Главная Обратная связь

Дисциплины:


Покажчики та перелікиПокажчик –перелік слів (словосполучень), що позначають важливі для змісту книги і згадувані в тексті об’єкти або імена. Напроти кожної рубрики покажчика зазначено номери сторінок, на яких є характеристика цієї рубрики. Покажчики – це путівники за текстом, вони полегшують пошук потрібного читачеві місця під час вибіркового читання книги.

Переліки – зазвичай поелементні списки тих чи інших вставлених у зміст таблиць, формул, ілюстрацій, латинських, російських, українських термінів, скорочень і т. д. У переліках або немає посилань на сторінки, або є, але тільки одне.

Покажчики. За змістом розрізняють:

- іменні – імен, прізвиськ, псевдонімів людей, назв установ, організацій, друкованих органів, географічних назв тощо;

- предметні, що складаються лише із загальних назв;

- у деяких виданнях зустрічаються змішані, які поєднують предмети й імена.

За будовою можуть бути:

- систематичні покажчики, рубрики яких розташовано у певному систематичному порядку (від більш до менш важливого) і т.д.;

- алфавітні.

Залежно від наповнення розрізняють рубрики:

- глухі (лише рубрика і посилання на сторінку);

- анотовані (крім рубрики, є й певне пояснення).

Приклади

1. Предметний покажчик

Апрош 144

Аерограф 149, 150–155

2. Іменний покажчик

Александров В. 5

Шевченко Т. Г. 15, 23, 35

3. Анотований покажчик

Аерограф – пристрій для повітряного розпилення фабри при ретушуванні – 149, 150 – 155

Апрош – відстань між літерами одного й того шрифту – 144

4. Систематичний покажчик

Політика 14, 17,29, 48

Політична економія 91, 94 – 99, 115

Робочий день 21,28, 69,78

Приклади 1і 2 – глухі покажчики, 3,4 – алфавітні.

Систематичне розташування рубрик (нумераційне, хронологічне, ієрархічне і т. д.) зустрічається рідко. Тут коректор має спиратися на оригінал, адже систематизують рубрики фахівці. За алфавітного розташування рубрик коректор має ретельно перевірити правильність їх порядку. При цьому слід мати на увазі, що можливі два способи такого впорядкування: «слово за словом» і «літера за літерою».

«Слово за словом» «Літера за літерою»

На літературному посту, ж. Наапет Кучак

На межі, ж. Наджмі

Наапет Кучак На літературному посту, ж

Наджмі На межі, ж

Нар-Дос Нар-Дос

Нар’ян-Мар Нар’ян-Мар

Населення сільське Населення сільське

Якщо рубрики починаються з числівника, вираженого цифрою, їх розміщують за алфавітом так, якби на місці цифри було слово. Прийменники в алфавіті не враховують. В іменних покажчиках імена та ініціали осіб у разі збігу розташовують за алфавітом пояснень: після Іванов В. І., письменник, піде Іванов В. І., фізик. Так само розташовують омоніми у предметних покажчиках: Косатка (кит), Косатка (птах), Косатка (риба); термін (слово), термін (строк).Якщо серед рубрик українською мовою зустрічаються окремі рубрики іноземною мовою, то їх ставлять за алфавітом відповідно до транслітерації українською мовою: de visu буде проставлене як «де візу».

Вимоги до рубрики покажчика:

1) грамотність і адекватність позначення цього слова у тексті;

2) комплектність (вміщення всієї інформації про предмет в одному місці);

3) лаконічність (відсутність зайвих слів і виразів);

4) однозначність;

5) термінологічність;

6) евристичність (має бути легко відшукуванню; на перше місце слід ставити слово з максимальним смисловим навантаженням);

7) системність (будова має бути аналогічною до інших рубрик покажчика).

Граматична форма рубрик може бути різною, однак перевагу надають однині називного відмінка. Полегшує пошук інверсія як в іменах (Поль О. Г., Шевченко Т. Г., але Де ла Барт Ф. Г., Ван дер Флаас Д. Л.), так і в предметних рубриках (Вірогідності теорія, Черенкова лічильники, Книга рукописна).

За наявності рубрики-синоніма прийнято давати посилання, наприклад: Науково-довідковий апарат книги див. Апарат книги. Рубрики, близькі за значенням або ті, що належать до одного роду, отримують посилання типу «див. також». Наприклад: Покажчик див. також Алфавітний покажчик, Анотований п., Глухий п., Іменний п., Предметний п., Систематичний п., Змішаний п.

За полісемічних рубрик або рубрик-омонімів прийнято ставити пояснення слів як у скороченій, так і в розгорнутій формі. Наприклад: Вишня (дерево), Вишня (плід), Плазма (фіз.), Плазма (біол.).

За організації рубрики-гнізда, що складається із заголовка і системи підзаголовків, також дотримуються загальних правил граматичної форми заголовка. Рубрики-підзаголовки потрібні для роззосередження матеріалу, якщо на одну рубрику-заголовок припадає велика кількість посилань або коли поняття настільки складне, що потрібне його уточнення. Таку рубрику можна оформити як у стовпчик, так і в підбір.

Приклади

Стовпчик В підбір

Арматура 51,83, 93, 118 арматура 51, 83, 118; вибір 194, 199;

- (вибір) 194, 199 допуски 216, 228; проволочна 200;

- (допуски) 206, 228 пруткова 20, 187, 195; робоча 29, 38

- проволочна 200

- пруткова 20, 187, 195

- робоча 29, 38

Організовуючи такі складні рубрики, текст підзаголовка, якщо це можливо, узгоджують у роді, числі та відмінку із рубрикою-заголовком. Якщо рубрика розкриває смисл, а не слова контексту, її краще виокремити, як це зроблено у прикладі стовпчика, в дужках.

Якщо частину рубрики-гнізда переносять з однієї колонки в іншу, зі смуги на смугу, то основну рубрику-заголовок повторюють зі словом «продовження». Наприклад: Арматура (продовження).

Посилання зазвичай набирають цифрами прямого шрифту; лише посилання на сторінки, де наведено основну характеристику поняття, можуть бути виділені напівжирним шрифтом або курсивом. Посилання на кілька сторінок поспіль (більше двох) можна прибрати, поєднавши першу й останню цифри за допомогою тире.

Застосування розділових знаків у рубриках залежить від способу їх організації. Так, між рубрикою та посиланнями на сторінки або відсиланнями краще не ставити ніякого знака. У кінці рубрики – також.

Знак крапка (.) ставлять лише при скороченнях або як розділовий у рубриках-анотаціях з багатьма самостійними додатками. Знак двокрапка (:) ставлять у тих випадках, коли у складних рубриках біля основного слова немає посилань на сторінки, наприклад: Ліси: букові 118, дубові 213. Знак кома (,) застосовують для відділення від рубрики неузгодженої частини (пояснення). Наприклад: Київ, промисловість. Але Доброї Надії мис.

Крапку з комою (;) застосовують для розділення самостійних речень усередині анотованої рубрики, а також для відділення рубрик-підзаголовків за набору складної рубрики в підбір. Тире (–) використовують як знак, що відділяє анотацію від рубрики та посилання, що поєднує першу й останню цифри безперервного ряду цифр-посилань або позначає пропуск слова у рубриці, яка йде за основною.

Знак лапок («») краще не вживати, замінюючи його пояснюючими словами типу: газ.; ж.; кн. Знак дужок якщо вживають, то для того, щоб указати на те, що у даному випадку в рубриці поставлено не слово поза контекстом, а позначений лише смисл контексту. У деяких випадках дужки застосовують для того, щоб у них подати пояснення до імені.

Розміщують покажчики у кінці книги, після основного тексту. Шрифт зазвичай менше на 1 п від основного шрифту. В алфавітних покажчиках на початку кожної групи рубрик на нову літеру ставлять крупно цю велику літеру алфавіту, зазвичай у пробіл або як буквицю на першому рядку. Другі рядки складних рубрик набирають із втяжкою. Покажчик укладають ще на стадії рукопису, але завершити його оригінал можна лише після того, як зверстано видання.

Робота коректора над покажчиками потребує особливої методики. Першу коректуру виконують зазвичай водночас зі звіркою, а іноді навіть після того, як коректуру відправлено до друку. В останньому випадку для ретельної перевірки слід запитати редакційний примірник коректури.

Коректурні відбитки покажчика слід читати лише після прочитання тексту усього видання. При цьому порівняння з оригіналом покажчика може бути проведене двома коректорами, а всі інші операції – одним. Рекомендовано такий порядок коректури:

1) читання за оригіналом;

2) вертикальний перегляд і перевірка однорідності оформлення елементів і частин покажчика;

3) перевірка алфавітного або іншого порядку розташування матеріалу;

4) перевірка у зверстаних шпальтах смислової правильності посилань на сторінки та послідовності посилань у покажчику.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...