Главная Обратная связь

Дисциплины:


Алгоритм виявлення, оцінки та зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій на виробництвіРизик виникнення небезпечної ситуації –поєднання нараженності, тяжкості наслідків та імовірності виникнення певної небезпечної ситуації при здійсненні виробничої діяльності;

1. Виявлення можливості виникнення небезпечних ситуацій для працівників при здійсненні виробничої діяльності з урахуванням їх можливих дій. Процедура передбачає всебічний розгляд технологічного процесу з погляду на безпечність та нешкідливість для працівників з урахуванням усіх аспектів, відображених у структурі положення про СУОП та виявлення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, притаманних виробничому середовищу, що можуть призвести до небезпечної події.

2. Визначення ступеню базового ризику виникнення небезпечних ситуацій.

Ступінь базового ризику виникнення небезпечної ситуації визначається за формулою: Р = Т х П х Вр,

де: Р – ступінь ризику;

Т – важкість та можливі наслідки небезпечної події;

П – можливість нараження на небезпеку;

Вр – імовірність виникнення небезпечної події.

Умовна імовірність виникнення небезпечної події (Вр) в числовому відтворенні визначається шляхом експертної оцінки за таблицею 1. Експертна оцінка здійснюється групою призначених фахівців.

Таблиця 1

Імовірність Коментарі
5 – майже напевно Подія, що спостерігається регулярно. Подія, що трапляється в більшості випадків.
4 – досить імовірно Подія, що спостерігається періодично.
3 – імовірно Подія, що трапляється інколи.
2 – малоймовірно Подія, що спостерігається рідко.
1 – майже неймовірно Подія, що трапляється лише при винятковому збігу обставин.

Важкість та можливі наслідки небезпечної події (Т) в числовому відтворенні визначаються за таблицею 2.

Таблиця 2

Важкість небезпечної події Можливі наслідки
5 – катастро­фічна Груповий нещасний випадок (постраждало 2 і більше працівників); нещасний випадок із смертельними наслідками; аварія; пожежа Розслідування державними орга-нанами влади. Кримінальна від­пові­дальність. Штрафні санкції України. Зупинка робіт. Анулю­ван­ня ліцензії на вид діяльності.
4 – суттєва Важкий нещасний випадок (тим­часова непрацездатність більше 60 днів). Профзахворювання. Інцидент, возгоряння. Розслідування державними орга­на­ми влади. Кримінальна відпо­ві­дальність. Штрафні санкції згід­но КпАП. Можлива при­зупинка робіт.
3 – незначна Серйозне поранення, хвороба з тимчасовою втратою праце­здат­нос­ті протягом до 60 днів. Інцидент, возгоряння. Розслідування державними орга­нами влади. Штрафні санкції згід­но КпАП. Можлива призу­пин­ка робіт.
2 – міні­мальна Травма без втрати працездат­ності, потреба у стаціонарній ме­дичній допомозі, надання лег­шої роботи. Інцидент, возго­рян­ня. Внутрішнє розслідування. Ад­міні­стративна відповідальність. Штрафні санкції згідно КпАП.
1 – несуттєва Несуттєва травма (поріз, за­бит­тя), надана первинна медична до­по­мога. Дисциплінарна відповідальність.

 Можливість нараження на небезпеку (П) визначається за таблицею 3.

Таблиця 3

Числове значення Характеристика
Постійна можливість нараження на небезпеку (щоденна, щозмінна)
Рідка можливість нараження на небезпеку (один раз на місяць, квартал)
Мінімальна (один чи декілька разів на рік)

3. Розробка плану заходів за результатами визначення ступеню базового ризику. План заходів потребує урахування коментарів, наведених у таблиці 4.

Таблиця 4

Ступінь ризику Р Коментарі
Екстремальний (55-75) Потребує невідкладних дій вищого керівництва із обов’язковим складанням плану заходів та призначенням відповідальних осіб. При необхідності – призупинка ведення робіт.
Високий (25-54) Потребує уваги вищого керівництва. Терміново проінформувати працівників та їх безпосередніх керівників, керівника відповідного підрозділу та начальника служби охорони праці. Вжити заходи по забезпеченню безпеки працівників.
Середній (10-24) Проінформувати працівників та безпосередніх керівників, керівника відповідного підрозділу та начальника служби охорони праці. Вжити заходи щодо зменшення ризику.
Низький (1-9) Здійснюється управління шляхом виконання існуючих процедур. Звичайно не потребує додаткових ресурсів. Проінформувати керівника підрозділу та начальника служби охорони праці по закінченні робіт по визначенню ступеню ризику.

Р = Т х П х Вр = 3х4х2 = 24 - Ступень ризику - cередній (10-24).

 

4. Складення карти оцінки ступеню ризику і запропонованих заходів по зменшенню ризиків виникнення небезпечних ситуацій

Карта № Карту склав:
Узгоджено: Начальник служби ОП «___» _______ 200__ р. Процес: Операція:
Задіяний персонал:
Дія Джерело небезпеки Можливі наслідки Рівень ризику Суб’єкт, що нара-жається на ризик Існуючі заходи щодо поперед- ження виникнен-ня ризику     Оцінка базового ризику Запропоновані поперед- жувальні дії (заходи)  
Імовірність (Вр) Важкість (Т) Можливість нараження (П) Ступінь базового ризику (Р)
                    .
                       

 

Можливо використання інших алгоритмів і методів оцінки ризиків виникнення небезпечних ситуацій.

3. Закон України Про об'єкти підвищеної небезпеки (витяг)

 

(Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 15 травня 2003 року N 762-IV, від 23 вересня 2010 року N 2562-VI)

 

Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, і спрямований на захист життя і здоров'я людей та довкілля від шкідливого впливу аварій на цих об'єктах шляхом запобігання їх виникненню, обмеження (локалізації) розвитку і ліквідації наслідків.

 

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

суб'єкт господарської діяльності - юридична або фізична особа, у власності або у користуванні якої є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки;

об'єкт підвищеної небезпеки - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;

небезпечна речовина - хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або особливостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям;

порогова маса небезпечних речовин - нормативно встановлена маса окремої небезпечної речовини або категорії небезпечних речовин чи сумарна маса небезпечних речовин різних категорій;

ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки - порядок визначення об'єктів підвищеної небезпеки серед потенційно небезпечних об'єктів;

потенційно небезпечний об'єкт - об'єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об'єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії;

аварія на об'єкті підвищеної небезпеки (далі - аварія) - небезпечна подія техногенного характеру, що виникла внаслідок змін під час експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки (наднормативний викид небезпечних речовин, пожежа, вибух тощо) і яка спричинила загибель людей чи створює загрозу життю і здоров'ю людей та довкіллю на його території і/або за його межами;

ризик - ступінь імовірності певної негативної події, яка може відбутися в певний час або за певних обставин на території об'єкта підвищеної небезпеки і/або за його межами;

прийнятний ризик - ризик, який не перевищує на території об'єкта підвищеної небезпеки і/або за її межами гранично допустимого рівня;

управління ризиком - процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого ризику;

декларація безпеки - документ, який визначає комплекс заходів, що вживаються суб'єктом господарської діяльності з метою запобігання аваріям, а також забезпечення готовності до локалізації, ліквідації аварій та їх наслідків.

 

Стаття 8. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності

Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний:

- вживати заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу;

- повідомляти про аварію, що сталася на об'єкті підвищеної небезпеки, і заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування та населення;

- забезпечувати експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки з додержанням мінімально можливого ризику;

- виконувати вимоги цього Закону та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність об'єктів підвищеної небезпеки.

 

Стаття 9. Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки

Суб'єкт господарської діяльності ідентифікує об'єкти підвищеної небезпеки відповідно до кількості порогової маси небезпечних речовин.

Нормативи порогової маси небезпечних речовин встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок ідентифікації, форма та зміст оповіщення про її результати визначаються Кабінетом Міністрів України.

На основі ідентифікаційних даних Кабінет Міністрів України затверджує класифікацію об'єктів підвищеної небезпеки і порядок їх обліку.

 

Стаття 10. Декларація безпеки

Суб'єкт господарської діяльності готує і подає до місцевих органів виконавчої влади декларацію безпеки об'єкта підвищеної небезпеки.

Суб'єкт господарської діяльності несе відповідальність за достовірність даних, наведених у декларації безпеки.

Порядок розроблення декларації безпеки, її зміст, методика визначення ризиків та їх прийнятні рівні встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Подання декларації безпеки або іншої звітної документації не звільняє суб'єктів господарської діяльності від державного нагляду і контролю за їх діяльністю.

Вимоги частини першої цієї статті поширюються на підприємства, установи, організації, які планують експлуатувати хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки.

 

Стаття 11. Плани локалізації і ліквідації аварій на об'єктах підвищеної небезпеки

У порядку реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру суб'єкт господарської діяльності, а також підприємства, установи, організації, зазначені у частині п'ятій статті 10 цього Закону, одночасно з розробленням декларації безпеки розробляють і затверджують план локалізації і ліквідації аварій для кожного об'єкта підвищеної небезпеки, який вони експлуатують або планують експлуатувати.

Категорії аварій на об'єктах підвищеної небезпеки залежно від їх наслідків визначає Кабінет Міністрів України.

План локалізації і ліквідації аварій погоджує відповідний територіальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

План локалізації і ліквідації аварій переглядається кожні 5 років.

План локалізації і ліквідації аварій може переглядатися або уточнюватися до закінчення 5 років з дати його розроблення у разі:

- змін в умовах діяльності суб'єкта господарської діяльності незалежно від їх причин, що призводять до необхідності зміни відомостей, які містяться у плані локалізації і ліквідації аварій;

- внесення змін до чинних або прийняття нових нормативно-правових актів, що впливають на зміст плану локалізації і ліквідації аварій;

- висунення обґрунтованих вимог щодо плану локалізації і ліквідації аварій органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

При внесенні змін і доповнень до плану локалізації і ліквідації аварій суб'єкти господарської діяльності та інші юридичні і фізичні особи, які повинні брати участь у виконанні протиаварійних заходів, надають відповідному територіальному органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, відповідну для цього інформацію.

 

4. Про ідентифікацію та декларировання безпеки об'єктів підвищеної небезпеки(Пост. КМУ № 956 від 11.07.02)

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...