Главная Обратная связь

Дисциплины:


А. Норматив оборотних активівБ. Один з|із| показників ефективності матеріальних ресурсів

В. Кількість оборотів|зворотів| оборотних активів в досліджуваний період часу

Г. Показник рентабельності виробничих фондів|фундацій|.

2. Який показник необхідний для розрахунку зіставного|порівнянного| товарообігу?

А Індекс цін

Б. Середньорічний темп зростання|зросту|

В Річний приріст товарообігу

Г. Середньодобовий товарообіг.

3. Метод, що виявляє тенденції розвитку товарообігу за ряд|лаву| попередніх років і екстраполяції виявлених тенденцій на плановий період, називається:

А економіко-статистичним

Б. Балансовим

В. Нормативним

Г. програмно-цільовим|цільовим|.

4. Явочна чисельність працівників - це:

А. Кількість працівників, які постійно повинні знаходитися|перебувати| на робочих місцях|місце-милях| при даному режимі роботи підприємства.

Б. Загальна|спільна| кількість працівників, необхідних підприємству з урахуванням|з врахуванням| заміни працівників, що йдуть|вирушають| у відпустку|відпуск|, відсутніх по хворобі і тому подібне

В. Кількість працівників апарату управління і допоміжного персоналу з урахуванням|з врахуванням| виконуваних ними функцій.

Г. Кількість працівників, що виконують операції, пов'язані з виробництвом продукції.

5. При збільшенні закупівель товарів, але|та| падінні попиту на них, товарні запаси:

А. Зростуть.

Б. Скоротяться.

В. Залишаться без змін.

Г. Не можна визначити.

6. Натуральні показники вимірювання|виміру| продуктивності праці використовуються:

А. Для визначення ефективності використання праці робочих|робітників| в порівнянні з нормами, рівня виконання норм вироблення або ступеня|міри| скорочення нормативного часу робочим|робітником| у відсотках|процентах|.

Б. При зіставленні показників продуктивності бригад, ланок, робочих|робітників|, при визначенні норм вироблення і рівня їх виконання.

В. Для аналізу фактичних витрат|затрат| робочого часу, визначення інтенсивності праці робочого|робітника|, бригад або ланки.

Г. Для обліку|урахування| і порівняння різноманітних|всіляких| видів робіт і приведення їх до єдиного вимірника.

 

7. Які будуть запаси на кінець періоду, якщо запаси на початок періоду 60 тис.грн., надходження|вступ| товарів 600 тис. грн., реалізація товарів 550 тис. грн., втрати товарів 10 тис. грн|.?

А. 100 тис. грн.

Б. 70 тис. грн.

В. 60 тис. грн.

Г. 120 тис. грн.

8. Створення зайвих|надмірних| запасів сировини, матеріалів і товарів приводить|призводить| до:

А. Підвищенню якості товарно-сировинних ресурсів.

Б. Зниженню якості товарно-сировинних ресурсів.

В. Створенню|створінню| сприятливих умов для нормальної діяльності підприємства.Г. Необхідності зниження ціни товарно-сировинних ресурсів і збільшенню втрат товарів понад|зверх| норми природного спаду.

9. Під фізичним зносом основних фондів|фундацій| розуміють:

А. Поступову втрату основними фондами|фундаціями| своєї первинної|початкової| споживчої вартості, що відбувається|походить| в процесі їх функціонування або бездіяльності.

Б. Процес знецінення основних фондів|фундацій| до настання|наступу| їх повного|цілковитого| зносу під впливом науково-технічного прогресу.

В. Процес перенесення вартості основних фондів|фундацій| на вартість продукції, яка виготовляється з|із| їх використанням, частями| у міру експлуатації.

Г. Немає правильної відповіді.

10. Який з|із| вказаних чинників|факторів|, що впливають на об'єм|обсяг| роздрібного товарообігу, можна віднести до нерегульованим торговим|торгівельним| підприємством?

А. Ступінь|міра| конкуренції

Б. Товарна спеціалізація

В. Рівень культури обслуговування

Г. Пропускна спроможність магазинів.

11. Відношення|ставлення| виручки, від реалізації продукції до середньорічної вартості основних фондів|фундацій| характеризує:

А Фондоозброєність.

Б. Фондовіддачу.

В. Фондомісткість.

Г. Фондооснащеність.

12. Нарахування амортизації по фіксованій нормі у відсотках|процентах| до залишкової вартості основних фондів|фундацій| характерно для:

А. Прямолінійного методу.

Б. Прискореного зменшення залишкової вартості.

В. Податкового методу.

Г. Кумулятивного методу.

13. Чому дорівнює темп зміни рівня витрат підприємства, якщо товарообіг базисний – 500 тис. грн., товарообіг фактичний – 600 тис. грн.; рівень витрат базисний – 7%, фактичний – 6,5%

А. +6,1%

Б. - 14%

В. –5,0%

Г. +7,69%

14. Який з|із| вказаних чинників|факторів| призводить до зниження рівня витрат торгових|торгівельних| підприємств (за інших рівних умов)?

А. Підвищення ступеня|міри| зносу використовуваних основних фондів|фундацій|

Б. Зниження ставки податку на прибуток

В. Зниження в структурі товарообігу частки|долі| більш витратомістких| груп товарів

Г. Зменшення власних оборотних коштів.

15. Залежно від впливу зміни обсягу виробництва або товарообігу витрати діляться на:

А. Продуктивні і непродуктивні

Б. Прямі і непрямі

В. Валові, середні і граничні

Г. Умовно-постійні і умовно-змінні|змінні|

16. Якщо товарообіг не зміниться, а чисельність працівників скорочується, то як зміниться вироблення на одного працівника?

А. Підвищиться.

Б. Знизиться.

В. Залишиться без змін.

Г. Між цими показниками зв'язку немає.

17. За методом обліку|урахування| витратирозподділяють на:

А. Валові, середні і граничні

Б. Додаткові і чисті

В. Стартових і поточних

Г. Витрати|затрати| по економічних елементах і по статтях калькуляції

18. Витрати|затрати|, пов'язані з виконанням операцій по зміні форм вартості це:

А. Додаткові

Б. Змінні

В. Постійні

Г. Чисті

19. До якого виду витрат|затрат| слід віднести тарифну частину|частку| зарплати адміністративно-управлінських працівників підприємства?

А. До умовно-змінних|змінних|

Б. До умовно-постійних

В. Частково до умовно-постійних, а частково - до умовно-змінних|змінних|

Г. Немає правильної відповіді

20. Яке співвідношення динаміки показників господарсько-фінансової діяльності свідчить|засвідчує| про зростання|зріст| продуктивності праці торгових|торгівельних| працівників?

А. Товарообіг підприємства росте|зростає| швидше, ніж витрати на заробітну плату працівників.

Б. Товарообіг підприємства росте|зростає| швидше, ніж прибуток.

В. Товарообіг підприємства росте|зростає| швидше, ніж чисельність працівників.

Г. Товарообіг підприємства росте|зростає| повільніше|повільний|, ніж кількість годин роботи підприємства.

21. Яка із|із| статей оборотних активів відноситься до ненормованих?

А Запасні частини|частки| для ремонту

Б. Малоцінні і швидкозношувані предмети

В. Паливо|пальне|

Г. Продукція відвантажена.

22. Середньооблікова чисельність працівників - це:

А Кількість працівників, які постійно повинні знаходитися|перебувати| на робочих місцях|місце-милях| при даному режимі роботи підприємства.

Б. Загальна|спільна| кількість працівників, необхідних підприємству з урахуванням|з врахуванням| заміни працівників, що йдуть|вирушають| у відпустку|відпуск|, відсутніх по хворобі і тому подібне

В. Кількість працівників апарату управління і допоміжного персоналу з урахуванням|з врахуванням| виконуваних ними функцій.

Г. Кількість працівників, що виконують операції, пов'язані з виробництвом продукції.

23. Трудові показники вимірювання|виміру| продуктивності праці використовуються:

А. Для визначення ефективності використання праці робочих|робітників| в порівнянні з нормами, рівня виконання норм вироблення або ступеня|міри| скорочення нормативного часу робочим|робітником| у відсотках|процентах|.

Б. При зіставленні показників продуктивності бригад, ланок, робочих|робітників|, при визначенні норм вироблення і рівня їх виконання.

В. Для аналізу фактичних витрат|затрат| робочого часу, визначення інтенсивності праці робочого|робітника|, бригад або ланки.

Г. Для обліку|урахування| і порівняння різноманітних|всіляких| видів робіт і приведення їх до єдиного вимірника.

24. Що характеризує коефіцієнт оновлення основних фондів|фундацій|?

А. Частку|долю| введених|запроваджувати| основних фондів|фундацій| у вартості основних фондів|фундацій| на кінець періоду.

Б. Збільшення вартості використовуваних основних фондів|фундацій|.

В. Кількість введених в дію основних фондів|фундацій|.

Г. Немає правильної відповіді.

25. Який метод оцінки основних фондів|фундацій|, що діють, відображає|відбиває| можливу ціну їх продажу в сучасних умовах?

А. За залишковою вартістю.

Б. За відновною вартістю.

В. За ринковою вартістю.

Г. За первинною|початковою| вартістю.

26. В економіці матеріальні ресурси - це:

А. Вся сукупність ресурсів в натурально-речовій формі, які використовуються у виробничій діяльності.

Б. Засоби|кошти| праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий період в своїй незмінній споживчій формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість готової продукції частками| по мірі зносу.

В. Частина ресурсів підприємства за винятком нематеріальних і грошових активів.

Г. Частину|частку| виробничих фондів|фундацій| у вигляді предметів праці, елементи яких повністю|цілком| втрачають|розгублюють| свою натуральну форму і переносять всю свою вартість на вартість готової продукції.

27. Головна мета|ціль| економічної діяльності комерційного підприємства на ринку:

А. Зниження витрат |затрат|

Б. Максимальний (оптимальний) прибуток

В. Максимізація об'єму|обсягу| обороту|звороту|

Г. Задоволення купівельного попиту.

28. Які з|із| перерахованих ресурсів не є|з'являються| основними фондами|фундаціями|?

А. Товари

Б. Машини

В. Споруди|спорудження|

Г. Транспортні засоби.

29. Як розраховується залишкова вартість?

А. Первинна|початкова| або відновна вартість мінус знос

Б. Відновна вартість мінус первинна|початкова|

В. Первинна|початкова| або відновна вартість плюс знос

Г. Немає правильної відповіді.

30. Коефіцієнт оборотності оборотних активів характеризує:

А. Середню тривалість одного обороту|звороту|

Б. Розмір реалізованої продукції, яка доводиться|припадає| на 1 грн. оборотних активів

В. Кількість оборотних активів за певний період

Г. Рівень технічної оснащеності праці

31. Якщо виробнича потужність підприємства збільшується, а режим його роботи залишається без змін, то явочна чисельність працівників:

А. Збільшиться.

Б. Зменшиться.

В Не зміниться.

Г. Між названими|накликати| показниками зв'язку немає.

32. До показників ефективності використання основних фондів|фундацій| не слід відносити:

А. Фондомісткість

Б. Фондоозброєність

В. Коефіцієнт зносу

Г. Рентабельність основних фондів|фундацій|.

33. Що відбувається|походить| з|із| вартістю основних фондів|фундацій| підприємства в процесі їх експлуатації?

А. Переноситься на вартість товару, який |виробляє|реалізується

Б. Не змінюється

В. Збільшується

Г. Немає правильної відповіді.

34. Що відображає|відбиває| залишкова вартість основних фондів|фундацій|?

А Вартість основних фондів|фундацій|, яка ще не перенесена на витрати виробництва і обігу|звертання|.

Б. Ринкову їх вартість.

В. Можливу ціну їх продажу.

Г. Відновну їх вартість.

35. Яким з|із| методів розрахунку середньорічної вартості основних фондів|фундацій| необхідно використовувати, якщо тільки|лише| відомі їх величини на початок і кінець року?

А. Середньою хронологічною.

Б. Середньою зваженою.

В Середньою арифметичною.

Г. Прогресивною.

36. Здатність|здібність| людини проводити|виробляти| за певний час конкретну кількість виробів і послуг – це:

А.Вироблення

Б. Продуктивність праці

В. Трудомісткість|трудомісткий|

Г. Немає правильної відповіді.

37. Яка з|із| перерахованих нижче причин може викликати|спричиняти| недолік|нестачу| оборотних активів на підприємстві?

А. Невчасні|несвоєчасні| платежі покупців за відвантажену ним продукцію

Б. Зменшення активів амортизаційного фонду|фундації|

В. Невчасні|несвоєчасні| платежі постачальникам за матеріали

Г. Зменшення активів у фонді|фундації| споживання|вжитку|

38. Середній товарообіг на одного середньооблікового| працівника за одиницю часу це:

А. Фондоозброєність

Б. Ефективність праці

В. Продуктивність праці

Г. Немає правильної відповіді.

39. До систем оплати праці відносяться:

А Почасова

Б. Надбавки і доплати

В. Премії

Г. Тарифна сітка.

40. Яким буде співвідношення валового доходу без ПДВ і витрат обігу|звертання| при товарообігу “Мінімального рівня рентабельності”?

А. Валовий прибуток дорівнюватиме витратам обігу|звертання|;

Б. Валовий прибуток буде більше витрат обігу|звертання|;

В. Валовий прибуток буде менше витрат обігу|звертання|;

Г. Необхідне співвідношення встановити не можна.

 

41. Яке з|із| визначень точніше характеризує роздрібний товарооборот
як| показник господарської діяльності
?

А.. Грошовий вираз|вираження| вартості товарів і послуг, які реализуются
для| особистого|особового| і часткового колективного споживання|вжитку| через роздрібну сеть
и| підприємства живлення|харчування|.

Б. Сукупність економічних стосунків, які виникають в
процесі| обміну товарів на гроші населення через купівлю-продаж.

В. Кількість проданих товарів по групах і готельних найменуваннях.

Г. Все вище перераховане.

42. Який з|із| вказаних елементів по своєму економічному змісту|вмісту| не включається до складу роздрібного товарообігу?

А. Продаж товарів з|із| розстрочкою платежу в кредит.

Б. Продаж товарів і продукції підприємствам живлення|харчування|.

В. Продаж підприємством роздрібної торгівлі товарів крпними
оптовими| партіями за безготівковий розрахунок

Г. Продаж друкарських|друкованих| видань через мережу|сіть| кіосків.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...