Главная Обратная связь

Дисциплины:


Науково-методичне забезпечення навчального процесу8.1. Науково-методичне забезпечення включає:

· державні стандарти освіти;

· навчальні плани;

· навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

· програми навчальної, виробничої й інших видів практик;

· підручники і навчальні посібники;

· інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;

· індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів із навчальних дисциплін;

· контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;

· контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;

· методичні матеріали для студентів із питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт.

 

СХВАЛЕНО Вченою радою Буковинського державного фінансово-економічного університету Протокол № 5 від 24 квітня 2012 року ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ректора Буковинського державного фінансово-економічного університету № 79-А від 27 квітня 2012 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційного та методичного забезпечення

навчального процесу Буковинського державного фінансово-економічного університету

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ організаційного та методичного забезпечення навчального процесу є основним структурним підрозділом університету, через який здійснюється вся освітня діяльність, керівництво та контроль за організацією навчально-методичної роботи університету.

1.2. Основними завданнями відділу є організація системи заходів, спрямованих на удосконалення підготовки фахівців, розвиток творчого потенціалу науково-педагогічних працівників, впровадження інноваційних технологій навчання, науково-методичне забезпечення розвитку змісту освіти та вдосконалення організації навчального процесу.

1.3. Загальне керівництво роботою відділу здійснює керівник відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу.

1.4. Склад працівників відділу визначається штатним розписом, функціональні обов’язки – посадовими інструкціями.

1.5. У функціональному і оперативному відношенні відділ організаційного та методичного забезпечення навчального процесу підпорядкований першому проректору університету.

1.6. У своїй роботі начальник та працівники відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу керуються:

- Конституцією України;

- законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”;

- Національною доктриною розвитку освіти;

- Положенням про державний вищий навчальний заклад;

- Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах;- чинними нормативними та інструктивними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

- довідником користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), затвердженого Європейською Комісією 6 лютого 2009 року;

- Статутом університету;

- Положенням про організацію навчального процесу в Буковинському державному фінансово-економічному університеті;

- рішеннями Вченої ради університету, ректорату університету, наказами ректора, розпорядженнями першого проректора;

- нормативними документами, які регулюють навчальний процес у світлі

Болонського процесу;

- Правилами внутрішнього розпорядку університету;

- іншими нормативними актами, що регулюють організаційне забезпечення навчального процесу;

- цим Положенням.

 

2. Функції відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу

 

2.1. Організаційне забезпечення навчального процесу

2.1.1. Планування роботи відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу і забезпечення її виконання.

2.1.2. Комплексний аналіз змісту фахової освіти відповідно до ліцензії університету.

2.1.3. Експертиза навчальних планів, робочих навчальних планів згідно з встановленими нормативами, розробленими випусковими кафедрами та контроль за їх виконанням.

2.1.4. Ознайомлення науково-педагогічних та педагогічних працівників університету з основними завданнями, принципами та документами, прийнятими в рамках Болонського процесу.

2.1.5. Організація, керівництво та контроль за роботою факультетів, кафедр щодо організації навчального процесу та методичної роботи.

2.1.6. Інформування деканів та завідувачів кафедр про нові положення, нормативні документи, накази та розпорядження, які регламентують навчальний процес.

2.1.7. Проведення нарад із завідувачами кафедр, деканами з питань організації навчального процесу та методичної роботи в університеті.

2.1.8. Підготовка проектів наказів, матеріалів (довідок, інформацій, відповідей на листи) з питань організації навчально-методичної роботи для засідань Вченої ради, ректорату, науково-методичної ради.

2.1.9. Підготовка організаційно-розпорядчих документів, складання яких зумовлено функціями відділу організаційного та методичного забезпечення.

2.1.10. Зосередження у відділі організаційного та науково-методичного забезпечення навчального процесу нормативно-методичних матеріалів: державні стандарти освіти, навчальні плани, робочі навчальні плани, навчальні програми з усіх нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, підручники, навчальні посібники, інші навчально-методичні матеріали з грифом МОНмолодьспорту України, які розроблені викладачами кафедр.

2.1.11. Періодичне оновлення на сайті університету інформації про роботу відділу.

2.1.12. Статистика контингенту студентів.

2.1.13. Підготовка статистичної звітності (2-3 НК, 5-ВО) та річних звітів.

2.1.14. Планування та контроль за виконанням навчального навантаження науково-педагогічними працівниками.

2.1.15. Розрахунок педагогічного навантаження кафедр та підготовка матеріалів щодо розробки проектів штатного розпису та організаційне забезпечення комплектування науково-педагогічного складу університету.

2.1.16. Облік і розрахунки годин науково-педагогічних працівників із погодинною оплатою праці.

2.1.17. Аналіз виконання педагогічного навантаження.

2.1.18. Організація, керівництво та контроль підготовки випусковими кафедрами матеріалів ліцензування, акредитації спеціальностей, напрямів підготовки та закладу в цілому.

2.1.19. Узгодження розкладів навчальних занять.

2.1.20. Складання графіків навчального процесу та контроль за їх виконанням.

2.1.21. Контроль за ефективним використанням аудиторного фонду.

2.1.22. Забезпечення ведення діловодства відділу, його зв’язків із факультетами, кафедрами, іншими відділами університету.

2.1.23. Перевірка стану підготовки кафедр, факультетів до початку занять.

2.1.24. Контроль за виконанням наказів та розпоряджень ректора щодо організації навчально-методичної роботи на кафедрах.

2.1.25. Контроль за веденням деканатами і кафедрами навчально-облікової документації.

2.1.26. Складання зведених відомостей ректорських контрольних робіт та їх аналіз.

2.1.27. Координація роботи кафедр щодо складання графіка проведення консультацій та контроль за дотриманням його викладачами.

2.1.28. Контроль за дотриманням викладачами розкладу проведення занять.

2.1.29. Забезпечення бланками навчальної документації кафедр і деканатів.

2.1.30. Підготовка пропозицій щодо удосконалення обліку та аналізу навчального процесу.

2.2. Організаційне забезпечення прийому та випуску студентів

2.2.1. Організаційне забезпечення роботи приймальної комісії університету, координація профорієнтаційної роботи деканатами, кафедрами.

2.2.2. Організація та проведення профорієнтаційної роботи у формі бесід, зустрічей, листів, засобів рекламно-агітаційного характеру, днів відкритих дверей серед випускників шкіл та працюючої молоді.

2.2.3. Вивчення ринку освітніх послуг.

2.2.4. Підготовка пропозицій щодо обсягів державного замовлення на підготовку фахівців за ОКР.

2.2.5. Координація організації профорієнтаційної роботи факультетів, приймальної комісії університету.

 

2.2.6. Організація роботи щодо працевлаштування випускників університету, зв’язок із роботодавцями.

2.2.7. Організація і контроль за представленням звітності та інформацій про результати прийому.

2.2.8. Здійснення моніторингу ринку праці та працевлаштування випускників.

2.2.9. Зв’язок із випускниками.

2.2.10. Підготовка звітів щодо виконання обсягів державного замовлення за ОКР щодо прийому та випуску фахівців.

2.2.11. Моніторинг ринку праці.

2.2.12. Організація та проведення розподілу випускників на роботу.

2.3. Забезпечення методичного супроводу та якості навчального процесу

2.3.1. Розробка нових та вдосконалення діючих нормативно-методичних матеріалів, що регламентують організацію навчального процесу відповідно до вимог Болонського процесу.

2.3.2. Організаційне забезпечення розробки і застосування дидактичних засобів, спрямованих на реалізацію змісту освіти стосовно підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

2.3.3. Удосконалення технології проведення поточного і підсумкового контролю та формування критеріїв оцінювання знань.

2.3.4. Здійснення контролю за своєчасною розробкою планової навчально-звітної документації (програми навчальних дисциплін, робочі програми навчальних дисциплін).

2.3.5. Організація та проведення експертизи навчальних та робочих програм навчальних дисциплін, методичних матеріалів викладачів університету.

2.3.6. Аналіз забезпечення навчальних дисциплін навчально-методичними матеріалами.

2.3.7. Відвідування занять з метою контролю за якістю викладання та навчання, впровадження нових інформаційних технологій, вивчення кращого досвіду.

2.3.8. Розробка перспективного та річного плану видання навчально-методичної літератури і забезпечення контролю за їх виконанням.

2.3.9. Створення інформаційного банку електронної бібліотеки навчально-методичних матеріалів університету, навчальних посібників, підручників, укладачами яких є викладачі університету.

2.3.10. Вивчення відповідності бібліотечного фонду нормативним вимогам забезпечення навчальною літературою студентів університету.

2.3.11. Вивчення нових технологій, сучасних засобів навчання та запровадження їх в навчальний процес університету.

2.3.12. Надання консультативної допомоги кафедрам, викладачам з питань педагогіки, психології, методики викладання; впровадження в навчальний процес нових технологій навчання; планування та організації методичної роботи, розробки методичного забезпечення.

2.3.13. Організація наставництва над молодими викладачами на кафедрах.

2.3.14. Організаційно-методичне забезпечення роботи Школи педагогічної майстерності.

2.3.15. Забезпечення участі науково-педагогічного складу університету в роботі методичних семінарів, стажуванні, підвищенні кваліфікації.

2.3.16. Організація та проведення атестації педагогічних працівників університету.

2.3.17. Формування графіків проведення відкритих та стажувальних занять, взаємовідвідування занять, їх облік та аналіз.

2.3.18. Вивчення, узагальнення та популяризація кращого педагогічного досвіду викладачів університету .

2.3.19. Організація та моніторинг підготовки навчально-методичного забезпечення навчального процесу в університеті на рівні, що відповідає вимогам багатоступеневої підготовки висококваліфікованих фахівців згідно з ОПП та ОКХ.

2.3.20. Вивчення та організація запровадження в навчальний процес сучасних засобів індивідуалізації навчання, ефективних методів організації самостійної роботи студентів, напрямів удосконалення системи контролю знань, вмінь та навичок студентів.

2.3.21. Підготовка проведення засідань науково-методичної ради університету, планування її роботи, аналіз та контроль виконання її рішень.

2.3.22. Узагальнення досвіду роботи кафедр, визначення рейтингу кафедр за підсумками роботи за навчальний рік.

2.3.23. Вивчення та узагальнення стану організації навчальної роботи кафедр факультетів університету.

2.3.24. Аналіз та контроль якості підготовлених викладачами кафедр навчально-методичних матеріалів.

2.3.25. Вивчення організаційних форм контролю самостійної роботи студентів.

2.3.26. Інформування науково-педагогічного складу та студентів про зміни в умовах та вимогах до навчально-виховного процесу.

2.3.27. Підготовка матеріалів для ректора та першого проректора з питань методичного забезпечення навчального процесу.

2.3.28. Підготовка пропозицій щодо удосконалення обліку та аналізу навчального процесу.

2.4. Практична підготовка студентів

2.4.1. Організація і контроль за проходженням студентами всіх видів практики та виконанням програм практик.

2.4.2. Оновлення банку даних про бази практики на новий навчальний рік.

2.4.3. Координація роботи випускових кафедр щодо розподілу студентів по базах практики.

2.4.4. Складання графіків керівництва практикою студентів.

2.4.5. Організація розрахунків із керівниками практики від підприємств, установ та організацій за керівництво практикою студентів.

2.4.6. Контроль та підведення підсумків усіх видів практики студентів.

2.4.7. Здійснення постійного зв’язку з керівниками фінансових, податкових органів, банківських установ, підприємств щодо забезпечення робочими місцями на період практики студентів університету.

2.4.8. Підготовка підсумкових звітів та аналітичних довідок із питань практики.

2.4.9. Підготовка та укладення договорів про співробітництво з навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації, ЗОНЗ та фінансовими, податковими органами, банківськими установами, підприємствами різних форм господарювання.

2.5. Забезпечення організації та проведення підсумкової та державної атестації

2.5.1. Підготовка пропозицій на голів ДЕК та затвердження їх у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.

2.5.2. Формування державних кваліфікаційних та державних екзаменаційних комісій (ДКК і ДЕК).

2.5.3. Погодження, підготовка проектів наказів про склад державних кваліфікаційних та державних екзаменаційних комісій.

2.5.4. Перевірка стану підготовки кафедр, факультетів, до екзаменаційних сесій та до роботи державних екзаменаційних комісій.

2.5.5. Контроль за організацією роботи і веденням документації державних екзаменаційних комісій.

2.5.6. Представлення звітів голів державних екзаменаційних комісій у Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

2.5.7. Складання розкладів екзаменаційних сесій, державної атестації студентів.

2.5.8. Контроль за підготовкою методичного забезпечення проведення підсумкової та державної атестації

2.5.9. Складання та аналіз зведених відомостей заліково-екзаменаційної сесії та екзаменаційної сесії за підсумками семестрового контролю.

 

3. Структура і управління

3.1. До складу відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу входять:

- керівник;

- методисти вищої категорії – заступники керівника;

- методисти вищої категорії;

- методисти першої категорії;

- завідувач практики;

- провідний маркетолог;

- інспектор відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу;

- старший лаборант;

- секретар.

3.2. Відділ очолює керівник, який призначається на цю посаду наказом ректора університету.

3.3. Структура відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу, його кількісний склад визначається штатним розписом.

3.4. Робота відділу здійснюється згідно з річним та щомісячним планом.

3.5. Функції, права, обов’язки працівників відділу визначаються відповідними посадовими інструкціями.

 

4. Права відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу

4.1. Здійснювати контроль за виконанням законів України щодо вищої освіти, наказів, розпоряджень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, рішень Вченої ради, рішень науково-методичної ради, ректорату з питань організації навчального процесу та методичної роботи.

4.2. Надавати розпорядження, рекомендації факультетам, кафедрам з питань планування та організації навчального процесу.

4.3. Вимагати представлення необхідних матеріалів з організації навчально-методичної роботи від факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів у встановлені строки.

4.4. З’ясовувати факти порушення організації та проведення навчального процесу, вимагати від завідувачів кафедр, науково-педагогічних працівників пояснень причин порушень, вносити пропозиції керівництву університету щодо прийняття заходів впливу на працівників, які допустили ці порушення.

4.5. Брати участь у проведенні та аналізі відкритих та стажувальних навчальних занять.

4.6. Вносити пропозиції ректорату щодо заохочення науково-педагогічних працівників за успіхи в організації та здійсненні навчального процесу, у розробці новітніх навчально-інформаційних технологій щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.

4.7. Контролювати стан навчально-методичного забезпечення дисциплін, його відповідність чинним нормативним документам.

4.8. Залучати науково-педагогічних працівників до розробки методичних рекомендацій і положень з питань освітянської діяльності.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами навчального закладу

Відділ організаційного та методичного забезпечення навчального процесу

у своїй роботі вступає у взаємовідносини з:

5.1. Завідувачами кафедр, деканами – з питань виконання основних видів навчальної, навчально-методичної та організаційної роботи, спрямованої на підвищення її результативності та ефективності.

5.2. Бухгалтерією – з питань виплати заробітної плати, премій, доплат, відряджень науково-педагогічним працівникам університету, розрахунку штатних посад науково-педагогічних працівників.

5.3. Бібліотекою – з питань забезпечення студентів підручниками, навчальними посібниками, своєчасним поповненням та оновленням бібліотечного фонду навчальною літературою у відповідності з новими програмами навчальних дисциплін; забезпечення читальної зали фаховими періодичними виданнями.

5.4. Відділом управління персоналом та правового забезпечення – з питань зарахування на роботу науково-педагогічних працівників та підвищення кваліфікації.

5.5. Службами і підрозділами адміністративно-господарської частини з питань, які входять у компетенцію відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу.

5.6. Відділом комп'ютерно-технічного забезпечення – з питань впровадження у навчальний процес комп’ютерних та інформаційних технологій.

 

6. Відповідальність відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу

6.1. Відділ організаційного та методичного забезпечення навчального процесу

несе відповідальність за:

6.1.1. Своєчасність та якість виконання покладених на відділ обов’язків,

наказів, розпоряджень ректора, першого проректора.

6.1.2. Якість навчального процесу, своєчасне впровадження нових планів,

програм, методів та форм контролю знань студентів.

6.1.3. Організацію праці та дотримання трудової дисципліни працівників

відділу організаційного та методичного забезпечення навчального

процесу.

6.1.4. Використання прав, які надаються цим Положенням.

6.1.5. Об’єктивність даних статистичної інформації та звітності.

6.2. Відповідальність працівників відділу визначається посадовими

інструкціями та додатковими дорученнями, які на них покладаються

ректором, першим проректором.

СХВАЛЕНО Вченою радою Буковинського державного фінансово-економічного університету Протокол № 5 від 24 квітня 2012 року ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ректора Буковинського державного фінансово-економічного університету № 79-А від 27 квітня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову (бальну) оцінку результатів діяльності науково-педагогічних працівників Буковинського державного фінансового-економічного університету

1. Загальні положення

Для підвищення трудової активності науково-педагогічних працівників (НПП), більш повного використання їх інтелектуального потенціалу та об’єктивного стимулювання ефективності всіх видів робіт проводиться рейтингова (бальна) система оцінки їх роботи.

Мета розробленої методики рейтингу НПП – можливість оцінити якість навчально-виховного процесу за допомогою кількісних показників, оптимізувати його організацію, поліпшити керування, мотивацію до праці.

Рейтингова (бальна) система оцінювання роботи НПП дає можливість стимулювати ті види діяльності, які виходять за межі прямих функціональних обов’язків, визначених у посадових інструкціях.

Рейтингова (бальна) оцінка несе порівняльний, а не абсолютний характер, і це порівняння ведеться за такими категоріями НПП:

- науково-педагогічні працівники, які займають посади доцента, професора;

- науково-педагогічні працівники, які займають посади від асистента до старшого викладача;

- науково-педагогічні працівники, які займають посади доцента, професора на умовах внутрішнього сумісництва;

- науково-педагогічні працівники, які займають посади асистента, викладача, старшого викладача на умовах внутрішнього сумісництва;

- науково-педагогічні працівники, які займають посади доцента, професора на умовах сумісництва;

- науково-педагогічні працівники, які займають посади асистента, викладача, старшого викладача на умовах сумісництва.

Рейтингова оцінка діяльності НПП дозволяє здійснювати преміювання працівників, залежно від професійного виконання ними обов’язків та забезпечувати безпосередній зворотній зв’язок з кожним із суб’єктів діяльності університету.

2. Загальні підходи до методики оцінки роботи науково-педагогічних працівників (НПП)

Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов’язків, відображених в індивідуальному робочому плані.

Оцінка науково-педагогічної діяльності (НПД) викладачів ґрунтується на кількісному обліку результатів їх роботи за основними напрямами, а саме:

· громадсько-професійна активність (ГПА)

· організаційна робота (ОР);

· навчально-методична робота (НМР);

· наукова робота (НР);

· виховна робота (ВР);

· позаакадемічна наукова робота (ПН);

· підвищення кваліфікації, стажування (ПК)

Рейтинг (Р) науково-педагогічних працівників визначається шляхом співставлення суми балів оцінки діяльності кожного за всі види робіт, яка обраховується за формулою:

Сума балів = ГПА+ОР+НМР + НР +ВР + ПН + ПК.

Чим більша сума балів, тим вищий рейтинг НПП.

 

3. Методика оцінки роботи науково-педагогічних працівників

3.1. Методика оцінки громадсько-професійної активності та визнання досягнень НПП

Для визначення рівня громадсько-професійної активності НПП беруться наступні показники:

- штатна посада викладача без урахування сумісництва (П);

- науковий ступінь (НС);

- інші звання (ІЗ);

- державні та відомчі нагороди України (ДН);

- вчені звання (ВЗ).

Результати роботи НПП оцінюється в балах по кожній складовій розділу і сумуються.

 

3.2. Методика оцінки результатів організаційної роботи, підвищення кваліфікації та стажування НПП

Оцінка результатів організаційної роботи НПП здійснюється за такими складовими:

–членство в організаціях (міжнародних та вітчизняних науково-професійних організаціях) (ЧО);

– участь у наукових фахових експертизах та інших інституціях (НЕ);

– інші види організаційної роботи (ІВ);

– додаткова професійно-громадська робота (ДР).

Результати роботи НПП оцінюється в балах за кожною складовою розділу і сумуються.

3.3. Методика оцінювання навчально-методичної роботи НПП

Кількісна оцінка навчально-методичної роботи НПП (НМР) визначається за формулою:

НМР = НМД + ММ + БЕ + НД + ПД + ІМ + ОД - ДС,де

НМД– підготовка навчально-методичної документації;

ММ – розробка методичних матеріалів;

БЕ – складання екзаменаційних білетів;

ІМ – впровадження інтерактивних методів навчання;

ПД – підготовка документів для ліцензування та акредитації;

НД– розробка нормативних документів університету і затвердження їх в МОНмолодьспорту України;

ОД– оцінка діяльності викладача завідувачем кафедри, деканом факультету;

ДС – дисциплінарні стягнення (зі знаком мінус).

Результати роботи НПП оцінюється в балах по кожній складовій розділу і сумуються, а бали за дисциплінарні стягнення мінусуються.

 

3.4. Методика оцінювання наукової роботи викладача (НР)

Кількісна оцінка наукової роботи НПП обчислюється за формулою:

НР = ПК + ВД+ НК + СК + СО + КНР,де:

ПК– підготовка науково-педагогічних кадрів для університету;

ВД– видавнича діяльність;

НК – участь у наукових конференціях;

СК– підготовка студентів, які прийняли участь у студентських наукових конференціях;

СО – підготовка студентів-переможців олімпіад;

КНР – підготовка студентів-переможців конкурсів наукових робіт.

Результати роботи НПП оцінюється в балах по кожній складовій розділу і сумуються.

 

3.5.Підготовка науково-педагогічних кадрів для університету (ПК)

Підготовка науково-педагогічних кадрів(ПК)розраховується таким чином:

• підготовка кандидата наук - 100 балів (мінус 20 балів за кожен наступний рік);

• підготовка доктора наук - 300 балів (мінус 20 балів за кожен наступний рік).

 

3.6. Видавнича діяльність (ВД)

Видавнича діяльність за кожною книгою (і) оцінюється за формулою:

ВДі=Кі(Аі+ Оі+ Ті+ Мі)(1–n/5) ,

де Кі– визначається видом видавничої продукції та набуває таких значень:

• монографія з наукознавства - 35 балів;

• монографія зі спеціальності - 50 балів;

• монографія з дидактики - 15 балів;

• навчальний посібник із дидактики, затверджений МОНмолодьспорту України, - 15 балів;

• підручник зі спеціальності, затверджений МОНмолодьспорту України, -30 балів;

• навчальний посібник зі спеціальності, затверджений МОНмолодьспорту України, - 20 балів:

• навчальний посібник без затвердження МОНмолодьспорту України - 15 балів;

• наукова стаття - 10 балів.

Аі– якщо книга написана одним автором, то цей показник дорівнює 5, двома авторами - 4, відповідно 3 - 3, 4 - 2, 5 - 1.

Оі – кількість друкованих аркушів видання, які припадають на одного співавтора:

• 7 балів - більше 20,0 друкованих аркушів,

• 6 балів - більше 15,0 друкованих аркушів до 20,0 друкованих аркушів;

• 5 балів - більше 10,0 друкованих аркушів до 15,0 друкованих аркушів;

• 4 бали - більше 5,0 друкованих аркушів до 10,0 друкованих аркушів;

• 3 бали - більше 3,0 друкованих аркушів до 5,0 друкованих аркушів;

• 2 бали - більше 1,0 друкованих аркушів до 3,0 друкованих аркушів;

• 1 бал - до 1,0 друкованого аркуша.

Ті – тираж примірників:

• 5 балів - більше 1 000 примірників;

• 4 бали - від 800 до 1 000 примірників;

• 3 бали - від 500 до 800 примірників;

• 2 бали - від 300 до 500 примірників; 1 бал - до 300 примірників.

Мі– мова, на якій видана книга:

• українською - 4 бали;

• мовою, найбільш поширеною у даному регіоні (угорська, польська, болгарська, румунська тощо) - 3 бали,

• іншими іноземними мовами (англійська, німецька, іспанська, французька тощо) - 8 балів.

n - кількість років, що минули з року видання роботи до року розрахунку, змінюється в інтервалі від 0 до 4.

Ця формула використовується тільки для видань, за останні 5 років.

У випадку, коли при розрахунку за і-ою книгою ВДі дорівнює кількості балів, меншій або рівній залишку (ЗЛі), вона прирівнюється до залишку, тобто ВДі не може бути менше за ЗЛі.

Бали за публікації у періодичних виданнях у поточному році (ПВі)зараховуються так:

• публікація з дидактики у фаховому журналі - 17 балів (мінус 5 балів за кожен наступний рік після публікації, залишок 2 бали);

• публікація з дидактики у фаховому збірнику - 11 балів (мінус 5 балів за кожен наступний рік після публікації, залишок 1 бал);

• тези з дидактики - 6 балів (мінус 3 бали за кожен наступний рік після публікації, залишок 0 балів);

• методичні рекомендації з дидактики, затверджені МОНмолодьспорту України, - 32 бали (мінус 10 балів за кожен наступний рік після публікації, залишок 2 бали);

• публікація в журналі за кордоном - 42 бали (мінус 10 балів за кожен наступний рік після публікації, залишок 2 бали);

• публікація тез за кордоном - 22 бали (мінус 7 балів за кожен наступний рік після публікації, залишок 1 бал);

• публікація у фаховому журналі - 11 балів (мінус 5 балів за кожен наступний рік після публікації, залишок 1 бал):

• публікація у фаховому збірнику за кордоном - 7 балів (мінус 3 бали за кожен наступний рік після публікації, залишок 1 бал);

• публікація у фаховому збірнику - 7 балів (мінус 3 бали за кожен наступний рік після публікації, залишок 1 бал);

• публікація тез - 3 бали (мінус 3 бали за кожен наступний рік після публікації, залишок 0 балів).

Зміст і логіка оцінювання публікацій у періодичних виданнях, книжках ідентичні тим, що відповідають оцінюванню книжок. Треба лише підкреслити, що більш високий рейтинг мають видання, які опубліковані в центральних фахових журналах, особливо праці, опубліковані за кордоном. Останній показник є стимулом для створення науковцем продукції світового ґатунку, яка б користувалася попитом у пріоритетних світових наукових виданнях. Сучасний науковець повинен добре володіти англійською мовою для проведення якісного інформаційного маркетингу зі своєї наукової проблеми, а також для спілкування із закордонними колегами на міжнародних форумах, що дозволить зав'язати з ними наукове співробітництво, яке не тільки підвищить імідж науковця, але й якість наукової продукції.

 

3.7. Участь у наукових конференціях (НК)

Участь у наукових конференціях (НК) оцінюється таким чином:

• факультетського рівня - 10 балів; академічного рівня - 20 балів;

• державного рівня - 30 балів; міжнародного рівня - 40 балів.

 

3.8. Підготовка студентів до студентських наукових конференцій

Підготовка студентів, які взяли участь у студентських наукових конференціях (СК), оцінюється таким чином:

• державного рівня (1-5 статей - 10 балів, 6-10 статтей - 20 балів, більше 10 статей 0- 30 балів);

• академічного рівня (1-5 статей - 5 балів, 6-10 статей - 10 балів, більше 10 статей - 15 балів);

• факультетського рівня (1-5 статей - 5 балів, 6-10 статей - 7 балів, більше 10 статей - 10 балів).

3.8.1. Підготовка студентів-переможців олімпіад

Підготовка студентів-переможців олімпіад (CO) оцінюється таким чином:

• за 1-е місце - 50 балів; за 2-е місце - 30 балів; за 3-є місце - 20 балів.

3.8.2. Підготовка студентів-переможців конкурсів наукових робіт

Підготовка студентів-переможців конкурсів наукових робіт (КНР) оцінюється таким чином:

на державному рівні:

• за 1-е місце - 50 балів; за 2-е місце - 30 балів; за 3-є місце - 20 балів.

на регіональному рівні (область, місто):

• за 1-е місце - 30 балів; за 2-е місце - 20 балів; за 3-є місце - 10 балів.

на університетському рівні:

• за 1-е місце - 10 балів; за 2-е місце - 8 балів; за 3-є місце - 5 балів.

Показники НК, СК, СО, КНР діють в межах поточного року і не мають накопичувальних властивостей.

3.9.Методика оцінювання участі у виховній роботі

Головними учасниками виховного процесу в університеті є викладачі, в т.ч. куратори академічних груп, які проводять індивідуальну і групову організаційно-виховну та культурно-освітню роботу, встановлюють зв'язки з батьками студентів, здійснюють педагогічний контроль за навчальним процесом.

Кількісна оцінка виховної роботи викладача (ВР) розраховується за формулою:

ВР = КВР+КВЗ+ХС+ ПР + ФіС + ГО

де КВР- керівництво виховною роботою:

· на факультеті - 20 балів; на кафедрі - 15 балів; в академічній групі (куратор) – 10 балів;

КВЗ- підготовка і організація культурно-виховних заходів:

· міжвузівські конкурси, змагання - 4 бали за один організований і проведений захід (але не більше 20 балів за рік);

· академічні - 3 бали за один організований і проведений захід (але не більше 15 балів за рік);

· на факультеті - 2 бали за один організований і проведений захід (але не більше 10 балів за рік);

· в академічній групі - 1 бал за один організований і проведений захід (але не більше 5 балів за рік);

ХС - керівництво та участь у художній самодіяльності:

· в університеті - 3 бали за один організований і проведений захід (але не більше 15 балів за рік);

· на факультеті - 2 бали за один організований і проведений захід (але не більше 10 балів за рік);

· в академічній групі - 1 бал за один організований і проведений захід (але не більше 5 балів за рік);

ПР- профорієнтаційна робота – призначається за один захід (виступ у школах, ліцеях, коледжах тощо) 5 балів, але не більше 50 за поточний рік;

ФіС –участь викладачів у спортивних змаганнях та досягнення у підготовці студентів, що оцінюється таким чином:

• зайняття призового місця на світових змаганнях - 20 балів;

• зайняття призового місця на державному рівні - 15 балів;

• зайняття призового місця на регіональному рівні - 10 балів;

• зайняття призового місця на рівні навчального закладу - 5 балів за кожне змагання;

• підготовка призерів на світових змаганнях - 20 балів;

• підготовка призерів на державному рівні - 15 балів;

• підготовка призерів на регіональному рівні - 10 балів;

• на рівні навчального закладу - 5 балів.

Показник ФіС діє в межах поточного року і не має накопичувальних властивостей;

ГО – організація співпраці з громадськими організаціями (молодіжними, політичними, благодійними тощо) - 3 бали.

 

3.10. Методика оцінювання позаакадемічної роботи (ПН)

Кількісна оцінка позаакадемічної роботи (ПН) розраховується за формулою:

ПН = ВН + Ф + НДР + ПР,де:

ВН– винахідницька робота;

Ф – фундаментальні дослідження;

НДР– науково-дослідна робота;

ПР – презентаційна робота.

Винахідницька робота (ВН)включає патентну роботу і оцінюється таким чином:

• патенти - 55 балів державного рівня і 75 балів міжнародного рівня (мінус 10 балів за кожен наступний рік після дати затвердження, залишок 5 балів);

• впровадження - 16 балів (мінус 5 балів за кожний наступний рік після дати затвердження, залишок 1 бал). Під нововведеними розуміється впровадження у практику результатів НДР, що оформлені актами впровадження.


Додаток

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...