Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вивчення теми „Мова і мовлення” на уроках української мови в 2 класі загальноосвітньої школи для дітей з ТПМЕляна Данілавічютє[29]

Процес навчання рідної мови в школі передбачає поступове розкриття сутності понять моваі мовлення. Лінгвістичне розуміння мовиполягає у відношенні до неї як знакової системи, на якій базується людське мислення та комунікація. Реалізація мови відбувається у мовленні і проявляється у використанні людиною певних комплексів фонем, з яких складаються слова, словосполучення, речення та текст. Так, знакова система є лише зовнішнім боком глибинного лексико-граматичного значення, що проявляється в мовленні. Якість розвитку мовлення залежить від умов, в яких відбувається процес спілкування [2]. Головна мета створення програм навчання рідної мови і полягає в урахуванні всіх найсприятливіших умов мовленнєвого розвитку школярів загальноосвітніх шкіл [1]. Достатній рівень мовленнєвого розвитку в дошкільний період дозволяє перейти до опанування теоретичних знань, в тому числі, і знань в межах теми „Мова і мовлення” під час навчання в другому класі.

На відміну від школярів з благополучним розвитком мовленнєвої діяльності, учні з важкими вадами мовлення здебільшого позбавлені можливості досягти належного рівня сформованості практичних умінь та навичок на момент вступу до школи. Цей факт свідчить про те, що опанування теоретичних знань має відбуватися з урахуванням специфіки розвитку мовлення вказаної категорії дітей. Задача полягає в тому, щоб створити сприятливі умови для ефективного засвоєння навчального матеріалу. Так, адекватне сприйняття та засвоєння певних узагальнюючих понять, термінів є можливим за умови виконання достатньої кількості пропедевтичних вправ, а також вправ, які створюють умови для закріплення засвоєного матеріалу та його використання під час вивчення наступних тем. Пролонгована система завдань може дозволити поступово зменшити дефіцит практичних знань і створити більш сприятливі умови для засвоєння теоретичних.

Першим кроком на цьому шляху є створення програми „Українська мова” (2006 р.) для учнів з тяжкими порушеннями мовлення, які навчаються в 2 – 4 класах [3]. Наступний крок полягає в створенні відповідних підручників для зазначеної категорії школярів і така робота вже розпочалася.

У відповідності до програмних вимог тема „Мова і мовлення” (2 клас) містить 2 підрозділи: „Мова – засіб спілкування” та „Усне і писемне мовлення”. В процесі опанування знань з розглядуваної теми програмою передбачено формування уявлень про мову, як засіб спілкування між людьми; слово, як основну одиницю мови; умінь розрізнювати усну і писемну форми мовлення, знань про їхні характерні ознаки; умінь спостерігати за особливостями мовлення в різних умовах спілкування.Зміст навчального матеріалу, що пропонується під час вивчення теми „Мова і мовлення” в другому класі шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, відповідає програмним вимогам і репрезентований у вигляді нижченаведеного комплексу завдань.

Головна мета опанування знань в межах першого підрозділу „Мова – засіб спілкування” полягає у формуванні чітких уявлень про те, що мова є найдосконалішим засобом спілкування. Перелік завдань розроблено таким шляхом, щоб учні мали можливість самостійно, в процесі практичного порівняння різних засобів спілкування, дійти необхідного висновку, а потім мали можливість удосконалити свої нові уміння.

Вправа 1.1. Уважно розглянь малюнки і назви хто що робить:

2. Дай відповіді на питання:

Чи уміють розмовляти тварини?

Чи уміють розмовляти люди?

Яке зі слів тобі знайоме: “фіш”, “риба”, “жувіс”?

Як ти вважаєш, якою мовою вимовляється слово “риба”?

Чи українські слова “фіш” та “жувіс”?

 

Цікаво дізнатися

“Фіш” – це англійське слово , “жувіс” – литовське слово. А позначають вони один і той же предмет...

Для того, щоб розуміти один одного, люди мають розмовляти однією мовою. Значить мова необхідна людям для спілкування.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...