Главная Обратная связь

Дисциплины:


Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки__________________________________________________________________

(найменування підприємства, організації)

Затверджено:

Гол. інженер_____________________

Від ___________________200 ___ р.

І. Наряд

1.Відповідальному виконавцю робіт _____________________________________

(найменування підприємства, організації)

2. Необхідні для виконання робіт:

Матеріали____________________________________________________________

Інструменти__________________________________________________________

Захисні засоби _______________________________________________________

3.При підготовці і виконанні робіт забезпечити такі заходи безпеки:

___________________________________________________________________

(переліковуються всі заходи і засоби по забезпеченню безпеки праці)

4. Особливі умови ____________________________________________________

5. Початок робіт в ____ г ____ хв. 200__ р.

Закінчення роботи в ____ г ___ хв. 200__ р.

Режим праці _______________________________________________________

(одно-, двох-, трьохзмінний)

6. Відповідальним керівником робіт призначається: ________________________

(посада, п.,і., п.)

7. Наряд-допуск видав _________________________________________________

(посада, п., і., п., підпис)

8. Наряд-допуск прийняв: відповідальний керівник робіт ___________________

(посада, п., і., п., підпис)

9. Заходи по забезпеченню безпеки праці і порядок виконання робіт узгоджені: _____________________________________________________________________

II. Допуск

10. Інструктаж про заходи безпеки на робочому місці у відповідності з інструкціями ___________________________________________________________

(найменування інструкцій або короткий зміст інструктажу)

Провели: Відповідальний керівник робіт_______________________________

(дата, підпис)

11. Інструктаж пройшли члени бригади:

 

Прізвище, ім'я, по-батькові Професія, розряд Дата Підпис того, хто пройшов інструктаж
       
       

Робоче місце і умови праці перевірені. Заходи безпеки, вказані у наряді-допуску, забезпечені.

Дозволяю приступити до роботи _____________________________________

(посада, п., і., п.)

Відповідальний керівник робіт _______________________________________

(дата підпис)

Відповідальний виконавець робіт ____________________________________

(дата, підпис)

12. Робота почата в ___г___хв._____________200_ р.

 

Відповідальний керівник робіт ______________________________________

(дата, підпис)13. Роботи закінчені, робочі місця перевірені (матеріали, інструменти, пристосування і т. ін. забрані), люди виведені.

Наряд закритий в ____г ___ хв._____________200 __ р.

Відповідальний виконавець робіт ____________________________________

(дата, підпис)

Наряд-допуск оформляється у двох екземплярах (1-й знаходиться у особи, що видала наряд, 2-й у відповідального керівника робіт).

Наряд-допуск надається на термін, необхідний для виконання заданого об'єму робіт. У випадку зміни умов виконання робіт наряд-допуск анулюється і відновлення робіт дозволяється тільки після видачі нового наряду-допуску.

Особа, що видала наряд-допуск на виконання робіт, зобов'язана здійснювати контроль за виконанням відповідальним керівником робіт і заходів по забезпеченню безпеки праці.

8. Атестації робочих місць за умовами праці

(постанова КМУ від 1.09.1992р. № 442)

Результати атестації за умовами праці є осно­вою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», інших пільг та компенсацій, а також розроблення і реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів колективного договору щодо поліпшення умов трудової діяльності.

Загальні положення

1.1. Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між влас­ником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалі­зації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпе­чення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

1.2. Правовою основою для проведення атестації є чинні законо­давчі й нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, списки ви­робництв, робіт, професій і посад, що дають право на пільгове пен­сійне забезпечення, пільги і компенсації залежно від умов праці

1.3. Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний про­цес, обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів. Для вироб­ництв, робіт, професій та посад, для яких у списках № 1 і № 2 передба­чено показники умов праці, атестацію проводять тільки за цими показ­никами.

1.4.Атестація робочих місць передбачає:

• виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробни­чих факторів та причин їх виникнення;

• дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого сере­довища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

• комплексну оцінку факторів виробничого середовища і харак­теру праці щодо відповідності їх вимогам стандартів, санітарних норм і правил;

• обгрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії за шкідливими умовами праці;

• підтвердження (встановлення) права власників на пільгове пен­сійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, інші пільги і компенсації залежно від умов праці;

• перевірку правильності застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне за­безпечення;

• розв'язання спорів, які можуть виникнути між юридичними осо­бами і громадянами (працівниками) стосовно умов праці, пільг і компен­сацій;

• розроблення комплексу заходів з оптимізації рівня гігієни і безпе­ки, характеру праці і оздоровлення трудящих;

• вивчення відповідності умов праці рівневі розвитку техніки і тех­нології, вдосконалення порядку та умов установлення і призначення пільг і компенсацій.

1.5. Періодичність атестації встановлюється підприємством у колек­тивному договорі, але не рідше одного разу на 5 років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покла­дається на керівника (власника) підприємства, організації.

1.6. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середо­вища і трудового процесу проводять санітарні лабораторії підприємств і організацій, науково-дослідних і спеціалізованих організацій, атесто­ваних органами Держстандарту і Міністерства охорони здоров'я за списками, узгодженими з органами Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторії територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...