Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік у зарубіжних країнах1.За суб'єктивно-географічною ознакою системи обліку класифікуються на:

1. Англо-американську, континентальну, південно - американську моделі.

2. Англо-американську, південноамериканську моделі.

3. Англо-американську, європейську, Південно-Африканську моделі.

4. Англо-американську, континентальну, ісламську.

 

2.Які з наведених нижче тверджень стосовно МСФЗ є правильним?

1. МСФЗ є обов’язковим для використання.

2. МСФЗ визначають порядок ведення бухгалтерського обліку.

3. МСФЗ використовують, насамперед, транснаціональні компанії.

4. МСФЗ розробляються тільки для країн із англо-американською системою обліку.

 

3.Яка із наведених організацій не входить до FASB :

1. Аудиторські фірми.

2. Професори навчальних закладів.

3. Інвестори.

4. Орден бухгалтерів-експедиторів.

 

4.У якій країні регулює бухгалтерський облік Комітет регулювання обліку?

1. Німеччина.

2. Франція.

3. Росія.

4. Великобританія.

 

5.Яка організація не входить у структуру Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку?

1. Національна рада з обліку.

2. Дорадча рада.

3. Консультативна група із стандартів.

4. Комітет з призначення.

 

6.Які документи, щодо регулювання обліку затверджує Європейське Співтовариство:

1. Міжнародні стандарти.

2. Національні стандарти.

3. Кодекси бухгалтерів.

4. Директиви.

 

7.Комітет з МСФЗ на підставі угоди, укладеної у 1973 році налічував:

1. 118 країн світу.

2. 10 країн світу.

3. 26 країн світу.

4. 7 країн світу.

 

8.Концепція бухгалтерського обліку це:

1. Сукупність основних теоретичних принципів ведення обліку та складання звітності.

2. Сукупність основних правових норм, які встановлюються державою.

3. Моральні критерії, якими керується бухгалтер.

4. Сукупність основних документів професійних організацій бухгалтерів.

 

9.Види соціального регулювання в залежності від способів та цілей впливу на бухгалтерський облік поділяють на:

1. Економічне, правове, податкове регулювання.

2. Морально-етичне, економічне, політичне регулювання.

3. Морально-етичне, економічне, правове регулювання.

4. Економічне, правове, культурне регулювання.

 

10.До якісних характеристик облікової інформації належать:

1. Послідовність, періодичність, достовірність, зіставність.

2. Автономність, достовірність, зіставність, послідовність.

3. Обачність, достовірність, періодичність, зрозумілість.

4. Доречність, достовірність, зіставність, зрозумілість.

 

11.Як називають власників підприємства, організованого корпорація:

1. Партнерами.2. Засновниками.

3. Інвесторами.

4. Акціонерами.

 

12.Існують такі види корпорацій:

1. Прості і складні.

2. Відкриті і закриті.

3. Великі, середні, малі.

4. типові, альтернативні.

 

13.Концепція бухгалтерського обліку означає:

1. Цілі обліку.

2. Пріоритетність користувачів фінансової звітності.

3. Зміст нормативних, метрологічних, організаційних документів у сфері обліку.

4. Немає правильної відповіді.

 

14.Процедура створення міжнародного стандарту фінансової звітності:

1. Змінюється залежно від змісту стандарту.

2. Суворо регламентована.

3. Коригується КМСБО раз на два роки.

4. Коригується КМСБО раз на рік.

 

15.Одноосібне підприємство має такі переваги:

1. Простота і дешевизна створення.

2. Подвійне оподаткування.

3. Обмежена сфера використання.

4. Обмежені фінансові ресурси.

 

16.Величина активів фірми завжди:

1. Більше суми його зобов’язань і власного капіталу.

2. Дорівнює цій сумі.

3. Менше цієї суми;

4. Більше суми його власного капіталу.

 

17.Основні елементи фінансових звітів:

1. Доходи й витрати.

2. Активи, зобов'язання, чистий прибуток.

3. Активи, зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати.

4. Власний капітал.

 

18.Сума, за якою власний капітал відображається в балансі:

1. Залежить від оцінки активів.

2. Не залежить від оцінки зобов'язань.

3. Залежить від оцінки активів і зобов'язань.

4. Залежить від оцінки пасивів.

 

19.Фінансова звітність підприємства це –

1. Сукупність показників, які характеризують його фінансовий стан на звітну дату і фінансові результати діяльності за звітний період.

2. Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством.

3. Документ, що містить дані про господарські операції.

4. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів і зобов’язань, капіталі підприємства.

 

20.Які є методи підготовки Звіту про рух грошових коштів?

1. Вертикальний та горизонтальний .

2. За класифікацією грошових коштів та функцією грошових коштів.

3. Постійний і змінний.

4. Прямий і непрямий.

 

21.Який склад фінансової звітності згідно МСФЗ?

1. Баланс; Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал.

2. Баланс, Звіт про прибутки та збитки, Звіт про зміни у власному капіталі, Звіт про рух грошових коштів, Примітки то фінансової звітності.

3. Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про зміни у власному капіталі, Примітки до фінансових звітів.

4. Баланс, Звіт про прибутки та збитки, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про зміни у власному капіталі, Примітки до фінансових звітів.

 

22.Які є методи підготовки Балансу згідно МСФЗ ?

1. Вертикальний та горизонтальний.

2. За класифікацією грошових коштів та функцією грошових коштів.

3. Постійний і змінний.

4. Прямий і непрямий.

 

23.Який МСФЗ регулює подання фінансових звітів?

1. МСФЗ 16.

2. МСФЗ 1.

3. МСФЗ 2.

4. МСФЗ 15.

 

24.Яка Директива ЄС регулює подання фінансових звітів ?

1. Директива.

2. Директива.

3. Директива.

4. Директива.

 

25.У якій державі існує п’ять основних типів балансу ?

1. Німеччина.

2. Франція.

3. США.

4. Росія.

 

26.Обліковий процес зведення фінансових звітів споріднений компаній у єдиний набір фінансових звітів;

1. Контроль.

2. Консолідація.

3. Поглинання.

4. Консигнація.

 

27.При діяльності товариства Звіт про нерозподілений прибуток:

1. Складається.

2. Не складається.

3. Відсутній

4. Складається не в повному вигляді.

 

28.Фізичні або юридичні особи, яким необхідна інформація про діяльність підприємства для прийняття рішень це:

1. Акціонери.

2. Користувачі фінансової звітності.

3. Власники.

4. Директора.

 

29.Ресурси контрольовані підприємством в результаті минулих подій, від яких компанія очікує економічні вигоди в майбутньому це:

1. Активи.

2. Пасиви.

3. Доходи.

4. Витрати.

 

30.Фінансовий звіт, яки допомагає користувачам досягти розуміння в фінансових звітах та порівняти їх з фінансовими звітами інших підприємств:

1. Баланс.

2. Звіт про прибутки та збитки.

3. Примітки до фінансових звітів.

4. Звіт про фінансові результати.

 

31.Рахунки бухгалтерського обліку поділяються на:

1. Прості і складні.

2. Регулюючі і проміжні.

3. Постійні і проміжні.

4. Регулюючі і проміжні.

 

32.На якому типі рахунків відображаються доходи і витрати ?

1. Постійні рахунки.

2. Регулюючі рахунки.

3. Корегуючи рахунки.

4. Проміжні рахунки.

 

33.У країнах якої системи не існує єдиного Плану рахунків і кожне підприємство розробляє власний План рахунків?

1. Континентальна система.

2. Британо-американська система.

3. Південноамериканська система.

4. Ісламська система.

 

34.Хронологічний запис господарських операцій записується у:

1. Головний журнал.

2. Журнал обліку платежів.

3. Журнал обліку продаж.

4. Реєстраційний журнал.

 

35.Як називається перенесення даних із журналів до Головної книги?

1. Грошове вимірювання.

2. Консерватизм.

3. Превалювання.

4. Рекласифікація.

 

36.Які проведення здійснюються з метою зміни сальдо певних рахунків в кінці облікового періоду?

1. Заключні.

2. Регулюючі.

3. Проміжні.

4. Постійні.

 

37.Робочий обліковий звіт, який складається на зарубіжних підприємствах має назву:

1. Головна книга.

2. Трансформаційна таблиця.

3. Реєстраційний журнал.

4. Повний пробний баланс.

 

38.Згідно МСФЗ Фінансові звіти поділяються на:

1. Регулюючі і заключні.

2. Проміжні і річні.

3. Щомісячні і щоквартальні.

4. Щоквартальні і річні.

 

39.Баланс, Звіт про прибутки та збитки, Звіт про акціонерний капітал, Звіт про рух грошових коштів, Примітки до фінансової звітності – це типова структура річного звіту:

1. Одноосібного володіння.

2. ТзОВ.

3. Корпорація.

4. Приватного підприємства.

 

40.Яка із форм звітності не визначається у трансформаційній таблиці:

1. Баланс.

2. Звіт про прибутки та збитки.

3. Звіт про зміни у власному капіталі.

4. Звіт про рух грошових коштів.

 

41.Спосіб відображення господарських операцій в системі обліку – це:

1. Цикл.

2. Принцип.

3. Облікова процедура.

4. Звіт.

 

42.Для обліку видів майна, яке належить підприємству і яке знаходиться в його обороті, призначені рахунки:

1. Активів.

2. Доходів.

3. Капіталу.

4. Витрат.

 

43.Збір і обробка інформації у визначеній послідовності протягом звітного періоду:

1. Обліковий цикл.

2. Реєстрація господарських операцій.

3. Звіт.

4. Облікова політика.

 

44.Час на який господарська операція має бути зафіксована в облікових документах:

1. Сплата грошових коштів.

2. Момент визнання операцій.

3. Виникнення зобов’язання.

4. Складання фінансової звітності.

 

45.Стандартизований формат, який використовується для збору інформації про кожний об’єкт обліку це:

1. Стандарт.

2. Звіт.

3. Рахунок.

4. Баланс.

 

 

46.Залежно від виду діяльності підприємства дебіторська заборгованість поділяється на:

1. Короткострокову і довгострокову.

2. Операційну і не операційну.

3. Операційну і довгострокову.

4. Короткострокову і не операційну.

 

47.Яка дебіторська заборгованість виникає у процесі звичайної операційної діяльності компанії за умови продажу товарів чи надання послуг ?

1. Поточна.

2. Не операційна.

3. Довгострокова.

4. Операційна.

 

48.Як визначається чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості:

1. Дебіторська заборгованість + безнадійні борги.

2. Безнадійні борги + рахунки до отримання.

3. Дебіторська заборгованість – безнадійні борги.

4. Безнадійні борги + рахунки до отримання.

 

49.Які є методи списання безнадійних боргів:

1. Прямого списання і нарахування резерву.

2. Чистої реалізаційної вартості і за функцією боргів.

3. Прямий метод і резервний метод.

4. Операційний і поточний.

 

50.За якими методами обчислюють резерв сумнівних боргів ?

1. Прямого списання і нарахування резерву.

2. Відсотка продажу і періодизації дебіторської заборгованості.

3. Чистою реалізаційною вартістю і прямий метод.

4. Прямий метод і резервний метод.

 

51.У якому розділі Балансу міститься інформація про грошові кошти?

1. Необоротні активи.

2. Власний капітал.

3. Зобов’язання.

4. Оборотні активи.

 

52.Який МСФЗ регулює облік грошових коштів:

1. МСФЗ 1.

2. МСФЗ 3.

3. МСФЗ 5.

4. МСФЗ 7.

 

53.Для управління дрібними видами виплат призначено:

1. Поточний рахунок.

2. Мала каса.

3. Валютний рахунок.

4. Каса.

 

54.У складі яких активів відображається короткострокові свідоцтва:

1. Грошові еквіваленти.

2. Грошові кошти.

3. Дебіторська заборгованість.

4. Поточні зобов’язання.

 

55.Який МСФЗ регулює зміни валютних курсів:

1. МСФЗ 21.

2. МСФЗ 13.

3. МСФЗ 7.

4. МСФЗ 15.

 

56.У міжнародній практиці рахунки до отримання називають:

1. Кредиторську заборгованість.

2. Дебіторську заборгованість.

3. Довгострокові кредити банків.

4. Короткострокові кредити банків.

 

57.У міжнародній практиці рахунки до сплати називають:

1. Кредиторську заборгованість.

2. Дебіторську заборгованість.

3. Довгострокові кредити банків.

4. Короткострокові кредити банків.

 

58.До грошових еквівалентів відносять:

1. Банківський кредит.

2. Векселі.

3. Короткострокові інвестиції.

4. Роялті.

 

59.Прикладом грошових коштів від фінансової діяльності є:

1. Надходження від продажу власної продукції.

2. Отримання грошової короткострокової позики.

3. Платіж за придбані акції.

4. Придбання сировини для виробництва.

 

60.Надходження коштів із поточного рахунку підприємства в банку до каси слід відображати в складі:

1. Операційної діяльності.

2. Інвестиційної діяльності.

3. Фінансової діяльності.

4. Не відображати у Звіті про рух грошових коштів.

 

61.Для визначення собівартості літака, як запасів використовують метод:

1. Метод роздрібних цін.

2. Метод ФІФО.

3. Метод середньозваженої собівартості.

4. Метод ідентифікації.

 

 

62.В обліку запасів, згідно МСБО виділяють наступні системи:

1. Суцільної ідентифікації та нормативних затрат.

2. Середньої вартості і суцільної ідентифікації.

3. Списання перших надходжень і списання останніх надходжень.

4. Безперервна і періодична.

 

63.За якою вартістю відображають запаси у Балансі підприємства ?

1. Чистою вартістю реалізаціїb.

2. Собівартістю.

3. Найменшою з оцінок: собівартістю чи чистою вартістю реалізації.

4. За балансовою вартістю.

 

64.Який метод визначення собівартості запасів використовується підприємствами роздрібної торгівлі з великим асортиментом товарів?

1. Метод ідентифікації.

2. Метод роздрібних цін.

3. ФІФО.

4. Середньозваженої собівартості.

 

65.У якій країні згідно національних стандартів, до складу запасів відноситься найбільша кількість груп в активах:

1. Україна.

2. Росія.

3. Німеччина.

4. Великобританія.

 

66.У якій країна в законодавстві взагалі немає поняття « запаси» ?

1. Україна.

2. Росія.

3. Німеччина.

4. Великобританія.

 

67.Який метод визначення собівартості запасів використовується, якщо заплановані витрати на виробництво одиниці продукції?

1. Метод ідентифікації.

2. Метод роздрібних цін.

3. ФІФО.

4. Метод стандартних витрат.

 

68.При якому методі визначення чистої вартості реалізації, вибирається найменше значення із балансової вартості і чистої вартості реалізації, кожного найменування товарно-матеріальних запасів ?

1. Постатейний метод.

2. Метод основних товарних груп.

3. Метод загального рівня запасів.

4. Метод роздрібних цін.

 

69.При якій системі обліку товарно-матеріальних запасів взагалі не проводять інвентаризацію?

1. При періодичному обліку запасів.

2. При безперервному обліку запасів.

3. При змішаному обліку запасів.

4. При методі загального рівня запасів.

 

 

70.Який метод визначення собівартості запасів заборонено в Україні ?

1. ЛІФО.

2. ФІФО.

3. Метод ідентифікації.

4. Метод роздрібних цін.

 

71.У Великобританії при оцінці запасів виходять із принципу:

1. Обачності.

2. Об’єктивності.

3. Відповідності доходів і витрат.

4. Грошового вимірника.

 

72.Первісною оцінкою придбання або вироблення запасів є:

1. Собівартість.

2. Обачність.

3. Чиста реалізація.

4. Закупівельна ціна.

 

73.Облік товарно-матеріальних цінностей регулюю:

1. МСФЗ 5.

2. МСФЗ 4.

3. МСФЗ 2.

4. МСФЗ 10.

 

74.Визначена ціна реалізації товару, за мінусом витрат по перепродажній підготовці товару та їх продаж:

1. Собівартість.

2. Закупівельна ціна.

3. Ціна продажу.

4. Чиста вартість реалізації.

 

75.Первісною вартість запасів одержаних безоплатно є:

1. Собівартість.

2. Ціна продажу.

3. Справедлива вартість.

4. Вартість реалізації.

 

76.Що є об’єктом амортизації:

1. Запаси.

2. Власний капітал.

3. Грошові кошти.

4. Основні засоби.

 

 

77.Результатом переоцінки є:

1. Амортизація.

2. Знос.

3. Уцінка.

4. Ліквідація.

 

78.У якій формі звітності відображається інформація про до оцінку і уцінку:

1. Баланс.

2. Звіт про рух грошових коштів.

3. Звіт про власний капітал.

4. Звіт про прибутки та збитки.

 

79.Який об’єкт із групи відноситься до нематеріальних активів:

1. Торгові марки.

2. Автотранспорт.

3. Будівлі.

4. Офісне обладнання;

 

80.За якою вартістю оцінюють основні засоби при обміні на подібні активи:

1. За справедливою вартістю.

2. За ринковою вартістю.

3. За балансовою вартістю.

4. За переоціненою вартістю.

 

81.У якій країні не застосовують переоцінку:

1. США.

2. Франція.

3. Німеччина.

4. Велика Британія.

 

82.Який вид активу не може бути ідентифікований:

1. Основні засоби.

2. Запаси.

3. Нематеріальні активи.

4. Оборотні активи.

 

83.Який метод амортизації застосовують до нематеріальних активів:

1. Прямолінійний.

2. Кумулятивний.

3. Залишку що зменшується.

4. Виробничий.

 

84.Який МСФЗ регулює облік основних засобів:

1. МСФЗ 3.

2. МСФЗ 15.

3. МСФЗ 12.

4. МСФЗ 16.

 

85.Який із наведених метод використовується для розрахунку первісної вартості гудвілу:

1. Метод загальної оцінки.

2. Прямолінійний метод.

3. Кумулятивний метод.

4. Виробничий метод.

 

86.У міжнародній практиці використовуються методи нарахування амортизації:

1. Рівномірний.

2. Зменшення залишку.

3. Метод ФІФО.

4. Суми економічних вигод.

 

87.При який вид активу іде мова:«утримуються підприємством з метою збільшення прибутку, зростання вартості капіталу або інших вигод»:

1. Грошові кошти.

2. Основні засоби.

3. Інвестиції.

4. Нематеріальні активи.

 

88.Яким проведенням відображається в обліку придбання цінних паперів, призначених для продажу:

1. «Поточні фінансові інвестиції», «Прибуток від продажу цінних паперів».

2. «Поточні фінансові інвестиції», «Грошові кошти».

3. «Інвестиції у дочірні підприємства», «Грошові кошти».

4. «Втрати від знецінення інвестицій», «Інвестиції у дочірні підприємства».

 

89.Яким проведенням відображається в обліку реалізація цінних паперів:

1. «Втрати від знецінення інвестицій», «Інвестиції у дочірні підприємства».

2. «Поточні фінансові інвестиції», «Прибуток від продажу цінних паперів».

3. «Інвестиції у дочірні підприємства», «Грошові кошти».

4. «Поточні фінансові інвестиції», «Грошові кошти».

 

90.Яким проведенням відображається в обліку отримання дивідендів?

1. «Грошові кошти», «Дохід від інвестицій у дочірні підприємства».

2. «Поточні фінансові інвестиції», «Грошові кошти».

3. «Інвестиції у дочірні підприємства», «Грошові кошти».

4. «Втрати від знецінення інвестицій», «Інвестиції у дочірні підприємства».

 

91.Яким проведенням відображається в обліку частка інвестора в чистому прибутку?

1. «Інвестиції в асоційовані підприємства», «До оцінка активів».

2. «Інвестиції в асоційовані підприємства», «Грошові кошти».

3. «Розрахунки за нарахованими дивідендами», «Інвестиції в асоційовані підприємства».

4. «Втрати від знецінення інвестицій», «Інвестиції у дочірні підприємства».

 

92.Де виникає консолідована фінансова звітність?

1. Де материнському підприємству належить менш ніж 90 % голосів ( акцій) у дочірньому підприємстві.

2. Де материнському підприємству належить менш ніж 100 % голосів ( акцій) у дочірньому підприємстві.

3. Де материнському підприємству належить менш ніж 51 % голосів ( акцій) у дочірньому підприємстві.

4. Де материнському підприємству належить менш ніж 95 % голосів ( акцій) у дочірньому підприємстві.

 

 

93.Яким МСФЗ регулює облік фінансових інвестицій ?

1. МСФЗ 12.

2. МСФЗ 23.

3. МСФЗ 25.

4. МСФЗ 24.

 

94.Про які короткострокові інвестиції іде мова: доларові депозити США в іноземних банках; внесок складає від 100 тис. дол.. та ставка відсотка не регулюється урядом ?

1. Комерційні папери.

2. Казначейські векселі.

3. Депозитні сертифікати.

4. Євродолари.

 

 

95.Короткострокові інвестиції, це цінні папери із строком погашення:

1. Менше 1 року.

2. Менше 2 років.

3. Менше 3 років.

4. Менше 5 років.

 

96.Довгострокові інвестиції у балансі відображаються у складі

1. Оборотних активів.

2. Власного капіталу.

3. Зобов’язань.

4. Необоротних активів.

 

97.Довгострокові і інвестиції вибувають із балансу, якщо вони обертаються на вільному ринку за:

1. Реалізаційною вартістю.

2. Купівельною вартістю.

3. Залишковою вартістю.

4. Первісною вартістю.

 

98.За МСБО поточні інвестиції включаються до:

1. Оборотних активів.

2. Нематеріальних активів.

3. Зобов’язань.

4. Необоротних активів.

 

99.За МСБО короткострокові фінансові інвестиції – це такі, що реалізуються:

1. Протягом 1 року.

2. Протягом 2-х років.

3. Протягом 3-х років.

4. Протягом 6 місяців.

 

100.За якою сумою короткострокові зобов’язання відображаються у балансі?

1. За собівартістю.

2. За чистою вартістю реалізації.

3. За сумою погашення.

4. За теперішньою вартістю.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...