інформації.

г) усе вище назване

 

44. Швидкість збирання інформації, невисока вартість, відносна простота — це переваги:

а) кабінетних досліджень;

б) польових досліджень;

в) панельних досліджень.

г) вірної відповіді немає

 

45. У процесі маркетингових досліджень найбільше часу і коштів витрачається на етапі:

а) аналізу інформації;

б) збирання та систематизації інформації;

в) визначення проблеми

г) вірної відповіді немає

 

46. За характером споживання товари поділяються на:

а) споживчі товари та товари виробничого призначення;

б) товари повсякденного, особливого, пасивного попиту та попереднього вибору;

в) товари тривалого, короткострокового використання та послуги;

г) товари, що використовуються повністю, частково та допоміжні матеріали і послуги.

 

47. Найціннішою для маркетингових досліджень є інформація:

а) первинна;

б) вторинна;

в) макропланова

г) усе вище назване

 

48. Можливість аналізу неусвідомленої поведінки об’єкта дослідження забезпечує:

а) опитування;

б) спостереження;

в) моделювання

г) експеримент

 

49. Найбільш швидко можна провести опитування за допомогою:

а) поштових відправлень;

б) особистих контактів;

в) телефонних дзвінків.

г) інтернет-анкетування

 

50. За поведінкою споживача товари поділяються на:

а) споживчі товари та товари виробничого призначення;

б) товари повсякденного, особливого, пасивного попиту та попереднього вибору;

в) товари тривалого, короткострокового використання та послуги;

г) товари, що використовуються повністю, частково та допоміжні матеріали і послуги.

 

51. Життєвий цикл товару на ринку складається з наступних фаз:

а) нульова, впровадження, зростання, зрілості, насичення, спаду;

б) впровадження, зростання, насичення, зрілості, спаду;

в) нульова, впровадження, зростання, насичення, зрілості, спаду;

г) нульова, впровадження, зростання, зрілості, спаду.

 

52. Фірмовий стиль – це:

а) сукупність прийомів, які забезпечують єдність всієї продукції підприємства, одночасно протиставляючи її продукції конкурентів;

б) зареєстроване у встановленому порядку позначення, присвоєне товару для його відокрем-лення від інших та вказування на виробника;

в) спеціально розроблене оригінальне подання повної чи скороченої назви фірми чи групи її товарів;

г) поєднані в композицію знак і логотип, також різні пояснювальні написи, лозунги.

 

53. Товарний знак (товарна марка) – це:

а) сукупність прийомів, які забезпечують єдність всієї продукції підприємства, одночасно протиставляючи її продукції конкурентів;

б) зареєстроване у встановленому порядку позначення, присвоєне товару для його відокрем-лення від інших та вказування на виробника;

в) спеціально розроблене оригінальне подання повної чи скороченої назви фірми чи групи її товарів;

г) поєднані в композицію знак і логотип, також різні пояснювальні написи, лозунги.

 

54. Обсяги продажу товарів у даний час конкретній групі споживачів — це:

а) реальна місткість ринку;

б) потенційна місткість ринку;

в) ринковий потенціал

г) вірної відповіді немає

 

55. Для визначення місткості ринку може бути використане:

а) ринкове сегментування;

б) ринкове агрегування;

в) обидва названі вище підходи.

г) усе вище назване

 

56. Місткість ринку — це величина:

а) постійна;

б) змінна;

в) не прогнозована

г) стагнуюча

57. Що саме розраховують за формулою ?

а) Потенційну місткість ринку.

б) Реальну місткість ринку.

в) Ринок проникнення.

г) вірної відповіді немає

 

58. Вихідним моментом прийняття рішення про купівлю є:

а) розуміння проблеми;

б) пошук інформації;

в) оцінка альтернатив

г) оцінка факторів впливу

 

59. Рутинний процес прийняття рішень про купівлю має місце в разі придбання:

а) товарів високої якості;

б) товарів середньої якості;

в) дешевих товарів

г) усе вище назване

 

60. Метод інтроспекції полягає в:

а) опитуванні споживачів про те, як вони уявляють собі ідеальний процес купівлі;

б) спробі поставити себе на місце покупця;

в) опитуванні споживачів про те, що сприяло прийняттю ними рішення придбати товар у минулому.

г) усе вище назване

 

61. Сукупність людей, які можуть впливати на позицію індивіда, особистості, яких розглядають як основу для самооцінки, — це:

а) соціальні пласти;

б) референті групи;

в) субкультурні підгрупи.

г) вірної відповіді немає

 

62. Згідно з теорією М. Портера конкурентне середовище формується взаємодією:

а) чотирьох сил;

б) п’яти сил;

в) шести сил.

г) макро- та мікросереди

 

63. Конкуренція між різними товарами, які задовольняють ту саму потребу, називається:

а) функціональною;

б) предметною;

в) видовою

г) вірної відповіді немає

 

64. Конкуренція між ідентичними товарами має назву:

а) функціональна;

б) предметна;

в) видова

г) міжотрасльова

 

65. Маркетингова товарна політика включає:

а) планування нових товарів, модифікування та обслуговування товарів;

б) розроблення, модифікування та елімінування товарів;

в) розроблення, обслуговування та елімінування товарів.

г) усе вище назване

 

66. Стратегії: „слідування за лідером” та координація дій при встановленні цін використовуються при ціноутворенні на:

а) ринку вільної конкуренції;

б) ринку монополістичної конкуренції;

в) ринку олігополістичної конкуренції;

г) ринку чистої монополії.

 

67. Згідно з концепцією життєвого циклу товару прибуток від його реалізації можливий на етапі:

а) дослідження та розроблення товару;

б) запровадження товару на ринок;

в) розширення ринку збуту.

г) вірної відповіді немає

 

68. Концепцію конкурентоспроможності товару (К) у найзагальнішому вигляді можна виразити так:

а) К = ціна споживання/споживчий ефект → min;

б) К = ціна споживання/споживчий ефект → max;

в) К = споживчий ефект/споживання → min.

г) вірної відповіді немає

 

69. Згідно з маркетинговою концепцією товару головним його атрибутом є:

а) якість;

б) функціональні характеристики;

в) корисність.

г) усе вище назване

 

70. Визначення того, наскільки корисним буде товар для споживача, його основної ідеї та мети використання, — це планування товару:

а) в узагальненому вигляді;

б) у конкретному вигляді;

в) у розширеному вигляді.

г) усе вище назване

 

71. Вихідним моментом процесу планування нових товарів є:

а) розроблення ідей;

б) визначення мети розроблення нової продукції;

в) розроблення стратегії маркетингу.

г) вірної відповіді немає

 

72. Ідея нового товару відкидається, якщо місткість майбутнього ринку для нього:

а) є значною, але постійно зменшується;

б) є незначною, але постійно збільшується;

в) перевищує значення точки прибутковості

г) в усіх вище названих випадках

 

73. Ідею нового товару треба виражати зрозумілими та значущими для споживача поняттями на етапі:

а) розроблення стратегії маркетингу;

б) розроблення продукції;

в) розроблення та перевірки задуму товару.

г) просування на ринок

 

74. Схвальне ставлення споживачів до концепції нового товару з’ясовується на етапі:

а) оцінки та відбору ідей;

б) розроблення і перевірки задуму;

в) розроблення стратегії маркетингу.

г) просування на ринок

 

75. Позиціювання товарів — це:

а) сегментування ринку;

б) знаходження оригінальної позиції для товару на ринку;

в) визначення міри сприйняття товару споживачами.

г) вірної відповіді немає

 

76. Криві графіка життєвого циклу продукції вказують на зміни:

а) доходів і обсягів збуту;

б) прибутку та доходів;

в) прибутку та витрат.

г) усе вище назване

 

77. Логічно відповідною концепції життєвого циклу товару буде така послідовність зміни характеру реклами:

а) інформувальна, переконувальна, нагадувальна, мінімальна;

б) інформувальна, нагадувальна, переконувальна, мінімальна;

в) інформувальна, мінімальна, переконувальна, нагаду вальна

г) переконувальна, інформувальна, мінімальна, нагаду вальна

 

78. «Візитною карткою» будь-якого товару є:

а) товарна марка;

б) упаковка;

в) етикетка

г) реклама

 

79. Головною причиною несприйняття нових товарів ринком вважається:

а) несуттєвість їх відмін від товарів уже наявних на ринку;

б) висока ціна;

в) помилки в позиціюванні

г) непродумана цінова політика

 

80. Сукупність усіх товарних одиниць, яку пропонує ринку конкретний продавець, — це:

а) продуктова лінія;

б) товарна номенклатура;

в) товарний асортимент

г) торгова номенклатура

 

81. Доповнення існуючих продуктових ліній новими товарами — це:

а) модифікування;

б) диференціація;

в) диверсифікація

г) вірної відповіді немає

 

82. Не існує наступного виду знижок:

а) за оплату товару готівкою;

б) за кількість товару;

в) функціональні;

г) вертикальні.

 

83. Комунікативна політика – це:

а) знеособлене і некомерційне стимулювання попиту на товари шляхом поширення про них комерційно важливих новин чи отримання сприятливих відгуків у засобах масової інформа-ції;

б) платне односпрямоване та знеособлене звертання, що здійснюється через засоби масової інформації та інші види зв’язку, з метою агітації на користь якогось товару, марки, фірми;

в) комплекс заходів щодо забезпечення інформованості споживачів та посередників, інших контактних аудиторій про фірму чи її товари з метою просування товарів;

г) зв’язок з покупцями через засоби поширення інформації, які передають звернення за від-сутності особистого контакту та зворотного зв’язку.

 

84. Реклама – це:

а) знеособлене і некомерційне стимулювання попиту на товари шляхом поширення про них комерційно важливих новин чи отримання сприятливих відгуків у засобах масової інформа-ції;

б) платне односпрямоване та знеособлене звертання, що здійснюється через засоби масової інформації та інші види зв’язку, з метою агітації на користь якогось товару, марки, фірми;

в) комплекс заходів щодо забезпечення інформованості споживачів та посередників, інших контактних аудиторій про фірму чи її товари з метою просування товарів;

г) зв’язок з покупцями через засоби поширення інформації, які передають звернення за від-сутності особистого контакту та зворотного зв’язку.

 

85. Доповнення існуючої виробничо-технічної програми про­дукцією вищого чи нижчого технічного рівня — це диверсифікація:

а) горизонтальна;

б) вертикальна;

в) латеральна

г) вірної відповіді немає

 

86. Роль маркетингової цінової політики найменша на ринку:

а) чистої монополії;

б) олігопольному;

в) досконалої конкуренції.

г) монопольної конкуренції

 

87. Вихідним етапом маркетингового розрахунку цін є:

а) розрахунок витрат на виробництво та реалізацію продукції;

б) визначення цілей ціноутворення;

в) дослідження існуючих обмежень.

г) усе вище назване

 

88. Залежність між цінами та кількістю товарів, які купують споживачі:

а) пряма;

б) обернена;

в) не існує жодної залежності

г) вірної відповіді немає

 

89. Головним недоліком розрахунку цін, виходячи із витрат, є:

а) неможливість урахувати реакцію споживачів на встановлену ціну;

б) суб’єктивізм;

в) складність підрахунків

г) усе вище назване

 

90. «Залежне» встановлення цін орієнтується на:

а) ціни провідних постачальників;

б) витрати;

в) рівень ринкових цін.

г) усе вище назване

 

91. Тендерне ціноутворення — це:

а) розрахунок цін, виходячи з реакції споживачів;

б) розрахунок цін, виходячи з поведінки конкурентів;

в) розрахунок цін, виходячи зі значень еластичності попиту.

г) вірної відповіді немає

 

92. Сконто — це знижка за:

а) платіж, який був здійснений до закінчення терміну платежу;

б) за результатами річного обороту;

в) замовлення, яке перевищує певну обумовлену суму.

г) вірної відповіді немає

 

93. Цінова політика проникнення характеризується початковими цінами:

а) низькими;

б) середніми;

в) високими.

г) вірної відповіді немає

 

94. Залежність підприємства від негативних кон’юнктурних змін — головний недолік політики:

а) високих цін;

б) престижних цін;

в) диференційованих цін

г) гнучких цін

 

95. Основними інструментами комунікаційної політики є:

а) реклама, стимулювання збуту, персональний продаж, пропаганда;

б) фірмовий стиль, упаковка, персональний продаж;

в) робота із засобами масової інформації, стимулювання збуту, реклама;

г) пропаганда, реклама, фірмовий стиль.

 

96. Вихідним моментом алгоритму формування комплексу маркетингових комунікацій є:

а) дослідження цільової аудиторії;

б) визначення його завдань;

в) визначення його складу

г) усе вище назване

 

97. Засобами впливу комплексу маркетингових комунікацій є:

а) реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж;

б) газети, журнали, вулична реклама тощо;

в) рекламні звертання, товарні марки, слогани тощо.

г) усе вище назване

 

98. Масовість, здатність формувати споживчу поведінку — це переваги:

а) пропаганди;

б) персонального продажу;

в) реклами

г) стимулювання збуту

 

99. Першим кроком у процесі прийняття рішень з рекламування є:

а) визначення цілей реклами;

б) ідентифікація цільового ринку;

в) установлення бюджету

г) встановлення цільової аудиторії

 

100. Висока вартість, мала селективність аудиторії, швидкоплинність — це недоліки такого носія реклами, як:

а) телебачення;

б) радіо;

в) газети

г) Інтернет

Економіка торгівлі

 

Тести з дисципліни| “Економіка торгівлі|” для студентів| напрямів| підготовки| “ТКДН”, “ТКДП”, “ТЕМС”

1. Коефіцієнт оборотності оборотних активів – це:

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...