Главная Обратная связь

Дисциплины:


Документ, що засвідчує визнання іноземних документів про підтвердження відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством України - цеа)свідоцтво про визнання відповідності

б) сертифікат відповідності

в) декларація про відповідність

г) інша відповідь

Процедура, за допомогою якої визначений в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систе­ми управління якістю, навколишнім середовищем і персонал встановленим законодавством вимогам - це

а)сертифікація

б) атестація

в) стандартизація

г) метрологія

51. Процедура, за допомогою якої виробник або уповноважена ним особа під свою повну відповідальність документально засвідчує, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам – це:

А) сертифікація;

Б) декларування відповідності;

В) підтвердження відповідності;

Г) введення продукції в обіг.

52. Документально оформлена в установленому порядку заява виробника, де дається гарантія відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством – це:

А) свідоцтво про визнання відповідності;

Б) сертифікат відповідності;

В) декларація про відповідність;

Г) технічний регламент з підтвердження відповідності.

53. Хто не є суб’єктом сертифікації:

А) виробники;

Б) продавці;

В) випробувальні лабораторії;

Г) жодної правильної відповіді.

54. Хто не є суб’єктом сертифікації:

А) споживачі;

Б) органи з сертифікації;

В) аудитори з сертифікації

Г) жодної правильної відповіді.

 

55. Якщо виробник не є резидентом України, для підтвердження відповідності, він:

А) призначає уповноважену особу - резидента України;

Б) може сам скласти декларацію про відповідність;

В) може сам скласти декларацію про відповідність, яка буде нотаріально засвідчена;

Г) не може скласти декларацію про відповідність.

56. Хто є заявником обов’язкової сертифікації:

А) виробник або постачальник;

Б) виробник або споживач;

В) органи державної виконавчої влади;

Г) громадські організації та окремі громадяни.

57. Хто визначає схему добровільної сертифікації:

А) орган з сертифікації;

Б) заявник;

В) заявник за погодженням з органом з сертифікації;

Г) технічні регламенти.

58. Що не входить до функцій випробувальних лабораторій:

А) проведення випробувань продукції, що сертифікується, відповідно до галузі акредитації та видання протоколів випробувань;

Б) видання сертифікатів відповідності на продукцію;

В) приймання участі за пропозицією органу з сертифікації у проведенні технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції;

Г) приймання участі за пропозицією органу з сертифікації в атестації виробництва продукції, що сертифікується.

59. Хто несе відповідальність за відсутність сертифіката або знаку відповідності на продукцію, що реалізується, якщо вона підлягає обов’язковій сертифікації:А) виробник;

Б) продавець;

В) орган сертифікації;

Г) аудитори з сертифікації.

60. Як виглядає у загальному випадку порядок здійснення робіт з атестації виробництва:

А) подання заявки підприємства; попереднє оцінювання; складання програми та методики атестації; перевірка виробництва й атестація його технічних можливостей; технічний нагляд за атестованим виробництвом;

Б) подання заявки підприємства; складання програми та методики атестації; перевірка виробництва й атестація його технічних можливостей; технічний нагляд за атестованим виробництвом;

В) подання заявки підприємства; складання програми та методики атестації; попереднє оцінювання; перевірка виробництва й атестація його технічних можливостей; технічний нагляд за атестованим виробництвом;

Г) подання заявки підприємства; попереднє оцінювання; складання програми та методики атестації; перевірка виробництва й атестація його технічних можливостей.

61. Підприємства, яким надано право застосування сертифіката відпо­відності, сповіщаються про заплановані зміни у стандартах, що розповсюджуються на сертифіковану продукцію не пізніше, ніж:

А) за 3 місяці;

Б) за 4 місяці;

В) за 6 місяців;

Г) за 5 місяців.

62. Який етап не входить в порядок проведення робіт із сертифікації продукції:

А) атестація виробництва;

Б) обстеження виробництва;

В) інформація про результати сертифікації продукції;

Г) входять всі перераховані.

63. У разі зупинення дії сертифіката орган із сертифікації:

А) повідомляє споживачів про небезпеку (або небажаність) використання (експлуатацію) продукції та порядок усунення виявлених невідповідностей або обміну продукції;

Б) інформує про зупинку чи відновлення дії сертифіката відповідності органи Держмиткомітету та інші зацікавлені організації;

В) визначає обсяг виробленої невідповідної продукції та нове маркування для розрізнення продукції, виробленої до і після проведення коригуваль­них дій;

Г) здійснює заходи для усунення причин невідповідності продукції.

64. Об’єктами оцінок під час сертифікації систем якості та технічного нагляду за сертифікованими системами не є:

А) діяльність з управління і забезпечення якості відповідно до вимог стандартів ДСТУ ISO 9000 та іншої додаткової інформації щодо оцінки системи якості;

Б) якість продукції (на підставі аналізу інформації з різних джерел);

В) стан виробництва з позицій можливості забезпечення стабільної якості продукції, яка підлягає сертифікації;

Г) кваліфікованість персоналу.

65. Процес сертифікації систем якості складається з таких етапів:

А) попереднє (заочне) оцінювання системи якості; остаточна перевірка й оцінювання системи якості; оформлення результатів перевірки; технічний нагляд за сертифікованою системою якості;

Б) перевірка й оцінювання системи якості; оформлення результатів перевірки; технічний нагляд за сертифікованою системою якості;

В) попереднє (заочне) оцінювання системи якості; остаточна перевірка й оцінювання системи якості; оформлення результатів перевірки;

Г) попереднє (заочне) оцінювання системи якості; остаточна перевірка й оцінювання системи якості; технічний нагляд за сертифікованою системою якості.

 

66. Можливі висновки про відповідність системи якості нормативній документації не включають такий варіант:

А) система має серйозні невідповідності, які можуть бути усунені в результаті доопрацювання протягом тривалого часу;

Б) у цілому відповідає, але виявлено деякі незначні невідповідності стосовно окремих елементів системи, які можуть бути усунені в термін до 6 місяців;

В) у цілому відповідає, але виявлено деякі незначні невідповідності стосовно окремих елементів системи, які можуть бути усунені в термін до 12 місяців;

Г) повністю відповідає.

67. Чи повинна комісія після обстеження систем якості провести заключну нараду з керівництвом підприємства та особами, які є відповідальними за об'єкти перевірки:

А) за бажанням комісії;

Б) за бажанням керівництва підприємства;

В) так;

Г) ні.

68. Технічний нагляд за сертифікованими системами якості здійснюється протягом:

А) 1 року;

Б) усього терміну дії сертифіката;

В) 2 років;

Г) за бажанням органу з сертифікації.

69. При виявленні невідповідності системи якості вимогам стандартів на систему якості за результатами технічного нагляду орган із сертифікації може:

А) зупинити дію сертифікату;

Б) скасувати дію сертифікату;

В) зупинити або скасувати дію сертифікату;

Г) не може приймати жодне з перерахованих рішень.

70. При наявності обґрунтованих претензій споживачів продукції за результатами технічного нагляду орган із сертифікації може:

А) зупинити дію сертифікату;

Б) скасувати дію сертифікату;

В) зупинити або скасувати дію сертифікату;

Г) не може приймати жодне з перерахованих рішень.

 

Комерційна діяльність

 

1. Визначити операції,які відносяться до комерційних

а) Транспортування товарів;

б) Підсортування товарів;

в) Приймання товарів за кількістю і якістю;

г) Обґрунтування вибору постачальників.

 

2. Комерційні функції ,які виконуються підприємствами як оптової, так і роздрібної торгівлі:

а) Оптовий продаж товарів;

б) Роздрібний продаж товарів;

в) Оптові закупівлі товарів;

г) Надання додаткових послуг.

 

3. Комерційні функції., які виконуються лише підприємствами роздрібної торгівлі:

а) Вибір методів роздрібного продажу;

б) Формування торгового асортименту товарів;

в) Укладання договорів поставки;

г) Вивчення попиту населення.

 

4. До якого класу комерційних операцій відносяться операції купівлі продажу?

а) Основні;

б) Особливі;

в) Допоміжні;

г) Внутрішні.

 

5. Визначити види суб’єктів комерційної діяльності, які функціонують в сфері роздрібної торгівлі

а) оптові бази, товарні склади, оптові продовольчі ринки;

б) Магазини, аптеки, підприємства ресторанного господарства, підприємства побутового обслуговування;

в) Біржі, брокерські фірми;

г) Дилери, дистреб`ютори, агентські фірми.

 

6. Суб’єкти, які одночасно можуть здійснювати оптову, роздрібну торгівлю, торгівельно-посередницьку і виробничу діяльність:

а) Оптові бази, товарні склади, оптові продовольчі ринки;

б) Магазини, аптеки, підприємства ресторанного господарства, підприємства побутового обслуговування;

в) Комерційні центри, торгові доми, торгівельно-виробничі підприємства;

г) Дилери, дистриб`ютори, агентські фірми.

7. Визначити послуги, які відносяться до соціально культурних:

а) Ремонт одягу, взуття, апаратури тощо; банопральні; перукарські; фото послуги;

б) Освіта, охорона здоров’я, фізкультура, спорт, ритуальні послуги, культура, туризм;

в) Інжинірингові послуги;

г) Правові, консалтингові, банківські, торгівельно-посередницькі, інформаційні.

 

8. Які відмінні риси притаманні послугам порівняно з матеріальними товарами?

а) Висока ціна;

б) Широка номенклатура;

в) Виробляються спеціалізованими підприємствами;

г) Невідчутність, невіддільність, непостійність, недовговічність.

 

9.Документ , який складається за наявності заперечень щодо окремих умов договору

а) Специфікація;

б) Відвантажувальна рознарядка;

в) Оферта;

г) Протокол розбіжностей.

 

10. Визначити зміст договору поставки:

а) Одна сторона зобов’язується передати майно у власність іншій стороні, а друга - прийняти майно і сплатити за нього;

б) Одна сторона зобов’язується у певні строки передати у власність певну продукцію, а друга – прийняти і сплатити за неї;

в) Транспортні витрати несе продавець товару;

г) Одна сторона зобов’язується за дорученням другої сторони за винагороду укласти одну або кілька угод від свого імені за іншої сторони.

 

11. В якому документі, що є невід’ємною частиною договору, обумовлюється розгорнутий асортимент товарів?

а) Заявці;

б) Відвантажувальній рознарядці;

в) Специфікації;

г) Повідомлені про прикріплення покупці до постачальника.

 

12. Брокер – це посередник, який працює:

а) На біржі і основним завданням якого є пошук контрагента на основі доручення клієнта;

б) На основі посередницької угоди і основним завданням його є «звести» покупця з продавцем;

в) В апараті товарної біржі;

г) Всі відповіді вірні.

 

13. В якому варіанті правильно вказані обов’язкові елементи визначення консигнатора?

а) Це експортер, який реалізує товари з консигнаційного складу в країні імпортера від його імені і за свій рахунок;

б) Це експортер, який реалізує товари з консигнаційного складу в країні імпортера від імені консигнатора і за його рахунок;

в) Це посередник, який реалізує товари зі складу в країні-експортера, від імені консигнатора за власний рахунок;

г)Це - агент, комісіонер, що продає товар консигнанта (власника) за кордоном зі свого складу й від свого імені за винагороду, що отримується від власника товару

14. В чому полягає особливість бартерного контракту?

а) Одна сторона виступає постачальником, а інша – покупцем;

б) Обидві сторони одночасно виступають постачальниками і покупцями;

в) Операції на основі джентльменської домовленості;

г) Посередницькі операції.

 

15. Кого можна віднести до організаторів оптового обороту?

а) Оптові підприємства;

б) Виробників;

в) Дистриб`юторів, дилерів;

г) Ярмарки, біржі.

 

16. Від кого може виходити пропозиція про укладення договору поставки на ярмарку?

а) Лише від постачальника;

б) Лише від покупця;

в) Від кожної із сторін майбутнього договору;

г) Лише від одержувача товару.

 

17. Які елементи закупівельної роботи, які відносяться до підготовчих операцій

а) Укладення договору;

б) Вивчення джерел закупівель;

в) Облік за виконанням договорів;

г) Претензійна робота.

 

18. Які види робіт здійснюються на підготовчому етапі проведення ярмарку?

а) Відбираються зразки товарів, складається кошторис витрат;

б) Укладаються договори між продавцями і покупцями;

в) Складається звітність про результати роботи ярмарку;

г) Здійснюється облік і контроль за виконанням договорів.

 

 

19. Які види біржових операцій, які здійснюються на товарних біржах:

а) З реальним товаром, ф’ючерсні, опціонні;

б) Купівлі-продажу реального товару, хеджування, біржової спекуляції;

в) Типу «спорт» і типу «форвард»;

г) Простий, подвійний, кратний опціони.

 

20. Хеджування - це :

а) Встановлення середніх цін на товари;

б) Встановлення стандартної кількості товарів;

в) Встановлення вимоги щодо поставки товару;

г) Страхування можливих витрат, викликаних зміною цін.

 

21. Як називається пропозиція укладення договору?

а) Специфікація;

б) Відвантажувальна рознарядка;

в) протокол про наміри;

г) Оферта.

 

22. В міжнародній торгівельній практиці розрізняють такі методи здійснення комерційних операцій:

а) Прямий, транзитний;

б) Оптово-складський, транзитний;

в) Прямий, опосередкований;

г) Оптово-складський, транзитний.

 

23.Ризик комерційних операцій полягає в наступному:

а) Небезпечності витрат ресурсів фірми,неодержання нею доходів, або появи додаткових витрат.

б) невизначені господарської ситуації, що викликає необхідність її оцінки;

в) невизначеності наслідків діяльності фірми;

г) оптимальному співвідношенні виграшу та величині ризику.

 

24.Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності відбувається:

а) за місцем їх діяльності ;

б) за місцем реалізації основної продукції;

в) за місцезнаходженням або за місцем проживання;

г) за будь-якою адресою.

 

25. Як оформлюють результати комерційних переговорів?

а) стенографування, довідкою про фірму, протоколом про наміри;

б) Магнітним записом, протоколом про наміри, попереднім контрактом;

в) Довідкою про фірму, протоколом про наміри, попереднім контрактом;

г) Всі відповіді вірні.

 

 

26. Переговори в залежності від мети можуть бути:

а) Щодо укладення контракту, щодо реалізації контракту, щодо завершення дії контракту;

б) Переговори-ознайомлення, щодо укладення контракту, з розглядання претензій до фірми;

в) Щодо укладення контракту, щодо завершення контракту, щодо розглядання претензій;

г) вірні відповіді а) і в).

 

27.Визначити порядок, в якому необхідно проводити взаємне представлення учасників переговорів?

а) Коли всі сіли за стіл переговорів, керівниками груп;

б) Коли все зайшли в приміщення для переговорів, керівниками груп;

в) Під час переговорів у порядку отримання слова;

г) При вході в приміщення для переговорів, керівниками груп.

 

28. Роздрібна торгівля – це:

а) Вид підприємницької діяльності з продажу товарів споживачем для комерційного використання;

б) Сфера підприємницької діяльності з продажу товарів або послуг на підставі усного або письмового договору роздрібної купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їхнього некомерційного використання;

в) Продаж товарів з метою перепродажу кінцевому споживачу для їхнього некомерційного використання;

г) Правильна відповідь а) і в).

 

29. Супермаркет – це:

а) Оптово-роздрібне підприємство, яке здійснює операцію купівлі-продажу за свій рахунок, займається експортом та імпортом товарів;

б) Магазин самообслуговування загальноміського значення торгівельною площею понад 3000 м2 з широким асортиментом (понад 15 тис. асортиментних позицій) продовольчих і непродовольчих товарів;

в) Магазин, що реалізує продовольчі або непродовольчі товари універсального асортименту методом самообслуговування переважно з транспортної тари;

г) Магазин самообслуговування житлової зони торгівельною площею понад 400 м2 , з широким асортиментом (понад 5000 асортиментних позицій) продовольчих і непродовольчих товарів.

 

30. Яка мета методу самообслуговування в магазині?

а) зменшення втрат товарів;

б) Зменшення крадіжок товарів;

в) зменшення затрат часу населення на придбання товарів;

г) Можливість спеціалізації торгівельної мережі.

 

31. Пинципи, на яких у сучасних умовах переважно базуються господарські зв'язки торгівлі з виробництвом:

а) на основі вільного вибору партнерів, самостійного визначення ними обсягу купівлі-продажу товарів, їх асортименту, умов поставки.

б) на основі централізовано визначеного виробника і укладеного з ним державного контракту або замовлення.

в) на основі централізовано розподілених товарних ресурсів.

г) на основі централізовано визначеного виробника і поста­чальника товарів.

32. Форма зв'язку, яка найбільш ефективна при постачанні бавов­няних тканин до спеціалізованого магазину з торговельною пло­щею 250 м2

а) пряма.

б) непряма (за участю оптового посередника).

в) як передбачається Уставом підприємства

г) усі ефективні

33. Форма зв'язку,яка має переваги при постачанні товарів склад­ного асортименту:

а) пряма.

б) непряма (за участю оптового посередника).

в) як передбачається Уставом підприємства

г) Усі ефективні

34.Форма зв'язку, яка має переваги при постачанні товарів прос­того ассортименту:

а) пряма.

б) непряма (за участю оптового посередника).

в) як передбачається Уставом підприємства

г) усі ефективні

35. Як вигідніше збувати свою продукцію середньому за розмірами виробничому підприємству, споживачі якої різноманітні та розосереджені на значній території?

а) збут за участю оптового посередника.

б) прямий збут.

в) як передбачається Уставом підприємства

г)усі ефективні

36.Хто мае право запропонувати встановлення господарських зв'язків і укладання договору поставки товарів?

а) оптовий покупець.

б) виробник.

г) будь-який із партнерів.

37. При якій питомій вазі в загальному обсягу реалізації станови­ще підприємця на ринку певного товару визнається (згідно з чин­ним законодавством) монопольним?

а) більше 35%.

б)більше 50%.

в) більше 70%.

г)100%

38. На спожив­чому ринку монопольне становище підприємств визначає:

а) міністерство, державний комітет, відомство відповідної галузі.

б) антимонопольний комітет України та його територіальні управ­ління в межах адміністративної області або автономії (район, населений пункт).

В) Верховна Рада республіки Крим, обласні, районні та міські ради народних депутатів.

г) Рада Міністрів республіки Крим, обласні. Київська та Севас­топольська міські ради народних депутатів.

39. Підприємства, які мають право керуватися Положенням про поставку товарів народного споживання

а) державні підприємства.

б) державні підприємства та підприємства споживчої кооперації.

в) державні, приватні та підприємства з іноземними інвестиціями. г)державні, кооперативні та підприємства іншої форми власності, якщо вони послалися на норми Положення у договорі поставки.

40. Документи, згідно з якими повинна здійснюватися поставка непродовольчих товарів :

а) згідно з договором поставки товарів.

б) за договором контрактації.

в) за письмовою вказівкою керівника виробничого підприємства на основі домовленості з керівником торговельного підприємства.

 

41 Товари, які не можуть бути реалізовані виробниками самостійно :

а) всі нові товари.

б) товари, які вироблені за державним контрактом.

в) товари, які вироблені для продажу на експорт до країн СНД.

г )товари, які вироблені на експорт в країни дальнього зарубіжжя.

42.Умови, за відсутністю яких договір вважається неукладеним:

а) термін постачання товарів, їх ціна

б) не вказано вид транспорту, яким буде доставлятися товар

в) порядок і строки повернення тари

г) термін приймання товарів за кількістю,

форс-мажор

43. Умови, за якими припускається одностороння відмова від вико­нання договору:

а) при поставці товарів у тарі, що має відхилення від стандартів. але забезпечує зберігання товару.

б) за умов доставки товарів іншим, ніж передбачено договором, транспортом.

в) при систематичному порушенні партнером умов договору.

г) за бажанням однієї із сторін при виконанні пунктів дострокового розірвання контракту.

44. Термін, на який доцільно укладати договори поставки тех­нічно -складних товарів

а) на будь-який термін.

б) на 1 місяць.

в) на 1 квартал.

г) не менше ніж на один рік.

45. Форма оптового продажу товарів, яка найбільше сприяє ефек­тивному перетворенню виробничого асортименту в торговий:

а) через оптове підприємство із застосуванням складської форми товароруху

б) через оптове підприємство із застосуванням транзитної форми товароруху.

в) з промислового підприємства і доставкою до складу магазину

г) через торговельного агента з транзитною формою товароруху

46. На які товари в сучасних умовах здійснюється директивне закріплення постачальників до покупців?

а) на всі продовольчі товари.

б) на товари дитячого асортименту.

в) на товари, які виробляють за державним замовленням.

г) на непродовольчі товари підвищеного попиту.

47. Термін, за яким згідно з чинними нормативно-правовими до­кументами необхідно провести приймання за якістю непродо­вольчих товарів, що поступили від місцевих постачальників

а) не пізніше ніж за 10 днів.

б) не пізніше ніж за 3 дні.

в) не пізніше ніж за 30 днів.

г) не пізніше ніж за 90 днів.

 

48. Визначити поняття "товаропостачання роздрібної торговельної мережі"

а) процес завезення товарів до роздрібної торговельної мережі.

б) процес переміщення товарів від виробника до споживача.

в) процес транспортування товарів.

г) процес закупівлі та доведення товарів від виробника або іншого постачальника до роздрібної торговельної мережі, який складається із сукупності комерційних і технологічних операцій, здійснюваних учасниками господарських зв'язків.

49. Товари, по яких буде більша ланковість товароруху:

а) складного асортименту

б) простого асортименту

в) споживчі товари

г) не має різниці

50. Термін,за яким згідно з чинними нормативно-правовими документами необхідно провести приймання за якістю непродо­вольчих товарів, що надійшли від постачальника іншого регіону

а) не пізніше ніж за 10 днів.

б) не пізніше ніж за 20 днів.

в) не пізніше ніж за 30 днів.

г) не пізніше ніж за 90 днів

51 Під транзитною формою руху товарів розуміється:

а) товар надходить з виробничих підприємств у роздрібну торговельну мережу, минаючи склади оптової і роздрібної торгівлі;

b) товар надходить з виробничих підприємств у роздрібну торговельну мережу через склади оптової і роздрібної торгівлі;

c) товар надходить у торговельну мережу зі складів оптових баз.

 

52. Визнати ознаки, за якими склади підрозділяються на підсортувально - розподільчі, транзитно-перевалочні, сезонного і довгострокового збереження?

а) за характером виконуваних функцій;

b) по товарній спеціалізації;

c) по формах користування.

 

53.Визначити існуючи форми руху товарів з виробничих підприємств у роздрібну торговельну мережу

а) транзитна;

b) складська;

c) форми, перелічені в пунктах а і b

54. Оптова торгівля – це...

а) вид економічної діяльності в сфері товарного звертання, що охоплює купівлю-продаж товарів безпосередньо до кінцевого споживача для індивідуального споживання або використання незв'язане з підприємницькою діяльністю;

b) різновид роздрібної торгівлі, що охоплює купівлю-продаж товарів обмеженого асортименту до кінцевого споживача;

c) вид економічної діяльності в сфері торговельного звертання, що охоплює купівлю-продаж товарів і продукцію партіями з метою подальшого продажу споживачем через роздрібну торговельну мережу;

55. До переваг малих підприємств не відносяться:

а) швидка адаптація в кон'юнктурі ринку;

b) обмеження використання ноу-хау;

c) оперативне реагування на кон'юнктуру ринку.

 

56. По якій ознаці склади підрозділяються на загально товарні і спеціальні?

а) по технічній ознаці;

b) по характеру виконуваних функцій;

c) по товарній спеціалізації.

 

57. По формах товарної спеціалізації магазини класифікують на:

а) універсальні, комбіновані, спеціалізовані, неспеціалізовані, вузькоспеціалізовані;

b) вузькоспеціалізовані магазини за замовленням, універсальні, комбіновані, магазини самообслуговування;

c) універсальні, комбіновані, вузькоспеціалізовані, магазини обслуговування міських жителів, магазини обслуговуючих сільських жителів.

 

58. Функції, які є основними для підсортувально - розподільчих складів

а) приймання, підсортування, фасування, переупаковка, упакування товарів, комплектація партій відповідно до запитів покупців;

b) вивантаження товарів, що прибули одним видом транспорту, сортування їх по місцях призначення, навантаження на інший вид транспорту;

c) нагромадження і відносно тривале збереження товарів.

 

59. Необхідність руху товарів обумовлена :

а) розбіжністю виробництва товару і його споживання в просторі;

b) розбіжністю виробництва товару і його споживання в часі;

c) усі відповіді не вірні.

 

60. Фактори ,які впливають на організацію і технологію процесу руху товарів

а) виробничі, транспортні, торговельні, соціально-економічні;

b) властивості товарів і ступінь складності їхнього асортименту;

c) професійно - технічна підготовка торговельних працівників.

61. Роздрібна торгівля – це:

а) вид економічної діяльності в сфері торговельного звертання охоплює купівлю-продаж товарів безпосередньо до кінцевого споживача для індивідуального споживання або використання незв'язаного з підприємницькою діяльністю;

b) ініціативна, систематична, виконана на власний ризик діяльність з метою одержання прибутку;

c) господарська, статутна ланка торгівлі з правами юридичної особи, що забезпечує доведення товарів від виробників до споживачів.

 

62. Торговельна послуга – це:

а) результат діяльності суб'єкта торговельної діяльності в сфері роздрібної й оптової торгівлі у процесі торговельного обслуговування та/або після його;

b) частина роздрібно-торговельної мережі, що поєднує дрібно роздрібну торгівлю;

c) процедура по засобах, які документально визначаються у відповідності торговельних послуг;

 

63.К соціально-економічним факторам відносяться:

а) розселення населення;

b) рівень грошових доходів населення;

c) відповіді в пунктах а і б разом узяті.

 

64..Основою метою проведення оптових ярмарок є:

а)установлення та документальне оформлення господарських зв'язків щодо оптової закупівлі-продажу товарів.

b) більш глибоке вивчення споживчого попиту на товари.

c) демонстрація нових товарів.

d) Установлення господарських зв'язків між державними підпри­ємствами.

 

65. Форма оптового продажу товарів, яка найбільше сприяє ефек­тивному перетворенню виробничого асортименту в торговий:

а) через оптове підприємство із застосуванням складської форми товароруху.

b) через оптове підприємство із застосуванням транзитної форми товароруху.

c) з промислового підприємства і доставкою до складу магазину.

d) через торговельного агента з транзитною формою товарорух

 

66. Під поняттям "товарорух"слід розуміти :

а) процес фізичного переміщення товарів і передачі власності на нього від виробника до споживача.

b) Процес транспортування товарів.

c) Процес завезення товарів зі складу постачальника до роздрібної торговельної мережі.

 

67. Основними складовими частинами процесу товароруху є:

а) Транспортування товарів різними видами транспорту і підго­товка їх до продажу.

b) Підготовка товарів до продажу і завезення їх до роздрібної торговельної мережі.

c) Транспортування товарів різними видами транспорту, проход­ження товарів через склади і завезення їх до роздрібної торго­вельної мережі.

 

68.Під то­варом як об'єктом ко­мерційної діяльності розуміють:

а) матеріальні речі;

б) продукт виробничо-економічної діяльності або природне багатство, яке має вартість і обмі­нюється на ринку;

с) матеріальні речі і фізичні об'єкти;

в) юридичні і фізичні особи

69. Види суб'єктів ко­мерційної діяльності ,які функціонують в сфері роздрібної торгівлі:

а) оптові бази, товарні склади, оптові продово­льчі ринки;

б) магазини, аптеки, підприємства ресторанного господарства, підприємства побутового обслуговування;

с) біржі, брокерські фірми;

в) дилери, дистриб'ютори, агентські фірми

70.Сутність комерційної роботи по вивченню джерел товарних ресурсів полягає в

а) пошуку потенційних постачальників товарів, які пропонують
конкурентоспроможну продукцію високої якості, різноманітного
асортименту за приємною ціною.

б) пошуку потенційних постачальників товарів, які пропонують товари за низькою ціною.

с) пошук потенційних постачальників товарів, які пропонують продукцію
високої якості, за високими цінами.

в) пошуку потенційних постачальників товарів, які пропонують нову продукцію.

 

 

Товарознавча експертиза

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

 

Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...