Главная Обратная связь

Дисциплины:


Комп’ютерна коректура текстуВаріант 1

1. Активне впровадження настільних видавничих систем (НВС) у редакційно-видавничу практику було розпочато:

а) у 1980-х рр.;

б) 1990-х рр.;

в) 2000-х рр.

2. Програми «Quark Xpress» i «Adobe PageMaker» дають можливість:

а) перекласти текст кількома мовами;

б)реалізувати найскладніші варіанти макета, здійснити переверстування;

в) здійснити редагування, перевірити орфографію та пунктуацію.

3. Індикатор – це:

а) вказівка комп’ютеру виконати певну операцію або встановити режим роботи;

б) версія певної програми;

в) ознака, покажчик.

4. Автоматичні виправлення – це ті, що програма:

а) виконує без втручання людини;

б) здійснює, виконуючи команди людини;

в) виконує, запитуючи у користувача про можливість внесення правки.

5. Програмні ресурси з коректури часто називають:

а) політерною коректурою;

б) графемами;

в) спелерами.

6. Комп’ютерну коректуру, здійснювану засобами програми «Word», поділяють:

а) на фонову та стандартну;

б) орфографічну та пунктуаційну;

в) технічну і стандартну.

7. Опція – це:

а) вказівка комп’ютеру виконати операцію або встановити режим роботи;

б) меню, команди якого безпосередньо пов’язані з діями, виконуваними у даний час;

в) варіант, версія програми, можливість системи.

8. Важливою умовою опрацювання тексту в програмі «Word» є:

а) відсутність ілюстрацій у тексті;

б) відповідність заданої мови тій, якою створений опрацьовуваний текст;

в) наявність встановленої останньої версії операційної системи.

9. Утилітою називають:

а) обслуговуючу, службову програму;

б) опцію;

в) покажчик.

10. Коректуру підкреслених слів можна провести оперативно, викликавши:

а) контекстне меню з поясненнями зробленої помилки;

б) контекстне меню з варіантами заміни даного слова;

в) команду «Правопис» у меню «Сервіс».

11. Команду «Скасувати введення» викликають комбінацією клавіш:

а) <Ctrl>+<Alt>;

б) <Ctrl>+<Tab>;

в) <Ctrl>+<Z>.

12. Поле – це:

а) обслуговуюча, службова програма;

б) те саме, що і простір, зона, група розрядів;

в) вказівка комп’ютеру виконати операцію або встановити певний режим роботи.

13. Програму «Рута» використовують:

а) для перекладу текстів кількома мовами;

б) мовного контролю тексту;

в) створення тексту.

14. Меню, команди якого безпосередньо пов’язані з діями, виконуваними в даний час, має назву:

а) контекстного меню;

б) керівної палітри;

в) діалогового вікна.

15. Основний словник програми «Рута» нараховує близько:

а) 160 тис. основ;

б) 260 тис. основ;

в) 360 тис. основ.

16. З початком комп’ютеризації видавничої справи традиційна коректура:а) витіснена програмними засобами;

б) полегшена, прагматизована, пришвидшена;

в) ускладнена через необхідність оволодіння комп’ютерною технікою.

17. Основний словник програми «Рута» розпізнає близько:

а) 4,5 млн словоформ;

б) 5,5 млн словоформ;

в) 6,5 млн словоформ.

18. Наука, що активно провадить розробки у галузі так званого лінгвістичного забезпечення, тобто створення автокоректорів і авторедакторів, комп’ютерних словників, автоматизованих правописних і стилістичних довідників, формалізованих граматик, що належать до підсистеми для машинного аналізу та синтезу текстів, має назву:

а) лінгвістичної інформатики;

б) інформаційної орфографії;

в) комп’ютерної лінгвістики.

19. Класичні, перевірені часом, засоби та способи здійснення коректури зведено:

а) до виправлення авторського чи видавничого оригіналу в електронному форматі;

б) «живого» коректорського читання і виправлення паперових відбитків;

в) роботи над оригіналом, здійснюваної редактором.

20. Для того, щоб у тексті замінити вживання певної форми слова на обраний варіант, у програмі «Word» задають команду:

а) «Замінити все»;

б) «Додати»;

в) «Замінити».

Варіант 2

1. Поява можливості оперативно набирати і виправляти (редагувати, корегувати) текст, а за потреби і перекладати його пов’язана з такими змінами у видавничій справі та редагуванні:

а) комерціалізацією;

б) комп’ютеризацією;

в) капіталізацією.

2. Процес класичної (некомп’ютерної) коректури, на думку З. Партика, є зайвим, у випадку, коли:

а) вдаються до повністю комп’ютеризованої технології, за якої автор подає оригінал і на папері, і на комп’ютерному носії інформації;

б) видавництво має відповідне технічне та програмне забезпечення, навіть якщо автор приніс оригінал лише на папері;

в) автор має належний рівень грамотності.

3. Автоматичні виправлення від автоматизованих у програмі «Word» мають такі відмінності:

а) перші з них програма здійснює, виконуючи команди людини, а другі – без її втручання;

б) перші програма здійснює без втручання людини, а другі – виконуючи її команди;

в) перші виправляє, не питаючи людину про необхідність такого втручання, стосовно других виводить діалогове вікно, де вміщено питання щодо потреби внести виправлення.

4. На думку Т. Крайнікової, «оптимальну кореляцію» комп’ютерної і традиційної коректур слід здійснювати таким чином:

а) традиційна у будь-якому випадку має передувати комп’ютерній;

б) комп’ютерна коректура може бути вилучена з редакційно-видавничого процесу;

в)«чорнова» коректорська обробка оригіналу має бути комп’ютеризована, а глибинна коректура має залишатися у межах традиційної коректури.

5. Програма «Word» не буде здійснювати перевірку тексту у випадку:

а) якщо мова тексту не внесена до бази даних операційної системи;

б) текст має надто великий обсяг;

в) текст складний, тобто у ньому багато іноземних слів, формул і таблиць.

6. Автором англо-українського словника лексики комп’ютерно-видавничих систем є:

а) М. Тимошик;

б) З. Партико;

в) В. Шевченко.

7. Програма «Word» під час перевірки тексту може пропускати такі типи слів:

а) власні назви;

б) у яких є великі літери, цифри, інтернет-адреси;

в) виділені курсивом або напівжирним.

8. Перевірку орфографії запускають натискуванням клавіші:

а) <F7>;

б) <Shift>;

в) <Escape>.

9. НВС – це:

а) нова видавнича стратегія;

б) новітня видавнича систематизація;

в) настільна видавнича система.

10. Щоб задати режим оперативної коректури, необхідно активізувати функцію:

а) «Оперативна перевірка»;

б) «Автоматично перевіряти орфографію»;

в) «Допомогти».

11. У діалоговому вікні «Правопис» можна скасувати таку кількість останніх змін:

а) 25;

б) 35;

в) 45.

12. Знаходити громіздкі, кострубато складені речення, пропущені у процесі перевірки правопису складальні помилки дає змогу:

а) контрольний індикатор «Орфографія»;

б) контрольний індикатор «Граматика»;

в) команда «Довідка».

13. Меню, команди якого безпосередньо пов’язані з діями, виконуваними у даний час, – це:

а) службове меню;

б) командне меню;

в) контекстне меню.

14. У процесі підготовки фотоматеріалів для видання у зв’язку з комп’ютеризацією відійшли у минуле:

а) справжні фото, з яких виготовляють так звані кліше;

б) фотоформи;

в) фотоплівки.

15. Опцію «Також перевіряти орфографію» слід активізувати, коли:

а) текст написаний двома і більше мовами;

б) текст написаний однією мовою;

в) немає необхідності перевіряти граматику.

16. Помилки, що з’являються внаслідок випадкового натискування на сусідню клавішу чи надто тривалого утримання пальця на одній і тій же клавіші, називають:

а) орфографічними;

б) помилками друку;

в) складальними.

17. Вказівку комп’ютеру виконати операцію або встановити режим називають:

а) командою;

б) завданням;

в) паролем.

17. Варіант, версія програми, можливість системи, версія роботи, пункт меню, вибір – усе це:

а) опція;

б) функція;

в) можливість.

18. У разі відсутності у словнику «Word» надрукованого слова, програма:

а) підкреслює його червоною хвилястою лінією;

б) виділяє курсивом;

в) підкреслює зеленою лінією.

19. Якщо треба зробити масштабне скасування (до 100 останніх змін), то викликають команду:

а) «Відміна 100 виправлень»;

б) «Відмінити усе»;

в) «Відмінити введення».

Варіант 3

1. Більд-редакції спеціалізуються:

а) на підготовці фотоматеріалів;

б) перекладі текстів;

в) редагуванні авторських матеріалів.

2. Програмні ресурси з коректури називають:

а) спелчекерами;

б) спеллінгами;

в) спелерами.

3. Символьне, текстове, групове, числове – це різновиди:

а) контекстного меню;

б) полів;

в) діалогових вікон.

4. Стандартну перевірку правопису здійснюють за допомогою діалогового вікна:

а) «Правопис»;

б) «Орфографія»;

в) «Мова».

5. Команда у програмі «Word», яка під час виправлення дозволяє залишити слово без змін, – це:

а) «Додати»;

б) «Запам’ятати»;

в) «Пропустити».

6. Комп’ютеризованою може бути така обробка оригіналу:

а) традиційна;

б) «чорнова»;

в) глибинна.

7. Варіант, версія програми, можливість системи – це:

а) опція;

б) команда;

в) функція.

8. Відкриття контекстного меню здійснюють натискуванням:

а) лівої кнопки «мишки»;

б) клавіші пробілу;

в) правої кнопки «мишки».

9. Індикатор – це:

а) курсивне накреслення;

б) ознака, покажчик;

в) вставний символ.

10. Комп’ютерну коректуру поділяють:

а) на фонову і стандартну;

б) основну і допоміжну;

в) чистову і чорнову.

11. Натиснувши на клавішу <F7> у текстовому редакторі «Word», викликають:

а) вікно «Сервіс»;

б) функцію «Допомога»;

в) «Правопис: українська (або інша) мова».

12. Знаходити громіздкі, невдало побудовані речення допомагає контрольний індикатор:

а) «Граматика»;

б) «Рецензування»;

в) «Правка».

13. Меню, команди якого безпосередньо пов’язані з діями, виконуваними у даний час, – це:

а) каталогове меню;

б) контекстне меню;

в) контрольне меню.

14. Автоматизовані виправлення – це ті, які:

а) програма «Word» здійснює самостійно, без втручання людини;

б)здійснює кваліфікований коректор без допомоги комп’ютерної техніки;

в) програма «Word» здійснює, виконуючи команди користувача.

15. Виділити весь текст можна за допомогою комбінації клавіш:

а) <Ctrl>+<V>;

б) <Ctrl>+<A>;

в) <Ctrl>+<C>.

16. Про те, що слово набране неправильно, користувач дізнається, коли комп’ютер:

а) видає неприємний для слуху звуковий сигнал;

б) автоматично виділяє слово жирним шрифтом;

в) підкреслює слово хвилястою червоною лінією.

17. Скановану фотоплівку відтворюють за допомогою:

а) комп’ютера;

б) сканера;

в) принтера.

18. Дають можливість реалізувати найскладніші варіанти макета, здійснювати переверстування програми:

а) «Word», «Windows’2003»;

б) «Quark Xрress», «Adobe Page Maker»;

в) «Adobe Photoshop», «Adobe Fine Reader».

19. Програмні ресурси з коректури належать до масиву:

а) програмного забезпечення комп’ютера;

б) комп’ютерної техніки;

в) лінгвістичного забезпечення НВС.

20. Команду «Скасувати введення» здійснюють за допомогою такої комбінації клавіш:

а) <Ctrl>+<Z>;

б) <Ctrl>+<P>;

в) <Ctrl>+<O>.

Варіант 4

1. Проведення процесу коректури, на думку З. Партика, є зайве у випадку:

а) коли періодичне видання виходить часто і здійснити повноцінну коректуру неможливо;

б) автор і редактор наполягають на відмові від коректури рукопису;

в) автор подав рукопис і в паперовому, і в електронному вигляді.

2. Традиційна коректура з впровадженням комп’ютерної техніки у видавничу справу:

а) не зазнає суттєвих змін;

б) полегшена, але не витіснена з технологічного процесу цілком;

в) практично повністю витіснена з редакційно-видавничого процесу завдяки якісним програмам верстки.

3. Активне впровадження НВС було розпочате:

а) у 1980-х рр.;

б) 1970-х рр.;

в) 1990-х рр.

4. Текстовий редактор «Word» має такі режими контролю правопису, як:

а) перевірка у ході набирання тексту;

б) перевірка після завершення набирання тексту;

в) перевірка як під час набирання, так і після його завершення.

5. Фонову перевірку не здійснюють під час:

а) завантаження тексту в редактор;

б) задання відповідної команди у меню «Сервіс»;

в) безпосереднього введення тексту з клавіатури.

6. «Word» перевіряє такі помилки:

а) граматичні, орфографічні, пунктуаційні;

б) стилістичні, логічні, складальні;

в) лексичні, синтаксичні, граматичні.

7. Обслуговуюча службова програма має назву:

а) опція;

б) утиліта;

в) функція.

8. Натиснувши на клавішу «Повернути» у діалоговому вікні «Правопис», можна скасувати таку кількість останніх змін:

а) 25;

б) 50;

в) 75.

9. Функція «Орфографія» не призначена для перевірки:

а) неологізмів, діалектизмів, оказіоналізмів;

б) прізвищ, географічних назв, професіоналізмів;

в) слів, написаних великими літерами, слів із цифрами.

10. Для перевірки орфографії треба зайти у розділ «Орфографія», розташований у меню:

а) «Правка»;

б) «Сервіс»;

в) «Формат».

11. Коректура, у якій процеси виправлення авторського чи видавничого оригіналу відбуваються в його електронній версії з використанням можливостей програмного забезпечення, має назву:

а) комп’ютерної;

б) електронної;

в) сучасної.

12. Повна коректура має бути:

а) комп’ютеризованою;

б) виключеною з редакційно-видавничого процесу;

в) традиційною.

13. Вказівка комп’ютеру виконати операцію або встановити режим роботи – це:

а) діалог;

б) команда;

в) опція.

14. Умовою контролю правопису для програми «Word» є:

а) заданість мови;

б) постійне завантаження оновлень програми;

в) належне програмне забезпечення останньої версії.

15. Комп’ютерну коректуру, здійснювану засобами програми Word, поділяють:

а) на попередню та кінцеву;

б) стандартну й авторську;

в) фонову і стандартну.

16. Якщо потрібне правильно написане слово відсутнє у словнику редактора програми «Word», необхідно:

а) після роздрукування тексту вписати його вручну;

б) додати його у словник за допомогою команди «Правопис – Додати»;

в) ігнорувати підкреслення.

17. До можливостей, які відкрила видавцеві комп’ютеризація, належить:

а) змога відмовитис від послуг коректора;

б) виявляти не відомі раніше помилки;

в) оперативно набирати і виправляти текст.

18. Створення автокоректорів, авторедакторів, комп’ютерних словників, автоматизованих правописних і стилістичних довідників, формалізованих граматик, що належать до підсистеми для машинного аналізу і синтезу текстів, – це:

а) лінгвістичне забезпечення;

б) програмне забезпечення;

в) технічне забезпечення.

19. Сукупність інструкцій, що вказують програмі вставити певну інформацію у місце її розміщення, – це:

а) утиліта;

б) поле;

в) команда.

20. Меню, команди якого безпосередньо пов’язані з діями, виконуваними у даний час, – це:

а) контекстне меню;

б) додаткове меню;

в) діалогове вікно.

Варіант 5

1. Найвідоміший засіб комп’ютерної коректури – це програма:

а) «Рута»;

б) «Adobe Photoshop»;

в) «Nero».

2. Більд-редакції займаються підготовкою:

а) періодичних видань;

б) текстів;

в) фотоматеріалів для видання.

3. Програмні ресурси з коректури ще називають:

а) спойлерами;

б) спелерами;

в) спікерами.

4. «Чорнова» коректорська обробка тексту оригіналу має бути:

а) стандартна;

б) фонова;

в) комп’ютеризована.

5. Текстовий редактор «Word» має такі режими контролю правопису:

а) перевірка як у ході набору тексту, так і після нього;

б) перевірка лише у ході набору тексту;

в) перевірка після набору тексту.

6. Комп’ютерну коректуру, здійснювану засобами «Word», слід поділяти:

а) на стандартну і текстову;

б) фонову і стандартну;

в) фонову та чорнову.

7. «Word» передусім перевіряє такі помилки:

а) стилістичні, орфографічні, лексичні;

б) акцентуаційні, орфографічні;

в) граматичні, орфографічні, пунктуаційні.

8. Щоб задати режим фонової коректури, необхідно:

а) активізувати опцію «Автоматично перевіряти орфографію»;

б) натиснути клавішу <F1>;

в) активізувати опцію «Стилі та форматування».

9. Проведення процесу коректури, на думку З. Партика, є зайве, якщо автор:

а) подав рукопис до редакції у вигляді оригінал-макета;

б) надав не набраний, рукописний варіант тексту;

в) подав рукопис і в роздрукованому, і в електронному варіанті.

10. Варіант, версія програми, можливість системи, режим роботи, пункт меню, вибір, необов’язковий параметр, засіб – це:

а) опція;

б) утиліта;

а) версія.

11. Коректуру підкреслених редактором «Word» слів здійснюють таким чином:

а) треба звернутися до розшифровки коректорських знаків і тільки потім коригувати;

б) на підкреслене червоною лінією слово тиснуть правою кнопкою «мишки», з’являється контекстне меню з правильним варіантом написання;

в) підкреслені слова краще перевірити за друкованим словником.

12. Якщо виникає необхідність зробити значну за обсягом зміну (до 100 виправлень), то викликають команду:

а) «Скасування»;

б) «Скасувати все»;

в) «Скасувати введення».

13. Програмні ресурси з коректури належать до масиву:

а) програмного забезпечення комп’ютера;

б) лінгвістичного забезпечення НВС;

в) комп’ютерного забезпечення.

14. Верстальні програми, що дають можливість реалізувати найскладніші варіанти макета, здійснювати переверстання, – це такі:

а) «Quark Xpress», «Adobe Page Maker», «Adobe InDesign»;

б) «Word», «OS Windows», «OS Apple Macintosh»;

в) «Nero Burning Rome», «Adobe Illustrator», «Nero Smart Start».

15. Вікно, що з’являється після вибору певної команди, має назву:

а) командного;

б) діалогового;

в) службового.

16. Утиліта – це:

а) програма-архіватор;

б) один із текстових редакторів;

в) обслуговуюча, службова програма.

17. Важливою умовою контролю правопису є:

а) заданість певної мови у програмі «Word»;

б) наявність у пам’яті комп’ютера електронного словника;

в) можливість задавати розмірні параметри тексту.

18. Основний словник програми «Рута» налічує:

а) більше 200 тис. основ;

б) понад 160 тис. основ;

в) близько 100 тис. основ.

19. Скорочення у програмі «Рута» розшифровані:

а) у додатках до словника;

б) службовому вікні;

в) довідці.

20. Стандартну перевірку правопису здійснюють за допомогою діалогового вікна:

а) «Правопис: українська (або інша) мова»;

б) «Стилі: українська (або інша) мова»;

в) «Перевірка: українська (або інша) мова»;

Варіант 6

1. Глибинна коректура має бути:

а) традиційною;

б) автоматизованою;

в) на розсуд видавництва – автоматизованою чи традиційною.

2. Натиснувши клавішу <F7> у текстовому редакторі «Word», викликають:

а) вікно «Сервіс»;

б) меню «Стилі»;

в) вікно «Правопис: українська (або інша) мова».

3. Знаходити громіздкі, невдало сформульовані речення дозволяє контрольний індикатор:

а) «Рецензування»;

б) «Граматика»;

в) «Вид».

4. До масиву лінгвістичного забезпечення НВС належать:

а) програмні ресурси із коректури;

б) вінчестери;

в) комп’ютерні аксесуари.

5. У програму «Рута» закладено синонімічних рядів:

а) 4 тис.;

б) 5 тис.;

в) 6 тис.

6. Щоб задати режим фонової коректури, необхідно активізувати опцію:

а) «Автоматизована перевірка орфографії»;

б) «Фонова перевірка орфографії»;

в) «Автоматична перевірка орфографії».

7. Активне впровадження НВС було розпочате:

а) з 1970-х рр.;

б) 1980-х рр.;

в) 1990-х рр.

8. Варіант, версія програми, можливість системи, версія роботи, пункт меню, вибір – це:

а) функція;

б) опція;

в) утиліта.

9. За допомогою комбінації клавіш <Crtl>+<Tab> виконують дію:

а) «Видалити виділену частину тексту»;

б) «Знайти потрібний файл»;

в) «Зупинити перевірку правопису».

10. Програму «Рута» було створено:

а) у 1995 р.;

б) 2000 р.;

в) 2005 р.

11. Усі наступні вживання певного слова не будуть виділені як помилкові, відповідно, будуть пропущені, якщо активована команда:

а) «Додати»;

б) «Пропустити всі»;

в) «Пропустити».

12. Помилки, що виникають унаслідок випадкового натискання на сусідню з потрібною клавішею або надто тривалої затримки пальця на одній і тій же клавіші, називають:

а) орфографічними;

б) стилістичними;

в) складальними.

13. Активізувавши опцію «Автоматично перевіряти орфографію», задають режим коректури:

а) фонової;

б) автоматизованої;

в) автоматичної.

14. Опцію «Також перевіряти орфографію» слід активізувати, коли:

а) текст написаний кількома мовами;

б) немає потреби перевіряти граматику;

в) текст набраний однією мовою.

15. «Чорнова» коректорська обробка тексту може бути:

а) лише традиційною;

б) комп’ютеризованою;

в) впідчитку.

16. Класичні, перевірені віками, засоби та способи здійснення коректури зводять:

а) до виправлення авторського чи видавничого оригіналу в електронному вигляді;

б) роботи над оригіналом, здійснюваної кількома коректорами та редакторами;

в) «живого» коректорського читання і виправлення тексту на паперових відбитках.

17. Текстовий редактор «Word» не буде здійснювати перевірку тексту, якщо:

а) у ньому є терміни та власні назви;

б) мову тексту не внесено до бази даних операційної системи;

в) текст містить слова іншомовного походження.

18. Автоматичні виправлення – це ті, які програма:

а) здійснює без втручання людини;

б) вносить, виконуючи команди людини;

в) робить після завершення процесу набору.

19. Призначення програми «Рута» – це:

а) редагувати текст;

б) виконувати коректуру тексту;

в) перекладати текст.

20. Основний словник програми «Рута» розпізнає близько:

а) 3,5 млн словоформ;

б) 4,5 млн словоформ;

в) 5,5 млн словоформ.

Варіант 7

1. Процес класичної (некомп’ютерної) коректури, на думку З. Партика, є зайвим, у випадку, коли:

а) вдаються до повністю комп’ютеризованої технології, за якої автор подає оригінал і на папері, і на електронному носії інформації;

б) видавництво має відповідне технічне та програмне забезпечення, навіть якщо автор приніс оригінал лише на папері;

в) автор має належний рівень грамотності.

2. Автоматичні виправлення від автоматизованих у системі «Word» відрізняються такими особливостями:

а) перші з них програма здійснює, виконуючи команди людини, а другі – без її втручання;

б) перші програма здійснює без втручання людини, а другі – виконуючи її команди;

в) перші виправляє, не питаючи людину про необхідність такого втручання, стосовно других виводить діалогове вікно, де зазначено питання щодо потреби внести виправлення.

3. На думку Т. Крайнікової, «оптимальну кореляцію» комп’ютерної і традиційної коректур необхідно здійснювати таким чином:

а) традиційна у будь-якому випадку має передувати комп’ютерній;

б) комп’ютерна коректура може бути вилучена з редакційно-видавничого процесу;

в) «чорнова» коректорська обробка оригіналу має бути комп’ютеризована, а глибинна коректура має залишатися у межах традиційної коректури.

4. Автором англо-українського словника лексики комп’ютерно-видавничих систем є:

а) М. Тимошик;

б) З. Партико;

в) В. Шевченко.

5. Програма «Word» під час перевірки тексту може пропускати такі типи слів:

а) власні назви;

б) з великими літерами, цифрами, інтернет-адреси;

в) виділені курсивом або напівжирним.

6. Перевірку орфографії запускають натискуванням клавіші:

а) <F7>;

б) <Shift>;

в) <Escape>.

7. Щоб задати режим оперативної коректури, необхідно активізувати функцію:

а) «Оперативна перевірка»;

б) «Автоматично перевіряти орфографію»;

в) «Допомогти».

8. Знаходити громіздкі, кострубато складені речення, пропущені під час перевірки правопису набірні помилки дає змогу:

а) контрольний індикатор «Орфографія»;

б) контрольний індикатор «Граматика»;

в) команда «Довідка».

9. Помилки, що з’являються внаслідок випадкового натискання на сусідню з потрібною клавішею чи надто тривалого утримання пальця на одній і тій же клавіші, називають:

а) орфографічними;

б) помилками друку;

в) складальними.

10. У разі відсутності у тезаурусі «Word» слова, програма:

а) підкреслює його червоною хвилястою лінією;

б) виділяє його курсивом;

в) підкреслює його зеленою лінією.

11. Якщо треба зробити значне за обсягом скасування (до 100 останніх змін), то викликають команду:

а) «Відміна 100 виправлень»;

б) «Відмінити усе»;

в) «Відмінити введення».

12. Програми «Quark Xpress» i «Adobe Page Maker» дають можливість:

а) перекласти текст кількома мовами;

б)реалізувати найскладніші варіанти макета, здійснювати переверстування;

в) здійснити редагування, перевірити орфографію та пунктуацію.

13. Програмні ресурси з коректури часто називають:

а) політерною коректурою;

б) графемами;

в) спелерами.

14. Опція – це:

а) вказівка комп’ютеру виконати операцію або встановити режим роботи;

б) меню, команди якого безпосередньо пов’язані з діями, виконуваними у даний час;

в) варіант, версія програми, можливість системи.

15. Поле – це:

а) обслуговуюча, службова програма;

б) те саме, що і простір, зона, група розрядів;

в) вказівка комп’ютеру виконати операцію або встановити певний режим роботи.

16. Програму «Рута» використовують для:

а) перекладу текстів кількома мовами;

б) мовного контролю тексту;

в) створення тексту.

17. Меню, команди якого безпосередньо пов’язані з діями, виконуваними у даний час, має назву:

а) контекстного меню;

б) керівної палітри;

в) діалогового вікна.

18. Основний словник програми «Рута» нараховує близько:

а) 160 тис. основ;

б) 260 тис. основ;

в) 360 тис. основ.

19. Наука, що активно провадить розробки у галузі так званого лінгвістичного забезпечення, тобто створення автокоректорів та авторедакторів, комп’ютерних словників, автоматизованих правописних і стилістичних довідників, формалізованих граматик, що належать до підсистеми для машинного аналізу і синтезу текстів, має назву:

а) лінгвістичної інформатики;

б) інформаційної орфографії;

в) комп’ютерної лінгвістики.

20. Основний словник програми «Рута» розпізнає близько:

а) 4,5 млн словоформ;

б) 5,5 млн словоформ;

в) 6,5 млн словоформ.

Варіант 8

1. Класичні, перевірені віками, засоби і способи здійснення коректури зведені:

а) до виправлення авторського чи видавничого оригіналу в електронному форматі;

б) «живого» коректорського читання і виправлення тексту на паперових відбитках;

в) роботи над оригіналом, здійснюваної редактором.

2. Для того, щоб у тексті замінити вживання певної форми слова на обраний варіант, у «Word» задають команду:

а) «Замінити все»;

б) «Додати»;

в) «Замінити».

3. З початком комп’ютеризації видавничої справи традиційна коректура:

а) витіснена з процесу підготовки видання;

б) ускладнена для виконання;

в) не витіснена з процесу підготовки друкованого видання.

4. Граматичний контроль україномовних текстів у програмі «Рута» здійснюється за такою кількістю правил:

а) 65;

б) 75;

в) 85.

5. Стосовно омонімів і паронімів програма «Рута»:

а) добре їх розрізняє;

б) дуже часто можуть виникати помилки;

в) не розрахована на роботу з омонімами та паронімами.

6. Оптимальна кореляція різних типів коректур виглядає таким чином:

а) використання традиційного методу недоцільне, коректура має бути здійснена лише за допомогою комп’ютерної техніки;

б) «чорнова» обробка коректури має бути комп’ютеризована, а глибинна – залишатися у межах традиційного методу;

в) коректура за допомогою комп’ютерної техніки недоцільна, оскільки не дає належних результатів, краще дотримуватися методів традиційної коректури.

7. Програма «Рута» також перевіряє:

а) наголос у словах;

б) розстановку розділових знаків;

в) стилістику тексту.

8. Виклик команди «Скасувати введення» здійснюють за допомогою такої комбінації клавіш:

а) <Ctrl>+<Alt>;

б) <Ctrl>+<Z>;

в) <Ctrl>+<Tab>.

9. Програмні засоби з коректури тексту:

а) можуть допомогти коректору, але замінити його – ні;

б) не слід застосовувати для правки тексту;

в) можуть викликати зникнення професії коректора як такої.

10. «Рута» не працює з програмою:

а) «Microsoft Office»;

б) «Adobe Photoshop»;

в) «Adobe InDesign».

11. Спелерами називають:

а) коректорів, що виправляють електронний варіант тексту;

б) підчитувачів;

в) програмні ресурси з коректури.

12. Індикатор – це:

а) ознака, покажчик;

б) операційна система;

в) командне меню.

13. Обслуговуюча службова програма має назву:

а) опції;

б) утиліти;

в) скрипту.

14. Для того щоб перейти з діалогового вікна «Граматика» до тексту документа, слід скористатися такою комбінацією клавіш:

а) <Ctrl>+<Alt>;

б) <Ctrl>+<Z>;

в) <Ctrl>+<Tab>.

15. Комп’ютерна коректура, яку виконує програма «Word», буває:

а) фоновою і стандартною;

б) текстовою і верстальною;

в) суцільною і вибірковою.

16. Якщо помилка у конкретному слові має бути автоматично виправлена і надалі без втручання коректора, необхідно обрати команду:

а) «Замінити»;

б) «Автозаміна»;

в) «Замінити все».

17. Контрольний індикатор «Граматика» доцільно використовувати у випадку, коли текст:

а) набраний однією мовою або вона виразно переважає;

б)набраний кількома мовами, з використанням ілюстративного матеріалу;

в) перевантажений таблицями, схемами, кресленнями, малюнками.

18. Меню, команди якого безпосередньо пов’язані з діями, виконуваними у даний час, – це:

а) діалогове вікно;

б) контекстне вікно;

в) контекстне меню.

19. Символьне, текстове, групове, числове – це різновиди:

а) виносок;

б) полів;

в) меню.

20. Функція «Орфографія» не призначена для перевірки:

а) слів, написаних великими літерами, слів із цифрами;

б) неологізмів, діалектизмів, етнографізмів;

в) прізвищ та інших власних назв.

Варіант 9

1. Створення автокоректорів, авторедакторів, комп’ютерних словників, автоматизованих правописних і стилістичних довідників, формалізованих граматик, що належать до підсистем для машинного аналізу і синтезу текстів, – це:

а) лінгвістичне забезпечення;

б) програмне забезпечення;

в) технічне забезпечення.

2. До можливостей, які відкрила видавцеві комп’ютеризація, належить:

а) змога відмовитись від послуг коректора;

б) виявлення не відомих раніше помилок;

в) оперативний набір і виправлення тексту.

3. Умовою контролю правопису для програми «Word» є:

а) постійне завантаження оновлень програми;

б) заданість мови;

в) належне програмне забезпечення останньої версії.

4. Вид коректури, у якій процеси виправлення авторського чи видавничого оригіналу відбуваються в його електронній версії з використанням можливостей програмного забезпечення, має назву:

а) комп’ютерної;

б) електронної;

в) сучасної.

5. Функція «Орфографія» не призначена для перевірки:

а) неологізмів, діалектизмів, оказіоналізмів;

б) прізвищ, географічних назв, професіоналізмів;

в) слів, написаних великими літерами, слів із цифрами.

6. Традиційна коректура з упровадженням комп’ютерної техніки у видавничу справу:

в) не зазнає суттєвих змін;

б) полегшена, але не витіснена з технологічного процесу цілком;

в) практично повністю витіснена з редакційно-видавничого процесу завдяки якісним програмам верстки.

7. Більд-редакції спеціалізуються:

а) на підготовці фотоматеріалів;

б) перекладі текстів;

в) редагуванні авторських матеріалів.

8. Програмні ресурси з коректури називають:

в) спелчекерами;

б) спеллінгами;

в) спелерами.

9. Символьне, текстове, групове, числове – це різновиди:

а) контекстного меню;

б) полів;

в) діалогових вікон.

10. Команда у програмі «Word», що під час виправлення дозволяє залишити слово без змін, – це:

а) «Додати»;

б) «Запам’ятати»;

в) «Пропустити».

11. Відкриття контекстного меню здійснюють натискуванням:

а) правої кнопки «мишки»;

б) лівої кнопки «мишки»;

в) клавіші пробілу;

12. Індикатор – це:

а) курсивне накреслення;

б) ознака, покажчик;

в) вставний символ.

13. Натиснувши на клавішу <F7> у текстовому редакторі «Word», викликають:

а) вікно «Сервіс»;

б) функцію «Допомога»;

в) «Правопис: українська (або інша) мова».

14. Знаходити громіздкі, невдало побудовані речення допомагає контрольний індикатор:

а) «Граматика»;

б) «Рецензування»;

в) «Правка».

15. Автоматизованими називають виправлення, які:

а) програма «Word» здійснює самостійно, без втручання людини;

б) здійснює кваліфікований коректор без допомоги комп’ютерної техніки;

в) програма «Word» здійснює, виконуючи команди користувача.

16. Виділити весь текст можна за допомогою комбінації клавіш:

а) <Ctrl>+<V>;

б) <Ctrl>+<A>;

в) <Ctrl>+<C>.

17. Скановану фотоплівку відтворюють за допомогою:

а) комп’ютера;

б) сканера;

в) принтера.

18. Дають можливість реалізувати найскладніші варіанти макета, здійснювати переверстування програми:

а) «Word», «Windows’2003»;

б) «Quark Xрress», «Adobe Page Maker»;

в) «Adobe Photoshop», «Adobe Fine Reader».

19. Програмні ресурси з коректури належать до масиву:

а) програмного забезпечення комп’ютера;

б) комп’ютерної техніки;

в) лінгвістичного забезпечення НВС.

20. Команду «Скасувати введення» здійснюють за допомогою такої комбінації клавіш:

а) <Ctrl>+<Z>;

б) <Ctrl>+<P>;

в) <Ctrl>+<O>.

Варіант 10

1. Традиційна коректура з комп’ютеризацією видавничої справи:

а) значно ускладнена;

б) полегшена, але не витіснена з технологічного процесу;

в) практично повністю витіснена з редакційно-видавничого процесу завдяки якісним програмам верстки.

2. Текстовий редактор «Word» має такі режими контролю правопису, як:

а) перевірка у ході набору тексту;

б) перевірка після завершення набору тексту;

в) перевірка як під час набору, так і після його завершення.

3. Натиснувши на клавішу «Повернути» у діалоговому вікні «Правопис», можна скасувати таку кількість останніх змін:

а) 25;

б) 50;

в) 75.

4. Вказівка комп’ютеру виконати операцію або встановити режим роботи – це:

а) діалог;

б) команда;

в) опція.

5. Якщо потрібне правильне написання слова відсутнє у словнику редактора програми «Word», необхідно:

а) після роздрукування тексту вписати його вручну;

б)додати його до словника за допомогою команди «Правопис – Додати»;

в) ігнорувати підкреслення.

6. До можливостей, відкритих видавцеві комп’ютеризацією, належить:

а) змога відмовитись від послуг коректора;

б) виявлення не відомих раніше помилок;

в) оперативний набір та виправлення тексту.

7. Створення автокоректорів, авторедакторів, комп’ютерних словників, автоматизованих правописних і стилістичних довідників, формалізованих граматик, що належать до підсистем для машинного аналізу і синтезу текстів, – це:

а) лінгвістичне забезпечення;

б) програмне забезпечення;

в) технічне забезпечення.

8. Призначення програми «Рута»:

а) редагувати текст;

б) виконувати коректуру тексту;

в) перекладати текст.

9. Основний словник програми «Рута» розпізнає близько:

а) 3,5 млн словоформ;

б) 4,5 млн словоформ;

в) 5,5 млн словоформ.

10. Класичні, перевірені віками, засоби та способи здійснення коректури зведені до:

а) виправлення авторського чи видавничого оригіналу в електронному вигляді;

б) роботи над оригіналом, здійснюваної кількома коректорами та редакторами;

в) «живого» коректорського читання і виправлення паперових відбитків.

11. Текстовий редактор «Word» не буде здійснювати перевірку тексту, якщо:

а) мова тексту не внесена до бази даних операційної системи;

б) у ньому є терміни та власні назви;

в) текст містить слова іншомовного походження.

12. Помилки, що виникають унаслідок випадкового натискання на сусідню з потрібною клавішею або надто тривалої затримки пальця на одній і тій же клавіші, називають:

а) орфографічними;

б) стилістичними;

в) набірними.

13. Більд-редакції займаються підготовкою:

а) періодичних видань;

б) текстів;

в) фотоматеріалів для видання.

14. Програмні ресурси з коректури також називають:

а) спойлерами;

б) спелерами;

в) спікерами.

15. «Word» передусім перевіряє помилки:

а) граматичні, орфографічні, пунктуаційні;

б) стилістичні, орфографічні, лексичні;

в) акцентуаційні, орфографічні.

16. Проведення процесу коректури, на думку З. Партика, є зайвим, якщо автор:

а) подав рукопис до редакції у вигляді оригінал-макета;

б) надав не набраний, рукописний варіант тексту;

в) подав рукопис і в роздрукованому на папері, і в електронному варіанті.

17. Коректуру підкреслених редактором «Word» слів здійснюють таким чином:

а) треба звернутися до розшифровки коректорських знаків і тільки потім коригувати;

б) на підкреслене червоною лінією слово тиснуть правою кнопкою «мишки», з’являється контекстне меню з правильним варіантом написання;

в) підкреслені слова краще перевірити за друкованим словником.

18. Верстальні програми, що дають можливість реалізувати найскладніші варіанти макета і здійснювати переверстування, – це:

а) «Quark Xpress», «Adobe Page Maker», «Adobe InDesign»;

б) «Word», «OS Windows», «OS Apple Macintosh»;

в) «Nero Burning Rome», «Adobe Illustrator», «Nero Smart Start».

19. Вікно, що з’являється після вибору певної команди, має назву:

а) командного;

б) діалогового;

в) службового.

20. Основний словник програми «Рута» налічує:

а) більше 200 тис. основ;

б) понад 160 тис. основ;

в) близько 100 тис. основ.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...