Главная Обратная связь

Дисциплины:


Принцип групування матеріалу за ступенем складності засвоюваних одиниць мовлення.Практична реалізація цього принципу виявляється в тому, що засвоєння, уточнення, активізація лексики ведеться від значень конкретних до більш абстрактних. Спочатку засвоюються прості структури, а потім складніші, що вимагають більш високого рівня узагальнення. Відповідно мовний матеріал умовно можна поділити на дві групи:

І група – слова з конкретними значеннями, які в свою чергу поділяються на слова назви предметів, слова назви дій, слова назви ознак;

ІІ група – слова з абстрактними значеннями.

Так, учні спочатку опрацьовуються слова, які позначають назви предметів і дій, а потім здійснюється перехід до засвоєння назв ознак предметів, якостей дії, займенників тощо. Але не менш важливо, щоб при роботі над кожним розділом були дібрані слова на основі поступового зростання ступеня абстрактності їхнього значення. Так спочатку учням пропонувалися дієслова, які позначають стани і переміщення, потім дієслова, що позначають дію, спрямовану на предмет завершуючи дієсловами, що позначають поведінкові дії. Орієнтовна схема з нарощуванням рівня складності для кожної частини мови наведена в таблиці 1.

Така послідовність роботи над лексикою забезпечує побудову і структурування семантичних полів, формування лексичної валентності слів. При цьому вдається якісно змінити характер розумового процесу: не тільки поступово збільшити складність лексичних узагальнень, але і розвинути розуміння значення слова у сукупності усіх взаємовідношень, у яких воно виступає, уміння виділяти в явищах істотні ознаки, які і складають основу значення слова.

Необхідно підкреслити, що засвоєння слів розумово відсталими дітьми може бути ефективним і точним, коли це пов’язано з їхньою власною практичною діяльністю і поступовим осмисленням певного контексту, в якому вживається слова, а не зводиться до механічного повторювання. Як зазначає О. Р. Лурія, слова «стають дієвими в мовленні тільки тому, що кожне з них є одиницею вислову з тими потенційними зв'язками, які розгортаються, коли це слово включається в ціле речення».

Утворення таких зв'язків між словами, їх зміцнення може бути забезпечене лише постійною мовленнєвою практикою. Ось чому ми не відокремлюємо лексичну роботу від роботи над граматичною стороною мовлення. В основу єдності лексичної роботи був покладений зв'язок лексики і граматики як в загальній системі мови, так і в слові, що виражає єдність звукової, смислової і граматичної сторін мовлення [1, 4, 8, 9]. Проте ця єдність виявляється не в ізольованому слові, а в словосполученні і реченні, де реалізується повністю і лексичне і граматичне значення слова. Тому означена робота проводилась нами на матеріалі речень.Численні аграматизми, що є непоодинокими в мовленні розумово відсталих дітей ускладнюють розуміння вислову в цілому, заважають правильно усвідомлювати значення окремих слів, оскільки процес розуміння в спілкуванні спирається не тільки на зіставленні слова з певним значенням, але і на осмисленні його граматичних зв'язках. Тому під час роботи над лексикою важливо враховувати як смислову, так і граматичну варіативність у вживанні тих чи інших слів, тобто використовувати їх в різних, але знайомих учню синтаксичних структурах. В таких умовах розвиток словника проходить на основі так званого «обростання» слів значеннями та їхніми відтінками, лексичними зв'язками з іншими словами, різноманітними граматичними формами тощо. Тому, плануючи роботу над лексикою, слід враховувати кількість слів, що підлягають засвоєнню, їх можливу тематичну або ситуативну близькість, способи їх засвоєння. Важливо не тільки те, що засвоїла дитина, а і те, як, за допомогою яких розумових операцій вона засвоїла цей матеріал. Важливим є не тільки факт засвоєння, але й глибина засвоєння, розвиток способів засвоєння лексики, тобто різних форм пізнавальної діяльності, що забезпечують засвоєння лексичної семантики.

Таблиця 1

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...