Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕКТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮз дисципліни «ЕКСПЕРТИЗА ТОВАРІВ»

Напрям підготовки:030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Спеціалізація: «Товарознавство продовольчих товарів і комерційна діяльність»

ОКР «Спеціаліст»

Курс: 5

ДонНУЕТ

Донецьк

1. Об’єктами товарознавчої експертизи є:

а) сировина, спеціальні харчові продукти;

б) стандарти міжнародні, приватні особи;

в) експерт, документація, що засвідчує якість і безпеку товарів;

г) супутні матеріали, організації, які здійснюють експертизу.

 

2. Підставою для призначення контрольної експертизи є:

а) виявлення додаткової інформації щодо об’єкту експертизи;

б) незгода замовника з результатами експертизи;

в) наявність розбіжностей у висновках експертів, які проводили первинну і повторну експертизу;

г) заявка замовника експертизи.

 

3. Суб’єктами товарознавчої експертизи є:

а) продукція та документи;

б) процеси та послуги;

в) правила експлуатації та використання продукції;

г) фізичні і юридичні особи, які здійснюють експертизу.

 

4. Експертиза товарів проводиться у:

а) один етап;

б) два етапи;

в) три етапи;

г) залежності від конкретних обставин.

 

5. Основними документами першого етапу експертизи є:

а) заявка і акт відбору проб;

б) заявка і наряд;

в) акт відбору проб і акт експертизи;

г) наряд і акт експертизи.

 

6. Друга частина акту експертизи називається:

а) констатуюча;

б) протокольна;

в) висновок експерта;

г) заключна.

 

7. Третю частину акту експертизи оформлюють і підписують:

а) незалежні особи, що брали участь у експертизі без експерта;

б) експерт і незалежні особи;

в) лише експерт;

г) директор підприємства-замовника та бухгалтер.

 

8. Відбір проб при експертизі продовольчих товарів проводять:

а) власне експерт;

б) представники замовника експертизи;

в) вантажник підприємства, де проводиться експертиза;

г) уповноважені особи.

 

9. Обсяг вибірки, спосіб упакування та зберігання проб повинні відповідати:

а) нормативним документам;

б) рішенню експерта та осіб, що присутні при експертизі;

в) рішенню директора підприємства, що замовило експертизу;

г) внутрішнім розпорядженням на підприємстві.

 

10. При відбиранні зразків оформлюється:

а) акт експертизи;

б) акт приймання товару за кількістю;

в) акт відбору проб;

г) акт приймання товару за якістю.

 

11. Залежно від мети здійснення товарознавчі експертизи поділяють на такі види:

а) бухгалтерські, технологічні;б) споживчу, контрактну;

в) гігієнічну, екологічну;

г) постійні, регіональні.

 

12. Якщо зацікавленими сторонами, арбітражем, судовими органами під час оцінки висновку первинної експертизи встановлено, що він є необ’єктивним, то:

а) призначають контрольну експертизу;

б) призначають повторну експертизу;

в) призначають додаткову експертизу;

г) призначають комплексну експертизу.

 

13. Додаткова експертиза призначається якщо:

а) експерт із-за незалежних від нього обставин не зміг дати вичерпні відповіді на питання, поставленні перед експертизою;

б) виникла незгода між зацікавленими сторонами в оцінці висновку з первинної експертизи;

в) необхідно отримати комплексну оцінку основних показників;

г) необхідно перевірити роботу експерта.

 

14. За результатами комплексної експертизи оформлюється:

а) декілька актів у відповідності до кількості експертів;

б) один акт, в якому кожен з експертів викладає свої методи досліджень і робить висновок;

в) всі думки експертів обговорюються і складається один загальний висновок;

г) акт не складається.

15. З метою контролю за харчовими продуктами, якість яких з гігієнічної точки зору викликає сумнів або небезпеку проводиться:

а) експертиза якості;

б) планова гігієнічна експертиза;

в) позапланова гігієнічна експертиза;

г) експертиза вітчизняних та імпортних товарів, які підлягають обов’язковій сертифікації.

 

16. Початком основного етапу експертизи вважають:

а) час прибуття товару до замовника;

б) момент виклику експерту;

в) прибуття експерту до замовника експертизи;

г) видачу експерту наряду на проведення експертизи.

 

17. За процесуальними ознаками експертизи поділяють на:

а) однопредметні і багатопредметні;

б) постійні і тимчасові;

в) місцеві і локальні;

г) товарознавчі і фінансові.

 

18. Взаємостосунки експерта та замовника експертизи визначаються:

а) задовго до експертизи;

б) на підготовчому етапи експертизи;

в) на основному етапі експертизи;

г) на заключному етапі експертизи.

 

19. Скільки видів форм актів експертизи застосовуються в товарознавчій практиці?

а) 7;

б) 5;

в) 9;

г) 10.

 

20. Для проведення експертизи необхідно викликати постачальника:

а) обов’язково;

б) не обов’язково;

в) в залежності від обставин;

г) якщо постачальнику зручно прибути на експертизу.

 

21. Форма акта експертизи № 1-К оформляється:

а) на вітчизняні товари при виявленні невідповідності фактичної якості товару даним документів постачальника;

б) при поверненні покупцем вітчизняних або імпортних товарів постачальнику не заявляється;

в) при перевірці товару, що відвантажується у контейнерах з морського порту;

г) при проведенні експертизи імпортної плодоовочевої продукції в місцях реалізації.

 

22. Форма акта експертизи № 8 оформляється:

а) при проведенні товарознавчих експертиз за замовленнями судових і слідчих органів;

б) при проведенні експертиз імпортного товару, якість, кількість, упакування і маркування якого повністю відповідають даним товаросупровідних документів і вимогам нормативних документів;

в) при необхідності значного текстового пояснення, при наявності фактичної якості товару з даними документів постачальника;

г) при перевірці товару, що відвантажується у контейнерах з морського порту.

 

23. До якого виду експертизи належить експертиза, в проведенні якої беруть участь технолог, товарознавець, санітарний лікар?

а) основна;

б) комплексна;

в) додаткова;

г) повторна.

 

24. До об’єктивних методів експертизи відносять:

а) соціологічні методи;

б) експертні методи;

в) органолептичні методи;

г) вимірювальні методи.

 

25. Які з перелічених методів відносяться до евристичних?

а) фізичні;

б) соціологічні;

в) хімічні;

г) реєстраційні.

 

26. Які з перелічених методів відносяться до експертних?

а) аудиометод;

б) візуальний;

в) комісій;

г) реєстраційній.

 

27. До яких з перелічених методів відноситься метод Дельфі?

а) математико-статистичні методи;

б) метод групового опитування експертів;

в) метод провідного експерта;

г) метод парних порівнянь.

 

28. Експертиза кількості вітчизняних товарів проводиться згідно з правилами і положеннями:

а) договорів;

б) технічних умов контракту з іноземними постачальниками;

в) національних стандартів;

г) стандартів міжнародних.

 

29. Експертиза кількості товарів закордонного виробництва здійснюється відповідно до вимог:

а) національних стандартів України;

б) Інструкції про порядок проведення експертиз в ТПП України;

в) технічних умов;

г) Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості П-6.

 

30. Які документи відносяться до товаросупровідних?

а) комерційні акти, нормативні документи;

б) технічні умови, пакувальні листи;

в) коносаменти, рахунок-фактура;

г) акти приймання, акти про встановлення розбіжностей в кількості товарів.

 

31. Яка частина акта експертизи підписується представниками замовника та експертом?

а) констатуюча і заключна;

б) протокольна;

в) заключна;

г) протокольна і констатуюча.

 

32. Яка інформація надається в констатуючій частині акта експертизи?

а) вказуються загальні відомості про замовника, товар;

б) описується хід вивчення представлених документів, аргументується використання методів і викладаються основні результати експертизи;

в) викладаються основні методи оцінки та надаються отримані результати, оформляються висновки;

г) достовірно і обґрунтовано оцінюються результати експертизи, формулюються висновки.

 

33. Перевірка кількості товару може проводитися вибірково у випадках:

а) при надходженні товару у непошкодженому транспортному засобі;

б) при надходженні товару у непорушеному транспортному упакуванні;

в) передбачених умовами контракту;

г) при надходженні фасованого товару.

 

 

34. Кількість товару, який надійшов без упакування, у відкритій тарі, в порушеному упакуванні, визначається:

а) після його переміщення на склад отримувача;

б) у момент вивантаження з опломбованого товаровідправником транспортного засобу;

в) після його вивантаження і розміщення на площадці;

г) у вагоні чи іншому транспортному засобі.

 

35. Експертиза якості продовольчих товарів вітчизняного виробництва здійснюється згідно з вимогами:

а) зразків (еталонів);

б) технічних умов контракту;

в) товаротранспортних накладних;

г) специфікацій.

 

36. Експертиза якості продовольчих товарів закордонного виробництва здійснюється згідно з вимогами:

а) Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по якості П-7;

б) технічних описів;

в) технічних умов контракту;

г) договорів.

 

37. У випадках, коли експерту пред’явлений товар, пошкоджений при транспортуванні залізницею, експерт вимагає від замовника:

а) комерційний акт;

б) коносамент;

в) залізничну накладну;

г) товарно-транспортну накладну.

 

38. Експертиза якості залежно від призначення поділяється на такі різновиди:

а) споживча експертиза;

б) гігієнічна експертиза;

в) митна експертиза;

г) експертиза нових товарів.

 

39. Продаж товару за умовами «фак»:

а) товар будь-якої якості, аби він відповідав своєму найменуванню;

б) товар повинен мати «добру середню якість»;

в) покупець оглянув товар і погодився його прийняти;

г) товар продається за зразком, який підписується і опломбовується сторонами.

 

40. Продаж товару за умовами «такий, як є» або «тель-кель»:

а) товар будь-якої якості, аби він відповідав своєму найменуванню;

б) товар продається за описом, який подається в контракті або в додатку;

в) покупець оглянув товар і погодився його прийняти;

г) товар повинен мати «добру середню якість».

 

41. Товарознавча судова експертиза призначається на підставі:

а) заявки судово-слідчих органів;

б) Інструкції про порядок проведення експертиз в ТПП України;

в) постанови судово-слідчих органів;

г) заявки замовника експертизи.

 

42. Постанова складається з частин:

а) протокольної, описової і заключної;

б) вступної, описової і заключної;

в) вступної, констатуючої і заключної;

г) описової, основної і заключної.

 

43. Експерт має право проводити товарознавчу судову експертизу у випадках, якщо:

а) він особисто або його родичі не зацікавлені у справі;

б) він є родичем когось з учасників процесу;

в) він брав участь у справі як спеціаліст;

г) він є потерпілим, цивільним позивачем, або відповідачем у справі.

 

44. Висновок експерта з товарознавчої судової експертизи складається з частин:

а) протокольної, основної та резюме;

б) вступної, дослідницької та заключної;

в) вступної, констатуючої та заключної;

г) описової і резюме.

 

45. Види експертиз, що проводяться митними лабораторіями:

а) матеріалознавча, контрактна, мінералогічна;

б) хімічна, криміналістична, ветеринарна;

в) банківська, страхова, товарознавча вартісна;

г) ідентифікаційна, технологічна, екологічна.

 

46. Експертиза як вид професійної діяльності застосовується:

а) в бухгалтерії під час проведення аудиту;

б) при проведенні маркетингового дослідження ринку;

в) при соціологічному опитуванні споживачів під час придбання ними товару;

г) при складанні статуту приватного підприємства.

 

47. Експертизу мають право здійснювати:

а) особи, які мають право на контрольні функції;

б)особи, які одноразово уповноважені установою контрольними функціями;

в) незалежні від зацікавлених сторін особи;

г) товарознавці.

48. Експертиза проводиться стосовно:

а) всієї продукції;

б) продукції, що під час приймання виявилась недоброякісною;

в) продукції, що надходить безпосередньо у роздрібну торгівельну мережу;

г) продукцію, що певний час має зберігатися на складі виробника.

 

49. Експертиза відрізняється від контролю якості продукції:

а) предметом експертизи;

б) об’єктом експертизи;

в) асортиментом досліджуваних товарів та послуг;

г) сферою застосування.

 

50. Результатом експертизи є:

а) акт експертизи;

б) комерційний акт;

в) акт відбору проб;

г) акт приймання.

 

51. Експерт має право:

а) подавати позови до суду;

б) видавати розпорядження про заборону випуску товару;

в) проводити експертизу якості товарів;

г) передавати документи органам дізнання.

 

52. Метою товарознавчої вартісної експертизи, що проводиться митними лабораторіями є:

а) визначення споживчої вартості товарів;

б) визначення вартості товару на підставі його якісних показників, основних властивостей;

в) визначення якісних характеристик товару;

г) визначення приналежності товару до однорідної групи товарів.

 

53. Об’єктом митної експертизи є:

а) товари і предмети, що переміщаються через кордон;

б) визначення митної вартості;

в) ідентифікація наркотичних і психотропних речовин;

г) визначення країни походження.

 

54. Предметом митної експертизи є:

а) об’єкти контрабанди;

б) товаросупровідні документи, що використовують при митному оформленні і контролі;

в) діагностика коштовностей, антикваріату, музейних цінностей;

г) товари, а також їх проби, що переміщаються через кордон.

 

55. Під безпечністю харчових продуктів розуміють:

а) відсутність шкідливої дії на організм людини при споживанні харчових продуктів, що містять харчові добавки;

б) відсутність токсичної, канцероген­ної, мутагенної, алергенної та іншої несприятливої дії на організм людини при споживанні харчових продуктів в загальноприйнятій кількості;

в) відсутність негативної дії на здоров’я і життя людини харчових продуктів, оброблених комбінованими способами консервування;

г) відсутність негативної дії на здоров’я і життя людини сировини і супутніх матеріалів.

 

56. Санітарно-гігієнічна безпека це:

а) відсутність недопустимого ризику, який може виникнути при різних біопошкодженнях споживчих товарів;

б) відсутність токсичної і канцерогенної дії на організм людини при споживанні харчових продуктів;

в) відсутність шкідливої дії, яка виникає внаслідок дії хімічних речовин;

г) оптимальні умови життя населення, які забезпечують його здоров’я.

 

57. Санітарно-токсилогічні показники включають:

а) МДР хімічних забруднювачів;

б) показники мікробіологічної безпеки;

в) паразитологічні показники безпеки рибних і нерибних водних продуктів, м’яса;

г) ГДР радіонуклідів.

 

58. Офіційний документ, який засвідчує відповідність товару санітарно-епідеміологічним вимогам і нормам – це:

а) висновок експертизи;

б) гігієнічні сертифікати;

в) сертифікат відповідності;

г) гігієнічний висновок.

 

59. Результатом санітарно-епідеміологічної експертизи харчових продуктів є визначення:

а) наявності радіонуклідів;

б) придатності, умовної придатності, непридатності, безумовної непридатності продуктів харчування для вживання;

в) органолептичних показників;

г) фізико-хімічних і мікробіологічних показників.

 

60. Санітарно-епідеміологічна експертиза проводиться з метою визначення:

а) вмісту хімічних забруднювачів, показників мікробіологічної безпеки;

б) дотримання умов зберігання товару;

в) зниження рівня якості товару при транспортуванні, зберігання;

г) хімічного складу товару.

 

61. Товарознавча судова експертиза проводиться:

а) після відкриття карної справи;

б) при роботі ревізійної комісії;

в) за розпорядженням адміністрації;

г) за розпорядженням товарознавця підприємства.

 

62. Карантинний дозвіл на підконтрольні матеріали, які дозволяється ввозити в Україну, дає:

а) Верховна Рада;

б) Держспоживстандарт;

в) Головна державна інспекція з карантину рослин;

г) комерційні структури, що займаються ввезенням.

 

63. Фітосанітарна експертиза при імпорті підкарантинних об’єктів починається з перевірки наявності:

а) карантинного дозволу;

б) посвідчення якості;

в) сертифікату відповідності;

г) контракту на постачання.

 

64. При екологічній експертизі планомірне знищення лісів, використання родючих земель під забудову, створення кар’єрів визначається як наступний вид забруднення:

а) навмисне;

б) супутнє;

в) утилізаційне;

г) нестійке.

 

65. Заявка на проведення експертизи повинна бути підписана наступними представниками підприємства-замовника:

а) керівником;

б) керівником і головним бухгалтером;

в) матеріально-відповідальною особою;

г) керівником і товарознавцем.

 

66. Експертиза, що проводиться з метою визначення історичної, художньо-культурної, наукової значимості витворів мистецтва називається:

а) оціночна;

б) гемологічна;

в) сертифікаційна;

г) мистецтвознавча.

 

 

67. При екологічній експертизі до акустичного забруднення не відноситься:

а) шумове;

б) радіоактивне;

в) інфразвукове;

г) вібраційне.

 

68. Шкідливі забруднення, які утворюються внаслідок знищення харчових товарів, відходів, браку, небезпечної продукції називаються:

а) навмисними;

б) супутніми;

в) утилізаційними;

г) нестійкими.

 

69. Висновок екологічної експертизи продовольчих товарів це:

а) юридичний документ, який містить екологічну інформацію і оцінку безпечності харчових продуктів;

б) нормативний документ щодо методів визначення екологічної безпечності товарів;

в) документ, що встановлює нормативи щодо антропогенних забруднювачів довкілля;

г) протокол проведення екологічних випробувань при імпорті товарів в Україну.

 

70. Серед перерахованих нижче комплексним ТСД є:

а) рахунок-фактура;

б) протокол випробування;

в) товарно-транспортна накладна;

г) посвідчення якості.

 

71. Правовий режим, який включає систему державних заходів, спрямованих на захист рослин, продукції їх переробки, сировини, окремих вантажів від карантинних об’єктів називається:

а) фітосанітарний контроль;

б) карантин рослин;

в) фітосанітарна експертиза;

г) підкарантинний матеріал.

 

72. Перелік карантинних об’єктів в Україні визначається:

а) Наказом Держмитслужби;

б) Переліком, затвердженим Головною державною інспекцією з карантину рослин;

в) Статутом з карантину рослин, затвердженим Кабінетом Міністрів;

г) Інструкцією центрального фумігаційного загону.

 

73. При ветеринарно-санітарній експертизі з метою підтвердження або виключення діагнозу на інфекційні захворювання тварин проводять такі дослідження:

а) органолептичні;

б) бактеріологічні;

в) фізичні;

г) фізико-хімічні.

 

74. Дегустація є різновидом наступного виду експертизи:

а) кількісної;

б) якісної;

в) документальної;

г) асортиментної.

 

75. При встановленні неоднорідності партії свіжих плодів та овочів за упакування та маркування, експерт повинен вимагати від одержувача продукції:

а) розподіл продукції по видам тари у відповідності з маркуванням;

б) зміну маркування;

в) переоформлення товаросупровідних документів;

г) представлення акту на прийомку за кількістю.

 

76. Назвіть серед перелічених органолептичних показників, що визначають для цукерок та карамельних виробів, показник, який зазначене у стандарті тільки для цукерок:

а) поверхня;

б) форма;

в) смак та запах;

г) консистенція.

 

77. За якого показника, що перевищує норми стандарту, експерт переводить крупу у більш низький сорт або нестандарт:

а) вологість;

б) номер крупи;

в) зольність;

г) засміченість.

 

78. Який фізико-хімічний показник експерт не визначає у житньому борошні?

а) кількість і якість сирої клейковини;

б) вміст металомагнітних домішок;

в) зараженість і забрудненість шкідниками хлібних запасів;

г) зольність.

 

79. Якщо метою експертизи є визначення групової належності байхового чаю за технологією переробки, то необхідно провести дослідження:

а) зовнішнього вигляду;

б) кількості водорозчинних екстрактивних речовин;

в) анатомо-морфологічних ознак;

г) складу таніно-катехінового комплексу.

 

80. При експертизі молока встановлено, що воно має підвищену густину, а масова частка СЗМЗ і жиру при цьому знижені. Це свідчить про додавання:

а) води;

б) сухого знежиреного молока;

в) крохмалю;

г) поверхнево-активних речовин.

 

81. Термін «ампелографічний» сорт використовують при експертизі:

а) яблук;

б) картоплі;

в) апельсинів;

г) винограду.

 

82. При експертизі маркування ікри калуги, що імпортується із Росії, позначення «ООО», або «ОО», або «О», або «Х» дозволяє встановити:

а) колір ікри;

б) ґатунок;

в) сезон вилову;

г) регіон походження.

 

83. З метою об’єктивної оцінки ступеня прокопченості риби визначають вміст:

а) фенолів;

б) альдегідів;

в) смолистих речовин;

г) кухонної солі.

 

84. Харчовий спирт, який не очищено від домішок при експертизі ідентифікується як:

а) гідролізний спирт;

б) синтетичний спирт;

в) спирт-сирець;

г) спирт 1 гатунку.

85. При експертизі меду визначається діастазне число, яке вимірюється у:

а) %;

б) градусах Кетсторфера;

в) мг%;

г) одиницях Готе.

 

86. При експертизі молока показник СЗМЗ визначається у:

а) г/ кг;

б) г/л;

в) %;

г) мг.

 

87. Із перерахованих нижче речовин, що визначаються при санітарно-епідеміологічній експертизі до ксенобіотиків відносяться:

а) вітаміни,

б) провітаміни;

в) інертні механічні домішки;

г) чужерідні хімічні речовини.

 

88. Одиницями виміру титрованої кислотності хлібобулочних виробів є:

а) 0К ;

б) 0Т ;

в) 0кис.;

г) 0/00 .

89. На товарі вказано компонентний знак Е 160, що свідчить про присутність у продукті:

а) барвника;

б) консерванту;

в) антиокислювачу;

г) емульгатора.

 

90. Якщо метою експертизи є визначення показників безпеки карамелі, то необхідно провести дослідження:

а) вологості карамельної маси;

б) мікробіологічних показників;

в) масової частки редукуючих речовин;

г) масової частки йоду у карамелі з морською капустою.

 

91. Які показники експерт визначає і у маргарині, і у майонезі?

а) стійкість емульсії;

б) температура плавлення;

в) вміст вологи;

г) вміст кухонної солі.

 

92. У пастеризованому молоці не допускається наявність ферменту:

а) ліпази;

б) фосфатази;

в) оксидази;

г) лактази.

 

93. Який показник якості експерт не визначає у молоці коров’ячому – сировині?

а) сухі речовини;

б) кількість вітаміну С;

в) масова частка жиру;

г) чистота, група.

 

94. Експертом встановлено, що причиною рихлої і крихкої консистенції морозива є:

а) недостатня пористість;

б) утворення кристалів льоду;

в) наявність згустку білків;

г) великі повітряні вічки.

 

95. Для ідентифікації достовірності квасу необхідно провести :

а) органолептичні дослідження;

б) фізичні дослідження;

в) мікробіологічні дослідження;

г) хімічні дослідження.

 

96. Для встановлення якості і ґатунку кухонної солі експерт повинен визначити:

а) вміст домішок;

б) зольність;

в) кислотність;

г) вміст мінеральних речовин.

97. На товарі вказано Е-компонентний знак Е 252, це означає, що до складу продукту входить харчова добавка класу:

а) барвник;

б) консервант;

в) антиокислювач;

г) емульгатор.

 

98. Експерт відносить яловичу печінку до першої категорії субпродуктів на основі:

а) кількості жирів;

б) кількості екстрактивних речовин;

в) загальної кількості білків;

г) кількості повноцінних білків.

 

99. Свіжість яєць експерт визначає за показником:

а) індекс жовтка;

б) маса одного яйця;

в) рухомість повітряної камери;

г)щільність білка.

 

100. Прісноводна риба, яка використовується в їжу, повинна пройти в місцях вилову:

а) фітосанітарну експертизу;

б) ветеринарно-санітарну експертизу;

в) санітарно-гігієнічну експертизу;

г) екологічну експертизу.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...