Главная Обратная связь

Дисциплины:


Навчальний час студента. 5.1. Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки за даним освітньо-кваліфікаційним5.1. Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки за даним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік.

Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить, як правило, 45 хвилин.

Дві академічні години утворюють пару академічних годин.

Навчальний день – складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 8 академічних годин.

Навчальний тиждень – складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 36 академічних годин (1 кредит).

Навчальний семестр – складова частина навчальною часу студента, що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом.

Час, відведений для проведення підсумкового контролю, не входить у кредит.

Навчальний курс – завершений період навчання студента протягом навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул. Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, становить не менше 8 тижнів. Початок і закінчення навчання студента на конкретному курсі оформляються відповідними наказами.

Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається 1 вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів.

5.2. Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком навчального процесу. Вказаний графік складається на навчальний рік з урахуванням робочих та вихідних днів, погоджується і затверджується в порядку і в терміни, встановлені університетом.

Навчальні заняття в університеті тривають дві академічні години з перервами між ними і проводяться за розкладом. Розклад забезпечує виконання навчального плану в повному обсязі щодо навчальних занять.

5.3. Допускається у порядку, встановленому в університеті, вільне відвідування студентами лекційних занять (для студентів третього та наступних курсів). Відвідування інших видів навчальних занять (крім консультацій) є обов'язковим для студента.

Забороняється відволікати студентів від участі в навчальних заняттях та контрольних заходах, встановлених розкладом, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

5.4.Підставами для відрахування осіб, які навчаються в університеті, є:

· завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою;

· власне бажання;

· переведення до іншого навчального закладу;· стан здоров’я, на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії;

· невиконання навчального плану;

· порушення правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;

· порушення умов контракту;

· інші випадки, передбачені законодавством.

5.5. Студенти, які навчаються в університеті, можуть переривати навчання у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання, надається академічна відпустка.

Студенти, які відраховані з вищих навчальних закладів, мають право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу університету.

Студенти, які навчаються в університеті, можуть бути переведені до іншого вищого навчального закладу в межах відповідного напряму (спеціальності).

Поновлення до числа студентів осіб, які були відраховані з університету, а також переведення осіб, які навчаються у інших вищих навчальних закладах, здійснюється під час канікул.

Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, регулюється нормативно-правовими актами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки.

6. Робочий часпедагогічних і науково-педагогічних працівників

6.1. Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників визначається законодавством про працю України і становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).

Робочий час педагогічного працівника включає виконання ним навчальних, методичних, організаційних та інших трудових обов'язків, науково-педагогічного працівника – навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших трудових обов'язків у поточному навчальному році.

Виконання навчальних обов’язків педагогічним і науково-педагогічним працівником становить його навчальне навантаження. Мінімальний та максимальний обсяг навчального навантаження педагогічного і науково-педагогічного працівника визначається університетом у межах його річного робочого часу, виходячи із нормативів кількості посад відповідно до частини першої та другої статті 48 Закону України «Про вищу освіту» та з урахуванням виконання ним інших обов'язків (методичних, наукових, організаційних) і у порядку, передбаченому статутом та колективним договором.

Обсяг навчальної роботи науково-педагогічного складу розраховується у відповідності з нормами часу, затвердженими наказом ректора університету.

Види навчальних занять, що входять в обов'язковий обсяг навчального навантаження викладача відповідно до його посади, встановлюються кафедрою.

6.2. У випадках виробничої необхідності в університеті викладач може бути залучений до проведення навчальних занять понад обов'язковий обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, в межах свого робочого часу. Додатково кількість облікових годин встановлюється університетом і не може перевищувати 0,25 мінімального обов'язкового обсягу навчального навантаження.

Зміни в обов'язковому навчальному навантаженні викладача вноситься в його індивідуальний робочий план.

6.3. Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом викладача. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому університетом, з урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання.

Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.

Забороняється відволікати викладачів від проведення навчальних занять та контрольних заходів, передбачених розкладом.

6.4. Педагогічні та науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу мають право:

· на захист професійної честі та гідності;

· брати участь в обговоренні та вирішенні питань, що стосуються діяльності вищого навчального закладу;

· у встановленому порядку обирати та бути обраним до Вченої ради університету;

· обирати методи та засоби навчання, що найбільш повно відповідають їх індивідуальним особливостям і забезпечують високу якість навчального процесу;

· користуватися безоплатно послугами бібліотек, інформаційних фондів, навчальних та наукових підрозділів;

· одержувати службове житло в установленому законодавством порядку;

· отримувати пільгові довготермінові кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла в установленому порядку;

· одержувати державні стипендії;

· брати участь в об’єднаннях громадян.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають й інші права, передбачені законодавством та статутом університету.

6.5. Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:

· додержуватися статуту університету, законів, інших нормативно-правових актів;

· постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);

· забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін освітньої-професійної програми відповідного напряму (спеціальності);

· додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у навчальному закладі, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;

· розвивати в осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, самостійність, ініціативу, творчі здібності.

6.6. Педагогічні та науково-педагогічні працівники підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних наукових і навчально-наукових установах, вищих навчальних закладах, а також на підприємствах, в установах, організаціях, органах державної влади і місцевого самоврядування як в Україні, так і за її межами.

Університет забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників не менше ніж один раз на п'ять років із збереженням середньої заробітної плати.

Результати підвищення кваліфікації та проходження стажування враховуються:

· при проведенні чергової атестації педагогічних працівників;

· при обранні на посаду за конкурсом чи укладанні трудового договору науково-педагогічних працівників.

Форми навчання

7.1. Навчання в університеті здійснюється за такими формами:

· денна;

· заочна (дистанційна);

· екстернат.

7.2. Денна форма навчання є основною формою здобуття певного рівня освіти або кваліфікації з відривом від виробництва.

Організація навчального процесу на денній формі навчання здійснюється університетом згідно з державними стандартами освіти і даним Положенням.

7.3. Заочна (дистанційна) форма навчання є формою здобуття певного рівня освіти або кваліфікації без відриву від виробництва.

Організація навчального процесу на заочній (дистанційній) формі навчання здійснюється згідно з державними стандартами освіти і даним Положенням з урахуванням передбачених чинним законодавством пільг для осіб, що поєднують роботу з навчанням.

7.4. Екстернат є особливою формою навчання осіб, які мають відповідний освітній (кваліфікаційний) рівень для здобуття ними певного рівня освіти або кваліфікації шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін і складання в університеті заліків, екзаменів та інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом.

Організація навчального процесу екстернату здійснюється університетом згідно з державними стандартами освіти і даного Положення у терміни, передбачені графіком навчального процесу для денної та заочної форм навчання.

Особи, які виявили бажання навчатися на екстернаті, подають заяву та документ про освіту (кваліфікацію) до університету. Зарахованим до екстернату видається залікова книжка.

Особи із числа екстернів, які успішно склали всі передбачені навчальним планом заліки, екзамени та інші форми підсумкового контролю, допускаються до складання державних екзаменів і захисту дипломної (магістерської) роботи.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...